2022-03-31

Friday for Future alla fredagar

 

Varje fredag samlas vi för klimatstrejk på Stortorget eller för digital strejk så länge omikron härjar.
   Vi vill att Sverige och Lund medverkar till att hålla den globala temperaturökningen under 1.5 grader, uppfyller Parisavtalet, verkar för klimaträttvisa och lyssnar på den bästa samlade vetenskapen.           

När plommonen blommar bak bollplanerna

 
Foto: Gunge 

Trehundra superyachter...

Trehundra superyachter
som ryska oligarker
cruisar runt på
släpper ur lika mycket
årligen
som tio miljoner
Burundier.

Shora Esmailian
(Utan skog, inget liv, Sydsvenskan 20/3)

Scilla, scilla, blåstjärna och vårstjärna av Ulf N

 
Vårstjärna, Scilla forbesii, i Stadsparken 

Det råder viss förvirring kring namnet på de två blåblommande växter som så här års breder ut sig i kommunens parker under eller i närheten av träd och buskage. (Se till exempel Sydsvenskans Lundadel 31 mars!). Det handlar om två blomsterväxter i blåstjärnesläktet, släktet med det botaniska namnet Scilla.
   Den en arten bär det vetenskapliga namnet Scilla forbesii och kallas för vårstjärna. Vårstjärnan blommor lite tidigare än den andra arten, Scilla siberica, som iblandkallas rysk blåstjärna, men ännu vanligare rätt och slätt Scilla.
   Namngivningen är som synes förvirrande och det är lätt att blanda samman de båda arterna. Men det är väl OK att göra det – huvudsaken är ju att vi kan njuta av prakten!
Den som vill njuta som allra mest av den ryska blåstjärnan bör nu i dagarna uppsöka Holmbergska parken ute vid Bollhuset – där finns fantastiska mattor av scillan.


Rysk blåstjärna, Scilla siberica, i Holmbergska parken

Ingen tunnel till Sjölunda – Lund bevarar dammarna

 

Kampen för dammarna, Höje å naturskyddsområde och Källby reningsverk är äntligen vunnen! Torsdagen den 31 mars tog kommunfullmäktige det avgörande beslutet.
   Det sista motangreppet kom i onsdags då Sjölunda-projektets programägare i VA Syd Dick Johansson i Sydsvenskan hotade med krav på minst 200 miljoner om Lundapolitikerna beslöt att hoppa av projektet. Det skulle innebära att taxan för vatten och avlopp höjdes rejält för lundaborna.
   Vid torsdagens fullmäktigemöte hukade sig Lundapolitikerna inför hotet och dess opinionspåverkan, men majoriteten stod fast vid det tidigare beslutet att rädda Källby reningsverk.
   Här i Klostergården andas vi ut. Kampen för dammarna som har pågått ända sedan 2016 är äntligen över.
(Blev beslutet på fullmäktigemötet ett annat kan du gapskratta och betrakta texten ovan som Veckobladets april-skämt. April, april din dumma sill vi kan lura dig hur vi vill.)

Klimatsmart byggande

Förra veckan behandlade byggnadsnämnden ett programförslag för hållbart byggande. Det var ett utmärkt program som föreslog en rad överväganden kommunen bör göra i sitt fastighetsinnehav och byggande. Det mest klimatsmarta är att förlänga byggnaders livslängd. Befintliga byggnader kan bevaras, renoveras, utvecklas genom måttlig ombyggnad. Väljer man att riva är det viktigt att återanvända så mycket material som möjligt.

Socialdemokraterna kände oro för att bevarande prioriterades i programmet och fick igenom en återremiss. Vi får väl se vad som finns kvar av de goda idéerna när det kommer tillbaka till nämnden för beslut.


Plan för klimatneutralt byggande och anläggning Remissversion 2022-03-01, Figur 9. Renovering av Stadshallen med bland annat restaurering av puts och hållbara materialval samt bevarande av olika interiörer. 

Kulturhistorisk varsamhet och hållbarhet går hand i hand
Den kommunala personalen ägnar ganska mycket tid och kraft till att skriva program och målformuleringar, men när det sedan gäller väger programmen lätt mot exploatörernas önskemål. Ändå vore det naturligtvis ett stöd för oss med intresse för att bevara en kulturhistorisk bebyggelsemiljö att ha ett program med klimatargumenten på vår sida. De kulturhistoriska argumenten väger annars lätt bland de styrande i Lund, som inte anser sig behöva en stadsantikvarie på mer än halvtid.  

Hur klimatsmart är det att överge ett befintligt sjukhus?
Planerarna i Region Skåne, borde få ett exemplar av programmet för hållbart byggande så fort det blir färdigt. Sjukhusplanerarna vill inte se några begränsningar varken vad gäller befintliga hus eller mark och har ett förslag på ett helt nytt sjukhus. Att inte använda befintliga hus och att bygga på stora arealer av bästa åkermarken utanför Brunnshög är nog det mest klimatosmarta man kan göra.

Program för arkitektoniska kvaliteter
Vid förra veckans möte beslöt också byggnadsnämnden om framtagande av ytterligare ett program – ett arkitekturprogram. Det är naturligtvis också positivt med ett arkitekturprogram med vissa riktlinjer om hur man bedömer kvalitet i den arkitektoniska utformningen. Det kan bli ett verktyg för det nybildade Skönhetsrådet, som inte har mycket andra uppgifter än att skapa debatt i dessa frågor.
   Den tunga makten ligger i ägandet. Om kommunen äger marken kan krav ställas på bevarande och på utformning. I andra fall återstår dialog med fastighetsägare och byggherrar. I den dialogen kan konkreta program om hållbarhet och arkitektur vara till stöd.
Ann Schlyter, Ledamot för v i byggnadsnämnden

Den siste poeten vårdade sjuka i andra världskrigets Kiev av Gunnar Stensson

Under de pågående eld-upphör-förhandlingarna i Budapest mellan Ryssland och Ukraina har Ryssland öppnat för möjligheten att dra tillbaka sina trupper från området runt Kiev.
   Ukraina hör till de länder som drabbades hårdast av folkmord och förödelse under andra världskriget. Minnena väcks när bomberna faller. Paul Celan, som har kallats Den Siste Poeten, blev en av dem som vittnade om Förintelsen.
   Paul Celan växte upp i Czernowitz, en gränsstad som fram till första världskriget hörde till Österrike-Ungern, under mellankrigstiden till Rumänien och sedan andra världskriget till Ukraina. Staden ligger några mil söder om Kiev.
   Paul Celan föddes 1920 i en tysktalande judisk medelklassfamilj. Han skulle studera till läkare, anslöt sig som sextonåring till en vänstergruppering, läste Marx och Rosa Luxemburg och skrev poesi.
   Sommaren 1941 ockuperades Czernowitz av nazisterna. Paul Celans föräldrar mördades i ett förintelseläger. Själv blev han uttagen till tvångsarbete. Efter 19 månaders tysk ockupation befriade Röda armén staden 1944. Paul Celan anställdes som sjukvårdare och deltog bland annat i en hjälpinsats i det sönderbombade Kiev.
   Så småningom lyckades Paul Celan resa till Paris där han hälsades som efterkrigstidens främste tyskspråkige poet. Han avled redan som 50-åring, kanske på grund av sina traumatiska upplevelser.
   I samband med 100-årsminnet av Paul Celans födelse utger förlaget Faeton för första gången hans fyra tidigaste diktsamlingar på svenska i översättning av Björn Sandmark och Mikael van Reis.
   Mikael van Reis har också utgivit en omfattande biografi - Den siste poeten. En essä om Paul Celans aska - på Daedalos förlag.  
   Nu finns alltså fyra av Paul Celans diktsamlingar på svenska. Jag lånade just ”Ingenmansrosen” på Stadsbiblioteket.
   Till sist ett citat ur en dikt, tillägnad Nelly Sachs, som kan beskriva ovissheten i eld-upphör-förhandlingarna i Budapest.
Vi
vet ju inte, vet du
vi
vet ju inte vad
som
gäller.

