2018-05-31

Haiku av Karin S.Jorden vill ha regn
Kvinnan vill bli solstungen
Tänker kortsiktigt

Lördagsmusik

Klosterkyrkan
Lördag 2 juni kl 18 Anders Frostin, fiol, orgel

Erkänn bristerna

Jan Björklund har gjort till rutin att gång på gång lyfta Engelska skolan som sin favoritfriskola på grund av dess långa elevköer. Med tanke på koncernens rykte om att sätta glädjebetyg kanske tillströmningen inte är så konstig.
   Hur lång tid ska det ta för högern att erkänna bristerna i dagens system? Hur länge till ska friskolor ha möjlighet att muta elever med höga betyg?
Kalle Sundin, Aftonbladet 30/5.

AntropocenSvar på Ulf Nymarks artikel i senaste Veckobladet
av Hanna Gunnarsson och Mats Olsson

Efter tolv år med årliga nedskärningar i Lunds kommun väljer S och MP att lägga en budget med nya nedskärningar på skola, vård & omsorg, kultur & idrott, park- och gatuunderhåll, ja all kommunal verksamhet. Mellan 1–2 procent vill S och MP skära ner varje år 2018–2020, precis som de borgerliga partierna. Ulf Nymark (MP) ondgör sig över att Vänsterpartiet inte röstade för denna budget i kommunstyrelsen. Svaret är enkelt: Vänsterpartiet ogillar nedskärningsbudgetar och valde att inte aktivt rösta fram en sådan, oavsett vilket partimärke den bar. Om S och MP vill försäkra sig om stöd för sina budgetförslag vore det kanske en bra idé att förhandla eller i alla fall prata med ett eller flera partier. Men det har inte S och MP gjort på flera år, i alla fall inte med Vänsterpartiet.
   Vidare är Nymark upprörd över att Vänsterpartiet istället för att skära ner på välfärden lägger in en resultatförbättringspost på 105 Mkr. Men det har vi gott fog för att göra. Se på figuren – de senaste tre mandatperioderna har bokslutet i genomsnitt blivit 105 Mkr bättre än när budgeten lades – under innevarande mandatperiod (2015–2017) är resultatförbättringen 104 Mkr per år.
 

Intäkterna har konsekvent underskattats och utgifterna har överskattats. Faktum är att detta sätt att budgetera har varit pådrivande för nedskärningarna i Lund, såväl när högern styrt som när S och MP gjort det. Följden har blivit större barngrupper i förskolan, färre pedagoger per barn i skolan och färre händer i vården. Vänsterpartiet väljer att värna verksamheten istället för att genomdriva onödiga sparbeting på en verksamhet som redan går på knäna. Istället för att sprida luftiga klyschor om pastejer borde Nymark reflektera över sambandet mellan konservativa budgetprognoser och nedskärningar och kanske också fundera på den väg han och hans parti valt att gå, tillsammans med S. Är det verkligen meningen att alla partier utom V ska vara nedskärningspartier?
   När budgeten hamnar i kommunfullmäktige för avgörande i juni röstas om sakfrågor nämnd för nämnd. Då kommer Vänsterpartiet (som vanligt) att aktivt stödja bästa möjliga förslag för välfärden, skolan och miljön. Vi uppmanar Ulf Nymark att också göra så.

Hanna Gunnarsson och Mats Olsson, Vänsterpartiet

Tystade israeliska röster på Lunds Stadsbibliotek
av Gunnar Stensson


Den israeliska oppositionstidningen Haaretz engelsk-språkiga upplaga finns inte längre i stadsbibliotekets tidningsrum. Den har ersatts av Haaretz´ hebreiska upplaga som få har möjlighet att läsa och färre läser.
   Haaretz är en tidning i världsklass som övervakar situationen i Mellanöstern och ger röst åt den israeliska oppositionen mot regeringens aggressivt nationalistiska politik.
   USA:s erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad, israelernas firande av 70-årsminnet av staten Israels tillkomst och palestiniernas sorg och vrede över fördrivningen av 700 000 palestinier har utlöst demonstrationer och massakrer i Gaza och Israel och ökat motsättningarna i Mellanöstern så att världsfreden hotas.
   I Haaretz kan man läsa Gideon Levys rapporter om de systematiska rättsövergrepp som palestinierna i Israel utsätts för. Amira Hass skildrar liv och politik i Israel. Bradley Burston är en orädd och rolig kommentator.
   Vi behöver den israeliska oppositionens perspektiv. Till oppositionen kan flertalet av den israeliska kultureliten räknas.
   Nu är deras röster tystade på Lunds stadsbibliotek. De måste komma tillbaka!

Skönadal bevaras av Ann Schlyter

Skönadal/St Jörgens park ingår i min dagliga motionsrunda. Efter mycket kamp har vi nu också fått vatten i plaskdammen som låg som en betongplatta i många år. Så njutningen av vattenspeglingen är stor.
   Med bebyggelse utefter Tornavägen kommer parken att förlora något av sin exklusiva enskildhet, men allt som i reell bemärkelse var park kommer att finnas kvar för mig och andra att njuta av. Ulf Nymarks bild och bildtext i förra numret av VB är faktiskt missvisande.
   Tornavägen är kantad av villor bakom häckar. De planerade flerfamiljshusen fyller ett uppehåll i den raden som nu ockuperas av en stor betongbunker och en mast. Inte mycket till park!
   Det behövs bostäder och det är åtminstone i retoriken enighet i politiken om att förtäta i avsikt att begränsa bebyggelse på jordbruksmark. Förtätning kommer att ske i alla stadsdelar. Att just Professorstan där de flesta liksom jag bor i villor med stora trädgårdar skulle undantas skulle vara ren och skär klasspolitik.
Vänsterpartiet ställde sig bakom att planen skickas på samråd, dvs att processen mot bebyggelse går vidare.
   Ofta uppskattar jag Ulf Nymarks inlägg här i Veckobladet, skarpa och korrekta. Kanske har han inte själv skrivit bildtexten till hans inlägg om Skönadal/St Jörgens park. Den var helt missvisande, inget av den mark som syns på bilden ska bebyggas.
   V tillstyrkte planen av flera skäl. Liksom miljöpartiet motsätter vi oss massiv utbyggnad på jordbruksmark, men fler bostäder behövs och då är förtätning nödvändig. Helst inte på parkmark, det är vi överens om.  Den mark som nu ska bebyggas må vara utmärkt som park i gällande plan, men den har aldrig integrerats i St Jörgens park för den har ockuperats av en stor skyddsrumsbunker och en mast omgivna av ogenomtränglig slyskog.

   Längs den mycket trafikerade Tornavägen ligger norr om planförslaget en lång rad villor och några ligger också söder därom.

Människans överlevnad – en bisak av Gunnar Stensson

Jag har knappt sett några bin eller humlor i sommar. I förrgår såg jag en, säger en, humla. Och ett par fjärilar och några trollsländor.
   Vi är alla medvetna om att jordbrukets monokultur och användning av insecticider bidragit till det plötsliga utbrott av massdöd bland bin som inträffade i USA 2006 och senare spred sig till Europa under beteckningen CCD, Colony Collapse Disorder. En miljökatastrof bland många. Katastrofen handlar inte i första hand om honung. Bina är viktiga framför allt som pollinatörer. Utan bin ingen frukt.
   Den norska författaren Maja Lunde har utbrottet av CCD som utgångspunkt för sin roman Binas historia. Hon tar oss redan på första sidan till ett distrikt utanför Peking år 2098 där hundratals åttaåriga barn tvingas pollinera fruktträd för hand.
   Det är några år efter den stora Kollapsen som bland annat drabbade de digitala nätverken. Under loppet av tre år föll de helt ihop. Allt människor hade kvar var böcker, hackiga DVD-skivor, repiga VHS-band, gamla CD-skivor och det upp-luckrade fasta telefonnätet.
   Romanen består av tre jag-historier som berättas parallellt i tre tidsplan och utspelas på tre kontinenter: England 1852, USA 2007 och Kina 2098. Det handlar om familjer som yrkesmässigt ägnar sig åt honungsproduktion och pollinering – och om hur deras kunskap om det komplicerade bisamhällets sätt att fungera hela tiden växer.
   Romanens personer är skenbart enkla människor som lever vanliga liv i vanliga familjer med vanliga konflikter. Men de lever i en sorts symbios med de honungsproducerande bisamhällen som ger dem deras levebröd och som de försöker förstå och hela tiden lär sig mer om. Människo-samhällen och bi-samhällen. Varje individs arbete är viktigt för den helhet som alla är beroende av.
   Boken visar människan som en del av naturen och av den miljö hon utnyttjar och skapar. Små handlingar kan få stora konsekvenser. Vi känner alla den så kallade fjärilseffekten, att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan i Västindien.
   Bekanta läste Binas historia i läsecirkelform, berättade vilka diskussioner och tankar den gett upphov till och gav mig den för att förmå mig att läsa den trots att jag är misstänksam mot framtidsdystopier.
   Nu har jag gjort det och kan bara säga: Läs! Men läs uppmärksamt och läs långsamt! Binas historia ger många anledningar att googla. Ännu har de digitala nätverken inte brutit samman, fast broschyren Om kriget kommer antyder att de kan komma att göra det när som helst.

SUSHiss av Ellen


 

På ett annat ställe på sjukhuset i Lund finns denna, något förvirrande, uppsättning tryckknappar i hissen.
   Två stycken Entré-våningar. Det är ju lite konstigt. Man har ju också blivit tvungen att lägga till en förklaring ovanför knapparna.
   Regionen har tydligen ingen standard för hissknapparnas benämnämning. På min vårdcentral, som också har hiss från gatuplanet och receptionen en halvtrappa upp, har man i stället valt att kalla våningen med reception för våning 1.
   En kommitté borde tillsättas för att ta fram en standard. Kanske finns det konsulter inom området?

