2006-12-07

Lite tunt

kan man kanske säga om veckans nummer. Om man ser det mer positivt så kan man hänvisa till en begynnande julfrid. Det är dock inte dags än, även nästa vecka så tänker vi komma med ett nummer innan vi låter glöggdimman sänka sig helt. Vässa gärna tangenterna till dess så det blir lite tankar att tänka på under instundande helger.
Vad det gäller julefrid så ser den tyvärr mycket olika ut i vår värld. Den dikt som VB publicerade i sin bilaga, Midvinterläsning, 1980 är tyvärr lika aktuell idag och har varit det varje dag under de mellanliggande 25 åren.

Julefrid med tända tindrande...
av Karin Lentz

Julefrid med tända tindrande juleljus
fred på jorden och Kalle Anka krigar i TV
fred på jorden vill vi ha
fred vill väl alla ha
och så betalar vi 16 miljarder till krigsmakten
Om bara folk kunde lära sig att leva i fred
och så exporterar vi svenska vapen
Vill du fred så rusta för krig,
säger världens krigsmakt
och rustar för 4 miljoner i minuten

Visst, fred på jorden
här får du fort tanks och soldater
var nu bara tyst och lek
i TV kan du se hur man mördar
Det ska krökas i tid som krokigt ska bli
här får du ett gevär, ja, ett i trä
de riktiga kanonerna hör vi inte här
de når oss inte de mullrar bara i TV
ibland på lek ibland på allvar
det blir spänning av det

Så enkelt vill man göra det för oss!
Men vi ska svara dom:
Dra åt krigsmaktens svångrem Till nedrustning drar vi
så närmar vi oss freden
Freden som sticker en blomma i gevärspipan
Men freden är inte blott icke-krig
Fred är en sandlåda att kunna gå till
saft och bullar i skogen
fred är mat för dagen en säng att sova i
tak över huvudet skola böcker kunskap arbete
fred är frisk luft friskt vatten en jord som går att odla
en värld som inte förgiftas
Fred är stopp för rovdrift på människor och naturen
fred är rättvis fördelning fred är gemenskap och solidaritet

Så: freden är i många gestalter
Framtiden kan inte vara utan en enda av dem
Och inte du heller
Framtiden ifred blir inte utan dig

Judendomen, en andlighet som bekräftar allt livs helighet
av Gunnar Stensson

Jag delar dina värderingar och ditt engagemang för en rättvis fred mellan Palestina och Israel, Lars-Anders Jönsson, men du har förbisett en hel del i min text (vb nr 29) och missförstått annat.
Redan av första meningen i texten framgår att den försvarar den storslagna judiska religionen mot fundamentalister i Texas och Israel som rättfärdigar sina egna våldshandlingar genom att hänvisa till våldet i gamla testamentets äldsta delar. Det är viktigt att minnas att bibeln också är de kristnas heliga skrift och att framför allt fundamentalistiska amerikanska kristna gör sig skyldiga till denna förvanskning, som i sin tur möjliggör en förödande amerikansk utrikespolitik.
Jag framhöll att den judiska religionen genom årtusenden av lidande och reflektion utvecklats till en universell världsåskådning. Men hur gick det till?

Och det var mycket gott
Nebukadnessar förstörde Jerusalem och förde bort den judiska eliten till Babylon. Den babyloniske guden Marduk hade besegrat den judiske Jahve. Vad skulle man bygga den judiska livsåskådningen på när Israel var förhärjat?
Judarna vände sig inåt, samtidigt som de vidgade sitt gudsbegrepp. En person eller grupp skrivkunniga nedtecknade och omtolkade berättelser som tidigare traderats muntligt. En av dem var skapelseberättelsen.
Det är fascinerande att tänka sig att en förvisad jude sådär 500 år fvt satt i en palmdunge vid Eufrats strand i närheten av Babylon mitt i det som idag är Irak och skrev ner myten om hur gud skapade världen. Jag utgår från att alla känner till den.
Texten hamnade först i bibeln, som första kapitlet i första mosebok. Den är inte bara en myt utan innebär också ett språng i det mänskliga tänkandet. Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika."
När det bara finns en gud finns det också bara en mänsklighet. Stamguden har ersatts av en universell gud. Också babylonierna var människor, oavsett att de besegrat judarna. Sedan gud skapat alla fiskar, alla djur och alla fåglar, som i sig har en levande själ, gav han dem gröna örter att äta.
"Och gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott."
Detta är en gud som älskar världen och människorna, en livsbejakande gud. Det är en helt annan gud än den herren som befallde Israel att utrota allt levande i hela landet.
Karen Armstrong skriver: "De landsflyktiga prästernas och profeternas stora bedrift var avvisandet av en religion baserad på hämndlystnad och vedergällning och skapandet av en andlighet som bekräftade allt livs helighet." (Karen Armstrong, The Great Transformation. The world in the time of Buddha, Socrates, Confucius and Jeremiah.

