2018-11-01

Manifestation till minne av Kristallnatten


 

Natten mellan 9-10/11 1938 mördades 400 tyska judar av nazister. 267 synagogor brändes ned och över 7 500 butiker vandaliserades. Vi glömmer inte och förlåter inte - låt det inte hända igen.
   Vi lever i ett Sverige där rasismen blir allt mer utspridd och normaliserad. Utifrån din etnicitet tilldelas du olika förutsättningar och möjligheter i din vardag. På bostadsmarknaden och arbetsmarknaden får du sämre förutsättningar och mindre makt över ditt liv.
   Idag brinner bostadshus, regeringen sviker flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd samtidigt som murarna kring Europa byggs allt högre och den rasistiska och fascistiska organiseringen på gatorna och i småstäderna gror.

Rasism och fascism får aldrig stå oemotsagd, när den normaliseras och befästs måste vi bygga motståndet starkare.
   Vi vet att det är vår uppgift att bekämpa rasismen överallt, oavsett var den tar sig uttryck, oavsett om den står i en talarstol eller på ett torg. Det är viktigt att vi går ihop och demonstrerar för människors lika värde och mot rasismen som skiljer människor från människor.

Vi ses på stortorget 9/11 för att visa att antirasismen är starkare än dagens utveckling. Tal från Ung Vänster & Vänsterpartiet. Glögg och kaffe kommer att finnas.
Tid: Fredag 9 november 2018 kl. 17:00–19:00
Plats: Stortorget, Lund

Polskor och protester


 
Röda Kapellet spelar folkets musik tillsammans med en grupp folkmusikspelemän/kvinnor. Ludvig Nordgren dirigerar. Bengt Olle Bengtsson kommenterar mellan låtarna.
Lördag 15 december 2018 kl. 18:00–19:30
Magle Konserthus, Magle Stora Kyrkogata 4, 22350 Lund

Läs mer på facebook »

Halloween av Gunnar Stensson

Det ringde på dörren. Utanför stod en person med grisögon, gult hår, feta kinder och sladdrig halvöppen babymun. Det var Donald Trump. Gummimasken var mycket ful. Jag fick höra att efterfrågan på masken var stor och att den var slutsåld på många ställen. Jag överlämnade en påse godis och låste dörren.

Noteringar

WWF-rapporten Living Planet rapporterar att mängden vilda djur minskat med 60 procent sedan 1970-talet.
   ”Om det handlade om människor skulle det innebära att tömma Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika, Oceanien och Kina på hela befolkningen”, kommenterar rapporten.

Svensk skola icke likvärdig
Sverige har sjunkit till 25:e plats av 45 länder när det gäller likvärdighet. UNICEF kräver mer statlig styrning av svensk skola. Betygen i årskurs 6 sjunker.

Kärnvapen tillbaka i Europa?
Donald Trump har sagt upp avtalet om medeldistansrobotar som slöts mellan Reagan i USA och Gorbatjov i Sovjetunionen 1987 efter en period av intensiv kapprustning som skapade stor oro för ett kärnvapenkrig.
   Gorbatjov kommenterar: ”Trump underminerar alla ansträngningar som gjordes av ledarna för Sovjetunionen och USA att uppnå kärnvapennedrustning.”

I skogkanten/Vanaprashta: I väntan på Godot
av Staffan Lindberg


Vi väntar på något obestämt, som vi inte vet hur det ska sluta. Det är det djupt mänskliga i oss, enligt Samuel Beckett. Att var beredd på det ena eller det andra.
   Vi har så många dystopiska rapporter, om kärnvapnen, klimatet, krigen, hungern som breder ut sig, om Trump och om den nye brasilianske presidenten Bolsonaro. En ny Il Duce?
   Men vi får tolka pjäsen ”Godot” som att vi inte ska sitta och vänta. Allt kan ju förfalla nära oss i väntan.
   Vi måste handla på egen hand, tillsammans, i varandras händer. Det är det trygga för oss.
   Vi är inte en publik som har tråkigt! När det ”onda” tränger sig på, måste vi vara modiga och goda.

