2021-05-27

Friday for Future alla fredagar

 

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.
 

 

På lördag är det både cykeldemonstration och skostrejk. Varför inte ha med ett par skor att ställa på Stortorget som representant för dig medan du är ute och cykeldemonstrerar?

Rädda gamla Tingsrätten och kvarteret Häradshövdingen

 

Beslutsfattare – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen för ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen.

Skriv på denna namninsamling
Genom att skriva under godkänner jag att ARGT - Aktion Rädda Gamla Tingshuset är en grupp inom den politiskt obundna föreningen AFSL i Lund. överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.         

Nu är näsduksträdet i Sankt Lars svept i vita blad

 

Bakom trädet skymtar den paviljong där Erik Hermelin studerade klassisk persisk lyrik. Så här låter en dikt av Sa´di från 1257 i Hermelins översättning:
   Bland mensklighetens ytterste skiftade jag ofta håg:
   Jag framlefvde min tid med allehanda menniskor.
   Nöje beredde jag mig från hvarje hörn.
   Från hvarje skörd upphämtade jag ett ax.

Erik Hermelin framlevde också sitt liv bland allehanda människor. Han var soldat i USA.  Han lärde sig persiska i Indien under sin tjänstgöring i den brittiska armén. Han var farmare i Australien några år. Efter hemkomsten 1909 hamnade han på Sankt Lars. Där översatte – och omdiktade – han persisk lyrik. Försommarkvällarna såg han näsduksträdet genom sitt fönster.           

Klass i Sverige – och världen

 

Min gode vän Göran Therborn brukar anföra statistik från högerinstitutioner som Forbes. Där var Sverige 2018 det land som hade näst flest dollarmiljardärer per capita. Daniel Suhonen: ”Löfven administrerar ett nyliberalt paradis”. Aftonbladet 22/5
   Arnault rikast i världen. Han är i dagsläget uppskattningsvis god för 186,3 miljarder kronor, mer än en fördubbling sedan mars  i fjol, skriver affärsmagasinet Forbes. TT 26/5

Zombien som är på jakt efter hämnd

 

Alla borgerliga partier utom ett sluter nu upp bakom Sverigedemokraterna. En femtedel av väljarna sätter sitt hopp till ett parti som växt fram ur nazismen. Och den rödgröna regeringen är förtrollad av samma parti. Alla försök att vända utvecklingen utdefinieras allt oftare som verklighetsfrämmande. Förändringen är skrämmande.
Per Wirtén, Nationalismen – zombien som är på jakt efter hämnd. Sydsvenskan 27/5.

Den politiska situationen i Indien av idag är skrämmande av Lars Eklund

 

Med en extrem hindunationalistisk regering ledd av premiärminister Narendra Modi går utvecklingen alltmer i auktoritär riktning. Det styrande partiet BJP sprider ett hatbudskap mot landets muslimer och fängslar utan rättegång med stöd av brittisk kolonial lagstiftning människorättsaktivister, journalister, studenter och alla som motsätter sig Modis strävan att förvandla indien från en mångkulturell nation till ett land enbart för hinduer. 
   Detta rapporteras mycket lite om i svenska media, och få forskare och journalister här i landet tycks ha modet att rapportera om vad som pågår. Det är bedrövligt i synnerhet som den fullständigt katastrofala nu pågående Corona-pandemin i Indien med hundratusentals döda - något som man kan läsa om i svenska medier - har en direkt koppling till regimens totala nonchalans beträffande smittspridningen. Istället för att bekämpa pandemin har Modi senaste månaderna lagt all kraft på att öka sin politiska makt och arrangera världens största religiösa festival, Kumbh Mela, ett år i förväg mitt under pandemins värsta tid.
   Jag har skrivit en artikel om detta i tidskriften Sydasien som jag tror kan intressera veckobladets läsare. Gå till https://sydasien.se/analys/forlorad-prestige-for-modi-vid-delstatsval/


Sydasien
  

Tunnel, grillplatser, toaletter, asfalt och hyddor
av Gunnar Stensson

 

Tunnelbygget under fyrspåren har inletts. Det blir kanske klart till september. Sunnanväg förlängs genom tunneln till Värpingevägen för genomfart för bussar, cyklar och gående. Gröna stråket är avstängt vid ängen norr om Källbymöllas odlingslotter. Träden har avverkats. Grävskoporna arbetar effektivt med schaktmassorna.
   Besluten fattades för länge sedan. Nu förverkligas de av Trafikverket. Den nya passagen kan bli färdig i september. Enligt uppgift från Tekniska förvaltningen ska trafiken vika av norrut längs Åkerlunds och Rausings väg och inte ledas längs Värpingevägen genom Höjeåns naturreservat. Källby reningsverk kommer naturligtvis som tidigare vara tillgängligt för transporter på den befintliga vägen

Höje å naturreservat ska utvecklas för att locka fler gående och cyklande besökare så att Skrylle avlastas från trängseln och de många bilarna på parkeringsplatserna. I tisdags besökte tjänstemän från Tekniska förvaltningen Källbymöllas grillplats för att träffa representanter från Mitt Höje å, Källbymöllas odlarförening och Byalaget. De informerade om ett projekt att utveckla grillplatserna vid Källbymölla, Fågeltornet och Klimatskogen. Platserna ska bli tillgängligare för rörelsehindrade. Somliga gång- och cykelvägar ska asfalteras. Grillplatserna ska få toaletter. Klimatskogen ska förbli skog, inte park. Barn ska få bygga hyddor. Man funderar på att ordna en enkel linbana ur skogen ner mot dammarna. Det är kanske möjligt att skapa en liten bäck med dagvatten. Man har tydligen pengar för ett begränsat projekt med denna inriktning. En större samling boende i området ska snart få möjlighet att ta del av planerna som sedan ska genomföras snabbt.
   Det kom naturligtvis fram synpunkter på att naturvärden måste skyddas, att man måste vara försiktig med asfalt och att man inte vill ha alltför många besökare.

Förslag för ett tryggare Lund: Sänk bilarnas tillåtna hastighet till 30 i Lund av Saima Jönsson Fahoum

 

Marie Nordén ,NTF( nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) beskriver att risken för död eller skada är 70% större på 40- väg jämfört med 30- väg
   Hastigheterna i tätort behöver sänkas för att få påtaglig effekt på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Den positiva utveckling som skett beträffande trafiksäkerhet har i första hand handlat om ökad säkerhet för bilister .Men de nyligen satta trafiksäkerhetsmålen om en halvering av antal dödade kräver insatser som påtagligt påverkar säkerheten även för oskyddade trafikanter i tätort. Det är dags att börja prioritera dessa.
   En analys baserad på inrapporterade olyckor i den nationella olycksdatabasen Strada av döda eller allvarligt skadade gående och cyklister på kommunala vägsträckor (ej korsningar) visar på en högre risk för död eller skada med en hastighetsgräns på 40 km/ timme jämfört med 30 km/ timme. Risken är ungefär 70 % högre.

Framtidens stadsplanering kräver en trygg och säker infrastruktur. För det krävs betydande förändringar i trafikmiljön. Förändringar som uppmuntrar till sänkta hastigheter för motorfordon och skapar en miljö som är säker för gående och cyklister oavsett kön eller ålder.
   Nuvarande otrygghet får föräldrar att skjutsa sina barn till skolan i stället för att låta dem gå och cykla. Antalet cyklister ökar, både vanliga och de som har elcykel eller elsparkcykel.
   Dessutom bör cykelbanorna ses över. Undvik cykelbana där bilar kan parkera. Det kallas ”dooring” nämligen att bilförarna öppnar dörrarna. Dessutom måste cyklisten ut i gaturummet för att köra om bilen!
   Se till att det finns cykelbanor och goda möjligheter för gångtrafikanter i nya detaljplaner. Beräkna 1,5 meters avstånd vid omkörning av cyklist.
   Under flera år har regeringen skjutit till betydande medel till kommunerna inom ramen för stadsmiljöavtalet. Ta vara på detta och prioritera trafiksäkerheten för gående och cyklister i tätort.

Rapport från riksdagen: Fortsatt arbete mot marknadshyror av Hanna Gunnarsson

 

Vänsterpartiets största fokus i riksdagen just nu är att kampanja mot införandet av marknadshyror. Marknadshyror var tillsammans med försämringarna i LAS de två frågor som vi lyfte fram redan i början av mandatperioden som våra “röda linjer”, om regeringen genomför dessa två försämringar har de inte längre vårt förtroende. Arbetet mot marknadshyror är just nu i en intensiv fas eftersom vi vet att utredningen om marknadshyror kommer nu i slutet av maj. Vi lägger därför mycket tid på att ha digitala möten och frågestunder, dela material på sociala medier och nå ut i vanliga medier i denna fråga. Marknadshyror skulle drabba en stor del av befolkningen, med högre hyror i områden med bostadsbrist, vilket vi ju vet råder i nästan alla Sveriges kommuner. I en stad som Lund, dit många vill flytta, skulle konsekvenserna förmodligen bli katastrofala. Risken för ännu större trångboddhet, osäkra boendesituationer och bostadslöshet skulle vara stor. Vi står såklart sida vid sida med Hyresgästföreningen i denna fråga.