Vattnet flödar vart det vill av Gunnar Stensson

Höje å Vattenråd höll årsstämma i Genarps folkbibliotek förmiddagen den 29 maj
   Efter de många formaliteter som hör en årsstämma till föreläste Per Becker från Lunds universitet om hur stat och samhälle hanterar vatten och vattenproblem: dricksvatten, havsstränder, sjöar, åar och vattendrag, översvämningar, övergödning, föroreningar och gifter, skador på flora och fauna.
   Vattnet flödar vart det vill och i alla former, som snö, regn, dimma och moln, över administrativa gränser mellan kommuner och regioner, över ägandegränser och statsgränser. Vem ansvarar för den nedsmutsning av Östersjön som just nu framtvingat ett fiskeförbud på torsk i Östersjön?
   Vilken instans har rätt och skyldighet att fatta beslut om och bekosta dammar, diken, dagvatten, våtmarker och rensning av vattendrag? Vad gäller för dem som äger stora jordegendomar intill vattendragen? Hur ska kostnaderna fördelas?
   Per Becker konstaterade att perspektiven är fragmentariska. Ingen har full överblick. Staten beslutar om övergripande lagar men saknar i hög grad kunskaper om de mångskiftande lokala förhållandena. Regionens ansvar för vattenfrågorna är också oklart. Till slut sitter kommunerna med svarte Petter, ytterst i ansvarskedjan.
   Svedala, Staffanstorp, Lund och Lomma har ansvar för var sin del av Höje, den som rinner genom den egna kommunen. Men Höje å utgör ett enhetligt ”hydrologiskt system” (jag tror det var begreppet Per Becker använde) och måste behandlas som en helhet.
   Med den utgångspunkten ser det ju ut som om Höje å vattenråd kunde vara ett svar. Där finns representanter för de fyra kommunerna och flera tjänstemän från regionen och dess organ samt representanter för dikningsföretag och jordägare. Och Klostergårdens byalag.
   Men vattenrådet är en frivillig sammanslutning utan formell makt, påpekade ordföranden Björn Abelsson, S, som också är ordförande för Lunds byggnadsnämnd. Han konstaterade att de frågor som vattenrådet ägnar sig åt blivit allt viktigare under de senaste åren både på grund av Lunds snabba tillväxt som leder till fler hårdgjorda ytor och på grund av den globala uppvärmningen med ökad nederbörd och större översvämningsrisk.
   Det är inte en slump att Björn Abelsson åtagit sig ordförandeskapet i Vattenrådet. Vattenfrågorna utgör en viktig del i Lunds utbyggnad.
   De är viktiga också för Lomma, En representant därifrån påpekade att Lomma ”anfölls från två håll”: havet som översvämmar och eroderar stränderna och Höje å som bland annat upprepade gånger ha översvämmat golfbanan.
   Jag körde hem på slingrande vägar genom det solstekta söderslätt förbi byar och kyrkor från en annan tid, fjärran från dagens accelererande tillväxt och urbanisering.

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet av Göran Persson

Frågan i rubriken ovan eller som den brukar benämnas, begränsning av vinster i välfärden, tas upp till beslut i riksdagen nästa vecka. Inte mycket talar för att det blir någon vinstbegränsning beslutad då både de borgerliga och sd tänker rösta emot lagen.
   Vänsterpartiet som tog initiativet till att begränsa vinsterna propagerar så klart in i det sista för förslaget. I veckan såg jag en bild i mitt facebookflöde som fick mig att reagera. Först mycket positivt eftersom jag stöder partiets förslag helhjärtat i denna fråga så jag läste texten med glädje.
   Vi hade redan folket med oss.
   Nu har vi även förhandlat oss till regeringens stöd.
   Bara högern och SD kvar.
   Vad kommer dom välja?
   Vinster för eliten eller en välfärd för alla?
   Vill du få bort vinstjakten från välfärden? Dela bilden!
 


Men så började jag titta på bilden i bakgrunden. Det där med bilder i politiska budskap är aldrig helt enkelt, där texten talar till förnuftet talar bilden till känslorna.
   Nåt kändes fel eller åtminstone väldigt gammaldags. Barngruppen skulle kunna vara den lekisgrupp jag tillhörde på 50-talet. Kändes som en svunnen tid som vissa längtar tillbaka till.
   Kanske tur att jag inte är född på 30-talet, kunde kanske fått ännu sämre vibrationer då.

Om Israels massaker i Gaza

Förra veckan publicerade VB Amineh Kakabavehs fråga om regeringen tänker vidta några särskilda årgärder med anledning massakrerna i Gaza. Nedan följer utrikesministerns svar till Amineh.

Svar på fråga 2017/18:1314 av Amineh Kakabaveh (V)
Israels massaker i Gaz
a
Amineh Kakabaveh har frågat mig om regeringen ämnar vidta särskilda åtgärder för att förmå staten Israel att respektera palestiniernas rättigheter genom att exempelvis kalla in Israels ambassadör till UD för samtal.
   Sverige, liksom stora delar av det internationella samfundet, har uttryckt bestörtning över det omfattande israeliska våldet gentemot palestinier i Gaza, som lett till att många dödats och skadats. Uttalanden från bland annat FN:s generalsekreterare, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, EU:s höga representant och flera europeiska regeringar har varit tydliga om hur omvärlden ser på de senaste veckornas våldsamheter.
   Utgångspunkten för regeringens Mellanösternpolitik är folkrätten. Sverige tar regelbundet upp Israels skyldigheter som ockupationsmakt att respektera palestiniernas rättigheter, både bilateralt med israeliska företrädare och i olika internationella fora. Vi arbetar aktivt i EU och FN, inklusive som medlemmar av säkerhetsrådet, för en tvåstatslösning i enlighet med folkrätten och FN:s resolutioner. Senast den 15 maj vid ett extrainsatt möte i säkerhetsrådet om Gaza tog vi avstånd från det oproportionerliga våld som använts mot befolkningen i Gaza de senaste veckorna och fördömde dödandet. I anslutning till säkerhetsrådsmötet gjorde också Sverige tillsammans med övriga fyra EU-medlemmar i rådet ett uttalande för att betona hur allvarligt EU ser på utvecklingen i Gaza.
   Regeringen välkomnar beslutet av FN:s Råd för mänskliga rättigheter den 18 maj om en oberoende internationell undersökningskommission för att utreda alla påstådda brott mot internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter i Palestina, med fokus på Gaza i samband med den senaste tidens protester. Ansvar behöver utkrävas av alla parter och undersökningskommissionen måste därför undersöka såväl Israels som Hamas ansvar.
   Utrikesdepartementet för en kontinuerlig dialog med Israel. Mot bakgrund av våldet i Gaza har vi fört samtal med Israels ambassadör för att påminna om Israels skyldighet att respektera den palestinska befolkningens rättigheter. Det innebär också rätten till fredliga demonstrationer och vikten av återhållsamhet för att undvika ytterligare förluster av liv och skador.
Stockholm den 30 maj 2018

Margot Wallström

Öppet brev till Margot Wallström och svenska politiker engagerade i vår utrikespolitik av Staffan Lindberg

Lund den 30 maj 2018
Tänka fred. Öppningar i låsta och till synes olösliga globala konflikter – Vad kan vi själva göra?
 
Vår tid har fyra stora och helt avgörande politiska konflikter, som finns i de allra flestas medvetande och som alla innebär stora risker för undergång av den värld vi hittills känner.

Det handlar om Korea, Kashmir, Ryssland och Israel. De är alla konflikter inom och mellan länder, som när som helst kan bryta ut i öppna krig och i kärnvapenanvändning. Man kunde tro att dessa historiskt konstruerade ”vänner” och ”fiender” skulle hålla varandra stabilt i schack, att vi bara får leva med dem, omöjliga att lösa i vår tid. Men de utgör de starkaste ”vi och dom” motsättningarna i dagens värld där varje rubbning av balansen utgör risk för död och förstörelse.

Risken för öppna krig i dessa konflikter ökar med framgångarna för högerpopulistiska partier i såväl Europa, USA som i Asien. Viljan till fred och diplomati minskar och stubinen blir kortare och kortare.

Vi måste göra vad vi kan för att möta detta hot i våra egna länder. Vi måste se fattigdomen och nöden bland de många som vår utmaning och fiende. Det handlar faktiskt om en mer jämlik fördelning av förmögenheter och inkomster och en hållbar utveckling
. Det handlar om ömsesidig tillit och vilja att göra varandra väl.

Vi måste göra det som våra förfäder inte gjorde när nazismen och fascismen marscherade fram i 1920-30-talens Europa. Stoppa fascismen med alla till buds stående medel.

Men hur kan en freds- och miljörörelse växa fram för att rå på denna situation? Vi kan inte bara överlämna detta till kommande generationer.

Hoppet om fredliga lösningar är det sista vi kan överge. Därför är upprustningens väg fel. Vi kan inte längre skaffa kärnvapen i det nuvarande världsläget. Det skulle bara öka risken för vår egen undergång. Andra vapen och fler soldater skulle heller inte räcka långt, bara spä på konflikterna även om vi inbillar oss motsatsen.

Vi måste tänka hela tiden att det finns öppningar för fred, tänka och tala om fred. Det kan smitta av sig lika mycket som förtal om inte mer. Och det ger oss själva och världen hopp.

Relationen till Ryssland är ”enklast” för oss rent geografiskt och historiskt. Sovjet räddade Europa och sig självt från nazismen men var och förblev en stenhård diktatur. När diktaturen föll blev det en rå kapitalism utan mänskligt ansikte. Det ”enda” väst gjorde var att försöka ta ifrån landet dess främsta militärbas på Krim genom stöd till Ukrainas utbrytning. Men fördömanden räcker inte långt för fred. Ryssarna är också medmänniskor med samma behov och längtan som vi själva har.

Bjud in Ryssland till EU-medlemskap och till vår marknad. Vi kan börja med privata besök och vänskapliga kontakter mellan människor och ideella föreningar … till det kan vi alla bidra. Låt VM i fotboll bli ett avstamp för det.

Krigen i Mellanöstern handlar inte bara om kontroll av oljan. Det är den sista stora imperialismen med en avgörande kärnfråga: Israel. Nästan alla konflikter i Mellanöstern har sitt ursprung och drivkraft i denna kärna.

En demokratisk och sekulär stat för judar och muslimer är enda chansen till fred i Palestina och Mellanöstern i vår tid. Att tro att Israel skulle gå med på en tvåstatslösning är lika orealistiskt som att våra poliser skulle utrusta de snällaste ”bovarna” med vapen för att hålla ordning på resten av dem.

En stat och solidariska medborgare med samma rättigheter och skyldigheter. Omvärldens bekymmer för palestiniernas öde måste hela tiden styra samtalen med judar i Israel. Vi måste hela tiden garantera Israel fred men inte på palestiniernas bekostnad. Bara så kan vi mota Talibanernas och andra fundamentalisters mobilisering i resten av Mellanöstern.

Korea delades efter den förfärliga japanska ockupationen under andra världskriget och revolutionen i Kina. För USA och väst var den revolutionära norra delen omöjlig att acceptera. Väst var skyhögt överlägset militärt. Det slutade med ett totalt bombkrig mot Nordkorea som därefter låg i ruiner. En hatisk diktatur blev resultatet.

USA måste lämna Korea-halvön och låta nord- och sydkoreaner själva verka för en återförening.  Det är, verkar det, som den bästa och enda chansen till fred. Med Trump och vad som kan komma efter honom är kanske ändå imperiedrömmarna på reträtt? Kan vi hoppas på det – vi måste hoppas på det nu när det ”kalla kriget” är slut och vi måste göra allt för att inte ett nytt hett krig utplånar allt.

Men Kashmir, delat land mellan Pakistan och Indien? Kanske det svåraste problemet, trots allt. För indier är Kashmir inskrivet i nationalsången. Det är gudarnas födelseplatser och ursprung för de förnämsta brahmanska ätterna. Heligt med andra ord, men invånarna är muslimer i väldigt hög grad.

För Pakistan är ett muslimskt dominerat Kashmir lika viktigt som hela nationens existens.  FN-beslutet 1949 om en folkomröstning genomfördes inte och är numera en from förhoppning.

Möjlig väg till åtminstone avspänning: Erbjud Indien som den nya stormakten en permanent plats i FNs säkerhetsråd i utbyte mot en folkomröstning om Kashmir.

Sverige är ett litet land och kan inte ensamt göra mycket. Men delta i samtal kan vi. Speciellt i relationen till Ryssland och till Korea har vi också en neutral plattform som kan främja freden.
Staffan Lindberg, Professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet 

2018-05-24

Tankarna flyger... av Karin S.Tankarna flyger
som förvirrade fåglar
till marken
till trädet
mot solen
med vinden
mot vinden.
Själv ligger jag
med min onda rygg
och ser det stora
trädet genom fönstret.
Snart flyger jag dit.

Hur farlig är rysssen?

Under det temat fortsätter Röda Kapellet med sina appellmöten lördagen den 26 maj kl 11-12 på Mårtenstorget.
   Det kan komma att handla om den seglivade rysskräcken, motståndet mot svensk Natoanslutning,säkerhetspolitik, försvaret, terrorism mm.

Lördagsmusik

Hegeandskyrkan
Lördag 26 maj kl 17
Helgeands Gospelkör; David Henningsson, piano; Bo Riborg, bas; Annica Forsell, körledare

Klosterkyrkan
Lördag 26 maj kl 18
Helgsmål med musik: Elisabeth Mühlhäuser, orgel, piano

Senaste nytt om krisen i Nicaragua

Nicaragua har under våren upplevt en stor konflikt mellan medborgarna och de makthavande. Protester har pågått i flera veckor, och minst 50 personer beräknas ha dödats. Tre kvinnor från Nicaragua kommer nu till Lund för att informera om läget vid ett möte den 28 maj.
 

 
Bakgrunden till krisen är att Nicaraguas president Daniel Ortega under sina senaste presidentperioder betett sig allt mer maktfullkomligt och odemokratiskt. Regeringen har strävat efter att lägga under sig både domstolar och media, och många oberoende media har tvingats lägga ner efter hårda trakasserier.
   Den nuvarande konflikten utbröt i mitten av april i samband med ett förslag till pensionsreform som skulle ge sämre villkor för både arbetsgivare och pensionärer. Stora protestdemonstrationer möttes med våldsamma metoder av polis och paramilitära grupper. Dödsfall och fängslanden fick dock inte protesterna att upphöra, utan de har tvärtom breddast så att de idag gäller hela vanstyret och bristen på demokrati i Nicaragua. Studenterna, som ofta är de ledande i demonstrationerna, har fått stöd av både de privata företagen, kyrkan och stora delar av det civila samhället.
   De tre kvinnor som kommer till Lund är partipolitiskt obundna och har fått bidrag från olika organisationer till sin resa. Av säkerhetsskäl går de under antagna namn.
   "Marlene" är student och talesperson för organisationen Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, som samlar studenter från landets fem stora universitet.
   "Linda" är aktivist för ungdomar och boende i utsatta områden i Nicaragua och grundare av organisationen Movimiento Cívico de Juventudes.
   "Nora" är lärare och forskare i sociologi och arbetar för kvinnors rättigheter.

   Mötet i Lund äger rum på Kiliansgatan 9 (källarlokalen) kl 19 måndagen den 28 maj och är ett samarrangemang mellan Vänortsföreningen Lund-León och SKV-Lund/Svenska Kvinnors Vänsterförbund.

För mer information om Nicaragua, se exempelvis

Om Israels massaker i Gaza

Har lämnat nedanstående fråga till utrikesminister Margot Wallström


2017/18:1314 Israels massaker i Gaza
”Jag dör hellre stående än lever mitt liv på knä!”. Det uttalandet tillskrivs Emilio Zapata när han stod inför exekutionplutonen. Samma uttalande kunde ha gjorts av tiotusentals palestinier i Gaza den 14 maj i år. USA:s flyttning av sin ambassad till Jerusalem var en uppenbar kränkning av det palestinska folket. Både Israel och islamistiska Hamas är medskyldiga till folkets lidande i Gaza. Folket i Gaza resonerade dock som Zapata. Om de inte hade gjort det hade de sannolikt inte lyssnat till Hamas. Den islamistiska Iran stöda Hamass förtryck mot det egna folket särskilt mot kvinnors rättigheter och HBQs rättigheter har gjort orsakat lidande för folket i Gaza.

Demonstranterna möttes av Israel med en kraftfull militär insats med prickskyttar och allehanda moderna stridsmedel.  Mellan 50-60 människor dödades och flera tusen skadades. Kunde inte USA:s militärmakt och underrättelseväsen - som är så avancerat - ha räknat ut att resultatet av USA:s flyttning av ambassaden till Jerusalem skulle bli en katastrof? Det är högst otroligt att man inte förstod det. Men USA:s har fortsatt, alltsedan sedan staten Israels bildande, fortsatt att trampa på det palestinska folkets rättigheter och använt en israeliska staten som ett imperialistiskt brohuvud i Mellanöstern. Nu är Gaza ett koncentrationsläger. Kan man förvänta sig annat än att människor som lever där tänker som Zapata?
Ämnar utrikesministern att vidta särskilda åtgärder för att förmå staten Israel att respektera palestiniernas rättigheter genom att exempelvis kalla in Israels ambassadör till UD för samtal?
Amineh Kakabaveh (V)

Inlämnad: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-05-30 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Battle scarsSverker Oredsson 1937-2018 av Sten H.

Det är inte så vanligt att vi i VB ägnar tid och utrymme åt gamla politiska motståndare. Men Sverker är värd ett undantag. Han var vänsterliberal, en numera nästan utdöd sort, en gång naturliga allierade för den framväxande arbetarrörelsen. I första hand var han dock historiker, en vetenskapsman med en häpnadsväckande produktivitet. I “Gustav II Adolf“ tog han ner Gustav den II Adolf från den idealistiska piedestalen och visade hur denne var driven av vanliga imperialistiska ambitioner. I en viktig uppsats - ”Stormaktsdrömmar och stridsiver”, 1993 - exponerade han den svenska militärledningens samröre med finnarna i krigsplanering österut. Med den breda översikten “Lunds universitet under andra världskriget “ klarlade han hur stora delar av den lundensiska akademiska eliten ställde upp för Tyskland och nazismen under åren kring 1940. På senare år har han skrivit om Lunds historia och om Jönköping och familjen Hamrin, ägare av Jönköpingsposten.
   Jag var skolkamrat med Sverker vid H.a.l. i Jönköping under 1950- talet och kommer att minnas honom som en mild, kunnig och tolerant person. Han kommer att bli ihågkommen som en av Lunds främsta kommunalpolitiker under 1900-talet.

Kommunstyrelsen: V släpper fram de borgerligas budget
av Ulf N

I tisdags höll kommunstyrelsen sitt budgetsammanträde. Uppgiften var att lämna ett förslag till kommunens budget för 2019 och verksamhetsplan för åren 2019-2021.
   De borgerliga partierna lade som väntat fram ett gemensamt förslag, som också FNL ställde sig bakom. V, SD och Fi hade egna förslag. (Fi har bara har en ersättare i styrelsen och därmed inte rätt att formellt yrka på sitt förslag).
   Vid omröstningen ställdes förslagen i sin helhet mot varandra. Sedan V:s och SD:s förslag fallit i en så kallad kontrapropositionsvotering, dvs omröstning för att sålla fram två förslag i en huvudvotering, stod sålunda i huvudvoteringen MP:s och S:s gemensamma förslag mot Alliansens/FNL:s förslag.

V och SD avstod från att rösta
De borgerligas förslag vann med röstsiffrorna 6 - 5. V och SD avstod från att rösta, vilket alltså möjliggjorde att de borgerligas förslag blir huvudalternativet vid fullmäktiges budgetsammanträde i juni. Varför V föredrog de borgerligas budget framför det rödgröna alternativet är oklart. De borgerligas förslag innehåller t ex inga satsningar på jämställda löner. Det innebär ökad uttaxering av LKF:s hyresgäster i form av kraftigt ökat vinstuttag från bolaget och skattesänkning 2020 (dvs kraftiga nedskärningar).

Luftpastejfinansiering
Möjligen kände V större samhörighet med de borgerligas budget på grund av att både V:s och de borgerligas förslag har ett grundläggande karaktärsdrag gemensamt: båda förslagen har innehåller luftpastejfinansiering Sådan finansiering går i förslagen under den förskönande omskrivningen ”resultatförbättringspost”. För V:s del är beloppet hela 105 miljoner kronor, medan de borgerligas budget är mera moderat (!) och nöjer sig med att hoppas på 40 miljoner. ”Resultatförbättringspost” är alltså inget annat än en förhoppning om att budgetpostens summor på något magiskt sätt ska flyta in till kommunen. Med andra ord: ett trick för att få det se ut som om budgeten går ihop.

Karnevalstankar av S

Karneval – när allt är möjligt
Medeltiden och det mörka förtrycket av bönder och småfolk överlevde genom sin lokala maktstruktur. Feodalherrar och deras soldater höll ordning på arbetarklassen. Bönder som flydde österut i Europa till friare marker blev uppjagade av beridna soldater, som återförde dem till livegenskapen. Sverige var relativt sett Finnmark på den tiden med fria bönder.
   I detta mörker lyste karnevalen som en hägrande möjlighet av befrielse och hämnd. Folket blev herrar och herrarna blev drängar. Där kunde man äta en helstekt gris eller kramas med husfrun på herrgården. Där kunde man dansa med djävulen och roa sig på förtryckarnas bekostnad.
   Men bara en gång om året.
   Kan dagens Lundastudenter vart fjärde år på samma sätt skämta med sin akademiska överhet. Kollra med hierarkin eller ifrågasätta den analytiska filosofins materialistiska världsbild där inga värden finns?

En Karnevalförnekares bekännelse

Kan väl smyga förbi ingången och festen lite på avstånd. Det är inte ”min” fest, fast mina vänner musikerna deltar i några av orkestrarna!
   Jag missade ”min första” 1966 (då adjunkt i Hallsta-hammar) och ”min andra” 1970 (då i Indien). Sen var det liksom försent att komma med. Min far och faster hade på 20-talet deltagit som jonglör respektive biljardboll (hur man nu klär ut sig till det?). Min äldre bror var så klart med, som vad kommer jag inte ihåg. Min syster var glädjeflicka, vilket åstadkom rubriker i Kvällsposten och en chockvåg över hembyn Önnestad. Min lillebror sålde karnevalstidningar i Stockholm. Snacka om en familj med karnevalskultur.
   Det upptåg som jag bevarat i minnet är Karnevalen med ett tält där man kunde besöka en Äkta spanjor mot inträdesbiljett. Inne i tältet stod mycket riktigt en spann med jord. Utgången med överskriften Till Paradiset mynnade ut på Paradisgatan. Då var man utanför karnevalsområdet, så det var bara att lomma i väg och lösa nytt inträde. Om det var en reminiscens av forna karnevalstiders uppochnervända värld av satir och uppror är jag inte säker på. Kunde dåtidens studenter verkligen föreställa sig ett universitet utan grusade förhoppningar som bar rakt ut i arbetslöshet? Men dråpligt var det.
   Så hur kunde detta bli mitt öde – tittat på tåget från Allhelgonabacken och endast besökt Barnevalen med sönerna vad jag nu kommer ihåg. 1974 var det vänsterns mot-fest i Stadsparken med rödvin. Därav namnet på gänget.
   I år flyr jag till hygge i Danmark. Det är också en kultur.

Välanvända pengar? av Sven-Inge Cederfelt

Ulf N skriver i Veckobladet nr 16, 11/5 - 2018, om sitt inskaffande av elcykel att han inte skäms för att tala om att staten subventionerar detta inköp med 25 procent. Det är ju en sak att han inte skäms för det. Men han skriver också att det är klokt använda pengar av staten.
   Är det klokt använda pengar? Visst är det, ur miljösynpunkt, bättre om folk tar sig fram med elcykel i stället för t ex bil eller moped. Men om de använder elcykel i stället för vanligt trampcykel är det inget vunnet för miljön, tvärtom. Även folkhälsan kan ta stryk av det.
   Vilka som har råd att skaffa elcykel, påverkas inte så mycket av en 25% rabatt. Det är ju en god investering i alla fall för de som skaffar elcykel för att kunna minska sitt bilkörande, speciellt om det är ett fordon med förbränningsmotor. Vill man göra det till en ännu bättre investering, kan man ju höja bensinskatten.
   Det finns väl ganska mycket annat för staten att använda pengarna till.

Facebookmakt? av Göran Persson

Det talas och skrivs mycket om hur viktiga ”de sociala medierna” är numera. Kanske det börjar bli dags att minska min skeptisism, åtminstone vad det gäller de lite mindre samhällsfrågorna. En av veckans händelser i Facebookgruppen ”Du vet att du är ifrån Lund om...” har visat på snabba resultat.

Den 22 maj kl. 08:44 gjorde Mats Olsson följande inlägg:
 

 
Här går Lunds mest trafikerade öst-västliga stråk. Sedan en tid tillbaka tvingas cyklister och fotgängare in i en smal passage som mynnar ut i en sandlåda. Bantorget är inget annat än ett skandalbygge: Torget avstängt ett helt år medan byggbolaget prioriterat annat, det mesta av torgytan har använts som grus- och stenupplag, informationen till boende och näringsidkare har varit rapsodisk...
 

 
Två dagar senare, den 24 maj gjorde Mats detta inlägg:
 

 

Seger! Stridsvagnshinder och sandlåda är borta. Tack till medlemmar i denna grupp som hjälpt till att tala kommunen till rätta.

Snacka om snabba ryck! Hur skulle vi gjort förr? Uppvaktat ett kommunalråd, nån vi kände i kommunen, gjort en fråga till gatunämnden? Jag gissar att det hade tagit lite längre tid.

Summertime av Gunnar Stensson

Vid solnedgången pilade två tornsvalor högt över socionomhuset. Halvmånen och Venus framträdde ljusa på den blånande himlen. Nästa morgon steg jag upp tidigt för att gå till Höje å. Solstrålar kastade spjut genom grönskan. Plommonträden var fulla av gröna kart. Doftande syrener prunkade på banvallen ovanför odlingslotterna i Höjebromölla där stigen gick genom en djungel av lupiner, syrener, pioner, höga prästkragar, vinbärsbuskar, krusbärsbuskar och förbi ett litet potatisland med mättat gröna plantor. Mellan Höje å och dammarna växte gräset meterhögt på båda sidor, fält av mörkgröna nässlor och höga hundkex med vita blomkronor bredde ut sig, långa dammens vatten glittrade i motsolen, stränderna var täckta av säv, spirande vass och kaveldun. När jag nös, flydde en and med sina 14 ungar ut från sitt gömsle. En högdragen dopping dök plötsligt. Den svaga vinden blåste gröna alger mot stranden. Svanar seglade fram och en grupp sothöns bråkade och skvätte. Under srandvegetationen kväkte och surrade grodor och paddor. De väldiga pilarna bildade valv över stigen och näktergalarna drillade och kluckade. En gök gol åt Värpinge-hållet, en stor fisk slog i vattnet. Grodornas kväkande var intensivt vid långa dammens bortersta plattform och där nere låg de i det gröna vattnet, värmde sig i solen, kravlade sig över varandra, sträckte ut sina långa bakben och njöt, men dök, när min skugga föll över dem. Äppleträdet hade slutat blomma men hagtornen klängde längs stammen som snö. Ån flöt stilla mellan pilar och vide och när jag såg upp mot den höga åbrinken kom två svanar susande över mig. Trappan var full av maskrosor. De böljande fälten söder om ån var lyste ljusgröna av korn och vete. Rapsfälten hade falnat. På ett litet körsbärsträd dinglade gröna kart. De knotiga fläderbuskarnas blomställningar var ännu gröna. Hallonsnåren skulle snart få bär. I söder blänkte reflexen från en bil och bakom den syntes husen i Jakriborg och ännu längre bort Malmö skyline med Turning torso. Mäktiga moln av grönska dolde Flackarps kyrkogård. Ett öresundståg passerade. En nyponbuske blommade på andra sidan järnvägsbron. Dammen var nästan övervuxen. Svarta och blå trollsländor pilade eller stod stilla över vattenytan. På Flackarpsvägen kom en brun kvinna i baddräkt cyklande, svävande som en fågel. Näckrosblad täckte kvarndammen. Mitt på Västanvägs asfalt trippade en självmedveten sädesärla.

Gatubajs av Ellen


 
För en tid sedan möttes jag av denna syn när jag promenerade uppför Grönegatan.
   Hundbajs på gatan, men dekorerad med en svensk flagga. Det är oklart om det är hundägaren, som i brist på bajspåsar, har satt dit flaggan som varning för allmänheten eller om flaggan har någon annan, djupare betydelse.
   Vi lär aldrig få svar på frågan eftersom både bajs och flagga nu är borta.

Nu skall S:t Jörgens park exploateras av Ulf N

S:t Jörgens park är en stadsdelspark väster om Tornavägen vid Hardebergaspåret,
   Parken är uppkallad efter det fram till 1587 i parken belägna S:t Jörgens hospital för spetälska.
   När parken skapades på 1940-talet kallades den Skönadalsparken, men döptes senare om efter hospitalet. I parken finns fortfarande lämningar efter hospitalet samt en damm. Där finns också ett skyddsrum sedan länge är ur bruk.
   År 2015 beslutade Byggnadsnämnden med stor majoritet att en detaljplan för bebyggelse i parkens östra del skulle tas fram. Endast MP gick emot beslutet. Majoriteten ville ge möjlighet för byggbolaget Veidekke att bygga hus med bostadsrätt i parken.

Känslig miljö
Under torsdagskvällen, samtidigt som VB pressläggs, kommer byggnadsnämnden at ta ställning till om ett detaljplaneförslag ska skickas ut på samråd. Det har tagit sin rundliga tid att få fram planförslaget. Att det har dröjt beror bland annat på att det under processen dykt upp ett förslag om att samtidigt planera för bebyggelse i den på andra sidan Tornavägen belägna Elias Fries park. En annan anledning till dröjsmålet är att även de partier som vill bygga i parken finner det lite känsligt med att exploatera i en så kulturhistorisk park med väl uppvuxna träd och grönska.
   Det nu framtagna planförslaget går ut på att tillåta att tre punkthus i fyra våningar, sammanlagt 24 lägenheter. Husen placeras i parken längs Tornavägen och den gångväg som öster om dammen löper parallellt med Tornavägen.

Värdefull natur
Om planförslaget går igenom, vilket det med stor sannolikhet kommer att göra innebär det att parkmark för allmänheten övergår till privat mark. Enligt Stadsbyggnadskontorets egen bedömning kommer exploateringen att upplevas som en privatisering av parken. Och självklart påverkas miljön i parken. Utrymmet för växt- och djurliv minskas. Stadsbyggnadskontoret konstaterar också att i gällande översiktsplan är området markerat som värdefull natur.

Omöjligt hitta annan placering?
I förslaget till ny översiktsplan som majoriteten av Lunds partier ställt sig bakom heter det att förtätning ”så långt som möjligt, /ska/ ske på andra ytor än parkmark och högkvalitativa grönytor”. Frågan är varför de partier som under torsdagskvällen ställer sig bakom exploateringen i S:t Jörgens park finner det helt omöjligt att hitta annan placering av Veidekkes tre punkthus med 24 lägenheter?
 


Här skall grönskan ge plats för betong och asfalt

Öresund Rundt av Staffan

Som födelsedagpresent får jag en tur över Sundet. Det blir en del av plogade spår från förr men också mycket nytt.

Vi börjar på Ansgar hotell mitt på Vesterbro vid Istergaade, förr syndens näste. Vi hade i tankarna en tysk jazzkvintett på Montmartre, men det blev tradjazz på Det Hvide lam i stället, uppe vid Kultorvet, inrökt och hostigt, men ölen var god och billig som vanligt. Stämningen var så fin att man bara sjönk in i det hela. Tänk om livet bara var en seglats på glada toner och goda cigarrer!
 

TEL-AL-HAWA, SOUTHERN GAZA CITY
 
På morgonen blev det Den sorte diamant och besök på ”Gaza works” av fotografen Kent Klick. Världens största utomhusfängelse. Det är bilder som biter sig in under skinnet och blir kvar. Hur i helvete kan detta få fortgå? Är vi lika blinda för de andras lidande som för våra egna försyndelser?
 

AT TUFFAH, NORTHERN GAZA
 
Planen var sen det judiska museet men det kändes plötsligt fel på alla sätt. Vi tog tåget till Rungsted och Karen Blixen museet. Uppväxt med Vintersagor och Den Afrikanska farmen och annan fantastisk litteratur som vi var, men skeptisk till kolonial romantik, var åtminstone jag rätt avvaktande. Men ack vad mina förväntningar var fel. Karen så full av liv och kärlek till sina afrikaner på farmen och mot kaffeplantagen, där plantorna frös på vintern och mannen vänstrade i stor stil.

Syfilis och behandling med arsenik och kvicksilver blev hennes öde. Smal och snart hålögd, men hon levde, återvände till sitt älskade Rungstedlund och började skriva. Det handlar om en fördjupning, en annorlunda verklighete i berättelsens form.

Vem minns inte filmen Babettes gästabud, om den mystiska utblottade flyktingkvinnan på Jyllands västkust, som besvarade den lokala gästfriheten med en överdådig middag. Vad vi inte visste då var att Babette hade varit chefskock på Hotel d'Angleterre och sedan blivit kommunard vid Parisupproret 1871. Med maken och sonen mördade flydde hon efterlyst bort och hamnade i Danmark. En lotterisedel inbringade 10 000 Francs som hon använde för att bekosta den fina middagen.

Natt på Rungsted gaard

Morgon och goda vänner hämtar oss kl 10.25. De är också flyktingar från Lund och Karnevalen!