Judisk tanke i vår tid. Hannah Arendt.
Det var från denna grund det judiska tänkandet utvecklades under 2500 år in i vår egen tid. Den kanske viktigaste gestalten under 1900-talet är Hannah Arendt, född i Köningsberg (Kaliningrad), flykting undan Hitler, engagerad först i sionismen, sedan i grupper som försökte åstadkomma fredlig samlevnad med palestinierna.
När högerextremisten Begin besökte USA 1948 författade hon ett uttalande som Albert Einstein och ett antal andra judiska kulturpersoner undertecknade. I uttalandet heter det: "Ett av vår tids mest upprörande politiska fenomen är skapandet av ´Frihetspartiet´ i den nytillkomna staten Israel, ett politiskt parti som i sin politiska organisation, sina metoder, sin politiska filosofi och sin samhälleliga målsättning är besläktad med nazist- och fascistpartierna."
En av Hannah Arendts viktigaste skrifter är Människans villkor. Vita activa.
Hannah Arendt dog 1975 och slapp uppleva det som hände sedan.

Fundamentalistisk dödsdyrkan
Hur har då fundamentalisterna skadat Israel?
En avgörande brytpunkt blev mordet på premiärminister Yitzhak Rabin den 4 november 1995, för nästan exakt elva år sedan. Sedan Rabin undertecknat Oslo-fördraget om fred mellan Palestina och Israel utsattes han för en besinningslös fundamentalistisk hets.
En av de mest upprörande händelserna under månaderna före mordet på Rabin var massakern på 29 bedjande muslimer i Hebron som utfördes av New York-juden Baruch Goldstein, som dyrkades som en profet av sina anhängare.
Yitzhak Rabin deltog den 4 november i ett fredsmöte med tusentals judiska fredsaktivister. Man sjöng sånger. Rabin talade om freden och fördömde dem som ville förhindra den.
När han steg ner från podiet blev han skjuten till döds av den unge fundamentalisten Yigal Amir.
Därmed öppnades vägen för Benjamin Netanjahu, Ariel Sharon, fortsatta bosättningar, muren, angreppen i Gaza och invasionen i Libanon. Det är bara elva år sedan. Det fanns hopp om fred då.

Rättvis fred
Liksom du, Lars-Anders, hoppas jag att den nuvarande vapenvilan ska bestå och en lösning av konflikten bli möjlig. Det förutsätter att båda sidor, den palestinska och den israeliska, den muslimska och den judiska, tillämpar den tolerans och respekt för livet som är grunden för båda civilisationerna, båda religionerna.
I ett längre och större perspektiv är detta nödvändigt för att vi ska kunna rädda den jord, som vi nu liksom gud kan se i dess helhet, svävande i en oändlig rymd, och för att vi om livet på den jorden även i framtiden ska kunna säga att det är mycket gott.

Demokratisk Vänster vid fullmäktiges budgetsammanträde
av un

Budgetsammanträdet den 30.11 inleddes som alla andra budgetsammanträde, dvs. med att alla gruppledare (eller motsvarande) i tur och ordning håller ett inledningsanförande som startpunkt för en "allmänpolitisk" debatt (dvs "allmänpolitisk" inom kommunens verksamhetsområde).

Inledande positionsbestämning
För Demokratisk Vänsters räkning inledde Sven-Bertil Persson med att redogöra för bakgrunden till DV:s bildande och skissade DV:s positioner utifrån de fyra motioner vi lämnade in redan i valrörelsen (om de hemlösas situation, om tillgänglighet för funktionshindrade barn på kommunal lekplatser, om lokal demokrati och om separering av gång- från cykelbanor).Därmed markerade han, som han sa DV:s inriktning på kommunalpolitiken i Lund: röd och grön, för social rättvisa och för ekologisk hållbarhet.

Klimatutbildning för förtroendevalda
DV ställer sig i stora drag bakom den rödgröna budget som antogs i juni (och som borgarna nu alltså ändrar i) men kommer att på ett antal punkter ha egna yrkanden. Ett sådant hann vi med att få prövat under sammanträdet: det gällde en halv miljon till klimatutbildning för samtliga förtroendevalda. (I en sådan utbildning, tänkte vi oss, skulle bl a Al Gores film "En obekväm sanning" kunna ingå.) Tyvärr stödde enbart miljöpartiet vårt förslag.

Nedskärningar
I det sammanhanget kan vi också nämna att vi så kraftfullt vi förmådde argumenterade (och röstade) mot de borgerligas nedskärning på miljöstrategiska enheten - där var vi ense med de andra rödgröna partierna. Och vi stödde naturligtvis inte borgarnas skattesänkningsförslag eftersom det kommer att drabba en del verksamheter ganska hårt, bl.a. flyktigmottagning och Kvinnoforum samt generellt inom alla övriga verksamheter, i synnerhet inom miljöområdet.
Sammanträdet (som startade 8.30) avkortades - det slutade redan vid 17.30 tiden mot planerat 22.30. Anledningen var "säkerhetsskäl". Presidiet fruktade att det under kvällens lopp skulle bli demonstrationer mot sd. (Sd som för övrigt höll en överraskande låg profil under sammanträdet.)

Samordnartjänst mot hemlösheten
Följden av detta blev att de flesta avsnitt i budgetförslaget bordlades och tas upp vid sammanträdet den 14.12. Då kommer de heta skolfrågorna upp, kundvalssystem inom hemtjänsten, nya boendeformer för äldre, trafiken, inte minst busstrafiken, i centrum, färdtjänst, den föreslagna nedmonteringen av flyktingmottagningen m.m. Demokratisk Vänsters förslag om att anslå pengar för att inrätta en samordnare för att reda ut de hemlösas situation upp till diskussion. Vid en debatt i valrörelsen ställde sig samtliga partier positiva till att ta krafttag mot hemlösheten. Nu kommer det upp till bevis att detta inte bara var lent valrörelsemunväder.