2011-09-29

Veckans citat

”Det Arabiske Forår handler om folk, der kraever suveraenitet.
Hvorfor er dette krav en skandale, når det kommer fra Palestina?”
Danska tidningen Information Weekend
24-25 september 2011

Italiensk afton

Mulieris Voces, från Firenze
Folklig musik från södra Europa
Utdrag ur Missa Sancti Leopoldi av Haydn
Midnattskören
   Fredag 7 oktober kl 20 i Vita huset, Uardavägen i Lund (bakom ICA Tornet)
Entré: 80 kr (60 kr för stud)
Arr: Midnattskören

Indien i Lund

Föreläsning om indiska kastsystemet
Indiske sociologiprofessorn Gopal Karanth från Institutet för Social och Ekonomisk Förändring (ISEC) i Bangalore är Visiting ICCR (Indian Council for Cultural Relations) Professor vid Lunds Universitet under läsåret 2011/12. Han är placerad vid sociologiska institutionen. Nätverket för Sydasienstudier vid Lunds universitet och sociologiska institutionen inbjuder till Prof. Karanths installationsföreläsning torsdag 6 oktober klockan 15.00. Lokal: Edens hörsal, Paradisgatan 5, Lund.
   Ämnet för hans föreläsning är "Changing Rural India: Caste and Social Mobility".
   Inledningsanföranden kommer att ges av bland andra rektor Per Eriksson och indiske ambassadören Ashok Sajjanhar.
   Efter föreläsningen ges ett kulturellt program med indisk musik och dans, framfört av Subrata Manna (Tabla), Sudokshina Manna (sång) och Sohini Debnath (kathakdans). Artisterna kommer från Kolkata i Indien och befinner sig på Europaturné.
   Avslutningsvis serveras indisk mat.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna att delta. Arrangemanget som pågår till klockan 19 är kostnadsfritt.
Se också

Indisk musik och sång
Artisterna som nämns ovan kan också ses lördagen den 8 oktober kl 19:00.
Artisterna kommer från Kolkata (Calcutta), Indien, och är skolade i nordindisk klassisk musiktradition.
   Sohini Debnath dansar Kathak, det indiska ursprunget till flamencon.
   Subrata Manna och Sudokshina Chatterjee Manna har musikutbildningar från Rabindra Bharati University i Kolkata.
   Subrata har dessutom varit elev till tablamästaren Pandit Shankar Ghosh. Han behärskar alla de viktigaste nordindiska musikstilarna (gharanas).
   Var: Teater Sagohuset, Revingegatan 8, Lund
   Biljetter: 150 kronor för vuxna, halva priset för barn
   Förköp: Beställ genom Lars Eklund, tel 0731-50 88 44, eller via Sagohuset, 046-12 21 41

Palestina i Domkyrkan

Med fokus på de mänskliga rättigheterna vill vi rikta uppmärksamheten mot en plats på jorden som präglas av oroligheter och strider. En plats där människor lever under stress och där möjligheten att leva ett liv i fred och frihet förhindras.

För att lyfta situationen i Palestina bjuder vi in till
En kväll för Palestina,
ett samarrangemang mellan Domkyrkoförsamlingen, Individuell Människohjälp, Lunds Stift, Studentprästerna och Västerkyrkan.
Var: Lunds Domkyrka
När: Den 9 oktober kl 19
Vem: Mattias Gardell, professor i religionsvetenskap vid Uppsala universitet, K G Hammar, ärkebiskop emeritus, Midnattskören, Behrang Miri, Maria Gerhardsson Ståhl, Sofie Kuchler Lundström och Monica Brundin Danielsson.
   Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand är kvällens värd och leder också den avslutande mässan.
Varför: För att ge en fördjupad förståelse för situationen i Palestina. Ge hopp och mod i övertygelsen att samverkan mellan människor av olika tro kan vara ett led i fredsarbetet.
   Kvällens kollekt går till Individuell Människohjälp

VB ber om ursäkt

Bilderna i förra veckans artikel "Röda Kapellet samlade de rödgröna kring musiken!" var tagna av Lena Fällström Törnered vilket inte stod någon stans.
   Lena skriver dessutom och berättar om soppköket: - Gillian representerade INTE ABF då, utan det var hon och jag från socialdemokraterna som serverade grönsakssoppan som Ali Ismael från socialdemokraterna lagat!
Myckel slarv på en gång, red ber förbehållslöst om ursäkt

