2018-11-15

Höje å och framtidens Källby 2028 av Gunnar Stensson

Som en orm slingrar sig Höje å genom Söderslätts vida monokulturer innan den slutligen glider ut i Öresund, svullen av fosfor och kväve. Det vildvuxna naturområdet längs ån mellan järnvägen och Värpinge är ett av Lunds viktigaste strövområden.
   Lundabor från stadskärnan och Klostergården vandrar eller springer nedför det gröna stråket mellan fotbollsplanerna och järnvägen till ån för att sedan fortsätta längs stigen mellan ån och dammarna, där flockar av änder, måsar, skarvar, viggar, doppingar och svanar simmar.
   Till höger speglar vattenytan den motsatta strandens bokar och uråldriga fläderbuskar och till vänster skymtar ån bortom pilar, lindar, nyponsnår och björnbuskar. Doften av nässlor, hundkex, gräs och mossa fyller den fuktiga luften.
   När vi passerat reningsverkets byggnader och inhägnader springer vi över bron och uppför den branta slänten till det öppna landskap som breder ut sig söder om ån för att fortsätta tillbaka mot Klostergården förbi husgrunderna där Flackarps gamla by en gång låg.
   Vi kunde ha vandrat många andra rundor, längre eller kortare, fram till Värpinge eller genom bokskogen upp till Maskinvägen eller längs Södra företagsområdets höga stängsel till Åkerlunds och Rausings väg. I november färgar hösten löven röda och gula, i februari blommar vintergäcken bland snöhögarna, i juni sjunger näktergalarna och i högsommarens hetta surrar humlor och bin kring de manshöga rallarrosorna.
   Vi som vandrar och springer vill rädda vår smala remsa av natur och biologisk mångfald när den nya stadsdelen Källby snart ska byggas i sydvästra Lund.

Därför lyssnade vi intensivt när Charlotte Hägg Reader från stadsbyggnadskontoret informerade om processen med den fördjupade översiktsplanen över Källby vid Höje å vattenråds sammanträde i Kristallen den 13november.
   Södra företagsområdet och Källby reningsverk ska bort till 2028! De ska befrias från gamla fabriksbyggnader och reningsanläggningar. Där ska byggas bostäder och anläggas parker i stället.  De höga stängslen med rostiga taggtrådskrön ska bort. Den kraftledning som går tvärs över området ska grävas ned.
   Men. ”Trafikkopplingar” till Klostergårdsstationen ska skapas, bland annat från väg 108. Tvärs över ån, ängarna och åkrarna. Det betyder en ständig ström av långtradare och bilar. Trafikkopplingar till Lunds centrum ska också skapas.
   Bebyggelsen närmast stationen ska förtätas. Den nordligaste korpfotbollsplanen kommer kanske att tas i anspråk.
   Charlotte framhåller att naturområdet längs Höje å ska bevaras och skyddas – i samverkan med Staffanstorps kommun. Det är viktigt med den biologiska mångfalden.

Vattenrådet har fått en speciell uppgift: att med hjälp av en konsult ta fram en ”visionsbild” för området Källby dammar/Höje å.
   Reningsdammarna ska bevaras. När vattnet från reningsverket inte längre finns att tillgå ska Lunds dagvatten koncentreras dit. Åvatten kan samlas i en översvämningsdamm för att sedan successivt släppas igenom dammarna. Det kan bli vattenbrist när sommartorkan återkommer framtida år.
    ”Visionsbilden” ska vara klar den 12 december i år, om fyra veckor alltså.
   Den fördjupade översiktsplanen över Källby ska tas fram efter samråd med boende, företag och föreningar i området. Samrådsprocessen inleds i januari 2019. Besluten kommer att fattas av de politiska instanserna.
   Det är alltså en omfattande tioårig process som nu inleds. De ytor som ska bebyggas är främst de som friläggs när Södra företagsområdet rensas och Reningsverket flyttas. Det blir många möjligheter att påverka och förändra, bland annat via opinionsbildning och politiska beslut.

De kommande årtiondenas utbyggnad måste ses i ett globalt perspektiv så att inte jordsystemet rubbas. Tillväxtens gränser får inte överskridas. Åkermarken måste bevaras. Träd och gräs måste pollineras av humlor och bin. Den biologiska mångfalden – växter, djur, insekter - måste bevaras eller helst utvidgas. Det som sker i Källby kan leda till fjärreffekter på jordens ekosystem. Framtidens Källby får inte bidra till atmosfärens uppvärmning men måste kanske anpassas till ett varmare klimat.

Inga kommentarer: