2020-08-27

Same same but very different!

 

Friday for Future alla fredagar

  

Under Coronapandemin så strejkar vi främst #digital, #flattenthecurve, #climatestrikeonline.
   Nästa fredag, 28 augusti, är en grupp på torget på corona-avstånd kl 12-14 och på lördag, 29 augusti kl 11-13 har vi Skostrejk. Temat är Amazonas. Så kom med era skor och sätt namnlappar eller något om betydelsen av Amazonas på lappar i dem. En grupp är där hela tiden.
 

 

Jonas Sjöstedts sommartal 2020

  

Söndag 30/8 KL. 14:00–14:30
Välkommen att lyssna på Jonas Sjöstedts traditionella sommartal på söndag! I år hålls talet inför en liten publik på Bokcafé Pilgatan i Umeå och sänds live här på Facebook och på vansterpartiet.se.
Länk till Facebooksändningen »

Skövling av läplantering av Ann Schlyter

 Så börjar politiken komma igång igen, om så med begränsad närvaro av politiker. I fullmäktige innebär det onekligen en viss inskränkning i demokratin. I Byggnadsnämnden kan alla ordinarie närvara, medan ersättarna får vara med på distans.
   Augustimötet var ganska kort och odramatiskt. En detaljplan på Ladugårdsmarken hade kommit ända till antagande. I det stadiet kan man inte påverka innehållet och mitt avslagsyrkande blir mer av demonstration och uppföljning av tidigare misslyckade försök att rädda en läplantering.
   När jag satt i park och naturvårdsnämnden på åttiotalet lyckades vi driva fram att en läplantering skulle etableras norr om stan för att framtida bostäder skulle få vindskydd, och en bättre utemiljö. Det är nu ett väl uppvuxet cirka femton meter brett "skogsbälte". Den nu antagna detaljplanen innebär att det byggs bostäder även där träden står. Trädridån skövlas och husen kommer att ligga fritt för nordanvindarna. Inte enbart upplevelsemässigt, utan även ur energisynpunkt en stor nackdel. Inget annat parti än Vänsterpartiet har i något stadie av planeringen föreslagit att läplanteringen skulle bevaras.
 


Detaljplan på Ladugårdsmarken » 

Framtidens civila försvar – perspektiv från Vänsterpartiet (från Facebook)

 Publicerat: 2020-08-24

Idag skriver jag om det civila försvaret på Folk och Försvars hemsida. Mitt fokus ligger (surprise!) på välfärden! Läs och dela gärna.
   ”Ett robust, säkert och tryggt samhälle kräver att samhällets bottenplatta, den kommunala och regionala välfärden, fungerar och har tillräckliga resurser för att kunna ge ett bra stöd till befolkningen. De anställda gick på knäna redan när allt var lugnt, och nu när vi befinner oss i en kris finns ingen extra växel att lägga in. Nu ser vi vad dåliga arbetsvillkor, slutkörda medarbetare, bortprioriterad fortbildning och ekonomiska nedskärningar får för effekter när vi möter en kris.”
Hanna Gunnarsson


Läs artikeln »

”Det är de små, små detaljerna som gör'et” av Gunnar Stensson

 Nästan ingen tror att vi kan uppnå klimatmålet en och en halv grads ökning av temperaturen. Just nu härjar skogsbränder i Kalifornien, Nevada och Arizona. Luftföroreningarna förvärrar dödligheten i Covid-19. Orkanen Laura är på väg in i Louisiana och Texas. Permafrosten i Sibirien smälter. Hela städer sjunker ner i gyttja. Inlandsisen på Grönland smälter. Kallt sötvatten ändrar strömmarna i Atlanten. Havsnivån stiger. På Sveriges västkust planerar Preem ett jätteraffinaderi. Ökenspridningen fortsätter. USA kanske lämnar Parisavtalet om två månader.
   Allt detta drabbar framför allt de fattiga och de som bor i de tidigare kolonier där vi stal vårt överflöd. Men till slut drabbar det oss själva, och våra barn och barnbarn
   Det är vårt fel, vi som bor i den rika delen av världen är skyldiga. De stora bilproducenterna, inte minst Volvo, satsar på stadsjeepar, stora, tunga, höga, energislukande metallmonster. Vi har så gott om pengar att vi gladeligen köper dem. Vi har för mycket pengar. Stadsjeeparna, suvarna, ska i framtiden få elmotorer. När de blir eldrivna kräver batterierna sällsynta metaller. Kriminella har redan börjat stjäla katalysatorer i Lund och Malmö för att utvinna metallerna som är dyrare än guld.
 