Stötta mitt Lundaförslag om fortsatt boende för unga asylsökande av Bertil Egerö

Medan riksdagen antar en sk gymnasielag som tillåter många unga asylsökande att få fortsätta sina studier, saknar kommunen ännu beredskap för att även under 2019 ge ett 30-tal asylsökande afghanska ungdomar ett hyggligt boende. Projektet Kompassen som vi fick politikerna att besluta om i januari avslutas vid årsskiftet. Med en ny "regering" krävs nu ett politiskt arbete för att få fullmäktige att besluta om fortsättning.
   Håll utkik efter mitt Lundaförslag (bör komma inom några dagar) och stötta det. Uppmana alla i dina nätverk att göra detsamma. Det brådskar: jag vill ha det till fullmäktiges bord nu i november.

Lundaförslag: Förläng projektet Kompassen; Ordna boenden för asylsökande ungdomar även under 2019
   Vi uppmanar kommunen att med omedelbar verkan besluta om en förlängning av projektet Kompassen under samma ekonomiska villkor, med start den 1 januari 2019.
 
Kommunfullmäktige tog i januari i år ett mycket viktigt beslut: att erbjuda asylsökande ungdomar som genom Migrationsverkets åldersuppgradering eller på naturlig väg blivit 18 år, ett tryggt boende och därmed en möjlighet till fortsatta studier. Resultatet, projektet Kompassen, har visat att välfungerande boendealternativ kunnat skapas. För många annars hemlösa ungdomar blev beslutet en livlina till fortsatta studier, inkl. till att kunna ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt den s.k. nya gymnasielagen.

Projektet upphör den sista december i år. För många asylsökande kvarstår dock behovet av ett gott boende, med närhet till skola, läxhjälp och socialt stöd av civilsamhället. Det gäller inte minst de som ansökt om uppehållstillstånd under gymnasielagen och ännu väntar på besked om boende och studiestöd. Vi begär därför att kommunfullmäktige beslutar att fortsätta verksamheten under 2019, med samma krav på de boende som hittills gällt.

Enligt de ansvariga för Kompassen uppskattas behovet för 2019 vara ca totalt upp till 30 personer, varav ca
hälften i HVB-boende. Mycket beror på hur många som då kan erbjudas boende i värdfamiljer. Fortsatt ersättning är ett måste för att de ska hålla sina hem öppna även under 2019.

Torbjörn Hanö, rektor på Polhemskolan, intygar att hemlöshet i praktiken omöjliggör regelbundna studier; ett bra boende är en förutsättning för att de asylsökande ska kunna studera och avancera genom skolsystemet.

Migrationsverket är fortsatt negativt till att utfärda arbetstillstånd, vare sig för praktik under skolloven eller som ett sätt att på deltid (helger etc) tjäna de pengar en ungdom behöver för sitt uppehälle. De som bor i värdfamilj saknar möjlighet att bidra till att täcka familjens utgifter för kost och logi. Projektet måste därför även fortsättningsvis kunna erbjuda bidrag till både värdfamiljer och ungdomar.

Det handlar i praktiken inte om ett stort antal ungdomar. Civilsamhället deltar på många sätt i att stötta dem i skolgång och anpassning till vårt land och vår kultur. Ett kommunalt beslut om en fortsättning av projektet Kompassen är ett absolut måste om inte de aktuella ungdomarna ska riskera hemlöshet, exponeras för droger och tvingas till olagliga åtgärder för att säkra en basal överlevnad.

Lund den 1 november 2018
Bertil Egerö, docent, ex-god man, numera ombud resp. värdfamilj för två asylsökande ungdomar.

Nedskärningskvintetten: Vi struntar i rättvis handel!
av Ulf Nymark


 
Det nya styret i Lund, Nedskärningskvintetten, föreslår nu att Lund inte längre ska vara en Fairtrade City, vilket Lund har varit i drygt 10 år. Kommunen ses som något av ett föredöme bland de andra av de 72 Fairtradediplomerade kommuner som idag finns i Sverige. (Totalt finns över 2000 Fairtrade City i världen).
Vad innebär är Fairtrade City? Och vad innebär Fairtrade?

Vad är Fairtrade?
Fairtrade handlar om att verka för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön – en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst.
   Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för förändring – och en möjlig väg ut ur fattigdomen.