Natur, spontanidrott och odlingsaktivitet hotas av Nationellt centrum

 

Ett nytt hot mot Klostergårdens naturområden förmörkar samtidigt vårhimlen. Det handlar om planerna på etablering av jätteprojektet Nationellt Centrum för Idrott och Folkhälsa, vars dussintals byggnader och anläggningar kan komma att breda ut sig över träddungar, koloniområden och odlingslotter i Gröna stråket och bokskogen mellan Sunnanväg och Höje å.
   En bieffekt blir ökad trafik och nya parkeringstorg och busshållplatser. Bakom hotet står mäktiga krafter som Hemsö fastighets AB och Skånes Friidrottsförbund. Dessutom gör projektet anspråk på att vara nationellt! Sverige mot Klostergården.
   Vi måste samla oss till fortsatt flerårig kamp för mångfald, odlingar och klimat i våra närmaste omgivningar. Varje kvadratmeter måste försvaras!            

Miljöpartiet säjer nej till nationellt centrum för idrott och folkhälsa på Klostergården

 
Området för Hemsös planer för ett nationellt
centrum för idrott och folkhälsa 

Som väntat beslutade majoriteten i Byggnadsnämnden vid sammanträdet i förra veckan att tillmötesgå fastighetsbolaget Hemsös begäran om att starta en planprocess för att möjliggöra den storskaliga satsningen på ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa i sydvästra delen av Klostergårdsområdet. För planerna utan några invändningar röstade Samtliga borgerliga partier, inkl. SD och FNL, röstade för planen utan några invändningar. Detsamma gjorde Socialdemokraterna. Vänsterpartiet röstade för planen men yrkade som tillägg på att kolonierna skulle skyddas och att skolbyggnaden inte skulle ingå i planen. V:s tilläggsyrkanden Endast Miljöpartiet röstade emot planen i sin helhet, dvs nej till Hemsös begäran om att kommunen ska dra igång en planering.
   I sin reservation till nämndens ställningstagande skriver MP bland annat att partiet är positivt till att det bildas ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa i Lunds kommun. Men att MP ”inte kan acceptera att ett storskaligt projekt ska få breda ut sig på bekostnad av koloni- och odlingslotter och bostadsnära grönområden.” Partiet säjer också i reservationen att skydda stadsnära grönområden är en angelägenhet inte bara för dem som bor på Klostergården utan för alla Lundabor.
   Som slutkläm i reservationen framhåller MP att partiets nej till planen är ett ”ja till bostadsnära livsmedelsodling och ”ett ja till biologisk mångfald och grönska, och ett ja till att motverka ökade utsläpp av klimatgaser, samtidigt som det också är också ett ja till spontanidrott”.
   Byggnadsnämndens beslut innebär att ett så kallat planprogram ska tas fram. Beslut om att fastställa ett planprogram förväntas tas senast under nästa år. Planprogrammet ligger sedan till grund för en eller flera detaljplaner. För alla som vill bevara den gröna miljön och odlingarna i området finns alltså ännu tid för att försöka förmå fler partier att gå emot planen och om möjligt stoppa den. Ett utmärkt tillfälle att påverka partierna är ju frågor, diskussioner och debattartiklar och insändare i valrörelsen. Endast en bred och kraftfull folkopinion kan rädda odlings- och grönområdena på Klostergården!
Ulf Nymark, MP-ledamot i Byggnadsnämnden. 

Femton månader i lumpen av Gunnar Stensson

Sedan vi installerats på Kronobergs läns regemente den där juniveckan efter studentexamen var det första vi beordrades göra att marschera till Elvagården och se en amerikansk krigsfilm vars svenska titel var Nationens hjältar. Engelska titeln var Sands of Ivo Jima.
   John Wayne spelade en hård men rättvis sergeant som dog hjältedöden. Filmens höjdpunkt var hissandet av USA-flaggan sedan japanerna besegrats. The United States Marines marscherade över filmduken till tonerna av marinkårsmarschen.

   Jag hade sett filmen något år tidigare. De första tio åren efter andra världskriget visades en rad krigsfilmer om USA:s krig mot Japan. Filmen hade imponerat på mig, men strax efter det jag sett den läste jag Norman Mailers roman De nakna och de döda, som gav en helt annan bild av kriget i Stilla havet. Mailer kritiserade dessutom Sands of Ivo Jima för fascism.
   Samtidigt följde jag rapporteringen om Koreakriget. Visserligen blev general MacArthur avsatt när han ville fälla atombomber över Korea för att segra, men USA:s insats var tvivelaktig och ledde till Koreas delning och ett ändlöst krigstillstånd.
   Så när jag återsåg Nationens hjältar var det med ganska skeptiska ögon.

Under värnpliktens femton månader försvarade vi flygplatserna i Kalmar och Kallinge mot (rysk) ockupation. Några veckors vinterkrig utkämpades i trakten av Sundsvall. Vår beväpning var i första hand en mycket enkel med effektiv kpist, men också ett ganska krångligt och tungt automatgevär. Cykeltolkning var det normala förflyttningssättet. Jag har hängt efter en lastbil från Växjö såväl till Kalmar och Borgholm som Haväng i Skåne. I skogarna runt Växjö transporterade vi mat och/eller kulsprutor på tvåhjulskärror förspända med hästar. Min svarta häst som hette General.
   En av kamraterna på jägarplutonen kom från Slöinge i Halland och kallades Fylle-Nisse sedan han medvetet trotsat regeln att inställa sig på regementet före klockan 22. Straffet blev en natt i arresten. Fylle-Nisse och jag blev kompisar. Vi läste och pratade om böcker och gick på bio när vi hade tillfälle. Efter lumpen brevväxlade vi. Ulf Nilsson som han hette blev journalist i Helsingborg och jag besökte honom några gånger där. När jag skulle gifta mig avrådde han mig med orden ”En gift man är en död man”. Det retade Karin. Vi träffade honom i Stockholm ett par gånger sedan han blivit världsreporter på Expressen.

Han räddade oss när vi var utfattiga, som vi var då och då. Kontakten upphörde i samband med Vietnamkriget. Härom året dog Fyllenisse.

Regementet larmades klockan två en natt i början av maj 1954. Krigsutbrott. Vi beordrades ut till våra krigsposteringar i skogarna runt Växjö. All utrustning måste med. Väl ute förberedde vi oss för krig genom att gräva skyttegropar, skicka ut spanare i närområdet och söka samband med andra grupper. Telefon och radio saknades. Mitt på dagen var allt klart. Vi hade inte fått någon information om situationen och var hungriga och utmattade. Till slut kom en hästdragen vagn med kall havregrynsgröt som vi öste i våra matkärl och satte i oss. Vi hade för länge sedan fattat att allt var fejkat, men undrade ändå varför detta fejkades just nu. Det fick vi veta så småningom.
   De vietnamesiska kommunisterna under Ho Chi Minh och general Giap hade besegrat den franska kolonialarmén i slaget vid Dien Bien Phu. Världsläget var försämrats och krigshotet mot Sverige överhängande. Ulf och jag trodde förstås inte på det. Vi var överens om att den ruttna franska kolonial-makten måste lämna Indo-kina och låta en nationell demokratisk regim efter amerikanskt mönster etableras i Vietnam. USA skulle avskaffa kolonialismen i Asien och Afrika, bekämpa kommunismen och stödja demokratiska rörelser i de befriade länderna.
   Det var 1950-talets förhärskande syn på världsläget och många höll fast vid den genom hela Vietnam-kriget, befrielsekrigen i Afrika och krigen om olja i Mellanöstern. Rysslands invasion i Ukraina för fem veckor sedan tycks ha återupplivat den. Ulf Nilsson ändrade aldrig sin världssyn.