Under veckan har frågan om diktaturen och övergreppen i Belarus varit fortsatt aktuell, med anledningen av den senaste händelsen med det nedtvingade flygplanet. Belarus diskuterades i statsministerns återrapportering från senaste EU-mötet idag torsdag, där Vänsterpartiet, och flera andra partier, såklart tryckte på. Vi har också varit ute i media för att protestera mot svenska exportkreditnämndens kreditgarantier till företag i Belarus, här i radion.
   I augusti förra året hölls en interpellations-debatt om stöd till den demokratiska utvecklingen i Belarus mellan Vänsterpartiets Håkan Svenneling och utrikesministern. Se den här.
   Vänsterpartistiska ledamöter har även deltagit i stöddemonstrationer för Belarus som genomfördes innan pandemin. 

I förra veckan ställde jag själv en fråga till försvarsministern i den vanliga frågestunden som hålls varje torsdag. Jag frågade om samverkan och dialog mellan Försvarsmakten och de som bor runt om de stora övningsfälten, utifrån ett samtal jag hade med några av mina grannar i Revingeby. Grannarna upplever att dialogen har blivit sämre den senaste tiden, vilket påverkar oss som bor och verkar i närheten av heden. Till min förvåning svarade försvarsministern väldigt positivt, så jag hoppas att det kan ske en förbättring av dialogen. God dialog och förståelse för olika intressen krävs för att folkförankringen av försvarsverksamheten ska vara stor. Lyssna på frågan här, klicka på mitt namn.

Igår deltog Vänsterpartiets nyaste ledamot, Gudrun Nordborg från Umeå, sin första riks-dagsdebatt! Gudrun ersatte Jonas Sjöstedt i höstas, och nu när vaccinationerna har kommit en bit på vägen kan hon delta mer i riksdags-arbetet i Stockholm. Det är vi väldigt glada för! Gudrun har lång erfarenhet av feministiskt politiskt arbete och forskning och har fått plats i justitie-utskottet. Hennes första debatt handlade om den viktiga frågan barn som bevittnar brott. Lyssna gärna här, klicka på Gudruns namn.
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund           

Osmakligt utspel från Moderaterna av Kerstin Dahlberg

 

Samtidigt som vi nås av nyheten om vapenvila mellan militärmakten Israel och Hamas, som styr i Gaza, kommer beskedet från Moderaterna om minskat bistånd till Palestina vid en eventuell valseger nästa år. Uppenbarligen förväntar sig Moderaterna att vinna poäng på det nuvarande kaoset. Utspelet måste ha initierats och formulerats medan bomberna föll över de inspärrade människorna i det av Israel blockerade Gaza. 232 dog, varav 65 barn. Den materiella förödelsen blev enorm och den räkning som borde skickas till Israel får som vanligt betalas av övriga världen - allt medan Israel fortsatt gynnas av förmånliga handels- och samarbetsavtal. Dylika borde M sätta stopp för i stället för att slå på dem som redan ligger: palestinierna.

   Motiveringarna till minskat bistånd är de gamla vanliga: palestinsk korruption och brist på demokrati. De upprepas som meditationens mantra. Att Israels premiärminister står åtalad för just korruption har Moderaterna tydligen missat. Våldsamheterna de senaste veckorna har medialt överskuggat Netanyahus rättegång, vilket den åtalade säkert är ytterst tacksam för. En välkommen andningspaus. Netanyahu har inte heller med glädje och lättnad kommenterat vapenvilan. För honom hade bombningarna gärna fått fortsätta.

   Att palestinsk korruption är det enda som saboterar svenska biståndssatsningar stämmer inte. Israel demolerar dem utan respekt. Jag har sett det med egna ögon i byn Khirbet Tana, där inte ens svenska flaggan på bulldozrade fårstall skonades.

   Demokratins glans har fläckar. I det internationella demokratiindex som finns (Economist Intelligence Unit) hamnade Israel i fjol på 27:e plats - det är en ”demokrati med anmärkningar”.  Dessutom är Israel snarare en etnokrati sedan Nationalstatslagen antogs 2018 och fastslog att Israel är en rent judisk stat. Rapporter om Israels apartheidregim från de välrenommerade människorättsorganisationerna B´Tselem och Human Rights Watch talar också sitt tydliga språk.

   Det finns förbättringar att göra inom Palestina. En förutsättning för förbättringar är dock att Israels ockupation upphör, liksom blockaden av Gaza. Av ett land under ockupation och förtryck kan inte krävas ett perfekt styre. Grundproblemet är Israels folkrättsbrott: ockupationen. Den måste hävas, inte biståndet till Palestina.
Kerstin Dahlberg 


 


Med fötterna både i Sverige och USA tar den moderata riksdagsledamoten Helena Antoni mycket inspiration från amerikansk politik när hon debatterar bistånd och utvecklingspolitik i Sverige. 
Foto: Moderaterna

Helena Antoni ansvarar för biståndet inom Moderaterna.
Sedan i påskas är ett nytillskott i riksdagen ansvarig för Moderaternas biståndspolitik. Helena Antoni är kritisk till vad hon menar är ett utbetalningsmål med fokus på att spendera biståndspengar, när fokus borde ligga på resultat. 
   Läs mer om moderaternas biståndspolitik i tidningen OmVärlden.            

S:t Jörgens park – grönska skövlas och parkmark privatiseras av Ulf N


”Barmhärtighet” heter Axel Wallenbergs minnessten över S:t Jörgens spetälskehospital. Den politiska majoriteten visar dock ingen barmhärtighet när det gäller det gäller att skövla det gröna.

S.t Jörgens park är ”en liten men inbjudande park med lekplats”. Så beskrivs den på kommunens hemsida. Parken kallades tidigare Skönadalsparken. Den började anläggas som beredskapsarbete under andra världskriget, då delar av parken uppläts för odling av potatis. Senare utökades parken med den plats där lämningarna efter Sankt Jörgens spetälskehospital. Hospitalet lades ner 1587. I parken finns nu också ett minnesmärke över spetälskesjukhuset. Omedelbart söder om parker stäcker sig Hardebergaspåret och i norr Fader Bergs väg, som förmodligen är Lunds kortaste och mest okända gatustump.

MP vill stoppa planen redan 2018…
Nu ska östra delen av parken, den del som vetter mot Tornavägen bebyggas. Det vill säja ”nu” är i själva verket en mycket långsträckt tidsperiod. Redan 2013 togs beslut om att planlägga denna del av parken för bostäder. Först i maj 2018 fanns ett färdigt samrådsförslag som fick majoritetens stöd i byggnadsnämnden. Miljöpartiet var då det enda parti som ville sätta stopp för planen. Inget annat parti hade några invändningar mot parkexploateringen.

… och nu även FNL
I april i år togs byggnadsnämnden beslut om att skicka ut planen på granskning. Det är sista steg i planprocessen innan planen ska antas. Under årens lopp har planförslaget modifierats på åtskilliga punkter. Det gällde först tre punkthus och i ett skede diskuterades också att utsträcka planområdet till att gälla delar av Elias Fries park, öster om Tornavägen. Där skulle markparkeringar för de nya husen anläggas!
 


Barnen vill behålla sin park

Denna idé kom dock inte längre än på skissnivå. Mot beslutet att skicka ut planen på granskning röstade endast MP och FNL.
 
Grönska i parken och längs Fader Bergs väg ska försvinna
Nu föreslås en sammanhängande byggnadskropp som sträcker sig parallellt med Tornavägen. Träd och buskar som växer i östra delen av parken ska väck. Där ska byggas hus i fyra och fem våningar med ca 30-40 bostadsrätter. Biltrafik ska angöra från Fader Bergs väg, där befintliga träd kommer att kapas. Träden omfattas, ”troligtvis”, skriver byggnadsnämnden, av det generella biotopskyddet men dispens kommer att begäras för att få plats för betong och bilar.
 


Grönskan och träden vid Faders Bergs väg ska bort

Strider mot översiktsplanen
De närboende i området har nu samlat sig till protest mot byggplanerna. En av deras företrädare hävdar i en artikel i Sydsvenskan att exploateringen av parken inte bara berör de boende. Och det har talespersonen förstås alldeles rätt i.
   Parken ligger inom ett område som i Lunds översiktsplan utpekas som grönområde med blå och gröna huvudstråk. I kommunens bevaringsprogram redovisas parken som kulturhistoriskt intressant. När exploateringsintressena tillåts dominera förklarar nu en politisk majoritet att sådana dokument är det bara att strunta i.

Struntar i klimatnödläget
Konsekvenserna av den föreslagna exploateringen av parken är att växt- och djurliv påverkas negativt, att markens infiltrationsförmåga minskar och att det som i dag är en park för allmänheten till stor del privatiseras. Lunds kommun fortsätter alltså att hårdgöra grönytor och kapa träd i en situation där det behövs fler grönytor och flera träd för att motverka klimatförändringar och anpassning till allt rikligare regn – har finns inte en tanke på att det råder klimatnödläge.

Fråga i fullmäktige
I veckans fullmäktige ställer MP:s kommunalråd Karin Svensson Smith en fråga till byggnadsnämndens M-märkte ordförande Klas Svanberg: ”Anser byggnads-nämndens ordförande att den planerade byggnationen står i överensstämmelse med gällande grönplan och översiktsplan?”
   Att jag skriver att parken ”nu” ska bebyggas är det ett ”nu” som sannolikt sträcker sig även några år in i framtiden. Det skulle vara mycket förvånande om planen inte överklagas.

Den politiska generationen av Gunnar Stensson

Boken, Den politiska generationen. Kontinuitet och förändring 1968-2018, av sociologerna Svante Lundberg och Sven-Axel Månsson är inte bara en sociologisk rapport utan innehåller också ställningstaganden i aktuella frågor som Fritt sök.