Vision för rättvis handel
Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.
   Det handlar alltså inte om bistånd, utan om handel på rättvisa villkor. Fairtrade innebär – för att uttrycka det kortfattat – ekonomisk, social och miljömässig utveckling för producenter och arbetare fattiga länder.

Fairtrade-certifiering
För att en produkt ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.
 
 
För anställda på banan-, ros- och teplantage handlar kriterierna bland annat om att ha rätt till något så grundläggande som anställningsavtal, men även till övertidsersättning och föräldraledighet, att få göra sin röst hörd och kunna organisera sig fackligt.
   För till exempel kaffe-, kakao- och sockerodlare med egen mark är istället råvarupriset avgörande. Betalningen ska minst täcka produktions-kostnaden och samtidigt ge möjlighet till hållbara investeringar på både kort och lång sikt.

Fairtrade i Sverige
För den övergripande Fairtradeverksamheten i vårt land svarar Fairtrade Sverige.
   Fairtrade Sverige består av en ideell förening och ett bolag. Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell förening där ett 40-tal organisationer ingår, t ex Svenska Kyrkan, Scouterna, Röda korset, LO, Konsumentföreningen Solidar i Stockholm m fl. Föreningens inkomster består förutom av medlemsavgifter av stöd från Konsumentverket och Postkodlotteriet. Föreningen har till uppgift att sprida information och bilda opinion med syfte att öka konsumenters kännedom och kunskap om Fairtrade.

Licensieringsföretag
Fairtrade Sverige AB har bl a till uppgift att licensiera Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Det är ett icke vinstdrivande företag. Allt eventuellt överskott återinvesteras alltid i verksamheten, till exempel genom sänkta avgifter för licensiering och ökande bidrag till Fairtrade Internationals verksamhet. Bolaget ägs till hälften av LO och till hälften av Svenska Kyrkan.

Vad är Fairtrade City?
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Brett lokalt engagemang
Styrgruppen är navet i det lokala engagemanget för en mer rättvis handel i kommuner där konsumtion av rättvist handlade produkter, producerade i länder med utbredd fattigdom, ges hög prioritet. Styrgruppens sammansättning har en bred samhällelig sammansättning från kommunen, lokala näringslivet och civilsamhället. Styrgruppen ansvarar gemensamt för att det samordnas och arrangeras informationsinsatser om rättvis handel samt att dokumentera dessa.
   I styrgruppen för Fairtrade City i Lund finns representanter för bland annat livsmedelshandeln, Svenska Kyrkan, Lunds universitet, IM, ABF, Handelsföreningen m fl samt förstås Lunds kommun.

Rättvis handel i Lunds kommun
I Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling, LundaEko II, finns målsättningen att kommunen kontinuerligt ska öka andelen upphandlade och inköpta produkter som är etiskt/rättvisemärkta. Målsättningen kan förefalla lite lam, men mot bakgrund av att inköpen redan ligger på en mycket hög nivå är det ändå en ganska vass målsättning. Under 2017 låg inköpen av rättvisemärkt kaffe, kakao, bananer, vitpeppar och svartpeppar på 90% eller däröver

Varför vill kvintetten sluta med Fairtrade
Varför vill då Nedskärningskvintetten dra sig ur samverkan för rättvis handel och inte längre vara en Fairtrade City? Det handlar i varje fall inte om att göra stora ekonomiska besparingar. Kommunens kostnader för att vara diplomerad Fairtrade City och delta i det lokala arbetet för rättvis handel var ca 180 000 kronor förra året. Den största posten i den summan utgörs av en 20% tjänst som samordnare för rättvis handel.
   Jag kan inte få det till annat än att Nedskärningskvintetten tycker att det är oväsentligt under vilka villkor kommunens upphandlade varor produceras. Agenda 2030 existerar tydligen inte i kvintettens tankevärld.
   ”Orättvis handel, gärna för oss!” är mottot. Nu gäller det för alla som vill att Lunds kommun fortsatt ska stå för en rättvis och hållbar handel med producenter i länder med utbredd fattigdom, att på alla tänkbara sätt göra sin stämma hörd och protestera mot Nedskärnings-kvintettens förslag om att kommunen ska bli en Unfairtrade City!