Kort efter krigsövningen skulle den årgång som fullgjort sin värnplikt hemförlovas Dessförinnan genomförde regementet ett korum, en sorts militär gudstjänst. Jag beordrades plötsligt att läsa ”Fader vår” inför några hundra bassar. Överraskad tvekade jag. Heter det ”Fader vår som bor i himlen” eller ”Fader vår som är”? Efter en lång paus satsade jag på är. Musikkåren avslutade med Kronobergs regementes paradmarsch.
   Vi som skulle göra femton månader i lumpen deltog i de nyinrycktas utbildning under sommarmånaderna innan vi äntligen fick lämna kasernerna i slutet av augusti.
   Att jag skulle till Lund var självklart. Men vad hade jag i Lund att göra?

Global strejk för klimatet på Stortorget

 

Fridays for Future startades av en skolflicka, Greta Thunberg, den 20 augusti 2018. Hon satte sig då som ensam skolstrejkare utanför riksdagshuset i Stockholm för att lyfta miljöfrågan inför valet samma höst.
Varje fredag strejkar nu tusentals elever och studenter i över 100 länder på alla kontinenter för att politikerna ska göra följande:

 1. Håll den globala temperaturökningen under 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer.
 2. Följ Parisavtalet.
 3. Säkerställ klimaträttvisa.
 4. Lyssna på den bästa samlade vetenskapen som för närvarande finns.


I fredags bjöd Fridays for Future åter in till Global strejk för klimatet i länder runt om i världen. Bara i Sverige ordnades demonstrationer i 26 olika städer. På Stortorget i Lund samlades ett hundratal personer, en manifestation för att ännu en gång försöka påverka politikerna att förstå allvaret i klimatkrisen.
   I fredagens strejk lyftes speciellt punkt 3 ovan upp, den om klimaträttvisa. Kravet på minskning av växthusgaser ställs framförallt på de rikaste i världen eftersom 1 % av världens befolkning är ansvariga för 15 % av utsläppen av växthusgaser. Den rikaste hälftens årliga utsläpp är mer än 75 gånger högre än den fattigaste hälftens. Utsläpparna är samma aktörer som gör att många lever på existensminimum, har dåliga arbetsvillkor och utsätts för förtryck i olika former. Därför måste vi strejka för att kräva en rättvis omställning som sätter marginaliserade gruppers behov i första rummet.
   Den lokala ledningen i Lund för Fridays for Future, bestående av bl. a. Lottie Rosenkvist, hade bett deltagarna ta med sig egna plakat. Rysslands angrepp på Ukraina och följderna av invasionen hamnade av naturliga orsaker i fokus på många av deltagarnas plakat. Kriget är en fruktansvärd katastrof för människorna i Ukraina, men också förödande för klimatpolitiken. På grund av detta vansinniga angrepp på Ukraina hamnar klimatet åter i skymundan på den politiska dagordningen. Även kriget i sig medför en påfrestning på klimatet genom en enorm förödelse av materiella resurser. 
   Mellan talen och slagorden spelade två olika orkestrar: Jazzbandet Landelius med vänner och den ständigt lika aktuella orkestern Röda kapellet.
   Lottie Rosenkvist avslutade manifestationen med att i denna tid av katastrofer citera Wolf Biermanns dikt Uppmuntran:
Nej, låt dig ej förhårdna
i denna hårda tid.
Dom alltför hårda brister,
dom alltför styva mister
sin vassa udd därvid.


Nej, låt dig ej förbittras
i denna bittra tid,
för grämelsen den bygger
ett galler runt omkring dig,
och makten klarar sig.


Nej, låt dig ej förskräckas,
i denna skräckens tid.
Dom hoppas ju på detta,
att innan kampen börjat,
vi gett oss utan strid.


Nej, låt dig ej förbrukas,
men bruka väl din tid.
Nej, låt dig aldrig kuvas,
du stöder oss, vi stöder dig,
vi ger varandra liv


Vi låter oss ej tystas
i denna tysta tid,
en dag ska marken grönska,
då står vi alla starka,
då är den här vår tid.
Marianne Sonnby-Borgström, text och foto


Lottie Rosenkvist

 


Margot Bengtsson och Saima Jönsson med plakat Olja och gas göder Putin och föder krig
 


Nilla Bolding, ständigt central deltagare i FFF
 


Pontus Bergendahl, klimataktivist i Extinction Rebellion, i samspråk med  Lottie Rosenqvist
 


Röda Kapellet
 


Ulrika Jacobsson med sin paroll Skrota alla vapen, och återvinn metallen,
skrota alla vapen och slå alla krig ur skallen

 


Jazzbandet Landelius med vänner 

2022-03-24

Friday for Future alla fredagar

 

Fredag den 25e mars arrangerar Fridays For Future klimatstrejker världen över, bland annat här i Lund!
   Och eftersom det är våffeldagen bjuder vi på våfflor! STORTORGET KL 12! Vi ses där!
Blåsorkestern Röda Kapellet spelar kl 13.

Vi vill att Sverige och Lund medverkar till att hålla den globala temperaturökningen under 1.5 grader, uppfyller Parisavtalet, verkar för klimaträttvisa och lyssnar på den bästa samlade vetenskapen.

Från glamorös lyx till omtvistad norm

Onsdag den 30 mars kl 18
Stadsbiblioteket - Atriumgården

Under senaste åren har flygets klimatpåverkan fått ökad uppmärksamhet i den svenska debatten, och en social rörelse för att minska flygresandet har växt fram. Hur har synen på flygets roll i samhället och det dagliga livet förändrats, och hur påverkar det normer kring resande och idéer om vad det innebär att leva ett gott liv?
   Sara Ullström doktorerar i ämnet på LUCSUS vid Lunds universitet. Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum.
  Ingår i serien Gröna program på Lunds stadsbibliotek.   

Skrota alla vapen...


Skrota alla vapen
och återvinn metallen
värna om klimatet
och slå alla krig ur skallen


En paroll, en uppmaning, ett slagord till den globala miljömanifestationen den 25 mars.

 

Noterat i veckan

Svik inte kommande generationer!
I en klimatkris måste fördelningspolitiken göras om. Vi kan inte längre fördela mellan fattig och rik. Vi måste också kräva rättvisa mellan generationerna.
Henrik Jalallan, Aftonbladet 21/3

Befäst inte fossilberoendet!
Att som flera partier föreslå åtgärder som befäster människors fossilberoende, inklusive regeringens stödpaket med kontanter till alla som äger en bil, är kontraproduktivt.
Jesper Sahlin, Sydsvenskan 17/3

Gynna inte bilismen!
Kapplöpningen om att sänka bensinpriserna är pinsam.
Så kommer klimatmålen inte att nås.
Så framstår svenska politiker som viljesvaga.
Lena Mellin, Aftonbladet 21/3

Barn utan vårdare

 

Minst ett svenskt barn förlorade sin mamma för alltid i mordet på Malmö Latinskola. Att förlusten och sorgen är gränslös förstår vi alla.
   Bland de 6000 barnen från Ukraina finns några som också förlorat föräldrar och syskon för alltid. Samhället och vi medmänniskor måste ställa upp för alla drabbade barn, nu och i all framtid.          