 


Fritt sök
En av intervjupersonerna som varit gymnasielärare och skolpolitiker i en mindre kommun ger följande beskrivning:
   Min skola var en progressiv skola med stora och utvecklande resurser, men de sista åren var tråkiga på grund av att kvaliteten urholkades i och med att många elever sökte sig till skolor i en större kommun som uppfattades som mer attraktiv.
   I intervjun berättas vad Fritt sök konkret innebar för den gymnasieskola i en mindre kommun där han själv varit verksam i mer än tjugo år:
   ”Den skolan är ett rent ruckel jämfört med vad den var på 80- och 90-talen. Det är inte hälften så många elever som det var då, och de elever som är kvar tillhör den svagaste gruppen. De andra har försvunnit till skolorna i en mer välbärgad kommun, vilket dessutom lett till en i många avseenden sämre arbetsmiljö och till lärarflykt. Vem vill vara kvar på ett sjunkande skepp samtidigt som resurserna minskar? Det är hög tid att diskutera denna ordning! Inom arbetarkommunen och det social-demokratiska partidistriktet, ja inom hela partiet.” (Den politiska generationen s. 167.)

Vad blev det av 68-orna?
1968 var ett turbulent år, också i Lund: Universitetsjubileum, brinnande studentmössor, UKAS, husockupationer och på hösten en våldsam demonstration under parollen Vägra värnplikt – vägra döda! Ridande polis. Arresterade demonstranter. Stor publicitet i press och tv.
   Jag var ingen 68 och jag var inte där. Jag hade fyllt 35 och var verksam på en folkhögskola i Norrbotten. Engagerad i gruvarbetarstrejken. För mig var 1968 ett katastrofår som slutade med att imperialister, rasister, tyranner och reaktionärer tog över. FNL:s stora Tet-offensiv slutade med blodbad, Martin Luther King mördades, fredskandidaten Robert Kennedy mördades, studentrörelsen i Paris ledde till att De Gaulle tog makten och Sovjet invaderade Tjeckoslovakien och krossade Prag-våren,
   CH Hermansson fördömde invasionen, jag röstade för första gången på VPK, Tage Erlander vann valet och i USA valdes Richard Nixon till president i november. Han utvidgade folkmordet i Vietnam till Laos och Kambodja och Vietnamkriget fortsatte sju år till.
   Jag skulle inte ha deltagit i Vägra värnpliktsdemon-strationen om jag hade varit i Lund. För mig var den allmänna värnplikten en viktig demokratisk institution och jag menade att väpnad befrielsekamp i många fall var nödvändig. ”Till vapen vi i sorg och vrede går. Ett enat folk bakom gevären står. När vi askan ser från den brända byn, då stiger vårt hat mot skyn, Vi slår tillbaka.” sjöng vi i FNL-rörelsen.
   Men följande år, 1969, kom jag till Lund och vidareutbildade mig i ekonomisk historia och kulturgeografi. Jag uppskattade den demokratiska andan. Äntligen har folket från enhetsskolor och grundskolor kommit till Lund och se vad som händer! Så annorlunda mot då jag vantrivdes 1955-56!

Sociologerna Svante Lundberg och Sven-Axel Månsson intervjuade några deltagare i en demonstration i Malmö 1968. Det blev inledningen till en sociologisk undersökning som pågick i 50 år.
   Vad blev det av 68-orna? Ja, somliga lade av. Men de flesta behöll sitt politiska engagemang, om än i andra former. Många blev läkare, lärare, socialarbetare, U-landsaktiva, bibliotekarier, jurister. De ägnade sig åt politiskt arbete inom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, ofta i kommunalfullmäktige. De arbetade fackligt. De deltog i solidaritetsrörelser för länder i Afrika och Latinamerika. Kvinnorörelsen blev stark. De undvek att göra karriär. Man kan faktiskt säga att de fortsatte att tjäna folket. Notisen ovan om Fritt sök är ett exempel på vad som engagerade – och engagerar dem. De är pensionärer nu.
   De är givetvis anonyma i boken, men jag har en stark känsla av att jag känner flera av dem och har känt dem i decennier och samarbetat med dem. Många av dem är verksamma i Lund med omkrets. Det ger boken en sorts skvallerdimension. Hon där, är det inte..?
   Boken är rikt illustrerad med 68-foton från Lund. Göran Therborn syns på ett. Annars är personerna på fotona inte samma som de vilkas nu drygt 50-åriga aktivistliv skildras. Bra liv!
 


Vietnamdemonstration i Lund 

2021-05-20

Friday for Future alla fredagar

  

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.          

Ship to Gaza aktion: Akutinsamling till Al-Awda sjukhus i Gaza.

 

I dag behöver Al-Awda sjukhus mer än någonsin vårt stöd!

Akutinsamling till Al-Awda sjukhus som administreras av Union of Health Work Committees (UHWC) och tillhandahåller medicinsk vård till tusentals palestinier.
   De israeliska attackerna mot Gazaremsan fortsätter i sjätte dagen i rad. Gazaborna lever redan under väldigt svåra humanitära förhållanden till följd av israeliska bockaden. Ett stort antal civila har dödats och stora skador på infrastrukturen i Gaza medför ännu en svårare humanitär katastrof. Internationella kommittén för Röda korset varnar för en kollaps av hälsosektorn i Gaza till följd av de israeliska flygattackerna.
   Al-Awda Hospital utgör ett akutsjukhus i norra regionen av Gazaremsan. I samordning med hälsoministeriet och det palestinska röda halvmånesällskapet kommer Al Awda-sjukhuset att ta emot en stor del av de skadade. UHWC vädjar till allmänheten om ekonomiskt stöd för att Al-Awda sjukhuset ska kunna utöka sin beredskap och fortsätta ge akutvård till skadade civila.
   Insamlingen går oavkortad till Al-Awda sjukhuset. SWISHA valfri summa till 123 658 1680 – Märk ditt bidrag ”Al-Awda” Gaza. Alt. PlusGirot 46359-6           

Nu dör de framför våra ögon – igen av Gunnar Olofsson

 Året är 2021. Konflikten i Palestina har pågått sedan 1948. I grunden är den rätt enkel. Två folk – palestinier och israeler - skall leva tillsammans inom ett begränsat område mellan Jordanfloden och Medelhavet. Det finns en FN-plan - en tvåstatslösning med Palestina och Israel sida vid sida i fred, och Jerusalem som gemensam huvudstad – som palestinierna accepterat, men Israel saboterar.
   Israel vill mer. Man vill ha allt, total israelisk kontroll över hela området, palestinierna förvandlade till tjänstehjon i olika reservat utan egna rättigheter som billig arbetskraft i en blomstrande israelisk ekonomi. Det som det vita Sydafrika en gång planerade för sina icke-vita invånare. Ett samhälle som stavas RASISM och APARTHEID.


 

Vi som kan den här frågan, som hela tiden varit där, har gång på gång påtalat för våra politiker - och alla som borde ha velat lyssna - att detta inte är hållbart, att allt kommer att gå över styr, att man måste göra någonting. Vi har talat för döva öron. Denna gång var det planerade vräkningar av palestinier i Sheikh Jarrah i östra Jerusalem, för att ge plats för judiska nybyggare, som utlöste katastrofen. Det kunde ha varit någonting annat.
   Därför dör de nu framför våra ögon - igen. Palestinska familjer i Gaza utraderas av israeliska missiler. Och det här bara fortsätter. Varje timma drabbas tre palestinska barn, alltför många med livet framför sig har redan dött. Våra ledare uppmanar ”parterna” att avstå från våld. Det är rent struntprat. De menar ingenting, tänker ingenting, vill ingenting. Och alla som inte reagerar på det som händer är genom sin passivitet på sitt sätt medskyldiga. Så hemskt, så tragiskt och så sorgligt är det faktiskt.

Senvår eller försommar?

 

En andmamma vågar sig ut i vattnet med fyra nykläckta ungar. Gökarna ropar i när och fjärran. Grodorna plumsar och kramar varandra i den gröna dyn.

Liberalernas nya Sverigebild

  

Ett Sverige där den största fienden inte är antidemokrater till höger utan de flyktingvänliga ”som vill ta hit hela världen”, som Nyamko Sabuni uttryckte det under partiledardebatten härom veckan.
   Amanda Valentin, medlem i Liberalerna, med bakgrund både som förtroendevald och tjänsteman för partiet.
SDS 20/5

SÅLT

 

ÅR Packagings huvudkontor i Lund.
Bild: Ingemar D Kristiansen

Sydsvenskan publicerade 20/5 ett flygfoto över det industriområde vid Klostergården som Lund en gång mutade Å&R med på 1930-talet. Det är stort och fult och omgivet av smala stråk av natur. Nu ska det bort. Det är precis här den nya Källbystaden ska byggas.
   Fotot publicerades därför att ett amerikanskt förpackningsföretag köper AR Packaging i Lund, det bolag som bildades för ett år sedan som en fortsättningen på Å&R.
   Å&R bildades 1929. Sedan kom Tetrapak och Å&R Carton. För ett år sedan slogs allt ihop till AR Packaging som är verksamt i Europa, Afrika och Asien. Nu köper det amerikanska bolaget Graphic Packaging Holding Company upp hela surven för 12 miljarder kronor.
   Graphic Packaging ska rationalisera. Rationaliseringen kommer att gå ut över de 400 anställda i Lund.
   Tidigare har det ökända amerikanska fastighetsbolaget Blackstone köpt marken där Sankt Lars kyrkogård ligger för att bygga fastigheter..
   I Lund ser vi inga kinesiska kapitalister. Det är amerikanska bolag som tar över.