PS. En företrädare för Nedskärningskvintetten har förklarat att hen är emot Fairtrade därför att LO ”äger och driver” Fairtrade Sverige. Detta påstående är naturligtvis lika tossigt som att påstå att Kiwa AB, som bl a utför Kravcertifieringar, skulle äga och driva den ekonomiska föreningen Krav. Mera om Fairtrade Sverige »
DS

US Army försvarar USA:s gräns mot migrantkaravanen
av Gunnar Stensson

Ojämlikhet och migration
Ojämlikheten mellan rika och fattiga ökar i de flesta länder och utgör ett växande hot mot demokrati och samhällsekonomi.
   Men ojämlikhet inom länder kan bekämpas politiskt, även om motståndet från plutokraterna är stort.
   Ojämlikheten mellan rika och fattiga länder är ett större och mer svårbemästrat hot.

Jag är född i Sverige, ett av världens rikaste länder. Det innebär att jag är 92 gånger rikare än om jag vore född i Kongo. Jag är en av världens, och världshistoriens, mest privilegierade människor. Fördelen att vara svenskfödd skulle till och med vara ännu större om jag råkade vara låginkomsttagare eller funktionshindrad. Mitt samhälle tar hand om mig, som en rik familj tar hand om en fattig släkting. Jag har inte gjort något för att förtjäna min privilegierade situation. Den beror enbart på att jag råkar vara född här.
   I Global ojämlikhet kallarBranco Milanovic mitt privilegium medborgarskapspremie. Att vara född i Kongo kallar han medborgarskapsstraff.
   Hur uppstod ojämlikheten? Milanovic pekar på västländernas industrialisering, slavhandeln, koloniseringen, koloniernas begränsning till råvaruproduktion, de fattiga ländernas perifera läge, krigen i Mellanöstern och Afrika och de multinationella företagens utnyttjande av olja och metaller i länder som Kongo och Sudan.

Konsekvensen av ojämlikheten är att allt fler krigsflyktingar och människor från krisdrabbade och fattiga länder försöker migrera till rika länder. Målet är att bli medborgare i något av de rika länderna som Tyskland, Sverige, USA och Kanada för att därigenom få del av medborgarskapspremien. De som lyckas migrera kan fördubbla, tredubbla eller tiodubbla sina realinkomster.
   Det finns idag 230 miljoner migranter och antalet växer. Enligt gallupundersökningar som genomförts varje år sedan 2008 skulle ungefär 700 miljoner människor, 10 procent av jordens befolkning,  vilja flytta till något annat land.
   Därtill kommer de klimatflyktingar som tvingas från sina hemländer av översvämningar och ökenbildning.
 

 
Globaliseringen innebär att kapital och varor är rörliga, men inte människor. Befolkningen i de rika länderna vill inte dela med sig av medborgarskapspremien och försöker därför stänga migranterna ute med murar och militärt våld.
   De största hindren mot migration finner vi vid lands- och havsgränserna mellan länder med stora inkomstskillnader.
   Stängslet mellan USA och Mexiko löper hundra mil längs den drygt trehundra mil långa landgränsen. Nu närmar sig tusentals migranter från Honduras, Guatemala och Mexiko USA:s gräns. President Trump har skickat 15000 soldater ur US Army för att ”försvara” gränsen.
   I Medelhavet ”försvarar” en paramilitär styrka kallad Frontex Sydeuropa med en flotta  patrullbåtar som ska spärra vägen för migranterna.
   Muren mellan Israel och Palestina skiljer palestinier och israeler. Inkomstskillnaden är 10 mot 1.
 

En tvåtusen kilometer lång mur håller på att uppföras mellan Indien och Bangladesh.
 

Nationalistiska, främlingsfientliga och  fascistiska rörelser vinner fotfäste i Storbritannien, Frankrike, Österrike, Polen, Tyskland, Danmark, USA, Brasilien och Sverige. 
   Storbritannien lämnar EU, förbundskansler Angela Merkel avgår som partiledare, Trump försöker vinna kongressvalet genom att skicka armén mot migranterna och föreslå en lagändring som ska göra det möjligt att utvisa barn födda av utländska föräldrar.
   Regeringskrisen i Sverige vill Moderater och Kristdemokrater lösa genom samarbete med ett främlingsfientligt parti.