Natur, spontanidrott och odlingsaktivitet hotas av Nationellt centrum av Gunnar Stensson

 

Nu inleds Skånes Fri- idrotts-förbunds och fastighetsbolaget Hemsös jätteprojekt Nationellt Centrum för Idrott och Folkhälsa. Politikerna i Byggnadsnämnden fattar beslut om att inleda planeringen på torsdag. Då är det viktigt att de inser vilken total omvandling av naturmiljön söder och väster om Klostergården det innebär.
   Vårt gröna aktivitetsstråk söder om fotbollsplanerna påverkas. Naturen runt förskolan Väderleken påverkas. På 90-talet kom hotet från Åkerlunds och Rausings giftgaser, nu är det Nationellt centrum. Klostertäppans koloniområde med dess fridfulla gröna samlingsplats måste omdisponeras. Källby Möllas odlingslotter också.
   Överallt arbetar folk i sitt anletes svett med att odla omgivna av grön natur. De odlar livsmedel i en tid av ökande brist. De kommer inte att tiga. De protesterar. Här är några krav som kommer att resas:
 • Gör inte intrång i det gröna aktivitetsstråket mellan Flackarpsvägen och järnvägen söder om fotbollsplanerna!
 • Rör inte förskolan Väderleken!
 • Rör inte miljön runt det gamla vita huset som är det enda som återstår av Källby!
 • Rör inte koloniområdet Klostertäppan!
 • Rör inte Källby Möllas odlingslotter!
 • Håll er borta från hela det gröna aktivitetsområdet mellan Flackarpsvägen och järnvägen!!
 • Stråket för vandrare och löpare ned till Höje å måste skyddas!

Om resten av jätteprojektet kan anmärkas att området  öster om Högevallsbadet kommer att bebyggas med en förskola och ett stort ”Idrottsservice”.
   Grönområdet mellan Källbybadet och Sunnanväg blir skolområde.
   Hundrastplatsen blir parkering.
   I hörnet mellan Sunnanväg och Västanväg anläggs ett ”Angöringstorg” och en busshållplats.
   Allt för att placera idrottsservice, ”mobilitetshus”? och förskola. Träddungar kommer utrotas. Översvämningsrisken ökar, den biolokiska mångfalden utarmas.Klostergårdens naturmiljö kommer att omvandlas radikalt.
   Vi lever i skuggan av klimatkatastrofen. Vilken påverkan kommer detta jätteprojekt att ha?
   Promenera gärna hit och se er omkring! Titta inte bara på kartor och reklam!

Läs mer i Byggnadsnämndens handlingar, punkt 9 »

Läs skrivelsen från representanter för Källby mölla, Källbytäppan och Klostertäppan »

Rapport från riksdagen: Tal av Ukrainas president!

Det har varit ytterligare en intensiv vecka i riksdagen. De olästa mejlen hopar sig, pappershögarna är stora på skrivbordet och regeringen har under veckan skickat runt 50 propositioner till riksdagen (det vanliga är cirka 10 på en vecka). Vi börjar närma oss deadline för när regeringen inte längre kan skicka lagförslag till riksdagen och vara säkra på att de hinner beslutas innan mandatperioden är slut. Riksdagen stänger visserligen aldrig, men vid midsommar slutar vi ha vanliga voteringar. Arbetsbelastningen är alltså ganska stor nu under våren.

Idag torsdag skedde något unikt i riksdagen. Ukrainas president Zelensky talade till hela riksdagen på videolänk från Ukraina. Vi har visserligen ofta besök av utländska gäster och statschefer, men att någon talar till hela riksdagen i plenisalen (om än på länk) är mycket ovanligt och har kanske aldrig hänt innan. Zelensky tackade för Sveriges stöd och uppmanade oss att fortsätta stödja, även efter kriget har tagit slut. Han gjorde också en fin referens till våra båda blågula flaggor. Talet finns att lyssna på här.
   Efter Zelenskys tal hölls debatt om ett nytt förslag om att exportera vapen till Ukraina, även denna gång 5000 pansarskott samt minröjningsmaterial. Denna gång höll partiledaren vårt anförande. Vänsterpartiets partistyrelse och verkställande utskott har beslutat att V ska vara positiva till vapenexport till Ukraina och vi röstade därför ja denna gång. Jag följer partistyrelsens och VU:s beslut (det är en principfråga för mig) även om jag själv inte är positiv till vapenexport till länder som befinner sig i krig eller konflikt. 

Idag beslutade riksdagen även att bensin- och dieselpriset ska sänkas med 50 öre litern permanent (genom skattesänkning). Detta har vållat en del debatt i Vänsterpartiet, men även här har verkställande utskottet fattat ett beslut som jag har följt, även om det känns mycket konstigt att rösta för att sänka bensinpriset. 
   En negativ nyhet denna vecka är att regeringen ger tillåtelse till en gruva i Kallak/Gallok. Planeringen av gruvan har föregåtts av stora protester, framförallt från den samiska befolkningen i området samt andra samiska grupper. Vänsterpartiet är emot att gruvan anläggs, men beslutet ligger helt på regeringen. 
   I veckan upphävde riksdagen Covid-19-lagen, den som gav möjligheter till olika typer av restriktioner på grund av pandemin. Lagen slutar gälla 31/3. Covid-19 är därefter inte längre en så kallad “samhällsfarlig sjukdom”.
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund         

Lämna uppgörelsen om sänkt bensin- och dieselskatt

 En rad tunga vänsterpartister, med den klimatpolitiske talespersonen Jens Holm i spetsen, kräver nu att partiet ska lämna uppgörelsen om sänkt skatt på bensin och diesel. Så skriver Sveriges Radio den 20 mars.
Vilka dessa tunga vänsterpartister är vet inte VB förutom Johan Lönnroth som publicerat brevet på Facebook och Ann Schlyter som kommenterat hans inlägg. 

Jag är en av många som skrivit under detta brev :

Till Vänsterpartiets partistyrelse: Lämna uppgörelsen om sänkt bensin- och dieselskatt