Louisiana och Pablo Picassos keramik. Vem hade aning om denna förvandling från måleri till form i tre dimensioner, höjd, längd och djup? Plötsligt är Skapelseberättelsen helt ny. När Gud fader i sin allvishet upptäckte den grekiska kulturen i en framtid såg han plötsligt framför sig en amfora, vasen i sin ovala upphöjdhet, och skapade kvinnan efter den.

Den runda ovala formen som fyller ögat med känslan av lust, behag och skönhet.

Det är också ögon, ugglor, getter, duvor, stolta tjurar … Picasso i sin naturalism bryter ner alla murar kring seendet. Barnteckningar blir plötsligt konst, ögon, munnar, näsor och fulla av fantasi. Diktaturen kan övervinnas med måleri även om det tar tid. Plirande ögon och självförvandling.

Den tjusningen och förtrollningen består även nu under mörkare tider. Det är som om man för stunden kan träde ut i en annan möjlig värld. Det Karen Blixen gör i ord gör Picasso med sina händer.

Synpunkter på Lunds kommuns översiktsplan
av Gunnar Stensson

Klostergårdens byalag delar de förslag och synpunkter för en hållbar stadsutveckling som kommer till uttryck i den inledande delen i arbetet med Lunds nya översiktsplan: Grön infrastruktur och ekosystemtjänster, PM 9.
   Frånsett denna markering uttalar vi oss inte om översiktsplanen i dess helhet utan begränsar oss till de delar som berör vårt närområde: Gröna stråket från Ringvägen till kommungränsen vid Höje å,
Höje å-dalen mellan Malmövägen och Trolleberg, Sankt Lars-parken och Södra företagsområdet.
 

 
I de tre förstnämnda områdena vill vi i första hand värna och utveckla befintliga natur- och kulturvärden och skydda dem från alla ingrepp och skador utom de som är ofrånkomliga vid järnvägsutbyggnaden och Sankt Lars-parkens pågående omvandling.
   Beträffande Södra företagsområdet välkomnar vi att det öppnas för utveckling och bebyggelse med utgångspunkt från Klostergårdsstationen. Vi förutsätter att man utgår från principerna för en hållbar utveckling när man bygger den nya Källbystaden.

Gröna stråket är det breda och en och en halv kilometer långa grönområdet från Ringvägen till kommungränsen vid Höje å. Den gång- och cykelväg som följer järnvägen ner till Höje å är en viktig del av Lunds grönstruktur  som  förbinder  centrum och stadsparken med Höje å-området. Ett snabbt ökande antal människor, unga och gamla, löpare och hundägare, barnfamiljer och pensionärer, rör sig längs stigen.
   Dess nordvästligaste del påverkades när den nya transportvägen till Arenan anlades. En stor del av de träd och buskar som avskärmade järnvägen avverkades. En återplantering bör ske snarast.
   Klostergårdsstationen kommer att utgöra ett avbrott på gångstråket. Det är nödvändigt att  utforma området runt stationen så att karaktären av naturstig kan bibehållas.
   De fem korpfotbollsplanerna är nödvändiga både för skolorna och fritidslivet i södra Lund. Särskilt under sommarhalvåret är de livligt utnyttjade både dagar och kvällar. Också där har aktiviteten ökat senare år i samband med befolkningstillväxten. De utgör en viktig resurs som inte bör inskränkas av bostäder.
   Det sedan länge etablerade koloniområdet Klostertäppan och odlingslotterna i Källbymölla söder om korpforbollsplanerna utgör nödvändiga resurser för rekreation och friluftsliv för de boende i närområdet – och även för brukare längre ifrån. Ur beredskapssynpunkt kan tillgången till mark för grönsaksodling vara betydelsefull.    Ett hot mot Klostertäppan och Källbymölla är scenariot att bygga en tunnel under järnvägen söder om stationen och på det sättet skapa en vägförbindelse mellan Klostergården och Höjeå-vägen.
   En planerad cykelväg bör placeras väster om järnvägen, åtminstone från och med stationen.

Höje å-dalen genom Sankt Lars och från Sankt Lars till järnvägen är ohotad på Lundasidan. Sänkan nedanför bostadsområdet Källby ängar och Vattenverket fungerar som översvämningsområde som fördröjer vattenflödet vid hundraårsregn. Området är vintertid översvämmat veckor i sträck. Miljöhotet  kommer från Staffanstorps planer på att eventuellt bebygga åkermarken längs åns södra strand vid Flackarp.
   Höjeå-dalen väster om järnvägen kommer att påverkas när en ny järnvägsbro byggs, men Trafikverkets garantier för att påverkan ska minimeras verkar pålitliga.
   Allvarligare blir skadeverkningarna på natur och miljö om den föreslagna förlängningen av Åkerlund och Rausings väg till väg 108 förverkligas. Klostergårdens byalag motsätter sig att en sådan förlängning genomförs.
   Reningsverkets nedläggning kommer att frigöra ett stort område norr om dammarna för allmänheten. Vi utgår från att dammarna med sitt rika fågelliv bevaras även efter Reningsverkets flytt.
   Gång och cykelstigen från järnvägen till Värpinge mellan dammarna och ån är en viktig och mycket frekventerad naturled som även kan nås från Trollebergsvägen. Beträdan längs åkrarna söder om Höje å erbjuder ett rikt varierat växt och djurliv. Tyvärr sträcker den sig inte hela vägen till Trolleberg.
   Även för sträckan väster om järnvägen fram till Trolleberg innebär Staffanstorps utbyggnadsplaner ett hot mot Höjeå-dalen och givetvis också mot åkerjorden.

Sankt Lars-parken är ett viktigt kulturminne och ett storslaget frilufts- och naturområde för Lundaborna. Där sker visserligen sedan många år en omfattande utbyggnad och urbanisering, men den centrala parkens kulturskyddade byggnader är bevarade, liksom betydande arealer med artrik gammal lövskog. Att bevara miljöns natur och kulturvärden i Sankt Lars är viktigt också med tanke på de bortåt 2000 elever som har sin skolgång där.
   Trafikverkets planer att anlägga en rondell vid Malmövägen och en ny väg därifrån till Västra Borggården förefaller kunna avlasta den nuvarande Sankt Lars-vägen och bostadsområdet söder om Höje å från trafikfaror både inom området och vid in- och utkörning till parken från väg 108.

Källby-staden ska i första hand byggas nära den nya stationen vid Åkerlunds och Rausings väg i Södra företagsområdet som sedan 1930-talet varit privatiserat. Det är en areal nästan lika stor som Klostergården som nu öppnas. Vi hoppas att utbyggnaden inleds så snart Klostergårdsstationen är färdig. Man ska börja bygga bygga vid stationen för att få den koppling till stationen som behövs.
   Den nya stadsdelen ska utgå från den modell som Klostergården ger: flerfamiljshus och slutna gårdar med en blandning av höghus och lägre hus för att genom koncentration bevara så mycket naturmark som möjligt. Förutsättningarna för att skapa parkområden är goda och när Reningsverket avvecklas blir det dessutom möjligt att tillfoga de stora värden som närheten till Höje å och dammarna ger.
För Klostergårdens byalag
Gunnar Stensson

2018-05-17

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan 50 år
Jubileumskonsert

Hyllning till Birgit Nilsson
lördag 19 maj kl 17.00
Eva Rydén, sopran
Larsåke Sjöstedt, piano och orgel


Klosterkyrkan
19 maj kl 18
Helgsmål med musik: Elisabeth Mühlhäuser, orgel

Den stora accelerationen: Sankt Lars förr och i framtiden

Samling utanför St Lars vårdcentral söndagen den 20 maj kl 13.00. Bekväm långsam promenad i den vackra parken.
Klostergårdens byalag
 

Byalagsmöte
ABF-lokalen, Sunnanväg, måndagen den 21 maj klockan 19.30. Vi diskuterar Klostergården och Sankt Lars i Lunds Grönplan och Översiktsplan

Hur farlig är rysssen?

Under det temat fortsätter Röda Kapellet med sina appellmöten lördagen den 26 maj kl 11-12 på Mårtenstorget.
 

 

Det kan komma att handla om den seglivade rysskräcken, motståndet mot svensk Natoanslutning,säkerhetspolitik, försvaret, terrorism mm.
   Sedan tar orkestern sommarlov och återkommer tillhösten med sina traditionella valspelningar. Det blir mycket att göra för ungdomarna i Röda Kapellet!

Våldet mot demonstranter i Gaza måste stoppas!

Dussintals palestinier har dödats och hundratals skadats sedan den israeliska militären skjutit skarpt mot dem – i strid med folkrätten. Skjutandet verkar vara avsett att döda – något som inte bara är fullständigt förkastligt utan dessutom kan utgöra ett krigsbrott.
   Skarp ammunition får endast användas då det finns ett överhängande hot om dödlig fara eller allvarlig skada. Även om vissa demonstranter varit inblandade i någon form av våld rättfärdigar det inte det våldsamma svaret från den israeliska militären.
 

 
Vi måste få ett stopp på våldet! Amnesty uppmanar de israeliska myndigheterna att upphöra med det dödliga våldet mot demonstranterna då det enda det uppnår är fortsatt våld. Hjälp Amnesty att sätta press på Israels myndigheter!
 

Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2019
av Hanna Gunnarsson


Vänsterpartiet tar först och främst bort alla de nedskärningar som redan ligger i det som kallas "nämndernas ramar". Dessa nedskärningar beslutades i förra året, och vi tar alltså bort samtliga.
   Nedskärningarna drabbar alla nämnder och verksamheter med 1 - 2 %. För för- och grundskolan innebär det en nedskärning på 38 miljoner och för äldreomsorgen och LSS (vård- och omsorgsnämnden) 29 miljoner. För mindre nämnder som miljönämnden och byggnadsnämnden innebär nedskärningarna ökade avgifter för de som söker olika former av tillstånd, för övriga nämnder är ofta den enda möjligheten att minska personalen.
   Utöver att stoppa nedskärningarna gör vi i Vänsterpartiet en lång rad satsningar som gör välfärden och arbetsmiljön för kommunens anställda bättre. Vi föreslår att delade turer avskaffas en gång för alla, att 6 timmars arbetsdag testas på äldreboenden, att löner mellan kvinno- och mansdominerade yrken jämställs, att biblioteken får extra pengar för öppettider och program, att avgiften på Kulturskolan sänks och att vi kommer ikapp med underhållsskulden i parker, lekplatser och på gator. För att nämna några satsningar!

Läs hela Vänsterpartiets budget här:

48 år sedan motkarnevalen 1970 av Gunnar Stensson

Motkarnevalen firades i stadsparken. Allt var öppet. Inga inträdesavgifter. Lunds FNL-grupp och Folket i Bild Kulturfront arrangerade. Pistolteatern framträdde med den satiriska pjäsen Palmlänningarna. Kim Anderzon spelade huvudrollen. Titeln anspelade på att Olof Palme nyss blivit Sveriges statsminister. Proggruppen Träd, gräs, stenar spelade liksom många andra grupper. Gröningen var full med studenter och solen sken.
   Framåt kvällen framförde Lilla teatern två gånger Kent Anderssons pjäs Flotten för fulla hus. Jag minns sången: Vi går med fem knops fart emot lycksalighetens ö. Den anspelade på socialdemokraternas tröghet i reformarbetet. I själva verket genomfördes fler reformer de närmaste fem åren än någonsin. Den svenska modellen byggdes. Gustaf VI Adolf var kung. Nixon var president i USA. Vietnamkriget rasade i hela Indokina. Martin Luther King hade mördats två år tidigare. Apartheid-regimen hade makten i Sydafrika.
   Vi som firade på Gröningen märkte inte att det pågick en karneval i Lundagård.