I boken Global ojämlikhet redovisar och analyserar Branco Milosevic hela detta globala skeende och diskuterar möjligheterna  att lösa de konflikter som är en följd av ojämlikheten.
   Han konstaterar att Världsbanken har fastslagit att ökad migration leder till ökad global BNP och bättre livsvillkor.

FN:s förbud mot kärnvapen av Elisabeth Mühlhäuser & Emilia Mühlhäuser,


 
Så länge kärnvapen finns är det bara en tidsfråga innan de används. Det finns inga kärnvapenkrig med begränsade skadeverkningar. Mänskligheten vill överleva. Nobels fredspris gick därför 2017 till ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) för arbetet med ett FN-förbud mot kärnvapen. Avtalet antogs i juli 2017 med ett massivt globalt stöd från 122 länder, däribland Sverige, och träder i kraft globalt när det ratificerats av minst 50 länder. Förbudet blir bindande för varje enskilt land som ratificerar.
   Sverige har i det förflutna internationellt haft en pådrivande roll i frågor om nedrustning av kärnvapen. SIFO:s opinionsundersökning från 2017 visade också att 86 % av svenskarna vill att Sverige skriver på och ratificerar kärnvapenförbudet. Vår utrikesminister Margot Wallström har förordat att Sverige skriver på. Saken verkar ju vara klar – vad väntar vi på?
   Jo, vi väntar på en utredning tillsatt av regeringen som ska läggas fram den 31 oktober, vilken ska ge vägledning om Sverige ska skriva på. Tillfällighet eller ej, men utredningen tillsattes efter att USA:s försvarsminister James Mattis öppet hotat Sverige med försämrat försvarssamarbete mellan våra länder om vi skriver på FN:s förbud mot kärnvapen.
   Sveriges nationella suveränitet och geopolitiska läge kräver ett självständigt svenskt beslut. En överväldigande majoritet av svenska folket önskar att inget land ska behöva agera avfyrningsramp eller måltavla för kärnvapen. Det är bara att låta den svenska demokratin verka.
Elisabeth Mühlhäuser & Emilia Mühlhäuser, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens Kärnvapengrupp"

Väntan förtsätter Följande text finns på regeringens webbsida:
Förlängning av utredaren Lars-Erik Lundins uppdrag om kärnvapenförbudskonventionen
Efter samråd med utredaren Lars-Erik Lundin har utrikesminister Margot Wallström beslutat om nytt slutdatum för utredningen om konventionen om ett kärnvapenförbud. Utredaren ska redovisa sina slutsatser senast 21 januari 2019.
   Bakgrunden till beslutet är att utredarens direktiv innehåller en rad breda komplexa frågeställningar inom tre huvudområden – konsekvenser på andra nedrustnings- och icke-spridningsavtal, Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten samt olika rättsliga aspekter.
red
Mer att läsa om avtalet:

Signature/ratification status of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons »

Nuclear Weapons Ban Monitor on the way »

Nuclear Weapons Ban Monitor »

UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (full text) »

Tre palestinier döda i luftangrepp mot Gaza


Bränder i Gaza efter Israelisk luftangrepp
 
Tre palestinier har dödats i samband med ett israeliskt luftangrepp mot Gaza senaste helgen, uppger enklavens hälsodepartement.
   Enligt en talesperson för departementet transporterar räddningspersonal kropparna, som rapporteras vara kvarlevor efter unga tonåringar, till sjukhus i Gaza.
   Den israeliska militären säger i ett uttalande att ett av deras flygplan öppnade eld mot en grupp på tre palestinier som närmat sig Gazas gränsstängsel och "försökt förstöra det och som uppenbarligen försökte placera en hemmagjord sprängladdning intill det".
   Sedan i slutet av mars i år har återkommande demonstrationer hållits vid gränsen mot Israel i protest mot blockaden av Gaza, som inleddes när islamistiska Hamas tog kontroll över området 2007. Ofta har de som protesterat kastat sten, brandbomber, explosiva föremål och granater, mot stängslet samt mot israeliska soldater.
   Minst 217 palestinier har dödats i samband med demonstrationerna, enligt palestinska myndigheter. Även en israelisk soldat har dödats.