1928 förutsåg Ivar Lo klimatkrisen

 

Den unge Ivar Lo uppsökte på 1920-talet de brittiska gruvdistrikten som en sorts barfotajournalist och sammanfattade sina erfarenheter i boken Kolet i våld som kom ut 1928. Den skildrar de brittiska kolgruvearbetarnas villkor och analyserar själva kolet som förutsättning för industrialisering och kapitalism. Märkligast är Ivar Los förutsägelse om kolets klimatpåverkan: ”våra nordanskogar kan bli utbytta mot lummer och starrväxter”, fåglarna mot ”kackerlacksliknande insekter” och klimatförändringen kan leda till ”febersjukdomar”.

Kolet i våld presenterades av Andreas Malm den 16 maj i en lång kulturartikel i Aftonbladet. Han påminner också om att 2021 ser ut att bli det år då vi bränner mer kol än någonsin och att Kina står för den största ökningen. Väst deltar genom att köpa billiga prylar från Kina.
   Kolet i våld finns nu bara i Ivar Los samlade verk, men man kan kanske vänta sig en nyutgåva av den 93-åriga texten, skriven av en ung autodidakt.
Gunnar Stensson 

Kampen för natur och åkermark längs Höje å
av Gunnar Stensson

 I dagarna har vi kunnat ta del av två nya utspel om natur och bebyggelse längs Höje å: dels ett förslag från Lunds Tekniska förvaltning om naturreservatet Höjeådalen och dels en ny översiktsplan från Staffanstorp om framtida tätortsbebyggelse vid Höje å.
   Båda innebär framsteg jämfört med tidigare planer, men arbetet för natur och åkrar är långt ifrån klart.
   Vi har synat utspelens innebörd under en vandring genom Höjeådalen, längs fronten mellan utnyttjande och bevarande. 


Stigen genom Klimatskogen bakom Å&R:s industriområde (se notis) är en smal tunnel genom tät grönska. Framför bokarna i det norra lövskogsbrynet lyser blommande körsbärsträd. Marken är vit av smultronblom. Vi fortsätter längs stråket ner mot fågeltornet vid Höje å. Träden här skänktes 2009 av tidigare miljövänner. Bokskogen är gallrad på båda sidor och nya gångstigar in mellan träden håller på att anläggas. Bäcken ner till ån har röjts och fördjupats. Tyvärr har buskarna med krusbär och svarta vinbär också försvunnit. De kan växa upp igen.
   Vid fågeltornet pågår Lundaloppet denna vecka. Med några minuters mellanrum startar löparna längs dammarna mot Värpinge, svänger tillbaka runt den bortersta dammen, fortsätter längs alla dammarna ner till järnvägsbron och sedan över kullen med nyponbuskar tillbaka till målet vid fågeltornet. Löparna kommer, en och en, fulla av entusiasm.

Klimatskogen är Tekniska förvaltningens namn på bokskogen mellan Källby och Värpinge. Den ska bli en mötesplats ”i harmoni med naturen”. Lundaloppet runt dammarna ökar medvetenheten om det nya naturreservatet.
   Planerna på utbyggnad av stadsdelen Källby vid Klostergårdsstationen har bromsats av osäkerheten om Källby reningsverks framtid. Det finns starka skäl att tro att reningsverket blir kvar. En nedläggning dröjer under alla omständigheter minst 10 år. Under tiden kan naturreservatet utvecklas och förankras. Tekniska nämnden har tagit beslut om att skicka ett förslag till naturreservatets utformning på remiss Remisstiden utgår den 31 juli.

Promenaden fortsätter över åbron till Staffanstorpssidan. Kornåkern vid Trolleberg har redan gått i ax. Där planerar Staffanstorp en ”urban by” med 300 nya bostäder nära Värpinge. Men än susar säden.
   Vi följer stigen mot järnvägsbron längs åkrarna. Lyckligtvis har Staffanstorp skrinlagt de tidigare planerna att bygga stad hela åkerslätten mellan Höje å och väg 108.
   Däremot planerar de en stor utbyggnad borta i Hjärup, väster om Jakriborg som vi ser vid horisonten, bortom åkrarna. Utbyggnaden ska kallas Västerstad.
   Mellan ån och stigen där vi går låg en gång Flackarps medeltida by. Där syns spår av odlingar och bostäder. Bönderna odlade inte bara säd utan också fläder, äppleträd och körsbärsträd.

   Tänk om Staffanstorp kunde samverka med Lund och ansluta området närmast ån till naturreservatet!
   Ja, och om de kunde utvidga naturreservatet till att också omfatta Flackarps medeltida kyrkogård!

Vi går under järnvägsbron och fortsätter mot Sankt Lars längs den höga stigen ovanför Höje å. Tre hästar betar i Hästhagen och två vilar i gräset hitom ån. Solen lyser på vattenverket och de höga husen som byggdes för femton år sedan.
   Staffanstorp planerar att bygga ut dagens Flackarp på åkrarna, från Sankt Lars kyrkogård och Flackarps kvarn ner mot ån. Det ska bli en tätort med 700 nya hus och cirka 1500 invånare, ungefär motsvarande en tredjedel av Klostergården.
   Trist, men förhoppningsvis kommer man fortfarande kunna gå längs samma stig som nu i utkanten av den nya tätorten. Om den blir av. Den majestätiska Sankt Lars-parken finns kvar! Dit kan man alltid fly.

Staffanstorps nya översiktsplan innebär alltså att 1000 nya hus ska byggas i Höjeå-området, 300 i Trolleby och 700 i Flackarp. Det är tragiskt och oåterkalleligt, om det sker, men den förra översiktsplanen var ännu mer förödande. Då ville man bygga 4000 nya hus i Höjeå-området.
 


 

Opinionsarbetet för bevarande av åkerjord och natur i Höjeådalen har alltså haft framgångar, men inte nått ända fram. Synpunkter på Staffanstorps nya översiktsplan inskickas före den 14 juni.
Vakthållningen kring åkerjord och natur får aldrig svikta! Allt fler engagerar sig i kampen för Höjeådalen.

2021-05-13

Friday for Future alla fredagar

 

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.          

Gångstigen stängd

 

Gångstigen under järnvägsbron mellan Klostergården och dammarna avstängd några dagar av säkerhetsskäl från och med torsdagen 12 maj.           

Näktergalen tillbaka vid Höje å

 

I pilarnas skugga söder om den långa dammen hörde vi för första gången en näktergal. Det var inte högsom-marens jublande galande utan ett första försök att finna tonläget, som när en sångare testar stämbanden inför ett framträdande. Strax därpå ljöd samma försökande toner längre bort ur ett hagtornsträds vita blomkaskad. En man som gick förbi sa: – Jag hörde en näktergal redan igår. Nu är dom här.

Netanyahu offrar israeliska och palestinska liv för att behålla makten av Gunnar Stensson

Palestinier som vräks från sina bostäder i östra Jerusalem, firandet av Jerusalems erövring av Jerusalem 1967, en högerextrem marsch genom östra Jerusalem och firandet av fastemånaden Ramadans slut med en högtid i al Aksa-moskén var konfliktpunkter som varje besinningsfull politiker, oavsett ideologi, skulle ha förutsett långt i förväg och försökt motverka.

          

Netanyahu förutsåg dem och underblåste dem för få att behålla regeringsmakten i Israel och undgå att släpas inför domstol för korruption och mutor.
   Han gav polisen fria händer på Jerusalems gator för att förvärra dem. Sedan han förlett Hamas att avlossa några raketer släppte han loss den israeliska krigsmakten, den starkaste i Mellanöstern, över Gaza och framträdde som israelisk patriot i Israels och världens massmedia.
   Vid en jämförelse framstår stormningen av Capitolium som ett spektakulärt spektakel utan följder.
   Under hela sin långa tid vid makten har han underblåst den palestinsk-israeliska konflikten, undergrävt Israels palestinska medborgares rättigheter och utvidgat de israeliska bosättarnas annektering av palestinska områden.
   På det sättet har han hållit konflikten vid liv och kunnat framträda som en sorts landsfader för Israels kortsiktigaste högerextremister och religiösa fanatiker.
   Han har fått stöd för sin politik av USA och lyckats knyta arabiska diktaturer som Saudiarabien till Israel.
   Hans agerande får konsekvenser inte bara i Mellanöstern utan i hela världen eftersom den palestinsk-israeliska konflikten har global spridning överallt där judar och palestinier är bosatta. De som kämpar för besinning och tolerans i Malmö och Lund får en svår prövotid.
   Tillsammans med sin kompanjon Donald Trump är Benjamin Netanyahu världens farligaste person just nu. Risken är att vi tvingas leva i skuggan av den konflikt han underblåser under lång tid.

Katastrofen är inte över - den pågår för fullt, just nu

 

Fördrivningen av och tvångsflykten för 750 000 palestinier år 1948 är för alltid.
   Katastrofen - Al Nakba för det palestinska folket. Minst 400 byar skövlades och människorna tvingades bort i samband med staten Israels bildande.
   Varje år uppmärksammas detta särskilt på Nakba-dagen, den 15 maj. Men i år är det inte enbart minnet från 1948 som väcker känslor. Just nu pågår fördrivning av palestinska familjer i Östra Jerusalem. Israeliska bosättarorganisationer har lyckats få en domstol att ge dem rätten till hus som varit hem åt palestinier i generationer. Bland annat ordnade FN-organet UNRWA bostäder i området Sheik Jarrah åt palestinska flyktingar på 1950-talet. Att palestinier nu tvingas ut ur sina hem för att ge plats åt bosättare är en fortsättning på den etniska rensning som Israel länge ägnat sig åt och har givetvis lett till protester och sammandrabbningar. Jerusalem kokar av ilska och frustration och läget är prekärt. En fortsatt katastrof.