Till frågan om nästa partiordförande! av Peter Pedersen, Degerfors och Stig Henriksson, Fagersta

Undertecknarna till denna nominering anses av många företräda en god del av spännvidden i Vänsterpartiet, men vi representerar också de i särklass framgångsrikaste V-kommunerna i landet sett över partiets hela 94-åriga historia.
   Vi menar att utifrån dessa våra erfarenheter ska bland de många, skiftande och ibland oförenliga kraven på en partiordförande följande egenskaper stå i fokus i ett parti som gått kräftgång fem val i rad och nu balanserar farligt nära riksdagsspärren.
 • För det första och främsta ska den blivande partiledaren ha en dokumenterad förmåga att kunna samla röster i de val vederbörande ställt upp i.
 • För det andra ska en partiordförande ha gjort sig känd för att från talarstolar och i media kunna torgföra partiets politik i tal och skrift.
 • För det tredje ska en ledare av Vänsterpartiet självklart ha en bred politisk grund att stå på.
   Vi vill därför föreslå Jonas Sjöstedt till att blir näste ordförande för Vänsterpartiet.

Peak Oil 11 av Erik Kågström

Den 22 september i år höll jag ett föredrag för Vänsterpartiet i Lund om ”Energisituationen i världen, Peak Oil m.m.” Det blev en sammanfattning av det jag inhämtat på energiområdet, framför allt från olika nätsajter.
   När det gäller tidpunkten för Peak Oil har jag kommit fram till att den är helt beroende av hur världsekonomin utvecklas framöver. Om vi får en s.k. ”double-dip” med recession och eventuellt långvarig depression kommer efterfrågan på olja att minska och det kan dröja länge innan efterfrågan kommer ikapp tillgången. Om världsekonomin mot förmodan skulle lyfta igen och återgå till en årlig tillväxt av globala BNP på fyra procent då kommer oljepriset att bli den kritiska faktorn. Det blir alltmer ont om billig olja och den ökande energiåtgången vid utvinning gör att det energinetto som kommer marknaden till del per fat olja efterhand minskar. Vid varje tidpunkt finns det ett oljepris som inte får överskridas under längre tid utan att det får allvarliga effekter på världsekonomin. En tänkbar utveckling åskådliggörs i fig.
Ökad ekonomisk aktivitet leder till stigande oljepriser och när den kritiska nivån uppnåtts blir det recession som följs av fallande oljepriser. Efter en tid hämtar sig ekonomin igen och samma sak upprepas till dess att det blir uppenbart att framtida ekonomisk tillväxt inte är möjlig och en ny typ av ekonomi som inte är tillväxtberoende måste införas.
   Den som är intresserad av hur jag kommit fram till sådana slutsatser kan läsa    mitt föredrag i skriftlig form på  min blogg.
   Detta är mitt sista inlägg om Peak Oil. I fortsättningen tänker jag skriva om det framtida samhälle som kan växa fram när den nuvarande tillväxtberoende ekonomin misslyckats.

En provokatör av Per Roijer

Humanekologen Alf Hornborg talade i onsdags om Myten om Maskinen vid ett offentligt seminarium  i Demokratisk Vänsters regi. En välbesökt ABF-lokal lyssnade.
   Hornborg, som är professor i Lund, retar gallfeber på sina kollegor inom nationalekonomi och inom de tekniska högskolorna. Han menar att teknisk utveckling inte alls ökar välfärden för de fattiga på jorden utan är ett sofistikerat och väl maskerat sätt att omfördela resurser från de fattiga till de rika.
   Det var så vid industrialismens genombrott i Europa och det är så fortfarande.
   Hornborg hävdade att nationalekonomin som vetenskap uppkom därför att engelska tänkare, bland annat David Ricardo, ville rättfärdiga sina omåttliga rikedomar som hade sin grund i slavhandel och exploatering av de brittiska kolonierna.
   Läran om komparativa fördelar i handeln mellan länder -- som lärs ut vid de ekonomiska fakulteterna och är en grund i frihandeln -- säger att alla blir vinnare när fattiga och rika länder handlar med varandra. Hornborg menar att teorin istället är ett sofistikerat upplägg för att omfördela resurser från den fattiga till den rika världen.
   Ojämna prisrelationer är dessutom grundläggande för att utveckla teknik. Utan dem hade det inte blivit någon ny teknologi. Det ena förutsätter det andra, och det är därför obegripligt att ekonomi och teknik lärs ut vid två skilda fakulteter vid universiteten, sa Hornborg.
   Export och import går alltid jämnt ut om man mäter i pengar. Den enes import är den andres export. Men om man använder andra måttstockar, som till exempel vikt (ton eller kilo), ser man hur ojämnt utbytet är mellan rika och fattiga länder. Det finns andra måttstockar som visar samma sak, brukad areal (mark) till exempel, eller bruttonationalprodukt per kvadratkilometer.
   Men sådana mått används aldrig i nationalekonomin, "ojämnt utbyte" existerar inte alls som begrepp. Ändå är det som det handlar om, menar Hornborg.
   Alf Hornborg säger också att samhällen i energihänseende inte fungerar på något annat sätt än maskiner. De lämnar alltid ifrån sig mindre energi än de förbrukar.