TT-AFP 2018-10-28

Tortyren måste upphöra i Israel / Palestina!
av Gunnar Olofsson

Det palestinska ledarskapet spärrar in och torterar personer som opponerar sig mot den förda politiken. Det är slutsatsen i en färsk rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW). Kritiken gäller såväl situationen i Gaza som på det ockuperade Västbanken. Tortyren bedöms som systematisk.

Enligt rapporten, som bygger på två års utredning och nära 150 intervjuer med tidigare dömda, har den palestinska myndigheten internerat runt 220 personer – däribland 65 studenter och två journalister - för deras regimkritiska aktiviteter på sociala media. Enligt en lag från förra året, undertecknad av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, kan fängelsestraff utdömas för den som skadar den ”nationella enheten” eller ”samhällsstrukturen”. I Hamasstyrda Gaza har runt 45 personer internerats för olika nätaktiviteter. Här gäller anklagelserna framför allt misstänkt samarbete med Israel eller med - den palestinska myndigheten!

De anklagade berövas mobiltelefoner och annan möjlighet till kontakt med omvärlden, spärras in i mörka celler, utsätts för slag och sparkar och tvingas stå långa perioder i obekväma ställningar. De hålls sedan inspärrade för kortare eller längre tid utan rättegång eller dom.

På den israeliska sidan har flera rapporter tidigare pekat på liknande övergrepp. Enligt en beräkning från tidigare i år sitter 6.950 palestinier, de allra flesta politiska fångar, i israeliska fängelser. 359 av fångarna är barn, 22 journalister och 10 medlemmar av det demokratiskt valda palestinska parlamentet. 450 fångar sitter i så kallat ”administrativt förvar” på obestämd tid utan rättegång eller dom.

Fångarna, även barn, utsätts för inhuman och förnedrande behandling. Enligt en rapport från förra året av motsvarigheten till Rädda Barnen, Defense for Children International – Palestine (DCI-P), arresteras barn ofta i sina hem mitt i natten, framför ögonen på sina familjer, förses med handfängsel och ögonbindlar, och transporteras på golvet i ett militärfordon till en polisstation i en olaglig israelisk bosättning där de misshandlas och förödmjukas. De får ingen information om sina rättigheter eller vad de anklagas för, och föräldrar och syskon får inte veta vart de förts.

Barnen förhörs utan närvaro av någon vuxen de kan lita på och ställs inför en militärdomstol där de får skriva på ett ”erkännande” på hebreiska – ett språk de inte förstår. Den vanligaste anklagelsen är stenkastning mot soldater och militärfordon – ett brott som enligt ”Militärorder 1651” kan ge 20 års (!) fängelse. De spärras sedan ofta in, bland vuxna, i fängelser inne i Israel, där de inte kan få besök av sina anhöriga. Israel är det enda land i världen som systematiskt ställer barn inför militärdomstolar. Varje år hanteras runt 700 barn inom det israeliska militära rättssystemet. DCI-P har, hittills utan framgång, krävt att detta måste få ett slut.

Såväl Israel som den palestinska myndigheten har anslutit sig till FN:s konvention mot tortyr. Israel undertecknade Barnkonventionen 1991. Det är den svenska regeringens, EU:s och FN:s, skyldighet att se till att konventionerna respekteras och efterlevs. I fallet Israel gäller det att allt samarbete inom vetenskap, kultur oc h idrott stoppas, det förmånliga handelsavtalet suspenderas och det militära samarbetet avbryts, tills respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principerer återupprättats, landets rasistiska och diskriminerande lagstiftning avskaffats och ockupationen av palestinskt land upphört. För palestiniernas del bör varje bistånd villkoras med garantier för demokrati och mänskliga rättigheter. För den som verkligen bryr sig om en framtid för israeler och palestinier i fred sida vid sida i två demokratiska stater är det här frågor som inte kan undvikas.