Viktigt att veta är att Jerusalem enligt delningsplanen 1947 skulle vara en internationellt administrerad stad. Israel annekterade dock omedelbart Västra Jerusalem 1948 och ockuperade Östra Jerusalem 1967 för att sedan annektera den delen 1980 - en annektering som FN aldrig godkänt och som strider mot FN:s stadgar.
   Eftersom en ockupationsmakt inte har rätt att flytta sin egen befolkning till ockuperat område strider all bosättningsexpansion mot folkrätten (Genèvekonventionen 4:49), så även denna i Östra Jerusalem. Kritik mot Israels nuvarande agerande har kommit från FN-håll, men det har, som vanligt, stannat vid ord och bekymrade miner.
   Det måste till sanktioner mot Israel för att få stopp på de flagranta brotten mot FN-resolutioner och folkrätt. Sverige, EU och FN har ett stort ansvar och kan inte fortsätta att blunda. Katastrofen måste få ett slut!
Gunnar Neymark, Kerstin Dahlberg, Ingrid Frolov
Palestinagruppen i Hässleholm/Kristianstad
Colette Benyamine, Lars Linnersten , Ahmed al Kharroubi, Gert Andersson
Palestinagruppen i Lund


           

Fyra röster för jämlikhet

 ”Attendos ledning har uppenbart ljugit för de anhöriga, för allmänheten och politikerna om situationen på deras boende. De har hotat och försökt tysta en anhörig som larmat och gjort rätt.
   De har gjort det för att deras yttersta syfte aldrig handlat om vården utan om vinsten.”
   Daniel Suhonen, redaktör för Klass i Sverige, Aftonbladet 8/5

Med lov (lagen om valfrihetssystem) står vinstintresset i centrum, inte behovet. Och vård ska ges utifrån behov, inte utifrån det som lönar sig mest för företaget ifråga om attraktiva kunder eller plats för etablering.  Med lov försvinner också offentlig verksamhet till förmån för privata aktörer, men den finansieras av skattebetalarna.”
   Joakim Sandell, ordförande för S, Malmö och Joakim Sandell, kommunalråd (S) med ansvar för hälsa vård och omsorg. Sydsvenskan 10/5

”Förmögenhetsfördelningen är lika grotesk som i Sydafrika och USA.  I Sverige bor det 200 miljardärer. Deras förmögenhet motsvarar statens nettoförmögenhet plus hela det statliga pensionssystemet. Är inte det något att prata om?”
   Åsa Linderborg. AB 11/5.

”Att ta itu med den inhemska ojämlikheten må politiskt vara det rätta för dagen. Men att tackla stora, vidsträckta olikheter mellan olika länder är den verkliga nyckeln för att behålla geopolitisk stabilitet i det tjuguförsta årtiondet.”
   Kenneth Rogoff, tidigare chefekonom på Valutafonden, Sydsvenskan 9/5

Uttalande: Judar för israelisk-palestinsk fred

Våldet i den israelisk-palestinska konflikter har nu åter eskalerat. Israeliska övergrepp i form av husräkningar, rivningar, och våldsamma trakasserier från militär och väpnade civila aktivister är inget nytt, men på senare tid har situationen förvärrats främst i Östra Jerusalem. Palestinier har bemött dessa övergrepp med såväl fredligt som våldsamt motstånd. Med tiden har våldet spridit sig. Raketer och bombanfall som utväxlat mellan det blockerade Gaza och Israel har inneburit materiell förstörelse personskador på bägge sidor men betydligt mer omfattande på den palestinska sidan. Mot bakgrund av detta vill föreningen Judar för Israelisk Palestinsk fred (Jipf) gör följande uttalande
• Vi anser att det är den militärt helt överlägsna israeliska ockupations- och blockadpolitiken som driver konflikten i strid med såväl folkrätten som den internationell rätt. Under mer än 50 år har ockupationen bit för bit berövat palestinier rättssäkerhet, egendom, försörjning och framtidstro. En förkrossande majoritet av befolkningen på Västbanken Gazaremsan och Östra Jerusalem har levt hela sina vuxna liv under dessa omständigheter.
 • Det som nu sker i Sheikh Jarrah i Östra Jerusalem är ytterligare en offensiv i denna fördrivnings- och konfiskationsprocess. Motivet att delar av området ägdes av judiska familjer före 1948 saknar all juridisk, etisk och demokratisk legitimitet. Åtminstone å länge inte samma rättsprincip tillerkänns de vräkningshotade palestinska familjerna och hundratusentals andra palestinska familjer som sedan statens israels grundande fått se sin mark och egendom konfiskerad. En sådan rättslig asymmetri är att av mång argument för att den israeliska ockupationspolitiken uppfyller flera av kriterierna för folkrättsbrottet apartheid, så som det definieras i FN konventionen från 1973.
 • Med detta sagt anser vi att bombningar, raketbeskjutningar och annat våld riktat mot oskyldiga civila är förkastligt och inte kan legitimeras med några försvarsargument.
 • Internationella påtryckningar är avgörande för att vända denna utveckling. Svenska och europeiska politiker måst agera skyndsamt. Inte bara genom skarpa protester utan också i handling. Sveriges regering bör driva på för att att associationsavtalet mellan EU och Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets klausuler om mänskliga rättigheter och internationella konventioner.
 • För närvarande är vägen fram till en rättvis och hållbar fred lång, snårig och osäker. Ett första, och helt nödvändigt steg är dock att stå upp för folkrätt och rättssäkerhet för alla som lever mellan Medelhavet och Jordanfloden.
För judar för Israelisk palestinsk fred
Dror Feiler & Staffan Granér

Ojämlikhet – jämlikhet – ojämlikhet. Svensk skola under 100 år av Gunnar Stensson

Sverige hade i själva verket ett av de mest efterblivna utbildningssystemen i Europa, konstaterar Tage Erlander i sina memoarer. Men efter införandet av enhetsskolan 1962 blev svensk skola världsledande.

 


 

På 1990-talet kommunaliserades skolan, samtidigt som riskkapitalbolagen gjorde den till en lättmjölkad kassako. Pisa-chocken 2012 avslöjade att svensk skola hamnat i botten bland OECD-länderna. Därför var glädjen stor när Sverige närmade sig en mittenposition vid Pisa-mätningen 2015 och tycktes fortsätta uppgången 2018/19. Eller var det fusk?

I det då efterblivna svenska utbildningssystemet hamnade jag som sjuåring 1940. Jag trivdes i folkskolan men efter fjärde klass tvingades jag börja i Växjö högre allmänna läroverk. Läroverket var auktoritärt med uttalat nazistiska inslag åren omkring 1945. Jag vantrivdes. (Ta gärna del av den klassiska skolskildringen i filmen ”Hets”.)
 


 

Mina yngre syskon fick en helt annan skolgång tack vare enhetsskolan som i min hemkommun infördes redan i mitten av 1950-talet. När jag sökte min första lärartjänst 1961 var gymnasiet fortfarande ojämlikt. Där ville jag inte arbeta, så jag började som folkhögskolelärare i Axevalla. Jag fortsatte sex år i Framnäs utanför Piteå.
   Efter flytten till Lund 1969 fick jag en tjänst på Heleneholmsskolan, som var försöks- och demonstrationsskola för lärarhögskolan. Genom åren hade jag många begåvade lärarkandidater.
   Jag upplevde Heleneholmskolan som jämlik och utvecklande. Som klassföreståndare tog jag emot högstadieklasser från den intilliggande Munkhätteskolan och undervisade dem i årskurs 7, 8 och 9. Nästan alla valde att fortsätta på gymnasiet och jag fortsatte att undervisa dem tre år till.
   Sedan slogs systemet sönder. Regeringen skilde gymnasiet från grundskolan 1985. Flera av mina kollegor tvingades lämna Heleneholm. I fortsättningen var jag enbart gymnasielärare. 
   1989 blev jag skolpolitiker i Lund, först i skolnämnden som hade ansvar för alla Lunds skolor och något år senare i den nya utbildningsnämnden. Samma år medverkade jag i en stor lärardemonstration mot skolans kommunalisering. Svensk skola låg fortfarande i OECD-toppen och Lunds gymnasieskola i svensk topp när jag lämnade uppdraget som nämndsordförande 2006. Strax därpå infördes skolpengen i Lund och skolkoncernerna började vinstjakten. 2012 inträffade Pisa-chocken. Svensk skola hamnade i OECD-ländernas bottenskikt och Lund förlorade sin ledande position i Sverige. Svensk skola har åter blivit en av de sämsta och mest ojämlika i Europa, liksom på 1930-talet. Hur ska vi befria den från kapitalets vinstjakt och åter uppnå jämlikhet och kvalitet?

”Klass i Sverige”, den bok om ojämlikheten in Sverige som VB presenterade förra veckan, har flera avsnitt om svensk skola. Överskådligast är kapitlet ”Från jämlikhet till valfrihet i svensk skolpolitik” av Mattias Börjesson och Rune Romhed. Det beskriver kampen för en jämlik skola. Enhetsskolereformen utarbetades före andra världskriget men började inte genomföras förrän 1948 efter det att Skolkommissionen presenterat sitt huvudbetänkande. Motståndet var stort, inte minst från konservativa företrädare för läroverken, som konsekvent underskattade elever från landsbygd och arbetarklass. 1962 var enhetsskolan på plats. Efter några decennier av framgång – och borgerligt motstånd – tog nyliberala doktriner över omkring 1990. Skolans kommunalisering 1989 som socialdemokraterna genomförde med stöd av V, var det avgörande steget mot ojämlikhet. Sedan kom friskolebeslutet, skolpengen och marknadens inträngande i skolan.
   Kapitlet ger en dramatisk beskrivning av övergången från ett jämlikt till ett extremt nyliberalt skolsystem som bara införts i Sverige och general Pinochets Chile. Chile har senare avskaffat det. Vilka har modet och kraften att skapa en jämlik skola i Sverige?