Vänsterpartiet har mandatperiodens bästa miljöpolitik

Socialdemokraterna har den näst bästa och Miljöpartiet kommer trea. I särklass sämst miljöpolitik hade Sverigedemokraterna och näst sämst Moderaterna.
   Det är Naturskyddsföreningen som gjort rankingen genom att jämföra vad partierna sagt och gjort i frågor som förnybar energi, koldioxidskatt, nyinvesteringar i järnvägar och skogsvård m.fl.
Karin Lexén och Johanna Sandahl, Mandatperiodens bästa parti för miljön är Vänsterpartiet. DN Debatt 15 maj.

Från Helsingborgs horisont av Anders Emilson

Landborgen kallas den brant som går längs Öresundskusten från Hittarp i söder och norrut genom hela Helsingborg. Sedan länge har det funnits planer på att spränga in ett garage i branten med plats för 600 bilar och 600 cyklar. En stor del av invånarna i Helsingborg har reagerat mot detta förslag som lagts fram i kommunfullmäktige.
   Flera organisationer och partier har arbetat för att få till stånd en folkomröstning i frågan. För att en sådan ska bli verklighet krävs det att minst 10% av de röstberättigade invånarna begär det, dvs 18 818 personer. En namninsamling organiserades, och när den var avslutad visade det sig att 10 736 namn hade samlats in mot projektet. Nu ska det med andra ord byggas ett jättegarage vars nödvändighet är omtvistat. Bilismen får alltså lägga beslag på en av stadens äldsta delar till en kostnad av 500 miljoner.
   Den cykelramp som var planerad att gå igenom berget visade sig i praktiken vara tekniskt omöjlig att genomföra Att den från början var ett lockbete för dem som var motståndare till projektet är uppenbart.

Gröningen kallas den stora gräsyta som finns vid kusten i de norra delarna av Helsingborg, en flitigt utnyttjad oas för dem som inte finner nöje i att ligga på stranden. Detta område är det nu meningen att det ska bebyggas av ett jättehotell. En arkitekttävling har resulterat i tre förslag, ett av dem omfattande 16 våningar. Helt nyligen har man dock skjutit på avgörandet - valet närmar ju sig...

"Paradgatan" Järnvägsgatan/Drottninggatan bör man sedan våren 2017 och fram till sommaren 2019 akta sig för att trafikera. Gatan ska breddas, nya bussfiler anläggas och kablar läggas ner, de senare en följd av Färjornas omläggning från dieselmotordrift till batteridrift. Batterierna laddas ömsom i Helsingborg, ömsom i Helsingör. De stora batterihusen syns tydligt på färjornas tak och ett jättelikt batterimärke är målat på båtarnas sidor. Detta är världens största batteridrivna färjor. Man befrias alltså från rök och utsläpp. Den el som används produceras genom vind och vattenkraft. Man går ut med följande slogan: "Vi sejler med strømmen."

Donald Trump och Benjamin Netanyahu hotar världsfreden av Gunnar Stensson

Först erkände Donald Trump Jerusalem som Israels huvudstad och beslöt att flytta USA:s ambassad dit. Det var ett brott mot internationell lag. Benjamin Netanyahu jublade. Palestinierna protesterade. Netanyahu beordrade armén att skjuta demonstranter medan han skålade med Trumps dotter och svärson.
   Sedan sa Donald Trump upp kärnvapenavtalet med Iran. Det var ett svek mot alla stater som skrivit under avtalet. Han hotade att införa sanktioner inte bara mot Iran utan mot alla som inte följde USA.
   Han fick stöd från den saudiska diktaturen och ett par latinamerikanska lydstater.
   Sedan firade Israel 70-årsminnet av staten Israels bildande efter den etniska rensning av Palestina som tvingade bort 700 000 palestinier.
   Israeliska prickskyttar mördade hittills 62 palestinska demonstranter, män, kvinnor och barn. 1360 skadades av skarpa skott, 400 av splitter och 980 av tårgas. Den israeliska armén bereder sig att invadera Syrien och bomba Iran.
   Världssamfundet protesterade men Israel och USA har en femte kolonn av medlöpare i många länder som skyller alltihop på Gaza-bornas protester. I Skåne är det Sydsvenska dagbladets ledarredaktion.
   Nu hänger det på världssamfundet att stå emot den laglösa USA-imperialismen och apartheidstaten Israel. De globala storbolagen vacklar eftersom USA kan skada deras vinst. Men möjligheten finns att en enig värld kan stå emot USA:s vanliga hot: Den som inte är med oss är emot oss.
   Vi är alla mot!
   I så fall kan bibelns berättelse om David och Goliat bli verklighet i världsmåttstock och med ombytta roller:

 

Osama besegrar Netanyahu i Gaza.
När nu Netanyahu gjorde sig redo och gick framåt och närmade sig Osama, sprang Osama snabbt fram mot hären, Netanyahu till mötes. Och Osama stack sin hand i väskan och tog ur den en sten och slungade och träffade Netanyahu i pannan. Och stenen trängde in i pannan, så att Netanyahu föll omkull med ansiktet mot jorden. Så övervann Osama israelen med slunga och sten och slog israelen till döds utan att Osama därvid hade något svärd i sin hand. Första Samuelsboken 18, 48.

Lika för alla! av Gunnar Stensson

Beskatta det negativa (som föroreningar) istället för det positiva (som arbete)!
Inför progressiva inkomst-, kapital- och fastighetsskatter.


Det är den politik som ekonomipristagaren Joseph E Stiglitz menar är nödvändig för att rädda världsekonomin. Han förespråkade den senast i Sydsvenskan den 13 maj i artikeln Lilla Costa Rica kan bli en fyrbåk av hopp som visar att en annan värld är möjlig.
   Stiglitz är inte ensam. Seriösa ekonomer är eniga om att de rikas oproportionerligt stora inkomster från vinster på kapital hotar både miljön och samhället.
   De är eniga om att progressiva kapital- och fastighetsskatter är nödvändiga för att förhindra klyftorna mellan rika och fattiga vidgas.
   De är eniga om att en omfördelande arvsskatt är nödvändig. Sverige och världen behöver en politik som gör levnadsvillkoren lika för alla.
   De är eniga om nödvändigheten att beskatta föroreningar som skadar klimat och miljö.

För Moderaterna däremot betyder parollen ”Lika för alla!” motsatsen. De säger nej till förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvsskatt. De gör drängtjänst åt den rika minoriteten. Det får de bra betalt för.
   Ulf Kristerssons politik syftar till att öka olikheterna mellan fattiga och rika. Henrik Bredberg är förtjust över ”den fräcka nymoderata pr-fyndigheten att sno en meningsmotståndares favorituttryck och fylla det med nytt innehåll” (SDS 17/5). Men den fräcka pr-fyndigheten uppfanns inte av nymoderater. Hitler tillämpade den i alla sina tal. Orwell kallade det ”nyspråk”.

Tre fakta att minnas om rikas och fattigas miljöpåverkan
De rikaste 10 procenten av världsbefolkningen står för 50 procent av alla koldioxidutsläpp.
De fattigaste 50 procenten står för 10 procent av utsläppen.
De 100 största multinationella bolagen står för 77 procent av atmosfärens uppvärmning sedan 1985.

Brotten minskar av Gunnar Stensson

Antalet anmälda brott per invånare minskade 2017 jämfört med 2016 enligt brottsstatistiken för 2017 som publicerades av Brottsförebyggande rådet, Brå, i slutet av mars.
Stöld och tillgreppsbrott –3%
Butiksrån –12%
Skadegörelse –7%
Misshandel –5%
Våld mot män över 18 år –10%
Olaga hot och ofredanden –2%
Grov fridskränkning mot kvinnor –13%

Även föregående år minskade brottsligheten
. Jämfört med 2009 är minskningen ännu större.
   Men Jimmy Åkesson bryr sig inte om fakta. ”Där det en gång rådde ordning och trivsel behövs det idag taggtråd och övervakningskameror”, säger han i SD:s valfilm. Lögnen om ökande brottslighet kopplas samman med det ökande antalet invandrare.
   Alla Allianspartierna och Socialdemokraterna talade om ökande brottslighet och behovet av hårdare tag i söndagens partiledardebatt.
   75 procent av deltagarna i den senaste Trygghetsunder-sökningen sa sig vara säkra på att brottsligheten ökar. Inte underligt med tanke på den vilseledande propaganda de utsätts för av Sverigedemokraterna men också av flertalet övriga politiska partier med Moderaterna i spetsen.
   Och förstås Donald Trump: Last night in Sweden!

Källor: Brottsförebyggande rådet och artikeln Brotten minskar, Agenda av Gellert Tamas i Aftonbladet 13 maj.
 

Var är glöden i Socialdemokraternas valkamp?
av Staffan Lindberg m fl

Kan man gå till val på att allt bara ska gå på som hittills, bara bli lite tryggare genom ett starkare samhälle?
Sedan den 27 februari fram till den 9 maj har S gjort 22 utspel inför valet i september, om man räknar in Valfilmen den 2 maj och migrationspolitiken den 4 maj.

De flesta utspelen är punkter för förbättringar i den offentliga politiken, som t ex bättre ambulanssjukvård, fler jobb för kvinnor födda utomlands, eller mer stöd åt landsbygden. Nog blir det mer ambulansflyg med detta, och förhoppningsvis fler jobb i den sociala ekonomin. Med landsbygden är det nog mera symboliskt menat, när lägenheterna byggs i de snabbt växande städerna eller deras omdelbara förorter. Det hade varit mer relevant att satsa på industrier som förädlar svenska råvaror och tar till vara miljövänliga resurser. Eller räkna in självkörande minibussar i planeringen av trafiken även i glesbygden. Det vore miljöinsatser som skulle göra skillnad.

Av de 22 utspelen är de bara 6 som är stora och fundamentala:
 • 14 000 fler anställda i sjukvården
 • Vinsttak i vården
 • 10 000 nya poliser
 • Stopp för arbetskraftsinvandring till yrken utan särskilda kvalifikationer
 • Höjd pension för vanligt folk
 • Starka begränsningar i migrationspolitiken, tillfällig asyl i 3 år, ingen familjeåterförening

”Detta är delar av det största trygghetsprogrammet i modern tid, som ska skapa ett tryggare Sverige med bättre välfärd och hårdare tag mot brottslighet.” Stefan Löfven sammanfattade detta: ”Ett starkare samhälle.”

Men med dessa krav blir det inte mycket till valdebatt mellan S och alliansen, utom om vinsttak och möjligen ”stopp för arbetskraftinvandring för enkla jobb” (alla EU-medborgare har ju rätt att jobba här!).