Slutsats: det finns alltid en förlorare.
   De som gått marxistiska grundkurser på 70-talet kände säkert igen sig en smula. Och Hornborg har läst sin Karl Marx. Finanskrisen är dessutom ett utmärkt avstamp om man vill ha uppmärksamhet för nya idéer och teorier. Men någon utväg har än så länge varken dagens nationalekonomer eller morgondagens humanekologer.
   Det kanske intressantaste med Hornborgs och hans kollegors idéer är att det nu inom akademin finns forskare som kritiskt granskar nationalekonomins teorier utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Och det hjälper naturligtvis till att ekonomerna står handfallna inför den globala finanskrisen. I detta ska man säkert förstå den ilska som Alf Hornborg väcker både bland ekonomer, ingenjörer och kapitalägare.

Tärningen är kastad av Gunnar Stensson

Så lämnade Mahmoud Abbas in Palestinas ansökan om FN-erkännande, trots alla hot och påtryckningar. Han hälsades med stående ovationer av folkens representanter i FN:s Generalförsamling.
   Obama kommer att inlägga sitt veto. Vetots innebörd analyseras i den danska tidningen Information som i helgen publicerade en rad analyser av det tektoniska skifte som ägt rum i Mellanöstern och Nordafrika. Studera!

De 15 medlemmarna i Säkerhetsrådet har överlämnat Palestinas ansökan till en särskild kommitté inom rådet. Dess första möte äger rum 30/9. USA:s omedelbara  mål är att förhindra en majoritet för Palestina som skulle tvinga USA att inlägga sitt veto.
   Enligt den palestinske utrikesministern stöds Palestina av 8 medlemmar i säkerhetsrådet:Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika, Brasilien, Libanon, Nigeria och Gabon. För beslut krävs nio röster. Palestinierna försöker övertala Bosnien att bli den nionde.

Kvartetten (FN, EU, Ryssland och USA) jäktade i sista minuten fram en fredsplan för att få parterna att återuppta förhandlingarna.
   De fastnade på frågan om huruvida dokumentet skulle nämna Israel som en ”judisk stat”, eftersom det etniska begreppet ”judisk” förvandlar den dryga miljonen icke-judar i Israel till andra klassens medborgare och skapar hinder för hemvändande palestinier som är israeliska medborgare.
   Till slut antogs ett urvattnat förslag.

Den israeliska regeringen samlades för att ta ställning till kvartettens urvattnade fredsplan men kunde inte enas om ett beslut.
   I tisdags beslöt Israel att bygga 1100 bostäder på palestinsk mark i östra Jerusalem. Beslutet kritiserades omgående av USA:s utrikesminister Hillary Clinton och EU:s  utrikespolitiska taleskvinna Catherine Ashton.
   Detta var alltså tacken för USA:s och EU:s uppoffringar av politiskt inflytande och internationell prestige för att stöda Israel!.
   Bosättningen är ett brutalt slag mot palestinierna och strider mot kvartettens fredsplan, liksom förstås mot internationell rätt.
   Egypten fördömde omedelbart beslutet. Den tidigare vänskapen Israel - Egypten är förbytt till djup misstro

EU är splittrat.. I diskussionen om EU:s ställningstagande i Generalförsamlingen efter ett sannolikt amerikanskt veto i Säkerhetsrådet står två oförenliga politiska linjer mot varandra.
   Frankrike, Belgien, Grekland, Portugal, Spanien och Luxemburg vill ge Palestina ”stärkt observatörstatus” som ett steg på vägen till fullt medlemskap.
   Storbritannien, Tyskland, Holland, Italien, Bulgarien och Tjeckien säger nej.
   Sverige tvekar. S, V, MP och C är för ”stärkt observatörstatus”. FP och KD är mot. M vet inte hur partiet ska ställa sig.
   ”Norge ser fram emot att hälsa Palestina välkommet som ny FN-medlem,”sa Espen Barth Eide när han höll Norges anförande i FN:s generalförsamling. Norge tar därmed ställning mot USA:s veto.