Sverige höjde Pisa-resultatet 2018 genom att undanhålla 11,1 procent av de lågpresterande eleverna från mätningen. Även på skolorna förekom slarv som höjde resultaten. Fusk ger pengar. Riksrevisionens kritik handlade mest om bristande kommunikation mellan Skolverket och regeringen. Kritiken följdes upp av riksdagens borgerliga partier, men de krävde varken utbildningsminister Anna Ekströms avgång och eller förändringar av den destruktiva skolpolitiken. Debatten borde handlat om fusket med Sveriges resultat i Pisa-mätningen – och om den snabbt ökande segregationen i svensk skola. Den borde handlat om ojämlikheten i skolan.
   Utan jämlikhet ingen skolkvalitet. Utan jämlikhet ingen frihet, inga fria val, ingen demokrati.

Ska fullmäktige bli en tystare församling? av Ulf Nymark

Just i dagarna pågår en livlig diskussion om vad som kan och bör göras för att debatterna i kommunfullmäktige ska ta kortare tid, motioner komma fram snabbare till behandling och antalet bordläggningar av ärenden minska.

Det är utmärkt att diskussionen om mötesformerna hålls levande. Varför debatten blossar upp nu är inte helt solklart. Men en anledning skulle kunna vara att mötes- och arbetsformer försämrats under senare tid. Men är det så? Har debatterna blivit mera utdragna, fattas färre beslut och behandlas färre motioner, ger allt fler upp sitt ledamotskap och lämnar fullmäktige på grund av tråkiga och tungrodda mötesformer?

Fler beslut i fullmäktige nu
Det finns inte mycket som talar för det rent faktamässigt. En översiktlig jämförelse mellan situationen år 2016 och 2020 visar på att det under år 2020 behandlats betydligt fler motioner och lika många beslutsärenden än år 2016. Detta därtill på en från de andra tre åren under förra mandatperioden. Inte heller har flera ledamöter avsagt sig sitt fullmäktigeuppdrag under fjolåret, jämfört med år 2016 och fördelningen på avsägelserna mellan män och kvinnor är ungefärligen jämt fördelad.
   Ändå tycker sej uppenbarligen många ledamöter att det blivit segare debatter och trögare beslutsgångar i församlingen. Vad kan då detta bero på?
Jag tror att det kan bero på två väsentliga skillnader mellan 2020-21 och tidigare år.

Pandemins konsekvenser
Från mars månad i fjol och fram till och med oktober månad hölls vid varje fullmäktigesammanträden två tredjedelar av ledamöterna borta från fullmäktige på grund av pandemin, vilket kan ha lett till att många kände utanförskap. De hade på frivillig väg utestängt sej själva från delaktighet. Från och med november månad 2020 och än idag hålls sammanträdena på distans, med åtföljande bristande sociala kontakter och starkt reducerad fysisk rörlighet för ledamöterna under sammanträdets gång. Bildskärmsmöten gör det svårare för ledamöterna att sträcka på benen och ta en liten promenad eller att ta en kopp fika med partikamrater och motståndarkamrater.

Rekordartat antal motioner
Antalet motioner under beredning, alltså motioner där förvaltningarna och nämnderna håller på att ta fram underlag för fullmäktigebeslut är påfallande mycket jämfört med tidigare år. Fullmäktigeledamöterna har helt enkelt lämnat in motioner i en rekordartad nämnd. Under tidigare år har sisådär mellan 13 och 25 motioner befunnit sig i beredningskvarnen i april. I år är siffran 67 motioner. En så stor mängd motioner gör förstås att arbetsbördan för förvaltningarna ökar betydligt. Det finns alltså ett betydande antal motionärer som otåligt väntar på att deras motioner ska komma upp på dagordningen, vilket naturligtvis kan upplevas som en tröghet hos själva fullmäktige.


Stora debattbegränsningar föreslås
Varför uppehåller jag mej nu vid det här? Vad angår detta kommuninvånarna? Jo, det kommer nu fram förslag från ledamöter och partier om starka begränsningar både i tid och antal debattinlägg för lundabornas förtroendevalda. Ledamöternas lagstadgade möjligheter att yttra sej föreslås begränsas mer eller mindre kraftigt. Redan idag är tiden per debattinlägg begränsad till fem minuter och repliktiden till en minut. Men nu höjs alltså röster för ytterligare restriktioner.

Restriktioner i rättigheter och ökad mansdominans
Så funderar t ex det parti som kallar sej liberalt på att varje parti ska ges en begränsad tid att yttra sig och att antalet repliker också ska begränsas. Detta parti föreslår också att interpellationer och frågor ska förläggas på tid utanför fullmäktigemötena, vilket står i uppenbar strid med kommunallagen. Inom andra partier diskuteras en stark begräsning av möjligheterna för ledamöterna att yttra sig under sammanträdena.
   Alla begränsningar av talartid, antal inlägg osv är en inskränkning i ledamöternas rättigheter och ansvar som ledamöter, även om det sker genom överenskommelse mellan partierna. Ena annan konsekvens av föreslagna begränsningar är den debattid manliga ledamöter tar i anspråk i jämförelse med kvinnliga ledamöter ytterligare komma att öka.
   Men, återigen, hur berörs kommuninvånarna av detta?

Väljarnas granskningsmöjligheter beskärs
Fullmäktige är ju precis som framgår av namnet, lundabornas befullmäktigade ombud att fatta beslut i kommunala angelägenheter på lundabornas vägnar. Men demokratiskt fattade beslut är inte bara bom och pang! – klubban i bordet. Demokratiskt beslutsfattande är en process där såväl allsidig information som diskussion där olika åsikter bryts, stöts och nöts ska ingå innan ett beslut klubbas.
   Och fullmäktige är den demokratiska arena där alla invånare kan följa de förtroendevaldas diskussioner, deras argument och deras trofasthet i förhållande till vallöften och lokala partiprogram
   Begränsningar i fullmäktigeledamöternas möjligheter att yttra sig under sammanträdena är också i högsta grad en begränsning av lundabornas rätt till en öppen och genomskinlig politisk process, och även en begränsning i väljarnas möjligheter att på välinformerad grund utkräva ansvar i nästa val.
Ulf Nymark, fullmäktigeledamot (MP)

PS. Jag tror också att beslutsgången och debatterna i fullmäktige skulle kunna bli smidigare. Vad som skulle kunna göras, utan att kraftigt begränsa ledamöternas rättigheter, hoppas jag så småningom återkomma till. DS

2021-05-06

Friday for Future alla fredagar

  

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.          

Hållbarhetsveckan i Lund 3–8 maj 2021

 

Två turer lördagen 8:e maj, klockan 11.00 och klockan 14.00. Längd ca 45-60 min.

Höjeådalen i södra Lund är något av en doldis vad det gäller naturområden. Följ med på en guidad tur för att uppleva detta tätortsnära naturområde i södra Lund. Höjeådalens intresseförening guidar i området och visar stigar, utsikts- och fikaställen och de bästa platserna för natur- och kulturupplevelser. Samtidigt ger vi svar på vilken betydelse området har ur ett hållbarhet- och klimatperspektiv. Vi vill även passa på att förklarar vilka förändringar som är planerade i området, och föreningens verksamhet för utvecklandet av Höjeådalen.
   Skicka anmälan till hojeadalen@gmail.com med namn och vilken tur du vill vara med på. När vi bekräftar din anmälan meddelar vi också var vi ska samlas.
   OBS! Vi följer folkhälsomyndighetens regler. Vid skrivandet av denna text är begränsningen för deltagare 8 personer/grupp. Först till kvarn!
Hemsida för Höjeådalen

Hästarnas sommar är här

 

De glänser bruna i gråvädret och är försiktigt sällskapliga. Människornas rörelsemönster i ådalen förändras. Somliga klättrar in i hagen på stegarna intill de låsta grindarna, men vandrare med barnvagnar, hundar, rollatorer och cyklar måste gå runt hagen. Svanar, änder och hägrar längs stränderna får mer ro.         

MP: Ta hem både kvinnor och barn

 

Vi tycker att Sverige ska acceptera kurdernas villkor så att barnen och mammorna tillsammans kan komma tillbaka till Sverige. Regeringen ska agera kraftfullt för att ta hem dem.
   När de väl är tillbaka i Sverige är det viktigt att rättsväsendet agerar.
   Rasmus Ling, rättspolitisk talesman för MP, intervjuad av Olle Lönnaeus, Sydsvenskan 6/5.
   Bland riksdagspartierna instämmer bara V.   

Om kvinnors ställning i världen av Ann Schlyter

World Economic Forum ger sedan fjorton år ut en årlig ”Global Gender Gap report” där man sammanställer statistik från hela världen om kvinnors ekonomiska ställning, utbildning, hälsa och levnadslängd samt politiskt deltagande.
   Skillnaden mellan män och kvinnor mäts i procent och är nu 68 %, en svag tillbakagång jämfört med förra året. Störst är skillnaden i politiskt deltagande. Det är en tillbakagång i många stora länder, medan framsteg görs i många mindre. Det är till exempel fler kvinnor i värden nu som är valda till parlamenten.
   I rankinglistan kommer Island (89 %), Finland, Norge, Nya Zeeland före kommer Sverige (82 %) som följs av Namibia och Rwanda. Danmark kommer först på tjugonionde plats (76 %). Sist på listan ligger de krigshärjade länderna Irak, Jemen och Afganistan.