Vi lever i turbulenta tider som kräver politiska omprioriteringar. Men det gäller att inte tappa huvudet alldeles. Efter Rysslands vansinnesattack på Ukraina steg oljepriserna kraftigt, vilket snart även ledde till rekordhöga priser på drivmedel. För människor som är beroende av fossila bränslen för att ta sig till arbetet och klara sina dagliga ärenden är det förstås besvärligt. Samtidigt är det en direkt effekt av kriget, och att sänka skatten på fossila bränslen riskerar därför att gynna den ryska krigskassan genom ökad försäljning. Även om den mesta oljan som importeras till Sverige inte är rysk, leder subventionering av bensin till att efterfrågan ökar även på rysk olja. Alldeles oavsett kriget har vi en klimatkris som kräver att vi snabbt tar oss ur fossilberoendet, och många enskilda, i glesbygd lika väl som i storstad, har redan börjat med det.
   En klok politik måste i detta läge handla om att balansera alla dessa intressen: att kompensera ekonomiskt utsatta grupper för prishöjningarna utan att förstärka Putins krigskassa eller förvärra klimatkrisen. Att generellt sänka priset på fossila drivmedel med 4-5 kronor, som Vänsterpartiet driver tillsammans med högerpartierna, är inte klok politik. Det skulle göra att Sverige får bland de lägsta bensin- och dieselpriserna i EU. Bortsett från att det tydligt undergräver Vänsterpartiets klimatpolitik och ökar försäljningen av rysk olja är det inte ens fördelningsmässigt träffsäkert. Det allra mesta av stödet skulle gå till bilförare i tätorter, och den grupp som förmodligen skulle gynnas mest av sänkta bränslekostnader är bilpendlande män i storstäder med relativt höga inkomster– som både har råd med tillfälliga prisökningar och dessutom har tillgång till alternativa färdmedel i kollektivtrafiken. Uppgörelsen med högerpartierna har förhandlats i Finansutskottet men har ännu inte röstats igenom i utskott eller riksdagens kammare. Därför vädjar vi till partistyrelsen att uppmana riksdagsgruppen att lämna uppgörelsen i utskottet.
   Det hade varit betydligt klokare att i stället ge en generell kompensation till boende i glesbygd så att de kan fortsätta ta sig till arbete och samhällsservice, och samtidigt uppmana dem som kan att, i solidaritet med Ukrainas folk, undvika att ta bilen. Något som även kunde uppmuntras genom att tillfälligt halvera taxorna i kollektivtrafiken. En klok politik hade, vidare, varit att ytterligare påskynda omställningen till ett fossilfritt transportsystem genom att snarast förbjuda nyförsäljning av fossilbilar, satsa på en statlig laddinfrastruktur i hela landet och utbyggd tåg- och kollektivtrafik.
   I stället framstod Vänsterpartiet den här gången som det minst gröna av de rödgröna partierna. Vi hoppas att det var sista gången det hände. Vi uppmanar partistyrelsen att återföra Vänsterpartiet till en klok politik som leder mot rättvisa, fred och minskade klimatutsläpp. Lämna uppgörelsen med högerpartierna om sänkt skatt på bensin och diesel.
Johan Lönnroth

Desertören av Ulf N

I förra veckans nummer av VB finns ett par verser av antikrigsvisan ”Jag står här på ett torg”. Översättningen från den franska originalversionen, ”Le déserteur,” är som framgår av VB, gjord av Lars Forsell och i denna version framförd på suveränt vis av Ulla Sjöblom på 1950- och -60-talen.

Vietnam och Algeriet
Det är alldeles riktigt att protestvisan i första hand har kommit att förknippas med Frankrikes kolonialkrig i Algeriet 1954-1962. Faktum är emellertid att visan skrevs innan Algerietkriget bröt ut i november 1954. Visan framfördes våren 1954, mitt under slaget vid Dien Bien Phu, av Marcel Mouloudji, en av dåtidens mera kända vissångare i Frankrike och med algeriskt påbrå, om en får tro Wikipedia.


Viet Minh troops plant their flag over the captured French headquarters at Dien Bien Phu          

Slaget vid Dien Bien Phu, som ägde rum 13 mars till den 7 maj 1954, utgjorde slutpunkten för Frankrikes kolonialvälde i Vietnam. Den vietnamesiska befrielserörelsens seger över den franska kolonialmakten anses ha bidragit till den algeriska motståndsrörelsens beslut att starta befrielsekriget. Det går alltså en röd tråd mellan Vietnam och Algeriet både i visan och i och befrielsekrigen.

Visor, svarta och röda
Värt att notera när det gäller ”Le déserteur” är att Lars Forsell senare gjorde en annan version av visan. Forsell hade ofta i sina tolkningar ett tämligen frigjort förhållande till originaltexterna. Den senare versionen, som heter just ”Desertören,” är en version, ligger emellertid betydligt närmare det franska originalet än ”Jag står här på ett torg”. ”Desertören” spelades in på LP:n ”Visor, svarta och röda” av Cornelis Vreewijk år 1972.
   Båda de forsellska översättningarna är värda att ta del av. Här följer därför den senare versionen av ”Desertören”, vilket väl kan vara på sin plats i denna tid, när en europeisk stormakt åter försöker upprätta ett kolonialvälde.
 


Lyssna »

Desertören
Min galne general
som leder våra härar
Förlåt att jag besvärar
men jag har gjort mitt val
Jag är förbannat trött
på all er propaganda
om truppens goda anda
Den får mig att se rött
Den får mig att se blod
att höra hur ni skryter
när blod och tarmar flyter
om era pojkars mod
Min tapperhet är slut
Jag tänker desertera
och göra det som flera
än jag funderat ut

Snart ä’re inspektion
Här är för hett i solen
Nu kastar jag pistolen
och gör revolution
Så nästet över ån
det får ni själv förgöra
Jag tänker inte störa
Jag sticker härifrån
Ska det va livets lag
att människan ska födas
helt enkelt för att dödas
då inser ni en dag
att det finns bättre fält
än slagfält där det mördas
och bara döden skördas
och bryter era tält

Ja bryter era tält
och öppnar krig mot nöden
och börjar slåss mot döden
och sjukdomar och svält
Ni drar dit folken dör
och spar de billioner
Ni ödslar på kanoner
och köper lite smör
Ja blir det som jag vill
så kommer generalen
med hela arsenalen
till oss och hjälper till
Men jag vet vad ni gör
den dag ni hinner fatt mej
Jag får ett skott i nacken
Det får en desertör.
(Text: Lars Forsell)

Not: Måhända misstar jag mej, men jag vill minnas att Röda Kapellet med sångsolist vid något tillfälle har framfört visan i den senare versionen.           

1950: Sluten skola och öppet samhälle av Gunnar Stensson

Regelsystemet i läroverket var lätt att överlista när man hade fattat hur det funkade. Vi  inackorderade valde själva våra lektioner och deltog sällan i någon skolavslutning – stela ceremonier som leddes av biskopen. På grund av våra långa hemresor fick vi betygen hemskickade. Jag deltog inte ens i den högtidliga studentavslutningen i juni 1953.


Att en vecka senare stoppa halmmadrassen på I ll kändes som en befrielse. Det bekräftade att läroverket var ett avslutat kapitel.
   Under fyra år hade  jag bott i det enda rummet på andra våningen i ett litet vitt hus ytterst i Växjö intill Bäckaslövs hed. En kamin med kolbriketter stod för värmen. Där fanns ett bord, en stol och en sliten fåtölj att sitta i. På bordet hade jag ett foto på Karin och hennes tre systrar. I garderoben stod handfat, en kanna kallt vatten och en stor potta att kissa i. Sket gjorde jag i utedasset. Ibland hade jag besök av någon värnpliktig kille från Älghult. Jag var kanske sjutton och han nitton, och vi hade planterat skog eller hackat potatis i det verkliga livet i Älghult. 
   Jag hyrde av en tystlåten liten gumma på nedre botten. Hon – eller hennes vuxne son - såg till att kolbriketterna brann i kaminen och att det fanns vatten i kannan. Vi sågs sällan, men i början av terminen lät jag henne underteckna ett dussin sjukintyg som jag sedan hanterade efter behov. Jag hade en elektrisk tekanna och varje vecka hade jag med mig en påse med rostat vetebröd hemifrån. Huvudmålet åt jag på en servering i centrum som var avsedd för ”bultarna” (folkskole-seminarister). Där hade jag tillgång till DN.