Mahmoud Abbas kan luta sig tillbaka. Den arabiska våren har nått Palestina. Det var helt ofrånkomligt.
   En rad arabstater som tidigare styrts av amerikanska vasaller får nu nya regeringar som tvingas ta demokratisk hänsyn till folkviljan.
   Hela världen studerar och diskuterar Palestina/Israel. När frågan kommer till omröstning i FN:s Generalförsamling kan Abbas räkna med stöd från 140 länder, mer än 2/3 av FN-staterna.
   Efter ett beslut om stärkt observatörstatus kan han dra Israel inför internationell domstol för bosättningarna och andra brott.
   Fortsatta israeliska provokationer som beslutet om 1100 bostäder i östra Jerusalem kommer att ytterligare försvaga Israel och kanske i slutänden framtvinga en ny israelisk politik.

Den israeliska paradoxen av Lars-Åke Henningsson

De flesta israeler vill säkert bo kvar i Israel. Samtidigt har man en regering som inte kan utforma en politik som tar hänsyn att landet ligger där det ligger. Det går inte ihop.
   Vill man satsa på att bo kvar där man bor, så får man gilla läget! Då behöver israelerna en regering som satsar på en stat som lever i fred med sina grannar, inte en regering som satsar på att bygga murar av sten och våld mot dem, och aktivt motverkar alla fredsansträngningar. Det går inte att göra Israel eller Danmark eller något annat land till en isolerad kontinent utan kontakt med sin omgivning. Även om alternativet finns i nationalisternas huvuden, så finns det inte i verkligheten.
   I Nordafrika tar sekularistiska demokrater initiativet från islamisterna. Den kristna högern har sedan några år inte längre direktkontakt med Vita Huset. De danska högerpopulisterna är inte längre ett regeringsstödparti. Den israeliska regeringen fortsätter än så länge blint sin kollisionskurs på väg mot nästa katastrof. Det är hög tid för israelerna att placera sin populistiska religiösa höger utanför regeringen!
   Israelerna får bestämma sej för vad de egentligen vill. Tror de på en framtid i Mellanöstern och vill satsa på att bygga upp en framtid tillsammans med sina grannar där, eller gör de det inte?

Veto mot vetenskap av Gunnar Stensson

SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, publicerade den 7 september forskningsrapporten ”Konkurrensens konsekvenser”. Den påvisar att marknadsutsättningarna av offentliga tjänster inom skola, vård och omsorg ingalunda lett till de förväntade förbättringarna utan snarare till godtycke och sjunkande kvalitet. Det bekräftar vad vi länge kunnat iaktta i Sverige och här i Lund.
   Näringslivets företrädare förlorade besinningen och krävde att SNS forskningschef Laura Hartman, som också var rapportens redaktör, skulle beläggas med munkavle.
   SNS föll undan för näringslivets veto. Dess verkställande direktör Anders Vredin verkställde näringslivets order och belade Laura Hartman med munkavle beträffande rapporten.
   Onsdagen den 21 september hoppade Laura Hartman av från SNS.
   Munkavlen är en exempellös åtgärd som allvarligt skadat förtroendet för SNS.
   Många vårdföretag och friskolekoncerner har under lång tid skurit guld med täljkniv. Ska de inte kunna fortsätta med det? Och hur går det med deras samarbete med korrupta politiker? För dem var det självklart att rapporten måste tystas.
   Näringslivet sade sig ”ha rätt att förvänta sig” att SNS endast publicerar ”politiskt korrekta” resultat. Vetenskap som strider mot nyliberal ideologi måste tystas.
   Det var inför dessa påtryckningar som SNS ledning föll undan för. Organisationen vek sig med öppna ögon inför näringslivets veto!
   Inte bara forskningschef Laura Hartman hoppade av. Också SNS forskningsledare sedan 1997 professor Olof Petersson avgick i protest.