Läs rapporten »

Ser man till framsteg (mer än 4 %) som har gjort toppas listan av Litauen, Serbien, Östtimor och Togo.  
Men totalt har jämställdheten gått tillbaka, kanske mycket beroende på Covid-19. Skillnaden som skulle ha utjämnats på 100 år med tidigare framstegstakt, kommer med prognoser baserade på denna rapport att ta 136 år.

Almstriden 50 år!

 

Den 12 maj firar vi att dåliga beslut kan ändras. Som att almarna skulle fällts för stora butiksutrymmen under jord.
   Vi firar en aktion som uttryckte åratals missnöje, med den brutala utvecklingen av Stockholm och dess city, där det revs enormt till förmån för en enformig, otrivsam kontorsmiljö, utan grönska och dränkt av biltrafik.

Läs mer på: Almsegern 50 år! (almarna.org)

Rapport från riksdagen av Hanna Gunnarsson

Sedan senast har det såklart först och främst varit första maj! För andra året i rad har vi varit tvungna att fira ett digitalt första maj, på grund av pandemin och smittspridningen. Det är såklart inte lika roligt som att demonstrera på gator och torg, men vi når iallafall ut med inspelade tal. Att fira första maj digitalt är såklart ett avbräck, många av våra medlemmar och sympatisörer har första maj som sin enda, eller en av få, politiska aktiviteter under året och vi vet att vi vanligtvis värvar många medlemmar på första maj.


Nooshi höll ett inspelat tal som finns här:          

Jag höll själv ett tal som finns att se på Vänsterpartiet Lunds facebooksida.

I samband med första maj presenterade vi en nyhet om att behovet av att satsa på utbildning för unga vuxna som har drabbats hårt av pandemin. Vi kallade det ett “superkomvux” för att stötta de som har fått gå delar av sin gymnasieutbildning på distans och behöver läsa upp betyg för att kunna gå vidare till utbildningar. Förslaget innehåller tillfälligt högre studiemedel, fria läromedel och mentorer. Utbildning är såklart en grundbult för ett bra samhälle och ett bra liv, och vi kan inte riskera att ungdomar får sämre utbildning på grund av pandemin. Läs mer här:

I måndags förra veckan inleddes stora rättegångar i Turkiet mot över 100 politiker från det prokurdiska vänsterpartiet HDP. Vänsterpartiet har ett nära samarbete med HDP och innan pandemin besökte vänsterpartistiska riksdagsledamöter liknande rättegångar för att visa stöd på plats i Turkiet. Det går ju inte att göra nu under pandemin, men vi uppmärksammar Turkiets attack mot oppositionen på olika sätt, genom frågor och interpellationer till utrikesministern och kampanjer på sociala medier. 

Den senaste tiden har mäns våld mot kvinnor uppmärksammats genom olika reportage i medierna. “Den farligaste platsen för en kvinna är hennes eget hem” brukar vara något som vi feminister säger för att visa på det våld som många kvinnor upplever i nära relationer, oftast just i hemmet. Att kvinnor vågar berätta i medier och i böcker är väldigt viktigt för att visa hur komplex en situation med misshandel och våld är, att det inte bara är att göra slut och sedan är det över. Bostadsbristen gör till exempel att det är svårt för en kvinna att få en ny bostad, vilket såklart är ett måste om hon ska kunna lämna en våldsam relation. Från Vänsterpartiets håll säger vi att det kan behövas vissa straffskärpningar, men framförallt måste vi arbeta förebyggande så att kvinnor vågar anmäla, får stöd att lämna en relation och känner sig trygga. Mörkertalet är stort och därför menar vi att höjda straff inte är lösningen, eftersom många fall av våld inte ens anmäls. Idag har det hållits en särskild debatt i riksdagen om just mäns våld mot kvinnor. Se den här:
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund

SD:s attack mot Polhemsskolans undervisning planerad provokation?

VB:s förra nummer kommenterade Hörby-politikern Johan Ohlins hot mot en lärare på Polhemsskolan som på en historielektion hade kritiserat Donald Trump för invasionen i Kapitolium.
   Vi konstaterade att SD-tidningen Samnytt i den följande mediedebatten publiceratbåde namn och bild på Johan Ohlins dotter och påstått att ”regeringen piskade upp hatet mot henne”.
   Mycket talar för att Johan Ohlin och dottern godkänt namnpubliceringen och att den ingick i en planerad politisk provokation.
   Johan Ohlins dotter framträdde i Sydsvenskan den 5 maj. Det visade sig att hon är politiskt aktiv både i Sverigedemokraterna och deras ungdomsförbund Ungsvenskarna.
   Beteckningen Ungsvenskarna har Sverigedemokraterna knyckt från en högerorganisation som på 1930-talet bekämpade rasism, nazism och intolerans, alltså motsatsen till allt som SD står för.
   Nu har Johan Ohlin anmält Polhemsskolans agerande till Skolinspektionen för att det ”fått konsekvenser för dotterns skolsituation”.
   Och det har det. Hon har blivit SD:s ledande aktivist bland Polhemsskolans elever. SD-provokationen har lyckats.
   Sverigedemokraternas attack mot lärare och undervisning i Polhemsskolan fortsätter. Det gäller att inte ge vika!


Läs mer i Skolledaren »
Läs mer i Skolvärlden »

Två planärenden av Gunnar Stensson

1. Lunds Cloaca Maxima?
Från det planerade pumphuset vid järnvägsbron över Höje å ska en elva kilometer lång kloaktunnel grävas under Flackarps åkrar och Alnarpsparkens lummiga ekar till Sjölunda reningsverk i Malmö. Det kommer att ta tid; tunneln beräknas bli klar först 2032.


Cloaka Maxima i Rom

Längs tunneln kommer Staffanstorps lägerliknande villamattor breda ut sig över åkerjorden. Villornas avlopp ansluts till flödet av exkrementer i Lunds Cloaca Maxima. Åkerjorden blir aldrig mer brukbar.
   De fågelrika dammarna längs ån kommer att tömmas på sitt klara vatten. Den artrika natur som växte fram i de lyckligtvis försummade markerna bakom Åkerlund & Rausing kommer att skövlas, på samma sätt som åkerjordarna och betesmarkerna i Källby skövlades på 1930-talet för att bereda plats för Källby reningsverk.
   Källby reningsverk som idag håller hög kvalitet och kan utvecklas för att tillgodose framtida krav på läkemedelsrening kommer att rivas för att bereda plats för bostäder.
   Det har en majoritet i Lunds kommunalfullmäktige bestående av Moderater, Liberaler, Socialdemokrater och Feministiskt initiativ nyligen beslutat.
   Ett flygblad från FörNyaLund påtalar beslutets negativa ekonomiska konsekvenser för Lund (kostnad 3 miljarder, en skuldsättning på 24 000 per Lundabo).
   Men vi som dagligen strövar i området oroar oss främst för beslutets negativa konsekvenser för dammarna, naturreservatet och den bördiga åkerjorden.
   Kommunfullmäktiges beslut går fortfarande att påverka. Det ska formellt bekräftas i höst och själva avtalet om Malmöalternativet ska inte undertecknas förrän i början av 2022.

2. Klosterkyrkan och kongresscentrum
Lunds kommun har gett oss tillfälle att välja mellan tre förslag om utformningen av en väldig kongressanläggning i kvarteret Häradshövdingen intill Klosterkyrkan. Byggnadsnämnden ska fatta ett inriktningsbeslut den 17 juni.
   Valets upplägg är lurigt. Den som röstar på något av förslagen kan samtidigt sägas ha röstat för Byggnadsnämndens ”inriktning”, nämligen att en stor kongressanläggning ska byggas på platsen. ARGT, Aktionsgruppen Rädda Tingshuset, ger oss chansen att rösta nej. Sista dagen att göra det är idag, samma dag som detta nummer av VB kommer ut.
   Tingshuset är nu inte så gammalt. Jag gillar visserligen byggnaden och har viss personlig anknytning. Heddaskolan har förlagt sin undervisning dit, och jag har barnbarn där.
   Klosterkyrkan är det unika byggnadsminne som hotas av utbyggnadsplanerna.
   Sankta Maria och Sankt Peters kloster invigdes på 1100-talet och den nuvarande kyrkan i gotisk stil uppfördes på 1300-talet.
   Att Lund placerade Klosterkyrkan utanför stadskärnan när man byggde järnvägen är den värsta planeringsskandalen. Gör inte en till! Gjorde man det med avsikt? Hade man fördomar på grund av kyrkans katolska bakgrund?
   Klostergatan borde givetvis sträcka sig från Lunds domkyrka fram till Klosterkyrkan. Hade spåren och stationen legat några kvarter längre västerut skulle Klosterkyrkan ha integrerats i Lunds centrum.
   Dessutom hade vi sluppit järnvägskröken vid Armaturfabriken som bromsar varje tanke på snabbtåg genom stan. Kan den undanröjas genom att snabbjärnvägen grävs ner? 