Det verkliga livet läste jag om i press och litteratur eller såg på bio. I Älghult upplevde jag hur verkliga människor upprätthöll och utvecklade det gemensamma samhället. Att som Far vara kyrkoherde innebar att vara statlig tjänsteman  med omfattande administrativa uppgifter. Kyrkoherden ansvarade för all folkbokföring. I pastorsexpeditionen registrerades födda och döda, inflyttade och utflyttade, bröllop och skilsmässor. Att folkbokföringen stämde kontrollerades på husförhör i alla delar av socknen. Pastorsexpeditionen besöktes av Älghults 4500 medborgare. Statens kungörelser lästes upp från predikstolen.
   Far invaldes omedelbart efter installationen i skolstyrelsen som var mycket aktiv. Tiotals små byskolor lades ner, skolskjutsar inrättades och en sjuårig centralskola byggdes i Älghult 1948. Karin tillhörde den första sjuåriga årskursen. Efter en politisk kampanj blev Älghult några år senare en av de kommuner där den 9-åriga enhetsskolan infördes först. När mina yngre syskon och deras kamrater började i gymnasiet i Växjö möttes de av förakt från de konservativa lärarna. Erland grundade en socialdemokratisk förening och bjöd in SSU-ordföranden Ingvar Karlsson.
   Järnvägen hade skapat ett centrum i Älghult med industrier och butiker. Jag jobbade någon sommar på sågverket och Karin tillfällighetsarbetade på glasbruket som hade Amerikalinjen i Göteborg som största kund. Min vän Ingvar Karlsson jobbade på Alstermo bruk som tillverkade resväskor. I Fröseke fanns en stor glasindustri.  Jordbrukarnas föreningsrörelse drev ett mejeri och en inköpscentral som Karins far ansvarade för.. I samhället fanns post, en sparbank som hade startats av lokala bönder och ytterligare ett par banker. Socialdemokrater, bondeförbundare och kommunister dominerade lokalpolitiken. Den respekterade kommunordföranden Oskar Karlsson, S, ledde utvecklingen. Tre blåsorkestrar var knutna till olika glasbruk. De gick i spetsen för1 maj-demonstrationerna.

Som kyrkoherdens son hade jag ögonen på mig. Mot min vilja var jag en sorts officiell person. Kristidsnämnden var placerad intill kyrkan och jag kände förstås de som jobbade där. De ledde också Älghult scoutkår som bestod av både pojk- och flickscouter. Vi som varit scouter gick vidare till NTO-föreningen som drev kulturverksamhet. Verdandiparken visade film varje helg, arrangerade dans på sommaren och hade annan offentlig verksamhet som Förstamaj-festen. Älghult hade två årliga marknader, I Hohult fanns folkparken Hasselbacken som samlade mycket folk till teaterföreställningar, musikaler och artistframträdanden. Där fanns också en stark frikyrklig rörelse.
   Jag var med i alltihop. Där fanns mina vänner och vuxna som jag respekterade. Ingvar Karlsson jobbade på Alstermo, protesterade mot tidsstudiemannen som stressade arbetarna, köpte en billig bil för pengarna han tjänade och åkte tillsammans med mig till Stockholm. Vi skulle lyssna på Eartha Kitt. Han gifte sig senare med Inkeri från Petsamo som kommit under finska kriget.
Älghult var motsatsen till den senila klassinstitutionen Växjö högre allmänna läroverk.
   Älghult och Sverige blomstrade och utvecklades under de två decennierna efter världskrigets slut.

2022-03-17

Friday for Future alla fredagar

 

Varje fredag samlas vi för klimatstrejk på Stortorget eller för digital strejk så länge när omikron härjar.
Just nu härjar Putin Ukraina. Ta med plakat som protesterar mot kriget. Stand by Ukraine!

Vi vill att Sverige och Lund medverkar till att hålla den globala temperaturökningen under 1.5 grader, uppfyller Parisavtalet, verkar för klimaträttvisa och lyssnar på den bästa samlade vetenskapen.


Nästa vecka: Global Climate Strike! 

Ukraina och Putins pyrrhusseger – en europeisk tragedi

Måndag 21 mars, 18:00 – 19:00
Klostergårdens bibliotek

Historikern Kristian Gerner föreläser.
Arrangerat av KLOK (Klostergårdskultur) och Klostergårdens bibliotek.

Nooshi Dadgostar på Kulturen i Lund

 

Måndagen 21 mars kl 20:00 bjuder Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Vänsterstudenter in till en kväll på Kulturen med rörelse, tal och stämning. Ta med alla du känner och kom!
   Innan kommer Nooshi delta i Studentaftons partiledarafton. Välkommen att ladda inför debatten timmen innan utanför Universitetsaulan, vi bjuder på musik och kaffe.
Länk till Studentaftons event
 • 18:00 Uppladdningen startar utanför universitetsaulan
 • 19:00 Studentaftons partiledardebatt
 • 20:00 Vi öppnar dörrarna till Kulturen

Bokashi, biokol och hügelbäddar

Onsdag den 23 mars kl 18
Stadsbiblioteket - Atriumgården

Bokashi är en effektiv och spännande komposteringsmetod. Matavfall omvandlas med hjälp av mikro-organismer till jordförbättring som direkt kan grävas ner i kökslan-det. Kol binds då i jorden, och näringsämnena finns kvar. Biokol som laddas av bokashi gör klimatvänliga underverk i odling-en, menar författaren, odlaren och kocken Peter Streijffert. Han föreläser utifrån sina böcker Odla i stan och Bokashi
   Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum.  Ingår i serien Gröna program på Lunds stadsbibliotek.          

Kontraproduktivt!

  

Att som flera partier föreslå åtgärder som befäster människors fossilberoende, inklusive regeringens stödpaket med kontanter, till alla som äger en bil är kontraproduktivt för klimatmålen. Jesper Sahlin, (SDS 17/3). Det går ut över våra barn. Det ökar beroendet av Putins mördarregim. 

Jag står här på ett torg

 

Lars Forssell skrev visan Jag står här på ett torg i slutet av 1950-talet. Den handlar om Frankrikes krig mot Algeriet som kostade en miljon algerier livet och tvingade ett par miljoner på flykt. De Gaulle erkände Algeriets självständighet 1962.
   Nu riktar visan sig mot andra män med makt.  Karin sjöng den då och skulle ha sjungit den nu också. Här är visans båda sista verser. (Ulla Sjöblom har gjort en klassisk inspelning)

Jag vet att jag är dum.
Säj ingenting om riken
de Gaulle och politiken
för då så blir jag stum.
Men säj, hr President
om ni har tid att svara
å, kunde ni förklara
det onda som har hänt.

Vem är det som ställt till
så vi som är som andra
ska slåss emot varandra
fast ingen av oss vill?
O alla ni med makt
jag ville bara säga:
låt människorna leva
och gör som jag har sagt!
Å, gör som jag har sagt...         

Vår port till Höjeåns naturskyddsområde har öppnats! av Gunnar Stensson

 

I åratal har bygget av fyrspåren och bron över Höje å för Klostergårdsborna utgjort en svårgenomtränglig barriär som hindrat tillträdet till dammarna och Klimatskogen. Nu har passagen under den ståtliga bron öppnats.
   Vi gick den vanliga rundan omkring den långa dammen. Svanarna hade börjat revirkampen. En svanhane som simmar med krökt hals och halvt utfällda vingar och vattnet forsande kring bröstet kan skrämma den modigaste. En ståtlig skarv spanade efter fisk i vattnet. Bläsänderna har ännu inte gett sig av norrut.

            

Klimatskogen är full av kojor och träskulpturer av väldiga myror och sniglar. Stigen genom skogen går förbi reningsverket.
   Klostergårdens revir är återvunna.