Om inget händer nu så finns det ju ingenting att diskutera. Vi får se ungefär samma valresultat som opinionsmätningarna nu visar. Det kan faktiskt bli ett s.k. ”hängt parlament” (hung parliament), dvs. en uddlös och osäker politisk situation, vilket inga statsvetare trodde var möjligt i parlamentariska system med proportionalitets-val. Det var förstås innan högerpopulismen bredde ut sig.

I en demokrati ska sammanvägning av valresultat och sammanjämkning komma efter valet inte före det!

Var är visionerna om ett radikalt bättre samhälle? Var är frågan om skolans förfall, var är miljöfrågorna? Var är rättvisan och jämlikheten?

Trygghet, rättvisa och medmänsklighet borde vara parollerna i en sådan sammanhållen vision. Höj pensionerna mer än vad som föreslagits. Bygg ut välfärden till de sämst ställda! Den s.k. kantstötta välfärden är i själva verket ofärdig. Inför ett försäkringssystem för tandvård, som ger alla rätt till en god tandvård.

Gör om grundskolan till en nationell skola genom radikala institutionella reformer. Bygg upp fritidsgårdarna igen och samarbeta med ideella organisationer för att de mest utsatta ska ha en chans att komma in i de etablerade välfärdssystemen.

Organisera om sjukvården genom att avskaffa de ”medeltida” landstingen och inför regionala huvudmän. Mer personal hjälper inte! Korta köerna genom att prioritera bättre i primärvården eller vid speciella diagnoscenter. Förnya sjukvården genom institutionella reformer, som ger mer inflytande för sjukvårdarna själva.

Bygg ut en miljövänlig energi- och kollektivtrafikmiljö där de smutsiga och privata lösningarna överges. Sätt en aktiv klimatpolitik på kartan igen!

Det hela stavas solidariskt medborgarskap i en social demokrati, som erkänner nationsgränser men samtidigt strävar efter globalt politiskt samarbete.

Den just nu till synes rådande samstämmigheten kring en mycket restriktiv invandring är den svåraste utmaningen för oss alla i ett solidariskt samhälle. Rätt till uppehållstillstånd tills vidare och en rätt till familjeåterförening är det minsta man kan begära. Viktigast: Lås inte fast Sverige i en instängdhet, där det vare sig finns plats för nya krigskatastrofer, miljöflyktingar eller ett stort behov yngre invandrare i ett 25-årigt befolkningsperspektiv.

I grunden handlar detta om hur vi själva mår i samhället. I ett samhälle med ökande klyftor mellan människor finns inte den tillit och det ömsesidiga förtroende som är grunden för all medmänsklighet och barmhärtighet. Om S vill bidra till detta måste den gå åt ojämlikheten i en kamp för en rättvis beskattning. Vi har inte råd med de superrika eftersom de förstör samhörigheten i samhället.

Det måste hända något i valdebatten som kan tända folk till eftertanke kring vilket samhälle vi egentligen vill ha.

Staffan Lindberg, Lena Trell, Berit Holtz, Magnus Norrlin, Jan Lindhe, Mats Bogren och Kim Nilsson, medlemmar i ABF-studiecirkel 2018 och socialdemokrater i Malmös innerstad

2018-05-10

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
12 maj kl 17
Per Sandberg, violin

Klosterkyrkan
12 maj kl 18
Helgsmål med musik: Kören Svart på vitt, ledning Diana Nunez och Lasse Beijbom

Motståndets lilla katekesBekämpa ojämlikhet och privilegierade särintressen

Rösta på partier och bli medlem i organisationer som bekämpar ojämlikhet och privatisering. Motstå arbetsköparnas försök att splittra löntagarna genom lönespridning och falska hierarkier. Se skolan som varnande exempel. Elevernas kunskaper sjunker och deras psykiska hälsa försämras när man inför konkurrens inom lärarkollegier och mellan skolor. Samtidigt ökar skolkoncernernas vinster eftersom vi satsar mer skattepengar. Liknande effekter drabbar vård och omsorg.


Rupert Younger och Frank Partnoy, Activist Manifesto.

Al Nakba - 70 år av fördrivning och exil


 
DEMONSTRATION Söndag 13 Maj, KL. 12:30, Gustav Adolfs torg, Malmö
Vi samlas för att uppmärksamma att det är 70 år sedan starten av Al Nakba – den stora katastrofen – och för att protestera mot Israels ockupation och apartheid.
   Välkommen till en lugn och värdig manifestation och demonstration med tal och musik, för ett fritt Palestina och för att uppmärksamma Al Nakba, men framför allt för att visa solidaritet och stödja den palestinska kampen mot ockupationen och för en rättvis fred.
   Inga andra flaggor än palestinska är tillåtna, vare sig från andra partier eller andra länder. Alla tal kommer endast att vara på svenska. Vi ber alla att respektera detta.
Den palestinska musikgruppen AL ASHEKEEN medverkar vid manifestationen.
Medarrangörer:
ABF Malmö , ARF/Filmcentrum syd , Feministiskt initiativ Malmö , Folkets Bio Malmö, Frihetsteaterns vänner, Grupp 194 Malmö , Nyckeln till friheten , Palestinska Arbetsgruppen i Malmö, Palestinska Centret i Sverige , Palestinska Rättvisecentret i Malmö , Socialdemokraterna Malmö, Ung Vänster Malmö, Vänsterpartiet Malmö

Affisch »
Förslag till uttalande »

ilm och samtal - Al Nakba, 70 år av fördrivning och exil

Den 15 maj kl. 18:30 – 21:00,
Folkets Bio Friisgatan 19 D, Malmö


Radiance of Resistance (USA 2017)
Dokumentär, 59 min, arabiskt tal, engelsk text
   Filmen följer Janna Ayyad och Ahed Tamini när de var 9 år respektive 14 år gamla. Janna Ayyad har blivit kallad den yngsta journalisten i Palestina. Ahed Tamini är den unga aktivisten som har blivit en ikon som symboliserar ett helt folks dröm om frihet. Hon dömdes nyligen, 16 år gammal, till ett 8 månaders fängelsestraff efter att ha örfilat en israelisk soldat. Janna och Ahed tillhör en generation som fötts av föräldrar som själva aldrig upplevt något annat än israeliskt ockupation, och som vuxit upp med soldater och check-points, raserade hus och illegala bosättningar, demonstrationer och tårgas. Filmen följer dem i deras vardag, samtidigt som den visar deras betydelse som det palestinska motståndets nya generation.
   Läs mer om filmen samt se trailer
   Panelsamtal efter filmen. I panelen medverkar:
PER GAHRTON, doktor i sociologi, före detta riksdagsledamot för Fp och Mp, med lång engagemang i Palestinafrågan samt tidigare ordförande i Palestinagrupperna.
MOHAMED QADOURA, överlevare från Al Nakba, med lång erfarenhet av politisk aktivism, bl. a. tidigare medlem i Palestinska nationella rådet, ordf. för Palestinska föreningen och medlem i Grupp 194.
FATME AUDI, ung palestinier, aktiv i Palestinska Rättvisecentret.
TALIAH POLLACK, författare och filmvetare. Hennes senaste bok är den kommande romanen Hebrons hemlighet.
Modarator: GUNNAR OLOFSSON, styrelsemedlem i PGS och ordförande i Borås Palestinagrupp

Varför talar ingen om Israels kärnvapen?
av Gunnar Stensson

Colette Benyamine ställde frågan i Sveriges radios morgonprogram häromdagen. Hon och hennes sedan några år avlidne make hörde till de pionjärer som grundade Israel efter andra världskriget.  Men efter sexdagarskriget som gjorde Israel till en ockupationsmakt flyttade paret Benyamine i protest till Olof Palmes Sverige. Under flera decennier har Colette aktivt arbetat för fred och för palestiniernas rättigheter, bland annat genom regelbundna manifestationer på lördagarna på Stortorget.
 

Colette med insamlingsbössan
 

Det var en glädje att i radion höra hennes karaktäristiska röst ställa frågan ”Varför talar ingen om Israels illegala kärnvapen?” Anledningen var Donald Trumps svek mot kärnenergiavtalet med Iran. Colettes motstånd mot tyranni har aldrig upphört.

Personalvård II av Ellen

När jag var på blocket på sjukhuset i förra veckan tittade jag åter på skyltarna som förbryllat mig tidigare. Det var nu ett tag sedan jag tog bilden på skyltarna.
   Nu hade de utökats med en skylt till. På denna skylt framgår det vad skylten under handlar om. ”Cykelparkering förbjuden” står det på den nya skylten. Skylten under blir bara en beskrivning om vad som händer om man inte följer uppmaningen på den första skylten. Det blir genast mer begripligt, åtminstone om man bortser från den vita skylten.
   Det ska bli spännande att se om det bli någon fortsättning. Det finns plats för flera skyltar på stolpen.

Samarbetet Lund - Staffanstorp om bebyggelse på åkermark söder om Höje å av Gunnar Stensson

På styrelsemötet för Höje å vattenråd den 8 maj tog ordföranden Björn Abelsson, S, upp planeringssamarbetet mellan Lunds och Staffanstorps kommuner om eventuell bebyggelse på åkermarken mellan Sankt Lars och Trolleberg i Staffanstorps kommun för att säkra befolkningsunderlaget när Lunds Södra station ska tas i drift 2024. Han påpekade att bebyggelsen har rekommenderats av länsstyrelsen, vilket är ovanligt.
   Det gav mig tillfälle att redogöra för det kompakta motståndet mot att bebygga den förstklassiga åkermarken bland dem som är bosatta i Flackarp intill Möllan och Sankt Lars begravningsplats. Bebyggelseplanerna strider mot principerna för Lunds grönprogram.
   Staffanstorps kommun borde i stället utveckla Hjärup där stationen nu är föremål för en genomgripande ombyggnad inför snabbspåren och samarbeta med den angränsande befolkningstäta Lomma kommun.
   Befolkningsunderlaget för Lunds Södra tillgodoses genom utbyggnaden av den nya stadsdelen Källby på gammal industrimark.
   Ingen kommenterade min redovisning, men ansvariga kommunpolitiker från både Staffanstorp och Lomma var närvarande.

Staten Israels bildande: ”Döda varje arab ni träffar på ….”
av Ulf N


Den 14 maj firar staten Israel 70-årsminnet av statens bildande. Bildandet föregicks av en rad våldsdåd utförda av de judiska terrororganisationerna Irgun och Lehi (den s k Sternligan), ofta tillsammans med den judiska militära organisationen Haganah, som efter utropandet Israel övergick till att bli den nya statens krigsmakt. Våld, etnisk rensning och ockupation har sedan dess gått som den röda tråden i Israels historia fram till idag.

Deir Yassin-massakern
År 1946 utförde Irgun ett terrordåd mot hotell King David i al-Quds/Jerusalem. 91 personer dödades och ett femtiotal skadades. Den 9 april 1948 attackerade Irgun, Lehi tillsammans med Haganah en attack på den försvarslösa palestinska byn Deir Yassin. Minst 100 personer, varav 30 spädbarn massakrerades.