 

Som boende på Klostergården har jag ett direkt historiskt samband med Klosterkyrkan och dess jordinnehav. Så här ser sambandet ut:
   Sankt Peters Kloster var en rik och mäktig institution. Rikedomen bestod av jordegendomar, kvarnar och liknande som skänktes av högadeln i samband med dödsfall. Det omfattade 210 gårdar och fiskerättigheter i Öresund. Produkterna från klostrets egendomar insamlades i ett lager norr om klostret. Lagerbyggnaderna kallades Klostergården. En särskild abbot förvaltade Klostergårdens jordägor.
   Lund var en dansk stad och Danmarks kyrkliga centrum. När protestantismen infördes övertog danske kungen klostrets förmögenhet, alltså Klostergården. Vid ett tillfälle satte han Klostergården i pant hos Köpenhamns stad. Vid ett annat ägdes Klostergården av en borgare Hansen i Köpenhamn. De svensk-danska krigen slutade med svensk seger efter slaget vid Lund. Ägandet övertogs av en svensk general, greve Wachtmeister. Under alla dessa skiftningar förblev Klostergården en samlad förmögenhet. Kapitalet består, även när ägandet skiftar. I samband med skiftesreformerna på 1700-talet samlades de spridda gårdarna i ett stort jordinnehav vid Lund. Jordinnehavet behöll namnet: Klostergården. Wachtmeister sålde en del av Klostergården till Lund och Lund byggde stadsdelen Klostergården. De fyrkantiga gårdarna formgavs i klosterstil.
   Klosterkyrkans röda tegelväggar utgör en kontrast till den grå Domkyrkans släta stenmurar. Klostergatan är Lunds verkliga huvudstråk. Det viktiga är planera Lund så att Klosterkyrkan framhävs och synliggörs.

Tröskeln till apartheid passerad av Gunnar Olofsson

Den israeliska behandlingen av palestinier - både på de ockuperade områdena och inom själva Israel - har nu passerat en gräns då den måste kallas för apartheid. Det konstaterar den välkända människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) i en färsk rapport.


Läs hela rapporten »
 

Begreppet apartheid betecknade från början separationen och diskrimineringen av svarta och färgade medborgare av den rasistiska vita regimen i Sydafrika - men har senare kommit att innefatta även andra former av organiserat förtryck av en etnisk grupp riktat mot en annan. Således definierar “Konventionen mot Apartheid” (1973) brottet apartheid som “inhumana åtgärder utförda med syftet att etablera och bibehålla dominans av en rasmässig grupp av personer över en annan rasmässig grupp av personer och systematiskt förtrycka dem”. Den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC) har en liknande definition.

Inhumana åtgärder innefattar bland annat fördrivning, beslagtagande av land, upprättande av separata reservat och ghetton samt förnekande av rätten att lämna och återvända till sitt land och rätten till en nationalitet. Saker som hela tiden drabbar palestinier under israelisk kontroll.

HRW pekar särskilt på 2018 års “Nationalstatslag” som förklarar Israel för ett land för exklusivt judisk utveckling, och nya judiska bosättningar som önskvärda. Inom det egentliga Israels gränser har 65-75% av den mark som tillhörde palestinier före Israels tillblivelse 1948 - då över 700.000 palestinier fördrevs - beslagtagits av den israeliska staten, liksom 40-60% av mark ägd av palestinier som blivit israeliska medborgare. Endast knappt 3% av marken i Israel kontrolleras idag av palestinier, och trångboddheten ökar hela tiden. Det finns blandad palestinsk-israelisk gemenskap, framför allt i städer som Jaffa, Haifa och Akka. Men i mer än 900 judiska samhällen hindrar lokala regler vem som helst från att flytta in - till exempel om man “saknar sionistiska visioner”.

I Negev i södra Israel har palestinska beduiner tvångsförflyttats till reservatliknande samhällen för att lämna plats för judiska nybyggare - enligt tidigare premiärministern och presidenten Shimon Peres “en strid för framtiden för det judiska folket”. Runt 10.000 av beduinernas bostäder raserades perioden 2013-2019. Och i Jerusalem, tilltänkt huvudstad för både judar och palestinier, pågår en intensiv judifiering för att uppnå demografisk övervikt 70/30, eller åtminstone 60/40, för den judiska folkgruppen.

På det ockuperade Västbanken har israeliska myndigheter, enligt den israeliska fredsrörelsen “Peace Now”, förklarat uppemot en fjärdedel av den oftast privatägda marken som “statlig mark” tillgänglig för alla möjliga israeliska projekt inklusive nya bosättningar. Området styrs med militärlagar som dock bara omfattar palestinierna – medan närmare 700.000 så kallade bosättare i olagliga israeliska bosättningar lyder under normala civila israeliska lagar.

Bosättarna har full tillgång till vatten och andra resurser, som palestinierna dyrt måste betala för, och kan på egna vägar – dit palestinier inte har tillträde - enkelt och bekvämt ta sig från bosättningarna in till själva Israel. Medan bosättarna rör sig fritt fastnar palestinierna hela tiden i över 600 militärposteringar och andra hinder, och tillåts inte alltid passera. Det framgångsrika israeliska vaccinationsprogrammet mot Covid-19 omfattar alla bosättare men inte palestinierna.

På 60% av Västbanken, som helt kontrolleras av Israel, tillåts i stort sett inget palestinskt byggande. Mindre än 1,5% av alla ansökningar om bygglov beviljas - ett antal 100 gånger mindre än alla de beslut om påtvingad rivning av palestinska strukturer som hela tiden beviljas. I gengäld påbörjades åren 2009-2020 enligt “Peace Now” byggandet av 23.696 nya enheter för israeliska judar på ockuperad palestinsk mark.

I Gaza har den israeliska blockaden resulterat i en humanitär katastrof. Endast så mycket varor som behövs för att invånarna skall överleva tillåts passera gränsen. Arbetslösheten är skyhög och 80% av invånarna beroende av nödhjälp. Området är utan elektricitet 12-20 timmar per dag och 96% av vattnet otjänligt att dricka. Människor tillåts inte lämna Gaza för till exempel medicinsk behandling på Västbanken eller utomlands, och knappt en enda Gazabo har hittills fått tillstånd att flytta till Västbanken. Tre israeliska militäroffensiver har kostat över 2.000 civila palestinier livet, och infrastrukturen är slagen i spillror.

När Israel 1967 annekterade Jerusalem infördes 1952 års “Lag om inträde i Israel”, som förvandlade palestinierna från invånare till “permanent boende” personer med beviljade tillstånd. Sedan dess har över 14.700 palestinier blivit av med sina tillstånd - speciellt om de lämnat Jerusalem en period för studier eller arbete - då de inte kunnat bevisa sin särskilda “anknytning” till staden.

1950 års “Lag om återvändande” garanterar vilken jude som helst från vilket land som helst, och utan nödvändigtvis någon anknytning till Israel, rätt att invandra till och bosätta sig i Israel, medan de palestinier som fördrevs 1948, och deras efterkommande, förnekas samma möjlighet - även om de planerat bosätta sig i det som nu är Palestina, och inte i Israel. Totalt har nästan 250.000 palestinier blivit av med sin rätt att återvända hem för att de varit borta “för länge”. Ansökningar om familjeåterförening avslås i princip alltid.

Men är då trots allt det här inte saker som är tillfälliga, och övergående, och kommer att rättas till i en kommande fredsuppgörelse? Nej, menar HRW. 1980 års “Drobles Plan” uppmanar till etablerandet av judiska bosättningar bland palestinierna för att “göra det svårt för palestinierna att skapa territoriell sammanhållning och politisk enhet” och “avlägsna varje spår av tvivel på våra planer att kontrollera Judeen och Samarien (Västbanken) för alltid”. Olika israeliska ledare har offentligt upprepat samma sak - från Levi Eshkols (Arbetarpartiet) uttalande 1977 om “bara en låtsasfri region för palestinier eftersom säkerhet och land vilar i israeliska händer” till nuvarande premiärminister Benjamin Netanyahus (högerpartiet Likud) sammanfattning att “israelisk militär och säkerhetsstyrkor kommer att fortsätta styra hela territoriet upp till Jordanfloden”.

Tröskeln till apartheid är för Israels del alltså passerad, och man planerar att fortsätta sitt systematiska förtryck av palestinierna för evigt. Enligt Human Rights Watch är det dag för omvärlden att ta till sig denna insikt, och se till att göra någonting åt situationen. De åtgärder HRW efterlyser är bland annat följande:
 • Eftersom Israels eget rättssystem ständigt misslyckas att komma till rätta med övergreppen måste Internationella Brottmålsdomstolens utredning av ockupationen fullt ut stödjas - och misstänkta förövare efterlysas och lagföras i de länder de kan tänkas komma att befinna sig
 • En särskild FN-kommitté bör skapas för att samla fakta och identifiera skyldiga till övergrepp, och en speciell envoyé utses för övervakning av brottet apartheid på global nivå
 • Världens stater uppmanas göra uttalanden mot Israels praktiserande av apartheid och förtryck, och se till att stoppa sina egna företag och andra från att genom handel och samarbeten bidra till övergreppen
 • Individuella sanktioner bör utfärdas, inklusive frysande av tillgångar tillhöriga de skyldiga, och samarbetet med Israel ses över och villkoras, inte minst inom militär- och säkerhetsområdet

“Det internationella samfundet har alltför länge förklarat bort och vänt ett blint öga åt den alltmer uppenbara verkligheten. Varje dag föds en person i Gaza in i ett utomhusfängelse, på Västbanken utan medborgerliga rättigheter, i Israel med lägre status enligt lag och i närliggande länder effektivt dömd till livslång flyktingstatus…” sammanfattar HRW. “Bara för att de är palestinier och inte judar”.

Frågan är nu vad den svenska regeringen , och EU, tänker göra åt detta? Att äntligen agera på något verkningsfullt sätt - eller begrava också denna rapport bland alla tidigare, och fortsätta som vanligt?