Rapport från riksdagen: Kriget, bensinpriset och Försvarsberedningen

Det har verkligen varit tre intensiva och påfrestande veckor. Bilderna, filmerna och rapporterna från kriget i Ukraina är fruktansvärda att ta del av, och nu tar Sverige emot väldigt många flyktingar. Det är mycket viktigt att kommuner, myndigheter, organisationer och frivilliga hjälps åt och gör sitt allra bästa för att de som flyr från kriget ska kunna få en fristad. Det är samtidigt upprörande att se hur flyktingarna som kom från Syrien och Afghanistan 2015 behandlades, och fortfarande behandlas, annorlunda. Alla som flyr måste ges samma mottagande. Förutom ett bättre och mer värdigt flyktingmottagande har Vänsterpartiet den senaste veckan lyft att Sverige bör hjälpa ryska desertörer och oppositionella. läs artikel i Alltinget.

   De nordiska vänsterpartiernas partiledare har också gjort ett gemensamt uttalande om kriget i Ukraina.

Redan innan kriget i Ukraina har höjda energi- och drivmedelspriser varit en stor fråga i Sverige och drabbat många. Igår la Vänsterpartiet fram ett förslag om hur bensin- och dieselpriset kan sänkas, och vi har sedan dess förhandlat fram ett förslag med andra partier. Läs mer om det här.


Vänsterpartiet i Region Skåne har samtidigt lagt fram ett förslag om att sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken, läs det här. Kollektivtrafik och cykel måste vara förstahandsalternativen för resande när så är möjligt, det är sådana förändringar som krävs för att vi ska kunna möta klimatförändringarna. För att detta ska kunna ske måste vi sänka priserna och bygga ut både kollektiv-trafiken och säkra cykelvägar.

Under de senaste tre veckorna har jag deltagit i möten med Försvarsberedningen. Beredningen är ett grupp som regeringen sammankallar för att ha diskussioner med partierna om försvarspolitiken. Vanligtvis arbetar den inför de femåriga försvarsbesluten, men nu sattes den ihop för att diskutera höjningar av försvarsbudgeten. Det handlade dels om tillskott i budgeten för både det militära och det civila försvaret i år 2022 och dels om ökning av försvarsbudgeten till 2 % av BNP framöver.
   Vänsterpartiet är vanligtvis inte ett parti som går med på höjd försvarsbudget, men denna gång gör vi det. Vi ser dels att vi lever i en mer sårbar och osäker värld, både med de ökande civila hoten från cyberattacker, pandemin och klimatförändringen, och dels den beredskap som nu krävs efter Rysslands invasion av Ukraina. Ett starkt svenskt försvar krävs också för att hålla diskussionen om Nato-medlemskap borta, vi måste kunna försvara oss själva om det skulle behövas. Det blev 7 möten allt som allt. Vi får arvode för varje möte (1900 kr) och jag skänker såklart hela mitt arvode till Röda Korset och Läkare utan gränser.

Några av de beslut som riksdagen har fattat de senaste veckorna är motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning, där vi fick igenom ett beslut om att Huvudmannautredningen som nu pågår även ska utarbeta förslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans samt att det bör utarbetas nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Riksdagen har också fattat beslut om motioner som rör fiskepolitik, där det bland annat beslutas om det regionala, lokala och småskaliga fiskets betydelse för livsmedelsstrategin. Vidare har det beslutats om en extra ändringsbudget med lån till Ukraina och krav på märkning och registrering av katter (precis som det finns krav på hundar). Riksdagen har återigen avslagit motioner om att införa republik samt motioner om att söka medlemskap i Nato.
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund 

Efter beslutet om livsmedelsförsäljning på Nova: MP kräver en bred och öppen detaljplanprocess

 

Genomför en bred och öppen planprocess när det gäller detaljplan för livsmedelsförsäljning på Nova! Det föreslår nu Miljöpartiet i en skrivelse som lämnats in till Byggnadsnämnden. Nämnden fattade i februari beslut om att säja ja till att starta en detaljplaneprocess för att möjliggöra livsmedelsförsäljning på Nova. MP, V och FNL röstade emot det beslutet. I nämndens beslut ingick också att planförfarandet skulle ske enligt det ur insyns- och påverkansmöjligheter minimalistiska planförfarandet: ”standardförfarande i delegation”. Bland annat behandlas frågan om att anta planen bakom Byggnadsnämndens lyckta dörrar. Eftersom MP yrkade avslag på att starta en planprocess fick vi av formella skäl inte möjlighet att vid nämndbehandlingen yrka på ett annat och öppnare planförfarande.

Allvarliga konsekvenser
MP anser att frågan om att tillåta livsmedelsförsäljning på Nova är en fråga som kan få allvarliga konsekvenser för hela Lunds kommun. Risken för ytterligare utarmning av handeln i stadskärnan och i stadsdelarna är uppenbar. Livsmedelsförsäljning vid Nova kommer också att leda till ökad motorfordonstrafik och därmed också ökade utsläpp av växthusgaser, trängsel samt ökade olycksrisker.

”Betydande” intresse för lundaborna
I Plan- och bygglagen föreskrivs att vid planer som är av ”betydande intresse för allmänheten” ska ett annat och bredare upplagt planförande tillämpas: ”utökat förfarande”. Ett sådant planförfarande ger allmänhet och andra intressenter större möjlighet till insyn och påverkan, och slutpunkten i processen är diskussion och beslut i kommunfullmäktige, vars dörrar alltid är öppna för allmänheten. MP anser att frågan om livsmedelsförsäljning på Nova definitivt är av ”betydande intresse” för lundaborna. Därför föreslår partiet nu att Byggnadsnämnden ska ta beslut om att övergå till ett utökat planförfarande – för en bred och öppen planprocess.
Ulf Nymark (MP)
ledamot i Byggnadsnämnden

Krigens spår av Gunnar Stensson


Jarl Dahlbom tog studenten i Helsingfors i maj 1944. Efter ett par veckors militärutbildning sändes han till fronten. Sovjetunionens pansar förberedde slutoffensiven på Karelska näset. I juni inleddes anfallet och på några dagar krossades den finska armén. Viborgs län hörde till de områden som erövrades av Sovjetunionen. Jarl, eller Jalle som vi kallade honom, överlevde, flyttade till Sverige, tog en fil mag och fick en tjänst i Framnäs folkhögskola utanför Piteå. Han gifte sig och fick ett par barn.
   Jalle berättade sin historia för Karin när de 1964 reste på sportlov till Gratangen norr om Narvik tillsammans med ett 60-tal elever. Han var återhållen och konstaterade bara fakta. 1940 gjorde Narvik motstånd mot den tyska övermakten med stöd av några brittiska förband ett par majveckor. Sedan härskade nazisterna till freden 1945. Minnet av världskriget levde i både Norge och Finland.
   Jalle var en av de kunnigaste och mest kreativa lärare jag mött.

1966 arrangerade Jalle en studieresa till Leningrad. Han ville återse det landskap där han upplevt kaos och nederlag. Den här gången följde jag med.
   Karin hade rest till Stockholm med Martin efter att ha fått meddelande att vår nya flicka Li Su Yung skulle anlända från Sydkorea till Arlanda inom kort.
   Vi reste i två bussar via Haparanda, övernattade i Jyväskylä och passerade nästa eftermiddag Sovjetgränsen. Undergränsuppehållet upptäckte jag att flera av våra elever pratade finska med ryssarna. Någon köpte vodka. En liter kostade motsvarande fem kronor. Vi passerade Viborg som nu var sovjetiskt. Jalle var spänd. Han svarade inte på tilltal. Ett par timmar senare var vi framme vid hotellet i Leningrad. Jag lärde mig säga vårt rumsnummer på ryska.