 

I kommunerna Ängelholm, Klippan, Höganäs, Bjuv, Båstad, Perstorp och Helsingborg vill våra folkvalda satsa 50 miljoner på att stötta det klimatdestruktiva inrikesflyget. Och de är inte ensamma.
   I Lund har man beslutat att bredda E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lunds Norra, där också en ny avfart ska byggas. Man vill öka framkomligheten för de monstruösa suvarna.
   Planen är oförenlig med det av regeringen uppsatta målet att minska utsläppen från trafiken med minst 70 procent till 2030.
   Det vanliga svaret från miljöbrottslingarna lyder: - Vi är så små, så små, så det kvittar vad vi gör.
   ”Det är de små, små detaljerna som gör´et, vart litet kugghjul är viktigt för maskineriet” sjöng Povel Ramel.
   ABI, Ansvarslösa Beslutsfattares International, består av miljoner producenter, konsumenter och beslutsfattare, inte minst i Sveriges riksdag, regioner och kommuner.
   Ett par artiklar i Sydsvenskan denna vecka ger mer kunskap om sakfrågorna. Läs dem!
   Kollektiv mental kortslutning rubricerar Peter Fällmar Andersson sin artikel den 24/8. Rubriken är ett citat ur en artikel i The Guardian av Greta Thunberg.
   Varför ska projekt som försvårar möjligheten att nå klimatmålen genomföras? publicerades den 25/8 under Aktuella frågor. Den innehåller viktiga argument mot breddningen av E22. Författare är Cecilia Emanuelsson, Kerstin Johansson och Jonas Holmberg från initiativet breddaintee22.se.

Och våldet får ha sin gång… av Gunnar Olofsson

 EU har infört sanktioner mot Belarus (Vitryssland). Anledningen är det våld som de styrande utsatt obeväpnade protesterande människor för. Några demonstranter kan till och med ha dödats av beväpnade styrkor.
    Men det här händer ju hela tiden i det ockuperade Palestina. Bara under en knapp vecka i slutet av augusti skadades 18 personer, inklusive en funktionshindrad, av skarp eldgivning från den israeliska armén. Tidigare under månaden dödades en ung kvinna i sitt hem när hon skulle stänga ett fönster för att slippa få in tårgas.
   De senaste två åren har minst 350 obeväpnade palestinier - inklusive barn, funktionshindrade, journalister och medicinsk personal - dödats av Israel. Över 30.000 (!) har skadats, en del med livslånga handikapp som följd.
   Varken Belarus eller Israel är medlemmar i EU, men inget av länderna ligger långt bort. Man kunde tro att att de skulle behandlas lika. Men medan våldet mot människor i Belarus enligt EU måste upphöra kan det mot palestinierna av någon anledning få ha sin gång…
 

Bilen först – i stort som smått av Ulf Nymark

 Lund gör anspråk på att vara en cykelkommun. I begreppet ”cykelkommun” ligger inte bara det faktum att det cyklas mycket i kommunen, utan också att kommunen har bra villkor för cykeltrafik, ja, rentav att kommunen skulle prioritera cykeln som trafikslag.

Och visst vinner Lund då och då pris som bästa cykelkommun och liknande. Men för de flesta som regelbundet färdas på cykel i kommunen är det uppenbart att det finns många brister i cykelinfrastrukturen. Utmärkelserna som kommunen kammar hem speglar snarast det dystra faktum att det ser ännu värre ut i andra kommuner.

Bilkommunen Lund
När allt kommer omkring är Lund fortfarande en bilkommun, även om rekordårens värsta bilyra har stillnat en hel del. Den politiska majoritetens har sagt ja till en breddning av E22 med ytterligare två filer och ja till en ny trafikplats vid Ideon. Därmed har de också sagt ja till en planerad 70-procentig trafikökning på motorvägen genom Lund. Detta är idag det tydligaste exemplet på att det är ”bilen först” som gäller som huvudregel. Men även i vad som kan synas vara detaljer i trafikmiljön visas att ”bilen först”-tänkandet är vägledande.