Det är tydligt att SNS ekonomiska band med näringslivet i praktiken inneburit en inskränkning i forskningsfriheten, påpekar en rad forskare med professor Sverker Sörlin och professor Lars Calmfors i en debattartikel (DN 24/9).

Deras protest skakar SNS. Den verkställande direktören Anders Vredin tvingades liksom styrelseordföranden i veckan att avgå.
   Vi undrar bara hur mycket obekväm forskning som tidigare tystats av SNS.
   Här i Lund ser vi hur FP-etablisemanget ställer upp för Carolina Nordbeck. Men LUF, det liberala ungdomsförbundet, protesterar, Det är bara att instämma med dess ordförande Kalle Mohlin: ”Hon har tagit ut ockerpriser när hon hyrt ut rum till ungdomar och sitter som ordförande i Barn- och skolnämnden. Det är inte acceptabelt.”

”Konkurrensens konsekvenser”
Varför blev det som det blev? av Ulf Nymark

Konkurrensutsättning av välfärdstjänster har inte medfört de effektivitets- och kvalitetsvinster som privatiseringsivrarna förespråkar. Det påvisas tydligt i den rapport från Studieförbundet Näringsliv och samhälle (SNS), Konkurrensens konsekvenser, som jag redogjorde för i förra veckans nummer av VB. Men rapporten nöjer sig inte med att konstatera detta. Den tar också upp frågan om varför det blev som det blev, eller snarare varför det inte blev som förespråkarna hävdat att det skulle bli.

Omfattande informationsproblem
En grundläggande anledning till varför den effektivitet och kvalitet som de borgerliga sagt sig vilja uppnå inte infunnit sig är att välfärdstjänster är en alldeles speciell typ av tjänster, fastslår rapporten. Tjänsterna är komplexa och kvaliteten är ofta svårdefinierbar.  För att marknaden ska fungera måste ”kunden”/brukaren/nyttjaren ha tillgång till korrekt och komplett information.
   Rapporten konstaterar att det råder ”omfattande” problem för brukarna att finna relevant information om tjänsternas innehåll, kostnader och kvalitet. Konsekvensen är att de inte kan fatta välinformerade beslut. Inte heller kommuner, landsting och stat har tillräcklig information. Även i de fall då brukarna själva känner sig välinformerade visar rapporten på att det egentligen inte är ett välinformerat val. Inom sjukvården är informationen ofta i form av tips från vänner och anhöriga, vilket är tämligen begränsade källor. Ofta är dessutom den person som gör valet inte densamma som nyttjar tjänsten. Föräldrar vistas inte på dagis, anhöriga till dementa vistas inte på äldreboendet etc.

Att skapa en marknad kostar
Andra faktorer som gör att de hävdade effekterna uteblivit är t ex  att det kostar att skapa en marknad. Det offentliga lägger ner stora (om än kanske inte tillräckligt stora) kostnader på upphandling, tillsyn och kontroll och de privata utförarna spenderar stora summor pengar reklam.

Oåterkalleligt val
Slutligen pekar Konkurrensens konsekvenser på att valet av utförare av välfärdstjänster ofta är oåterkalleligt. Det är inte samma sak som att välja frisör eller sophämtningsföretag. Vad är, enligt antologin, skillnaden? Jo, det tar lång tid för brukaren att skaffa sig en uppfattning om tjänstens kvalitet. När brukaren fått kunskap om alternativen (om nu brukaren över huvud taget kan få det) är det oftast för sent att byta. Om man väljer fel skola är det knappast ett bra alternativ att gå om en klass. Det går heller inte att välja bort en felaktig behandling inom vården eller att ta tillbaka en lång sjukskrivning som beror på försummelser och brister inom vården.

Många äldre kan inte välja
Så långt SNS-rapporten. Nu i dagarna har forskningsresultat från annat håll ytterligare understrukit de slutsatser som där har dragits. På DN-debatt publicerades i veckan forskare från Karolinska institutet resultatet av sina studier av äldre inom sjukvård och äldreomsorg. Deras
studie visar bland annat att drygt hälften av dem som är 77 år eller äldre saknar förmåga att själva välja utförare inom vård och omsorg. Ännu värre ser det ut bland dem som redan beviljats vård- och omsorgsboende eller hemtjänst. Mindre än 5 procent inom vård- och omsorgsboende hade förmågan att hitta och förstå information. För hemtjänstbrukarna var det endast drygt en tredjedel som hade denna förmåga. Forskarna pekar på det paradoxala i att har man förmågan att välja inom äldreomsorgen så uppfyller man oftast inte kraven för att få äldreomsorg – de ”äldre kan inte agera som rationella och välinformerade kunder”, är forskarnas slutsats.