Etnisk rensning av Haifa
Senare i april genomförde Haganah och Irgun en gemensam attack mot den palestinska delen av hamnstaden Haifa, bebodd av ca 50 000 palestinier. Operationen kallades ”Rensning av surdegen”. Attacken var ur judisk synpunkt framgångsrik: den palestinska befolkningen i Haifa fördrevs. Senare fördrevs den palestinska befolkningen från andra städer såsom Nasaret och Acre. Jaffa intogs den 13 maj.
   Under våren 1948 fördrevs eller flydda sammanlagt ca 700 000 palestinierna från sina städer, byar och marker. Flyktingarna och deras ättlingar har aldrig fått återvända.

Följer inte FN-beslut
Den judiska och demokratiska staten Israel föddes således ur våld, etnisk rensning och ockupation av palestinsk mark. Ockupationen av palestinska områden, inklusive de facto-annekteringen av östra al-Quds/Jerusalem består. Under 70-år har Israel hårdnackat nonchalerat internationell rätt och trotsat alla FN-beslut om att låta flyktingarna återvända och att avsluta ockupationen.

al-Nakba-dagen 15 maj
Varje år den 15 maj uppmärksammar palestinierna fördrivningen, al-Nakba – den stora katastrofen. I år har inför al-Nakba-dagen i år har  demonstrationerna pågått i flera veckor. Demonstrationerna gäller flyktingarnas rätt att återvända, mot den israeliska ockupationen och för de palestinska folkets rätt till en egen stat. Som framgått av massmedia har den israeliska ockupationsmakten närmast slentrianmässigt dödat och sårat ett stort antal demonstrerande palestinier, varav flera barn.

BDS-kampanjen
För att stödja palestiniernas krav på att Israel ska lämna de ockuperade områdena kan vi här i Sverige och Västeuropa aktivt delta i och sprida information om den s k BDS-kampanjen, som stöds av 170 olika palestinska organisationer. BDS står Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner. Bojkotten gäller att inte köpa israeliska produkter så länge ockupationen och folkrättsbrotten pågår. Desinvestering innebär att företag, banker etc drar tillbaka investeringar som stödjer den israeliska ockupationspolitiken. Sanktioner innebär att stater och internationella organisationer ska genomföra sanktioner genom handelshinder, förbud mot militärt samarbete och begränsningar i diplomatiska förbindelser.
   70 år av israeliskt förtryck och förnedring av det palestinska folket är 70 år för mycket. Det måste få ett slut – och ett slut kan endast komma till stånd genom att omvärlden agerar.

Not: Citatet i rubriken är hämtat från befälhavarens för de judiska styrkornas i ordern inför den etniska rensningen av Haifa våren 1948. Källa: Ingmar Karlsson, Bruden är vacker men har redan en man”, 2012          

Till dem som ska komma efter oss av Gunnar Stensson

I sanning: jag lever i onda tider!
Rättframt tal har blivit dårskap. En slät panna ett tecken
på sinnets hårdhet. Om någon skrattar
så visar det att han inte hört
den skrämmande nyheten.
Bertholt Brecht
 

Hur ska man kunna skriva om kastanjernas vita blomljus och maskrosornas livsbejakande fägring på ett döende jordklot som domineras av Donald Trumps hatsvullna ansikte?
   Donald Trumps beslut att säga upp kärnenergiavtalet med Irak är ett svek mot fredskrafterna i Iran, EU, Storbritannien, Ryssland och Kina som tillsammans förhandlat fram avtalet. Beslutet är ett hot mot mänskligheten vars konsekvenser är omöjliga att överblicka.
   Den saudiska diktaturen jublar. Netanyahu sprider föråldrade och förfalskade dokument för att stöda Donald Trumps beslut och låter Israels soldater skjuta prick på palestinska civila utan att någon tycks orka bry sig frånsett den israeliska tidningen Haaretz. De illegala israeliska kärnvapnen skälver av längtan att sprida förintelse.
   I USA har en torterare utsetts till ny CIA-chef. Till och med en Natoförespråkare som Carl Bildt uttrycker oro.
 

 
Samma dag som Trump sviker kärnenergiavtalet med Iran sitter Peter Hultqvist, S, i Pentagon och undertecknar ett avtal om militärt samarbete med USA och Finland. Det hela avslutas med en grotesk parad av amerikanska soldater med brösten täckta av glittrande medaljer och knasiga uniformsmössor neddragna i pannan.

Här hemma försöker de svenska partiledarna överträffa varandra i hårdhet mot invandrare, splittring av familjer och jakt på ensamma barn i sin snikna lystnad efter den främlingsfientliga majoritetens röster.
   Den svenska ekonomin är god och glupska konsumister trängs på Nova – förbannade över åsynen av en och annan tiggare.
   Statsminister Löfven fortsätter den hårda flyktingpolitiken i väntan på en gemensam EU-uppgörelse utan att antyda att en EU- uppgörelse innebär en ännu hårdare flyktingpolitik, styrd av mer eller mindre fascistiska högerpolitiker.
   För närvarande är antalet flyktingar 60 miljoner och antalet ökar på grund av de tusentals som flyr folkmorden i Syrien och Jemen och den globala ökenspridningen. Snart iscensätts kanske en ny förintelse för att lösa ”flyktingproblemet”.
   Under tiden ökar användningen av fossilt bränsle medan temperaturen stiger. Kalifornien föröds av torka och stigande havsnivå samtidigt som Donald Trumps kapitalister ökar oljeutvinningen för att tjäna pengar.
   Krossa imperialismen! ropade aktivisterna i den amerikanska fredsrörelsen och de som solidariserade sig med dem i världens olika Vietnamrörelser för 50 år sedan. Krossa imperialismen! Och den krossades. Den amerikanska armén och dess medlöpare lämnade Saigon i panik 1975.
   Samma paroll aktualiserades när USA invaderade Irak – men massdemonstrationerna förmådde inte förhindra den alltjämt pågående katastrof som invasionen utlöste och som Donald Trump och Netanyahu nu försöker utveckla till ett globalt harmageddon jämförbart med det som utlöstes av Hitlers svek mot Münchenöverens-kommelsen 1938. Krossa imperialismen!

Det finns ett motstånd mot tyranniet. Världens regeringar protesterar mot USA:s svek.
   Motståndarna till den hänsynslösa svenska flyktingpolitiken höjer sina röster i de socialdemokratiska organisationerna och kräver permanenta uppehållstillstånd för flyktingar och möjlighet till familjeåterförening.
   Vi kan alla göra motstånd genom att ansluta oss till SSU, S-kvinnorna, Tro och Solidaritet, S-studenterna eller HBT-Socialdemokrater.
   Eller till den historiska svenska fredsrörelsens organisationer.
   Man kan också arbeta aktivt för Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Det folkliga motståndet mot tyranniet lever och kan leda till seger.

Framgafflat – om cykel och trafik: Om byggbolag som trafiksäkerhetsrisk och om elcykel av Ulf Nymark

yhetsrapportering från bilistperspektiv
Så här rapporterade Sydsvenskan för en tid sedan om en trafikincident.
   ”En person cyklade strax före lunch in i en bildörr längs med Olshögsvägen i Lund. … Det ska handla om en bildörr som öppnats plötsligt, utan att cyklisten var beredd på detta.” Här läggs skulden för olyckan tydligt på cyklisten. Det är illa att cyklisten är så oaktsam att hen cyklar in i den stackars bilistens dörr! Så framställer texen det.
   Jag menar att skildring av detta händelseförlopp borde, rent objektivt, beskrivas ungefär som följer:
   ”Strax före lunch öppnade en bilist på Olshögsvägen sin bildörr utan att ta hänsyn till och ge akt på förbipasserande fordonstrafik. En cyklist drabbades av denna bilistens oaktsamhet och körde in i bildörren.”

Cyklister på trottoarer och gångbanor
Det klagas ofta och med rätta på att cyklister cyklar på trottoarer och gångbanor. Mera sällan hörs klagomål på att fotgängare använder sig av cykelbanor. Fast det är enligt min mening betydligt vanligare än att det cyklas på trottoarer. Denna min uppfattning får nu stöd av en undersökning som gjorts i Stockholm. Gång- och cykeltrafik studerades på två broar – Danviktullsbron och Liljeholmsbron. Studien visar bland annat att konflikter mellan cyklister och fotgängare inträffade oftast så fotgängarna gick på cykelbanan. Det var inte lika vanligt att cyklisterna cyklade på gångbanan. (VTI Aktuellt nr 1 2018)

Byggbolaget Peab utsätter cyklister för stora trafikrisker
På Dalbyvägens södra cykelbana, strax innan motorvägen, har bolaget, som bygger ett nytt hus intill cykelbanan, spräckt upp asfalten med för cyklister livsfarliga kanter, gropar och upphöjningar. En cyklist som kommer i normalfart (eller fortare) utsätts för överhängande risk att förlora balansen och cykla omkull, i synnerhet en cyklist med last av barn eller gods.
   Så har de sett ut sedan början av året. Den i mitten av mars kontaktade jag kommunens gatukontor, som helt klart slog fast att ”så här får det inte se ut”. Kommunen kontaktade byggbolaget och påtalade att cykelbanan måste återställas i sitt ursprungliga och trafiksäkra skick. Ingenting hände. Jag kontaktade kommunen igen. Kommunen kontaktade byggbolaget. Ingenting hände. Och ytterligare en omgång på samma sätt. Fortfarande har ingenting hänt. Det är varken mer eller mindre skandal att det är möjligt för ett byggbolag att systematiskt och medvetet i nära nog ett halvår utsätta trafikanter för så stora risker utan att det medför någon som helst form av sanktion från kommunens sida.
 

 
Elcykel – Nishiki Pro SLE- G
Min tramphoj Nishiki 601 City Hybrid (inköpt 2009), och jag har nu rullat fram ca 3675 mil tillsammans. Vi börjar bli lite slitna, båda två. Därför har jag nu kompletterat 601:an med en elcykel, Nishiki Pro SLE-G.
   Det är ett helt fantastiskt fordon! Aluminiumram med invändig vajerdragning, 8-växlar, försedd med Yamaha Power PW centermotor, Shimanos hydrauliska skivbromsar. Den klart bästa fordonsinvesteringen jag gjort! Nu ska de kraftiga motvindarna minsann få på tafsen!

Elfordonsbidrag
Jag skäms förstås inte för att tala om att staten subventionerar detta inköp med 25 procent. Det är klokt använda pengar av staten. Den 7 maj på morgonen ansökte jag hos Naturvårdsverket vi nätet om elfordonsbidraget. Den 7 maj på eftermiddagen, alltså samma dag, fick jag via epost besked om att min ansökan var beviljad! Inte vet jag om handläggaren på verket blev så begeistrad över mitt val av just detta häftiga fordon så hen släppte allt annat hen hade för händer och på studs beviljade mej bidrag, eller om det är normalt med så snabba beslut. Hur som helst: effektiv statliga förvaltning är det under alla omständigheter.