Dagsaktuella exempel
En cyklist som i denna vecka färdas på cykelbanan österut på Hjalmar Gullbergs väg finner oväntat och oannonserat att gång och cykelbanan är blockerad på grund av vägarbeten. Genom en skylt hänvisad de gående till ”andra sidan”. Cyklister hänvisas inte alls.
 


 

Cyklister finns inte
Det är kommunen som ger tillstånd för gatuarbeten och accepterar att gång- och cykeltrafiken tvärstoppas på detta sätt. Gående ska tvingas ut på ”andra sidan” av det-framgår-inte-vad; cyklister finns helt enkelt inte. En cyklist som färdas på cykelbanan vid på Thulehemsvägen tur och retur möter samma typ av blockering av gc-banan på två ställen och samma avsaknad av hänvisning. En cyklist som kör Tunavägen österut på Spartasidan möts av samma skyltning och avspärrning.
   Varför är då detta är exempel på ”bilen först”? Jo, för det första: det skulle vara otänkbart för kommunen att mitt på en gatusträckning, t ex Hjalmar Gullbergs väg, stänga av bilkörbanan helt för biltrafik, utan att i förväg, vid anslutande gator via vägmärken informera om detta och hänvisa till alternativa vägar.


Ta bilkörbanan i anspråk
För det andra: I samtliga fall av stängd gång- och cykelbana som här hade skildrats hade det varit fullt möjligt att avgränsa en del av den breda bilkörbanan och leda gång- och cykeltrafiken på ett smidigt och trafiksäkert sätt förbi vägarbetsområdet. Redan på 1990-talet rekommenderade Svenska Kommunförbundet (nu Sveriges kommuner och regioner) att vägarbeten på gång- och cykelbana skulle säkras på nedanstående för gc-trafiken säkra och framkomliga sätt.
 


Ur skriften ”Utmärkt!”, Svenska kommunförbundet 1997.
 

Ingen förbättring sedan 1990-talet
Och på 1990-talet förekom i vår kommun exakt samma typ av tvärstoppsblockering av gång- och cykelbana som idag. Som dåvarande ledamot i Tekniska nämnden aktualiserade jag detta oskick och föreslog att kommunen skulle följa kommunförbundets lösning vid avstängda gc-banor p.g.a. vägarbeten. Om jag inte minns helt fel gick nämndens beslut i den riktningen.
   Men än i dag, ett par decennium senare, ser det fortfarande lika bedrövligt ut vid gatuarbeten på gång och cykelbanor. Lund är långt ifrån den målsättning som uttrycks i ett underlag till den nya översiktsplanen: att ”skapa holländsk nivå på struktur och standard” för cykeltrafiken. Fortfarande är det ”bilen först” som gäller. Och det är lång väg till Holland och Nederländerna.

NOT. Det är de entreprenörer som utför gatuarbeten som rent praktiskt sköter skyltningen och anordningar runt gatuarbetena. Men det är kommunen som anger villkoren för trafikregleringen och ansvarar för att dessa villkor följs. Och i åtminstone två av de i texten relaterade fallen är det kommunen själv som är entreprenör genom Markentreprenad.

USA-rasismen: Mississippi 1920 och Wisconsin 2020 av Gunnar Stensson

 Thomas Piketty rekommenderar att man använder klassisk och samtida litteratur i studiet av ekonomi men också för att förstå samtiden och tänkbara utvecklingsmöjligheter. 

   Förra veckan analyserade vi Mark Twains Huckleberry Finn, som skrevs på 1880-talet. I centrum för berättelsen står det amerikanska slavsamhället.
   50 år senare utkom William Faulkners kanske främsta verk Light in August, svensk översättning 1944. Samma år utkom Gunnar Myrdals bok om det amerikanska rasproblemet, An American Dilemma.