Vänsterns politik
Vad ska nu dessa båda studier - som båda entydigt pekar i samma riktning – betyda för vänsterns (vänstern i vid mening) politik och argumentation? Självklart kan vi triumferande utbrista: ”Vad var det vi sa!” – och det känns ju alltid angenämt. Men det gör vi förstås inga politiska vinster på. Ett enkelt ”Nej till privatiseringar!” eller ”Inga vinster i välfärden” övertygar knappast någon som inte redan är privatiseringsmotståndare. Med sådana slagord intar vi då bara rätt och slätt samma typ av ideologisk position, fast med omvända förtecken, som borgarnas ”Ja till privatiseringar!”.
   Oberoende forskare har nu tydligt klargjort att de borgerligas argument för privatiseringar inte håller. Det är tydligare än någonsin att det enbart är av ideologiska skäl som privatiseringen har genomförts och drivs vidare.

Vi kan inte vara kunder
Som svar på detta måste vänstern på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt påvisa varför vi är emot privatiseringarna. Att de påstådda vinsterna uteblir, att valfriheten i stort sett är en chimär, att privatiseringen innebär stora kostnader för samhället, och att de privata bolagens vinstkrav motverkar kvalitetshöjning etc. Visst, vänstern har länge framfört dessa argument, men det har ändå oftast för allmänheten framstått som om vi i första hand varit emot privatiseringar för att det lett till vinst för företagen. Vi måste nu rikta in oss på att det faktum att det inte finns, och aldrig kommer att kunna finnas, en marknad för välfärdtjänsten. Som elev, som vårdtagare som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan vi helt enkelt inte vara kunder och konsumenter. Vi kan bara vara medborgare.

Klostergårdens Septemberfest

Jag lovade att ta reda på vem pojken var som sjöng så starkt och vackert i det framträdande som Klostergårdsskolans elever gjorde på festen. Han heter Saif, är tio år, går i tredje klass, kom nyligen till Sverige och sjöng på arabiska.

Gunnar Stensson
Klicka på länken nedan för att se på några av Marie Hegnelius fina bilder från festen.


 

Kulturtips

Shantala Subramanyam (Indien)
"Grandeur of South Indian Music" på Klaffbron 30 september kl 20:00.
Läs mer

Styckmord
STYCKMORD ÄR ETT KAMMARSPEL SOM UTGER SIG FÖR ATT VARA EN DECKARHISTORIA. På Inkonst 21-30 september kl 19.00. Läs mer

HAYA
På Palladium den 1 oktober kl 19:30.
Läs mer

Sahara Hotnights (SE) LIVE
På Babel 1 oktober kl 19:30.
Läs mer

PHANTOM OF THE OPERA
Live från Royal Albert Hall i London på Spegeln i Malmö och KINO i Lund 2 oktober kl 20:00. Läs mer
Henrik Goldschmit, oboe, Magnus Nilsson, fagott, och Henrik Bo Hansen, piano. På Palladium 2 oktober kl. 15.00
Läs mer

Max - pjäsen om Bollen, Bilen och Lampan
Teater Sagohusets omåttligt populära Max-föreställningen (1-3 år), fritt efter Barbro Lindgrens barnböcker. På Teater Sagohuset i Lund 3 - 6 oktober.
Mån 03 okt kl. 11:00. Läs mer

NARCISSUS - Pacific! feat Maja Gödicke & Olof Persson
Electropop-duon Pacific! tar ut svängarna rejält i gränsöverskridande projektet Narcissus. På Dansstationen, Palladium 4-5 oktober 19.30
Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Ons 05 okt kl. 16:00 Tor 06 okt kl. 16:00
Läs mer

The Kitchen
Direktsänt från National Theatre i London på Biograf Spegeln i Malmö och Kino i Lund torsdag 6 oktober kl 20:00.
Läs mer

David Batra - ”Det här var ju tråkigt”
På Palladium 6 oktober kl 19.30.
Läs mer

Latinamerika i fokus - Las buenas hierbas / The Good Herbs
FILM- OCH KULTURFESTIVAL 3-9 oktober på Spegeln i Malmö och 12-16 oktober på KINO i Lund.
Tor 06 okt kl. 21:00. Läs mer

Hela kulturcentralens program