Majsolen värmde ett vårligt Leningrad. Det var en intressant period i Sovjetunionens historia. Solsjenitsyns avslöjande av Gulag-arkipelagen i En dag i Ivan Denisovitjs liv hade just översatts till svenska. Nikita Chrusjtjov hade tillåtit den ryska utgivningen i samband med den avstalinisering som han drev sedan 1956. Nu var han avsatt, men levde fritt som privatperson.
   Vi använde Jan Olof Olssons utomordentliga Leningrad - Sankt Petersburg som kursbok och guide. Under en intensiv vecka besökte vi Vinterpalatset, Finlandsstationen, Nevskij Prospekt, Eremitaget, Marinskiijteatern och många andra historiska och kulturella minnesmärken.
   Jag upptäckte att Jalle var berusad. Det var knappt märkbart, han behärskade fullständigt alla komplicerade situationer, kunde växla ett par ord på finska med ryska funktionärer och hålla koll på elevgrupperna. Men han kedjerökte på ett sätt som skilde sig från hans vanor i skolan. Själv rökte jag också. På konserter och föreläsningar somnade han, vilket visserligen var begripligt – vi var intensivt verksamma – men besvärligt och avslöjande. Jag satt i regel bredvid honom och väckte honom när han snarkade.


Finlandsstationen

Spåren efter de 900 dagar mellan 1941 och 1944 då Leningrad var belägrat och två miljoner människor frös och svalt ihjäl var det som engagerade mig mest.
   Jan Olof Olsson citerade en åttaårig flickas dagbok där hon noterade sina föräldrars och syskons dödsdagar. ”Idag dog”... När alla var döda kom den sista anmärkningen: ”Och nu är jag ensam.” Och så fanns bara dagboken kvar.
   900 dagar. Det som nu sker i Mariupol och andra ukrainska städer är väl en orsak till att Leningradresan trängt sig på i mitt medvetande.
   Jalle och jag gjorde en ny studieresa 1968, denna gång till Köpenhamn. Det visade sig att elevernas finska fungerade där också, när köpenhamnskan blev obegriplig. Följande år flyttade Karin och jag till Lund.

Tjugo år senare besökte vi Jalle i Framnäs för sista gången. Han hade cancer och var sängliggande. Vi pratade lite om Leningradresan och förhållandet mellan Finland och Sovjetunionen. Två veckor senare avled han. Leningrad återtog namnet Sankt Petersburg i början av 1990-talet. Då fanns den unge Putin någonstans där.

2022-03-10

Friday for Future alla fredagar

 

Varje fredag samlas vi för klimatstrejk på Stortorget eller för digital strejk så länge när omikron härjar.
Just nu härjar Putin Ukraina. Ta med plakat som protesterar mot kriget. Stand by Ukraine!

Vi vill att Sverige och Lund medverkar till att hålla den globala temperaturökningen under 1.5 grader, uppfyller Parisavtalet, verkar för klimaträttvisa och lyssnar på den bästa samlade vetenskapen.


Manifestation för Ukraina

 
Lördag 12 mars kl. 15:00, Stortorget, Lund
Manifestation för Ukraina.

Hur ska jordens miljarder få mat?

Onsdag den 16 mars kl 18
Stadsbiblioteket - Atriumgården 

Jordens befolkning är idag nästan 8 miljarder, och väntas till år 2100 ha ökat till 10 miljarder. Samtidigt kommer stora områden att ha blivit oanvändbara för jordbruk på grund av klimatkrisen. Kan denna hopplösa ekvation på något sätt fås att gå ihop, och vad kan vi i Sverige göra för att bidra till en mer hållbar jordbruksproduktion? Om detta talar forskaren Elin Röös från SLU.
   Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum.  Ingår i serien Gröna program på Lunds stadsbibliotek.          

Genmäle till Ann Schlyter av Börje Hed

Ann Schlyter påstår att FNL stödjer beslutet att riva delar av gamla Tingshuset för att få till en underjordisk parkering. Detta är helt fel.
   FNL stödjer beslutet att få till en underjordisk parkering i anslutning till stationen bl.a. för att underlätta anslutningen till det nya höghastighetståget (om det blir av och får sitt stationsläge vid Lund C). Att enkelt kunna ta sig till tåget även med bil ökar höghastighetstågets konkurrenskraft mot flyget. Denna underjordiska parkering kräver inte att delar av gamla Tingshuset rivs.
   Det är först när även parkeringsbehovet för en planerad kongressanläggning ska tillgodoses med en underjordisk parkering som det (ev) krävs att delar av gamla Tingshuset rivs. Nu är emellertid FNL mycket starka motståndare till denna kongressanläggning. Detta motstånd delar vi för övrigt med Vänsterpartiet.
   Vi anser således att det inte ska byggas en kongressanläggning och därmed behöver inte heller delar av gamla Tingshuset rivas.
Börje Hed, ordf. FörNyaLund

En oerhört märklig prioritering av Bengt Hall & Tora Friberg

 

Idag tisdag 8 mars läser vi lundasidorna B2 och B3. En och en halv helsida om en hund som lämnar blod. Det räddar andra hundar. Säkert viktigt för vissa hundägare. På sidorna B4 och B5 läser jag om pingislaget FIFH som tar division fyra med storm. Två helsidor. Och så ser jag en pytteliten tvåspaltare på några centimeter om Manifestationen  för Ukraina på Stortorget i Lund på måndagen.  Samtliga partier utom Sverigedemokraterna ställer upp och visar sin avsky för Rysslands aggression och invasion av Ukraina och sitt stöd för Ukrainas folk. Rysslands annektering av Ukraina är  den viktigaste händelsen i världen idag. Kanske den viktigaste manifestationen vi kan göra idag. För fred och frihet. Och självklart för demokrati och varje lands självbestämmande. Dessutom är det stort att alla de politiska partierna i Lund och Sverige, med ett undantag, var med. En oerhört märklig prioritering av Sydsvenskan!
   Flera partirepresentanter talade på mötet. Orkestern Röda Kapellet spelade bland annat Ukrainas nationalsång. Det borde vara förstasidigt stoff för en tidning – i tiden. Ni får en chans till. På lördag kl 15 blir det en ny manifestation på Stortorget i Lund.

Lviv och Stockholm 1869 till 1948 av Gunnar Stensson

Som överrabbin i Stockholm företrädde Rabbi Marcus Ehrenpreis de svenska judarna under den tid då Sveriges regering föreslog regeringen i Nazityskland att stämpla in ett J i de judiska flyktingarnas pass för att göra det lättare att avvisa dem.
   Marcus Ehrenpreis föddes 1869 i staden Lviv i en del av Ukraina som då tillhörde Österrike och kallades Lemberg. Till Sverige kom han 1914.
   Göran Rosenberg har tilldelats årets Axel Hirsch-pris av Svenska Akademin för biografin Rabbi Markus Ehrenpreis obesvarade kärlek. Göran Rosenberg. är bosatt i Lund.
    Två av bokens teman är högaktuella idag: skildringen av judisk kultur i Östeuropa före och under världskrigen och den svenska och europeiska antisemitism som dels gjorde att nazismen länge accepterades av många i etablissemanget och dels bidrog till att rapporterna om Förintelsen mörkades.
   Judarnas situation i Europa på 1930-talet påminner om romernas situation nu, när de förhindras att fly från Putin över gränsen till Polen.
   Vi presenterade boken i ett tidigare nummer av VB. Nu kan den läsas med nya ögon.

Apropå Hesa Fredrik

 

Erbjudande om utrustning av skyddsrum.  ”Allt för skyddsrum. Gastät dörr, typ E94, Gas- och splitterfria dörrar, Gas- och splitterfria luckor, Tallriksventiler, Klosetter m.m.” (Annons 1940)

Slut på svältmånaderna

 
Här är vårens första nässelsoppa