Light in August skildrar ett mord och en lynchning på landsorten i delstaten Mississippi ett par augustidagar på 1920-talet. Huvudpersonen Christmas har till-delats sitt namn på ett barnhem för vita dit han inlämnats ano-nymt. Sedan han påståtts vara av blandras skickas han bort från barnhemmet och adopteras av en fundamentalistisk kristen jordbrukare. Som vuxen är han osäker om sin identi-tet men uppträder som vit. Han får arbete i ett sågverk och bor i en gammal slavbostad på en tidigare sydstatsherrgård som ägs av en ensam nordstatskvinna, miss Burden. Hon bjuder in honom till måltider och samtal.
   Miss Burden mördas och herrgården sätts i brand. Röken står som en svart pelare mot augustihimlen. Christmas anklagas för mordet och grips efter ett par dagar. Före rättegången infångas han av en mobb som uppviglats av en fascistisk officer i nationalgardet. Han dödas och kastreras.
   Under händelseutvecklingen anländer en gravid kvinna som söker den försvunne fadern till sitt barn. Hon finner honom, men han visar sig vara en oansvarig kriminell, som anklagar Christmas för mordet och gör anspråk på en utlovad lösensumma. Inför risken att själv gripas avviker han. En sågverksarbetare tar hand om kvinnan och hon föder sitt barn i slavbostaden vid den nedbrunna herrgården. Barnets onde fader och den gode arbetaren heter båda Byron, vilket leder till förvecklingar. Byron och den avskedade prästen Hightower, som är besatt av myterna om Söderns storhet och nederlag, försöker rädda Christmas. 

   En gammal kvinna dyker upp när Christmas ska dömas. Hon är hans mormor. Hennes dotter tvingades lämna sitt utomäktenskapligt födda barn på ett barnhem och fördrevs hemifrån. Mormodern har därefter aldrig sett sin dotterson. Nu får hon äntligen se honom.
   Romanens handling visar slaveriets och rasismens destruktiva konsekvenser på många plan och över flera generationer. Allt är koncentrerat i ett drama som liknar en tragedi av Shakespeare.

Thomas Piketty påpekar i Kapitalet och Ideologin att det Demokratiska partiet i USA från början var vad han kallar ett ”socialnativistiskt parti”, ett parti som genomför sociala reformer för en viss befolkningsdel, i det här fallet vita invandrare, på bekostnad av etniska minoriteter, här svarta och urinvånare. (Det nationalsocialistiska partiet i Tyskland genomförde betydande sociala reformer för ”ariska” tyskar).
   Demokratiska partiet stöttade först slaveriet och övervägde senare att skicka tillbaka de frigivna svarta till Afrika. På 1930-talet blev det Roosevelts parti och genomförde New Deal. Men samtidigt som partiet genomförde sociala reformer i norr, fortsatte det att stötta rasåtskillnaden i sydstaterna, där det hindrade svarta barn från att studera på samma skolor som vita barn och sopade igen spåren efter Ku Klux Klans lynchningar.
   På 1960-talet svängde Demokraterna och stödde medborgarrättsrörelsen. På 2000-talet valde det en svart president. Nu har det utsett en svart kvinnlig vicepresidentkandidat: Kamala Harris.
   I söndags sköts Jacob Blake, en svart man, i närvaro av sina tre barn, tre, fem och åtta år, med sju skott i ryggen av en polis i Kenosha, Wisconsin. Staden befinner sig i undantagstillstånd. Vit-maktgrupper och islamofober skjuter demonstranter på gatorna.

Rörelser som Black Lives Matter påverkar. Ett socialnativistiskt parti som Demokraterna i USA kan utvecklas till ett socialt demokratiskt parti. Det är möjligt, men inte säkert.

Om copyright och nätets frihet av Göran Persson

 

Flera läsare har uppmärksammat det jag skrev förra veckan om att copyright-björnarna börjat jaga VB. De erbjöd ett ekonomiskt stöd om så skulle behövas vilket jag tackar för. I den ekonomiska frågan återkommer jag när jag vet vad det kommer att handla om. Som man kan se av den bifogade mailväxlingen så har VB erbjudits en viss rabatt på skadeståndet med anledning av mitt bemötande av kravet.
   Jag har inte bestämt mig för att anta budet men det lutar däråt. Att vara principiell och svara nej är nog tyvärr verkningslöst, tror inte att VB kan skapa en verkningsfull attack mot copyrightbjörnarna.
   Det är emellertid det principiella som gör mig misströstande och sorgsen. Ännu en arena som det icke-kommersiella trängts ut ifrån. Personligen har jag alltid förespråkat ”copyleft” som ett bättre alternativ än detta fanatiska hävdande av copyright och rätten att handla med dessa rättigheter.
 


Läs mer om copyleft »


Mailkonversationen med Copyright Agent

Den 2020-08-18 kl. 12:28, skrev Olivia @ Copyright Agent:
Hej Veckobladetilund,

Vi har uppmärksammat att ni förmodligen publicerat material olovligen och därmed brutit mot lagen om upphovsrätt.

TT Nyhetsbyrån äger den berörda bilden. I bifogat dokument ser ni bilden markerad med en röd ruta. I dokumentet finns även allmän information om ärendet. Vi ber er besvara detta krav inom 14 dagar.

Då TT Nyhetsbyrån upplever ett ökat antal upphovsrättsbrott mot deras fotografers material, ser de sig tvungna att hitta överträdelserna och se till att upphovsrätten respekteras, så de också i framtiden kan leverera kvalitetsmaterial till sina kunder.

Copyright Agent samarbetar med ett antal ledande bildbyråer och fotografer för att säkra deras upphovsrätt på Internet. Här kan ni läsa mer om vårt samarbete tillsammans med TT Nyhetsbyrån: https://tt.se/upphovsratt/
   Ni kan även läsa mer om Copyright Agent här: www.copyrightagent.com
   Om ni har några frågor eller dokumentation är ni välkomna att svara på detta mail eller kontakta oss per telefon på +46 856-280967 måndag–fredag, kl 10–16.

Vänligen ange ditt ärendenummer om du kontaktar oss per telefon – så har vi möjlighet att hjälpa dig i det specifika fallet.

Med vänliga hälsningar,
Olivia Wiklund, Juridisk Rådgivare
 Hej Olivia

Naturligtvis har ni rätt i sak, bilden ifråga är publicerad utan tillstånd. Trots det vill jag hävda att era krav är oskäliga.
   Bilden är nu borttagen så där är inget problem.
   Det ekonomiska kravet är däremot oskäligt. Veckobladet är en helt ideell liten webbtidning. Vem som vill får titta utan att betala något för det. All text och redigering görs helt utan ersättning. De enda pengar som är inblandade i Veckobladet i Lund är avgiften för domännamnet och ett billigt webbhotell, ca 1000 kr per år. Er aviserade avgift/böter är alltså väldigt hög i vår värld.

   En bra vecka har Veckobladet ca 250 unika besökare så vi är dessutom ett mycket litet massmedium.

Eftersom vi är en ideell liten grupp som håller på med detta p g a vårt politiska intresse så försöker vi leva efter Internets ursprungliga idé att det är korrekt att länka och återanvända material. Det var slarvigt att inte ange fotografens namn, det är det enda fel jag vill medge och be om ursäkt för.

Hoppas ni kan dra tillbaka era ekonomiska krav, Veckobladet är ingen juridisk organisation utan den ende som drabbas är undertecknad.

Hälsningar
Göran Persson
 Hej Göran,

Tack för ert mail.  

Vi företräder TT Nyhetsbyrån i ärenden gällande upphovsrätten. Alla bilder är som utgångspunkt skyddade av upphovsrättslagen. På grund av detta är den ansvariga personen skyldig att undersöka detta innan materialet används. Innan någon form av publicering sker ska det därför säkerställas att det finns en giltig licens som omfattar upphovsrättslagen.

TT Nyhetsbyrån och fotografen som tagit bilden innehar ekonomiska och ideella rättigheter till den. En publicering utan en giltig licens är en överträdelse av upphovsrätten och upphovsmannen har då rätt till att kräva kompensation enligt 54§ i upphovsrättslagen  (1960:729). 

Vi vill vänligen uppmärksamma er på att vi har sett över ert ärende ytterligare en gång och kan meddela att vi dessvärre inte kan stryka betalningskravet i ärendet med bakgrund mot ovan förklaring. Vi vill dock erbjuda er en sänkning av betalningskravet i ärendet. Det vi kan erbjuda er är en ackreditering på 1 av 3 belopp, vilket innebär en ackreditering på 950 kr och ett nytt totalbelopp på 1900 kr. Vänligen meddela om detta erbjudande önskas inom 10 dagar så skickar vi en faktura till er på detta belopp.

Vänligen notera att ovan förslag är utan bindande verkan, om ärendet går vidare till domstol förbehåller vi oss rätten att kräva betalning på det ursprungliga fulla beloppet.

Med vänliga hälsningar,
Olivia Wiklund, Juridisk Rådgivare