2021-02-11

Friday for Future alla fredagar

 

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.           

En ny historisk persons födelse

Skolans historieundervisning handlade ofta om historiska personer med olika och ibland bisarra tillnamn; Katarina den stora, Rikard lejonhjärta, Erik den läspe och halte med många många fler.
   I veckan har det introducerats en ny sådan i Moskva, Vladimir kalsongförgiftaren. Inte varje vecka en sån födelse sker, i alla fall inte inför sittande rätt. 

 

Stickdikt

 


Kommunens bolagskoncern utan styrelse sedan 2019 av Ulf Nymark

 

I december 2019 beslutade fullmäktige i Lund att bilda en bolagskoncern med ett moderbolag i spetsen, Lunds Rådhus AB. I koncernen ingick som dotterbolag bland annat Lunds kommunala bostads AB och Lunds parkerings AB. Den rödgrönrosa oppositionen, minus socialdemorkaterna, röstade emot bolagiseringen.
   I beslutet ingick att vid samma fullmäktigemöte också välja bolagsstyrelse. Att så skulle ske framgick inte alls av dagordningen för sammanträdet, varför delar av oppositionen, MP, V, Fi och också Sd, röstade emot att välja styrelse eftersom de ansåg att ärendet inte var behörigt utannonserat (”tillkännagetts”), vilket krävs enligt kommunallagen.

Fi-överklagande
Maja Grubelic, fullmäktigeledamot för Fi, överklagade till Förvaltningsrätten i Malmö beslutet om att välja styrelse till Lunds Rådhus AB. I hennes överklagande ingick också beslutet om att välja styrelse till ett annat kommunägt bolag, Visit Lund AB. Grunden för överklagandet var att beslutet inte kungjorts på sätt som föreskrivs i lagen.
   Förvaltningsrätten har tagit god tid på sig att fundera på överklagandet, men häromdagen kom utslaget. Förvaltningsrätten upphäver fullmäktigebesluten.

En enda styrelseledamot från 1 april i fjol
Lunds Rådhus AB har alltså varit utan styrelse sedan bildandet i december 2019. (Visit Lund AB tror jag har haft en ordinarie bolagsstämma på våren och därmed valt en styrelse, men jag är osäker på hur det ligger till med det bolaget). Möjligen då med undantag av att fullmäktige i laga ordning valt Lina Olsson (S), till styrelseledamot från den 1 april i fjol. Lina har sedan ersatts av Fanny Johansson (S) den 12 januari 2021. Att ha endast en styrelseledamot är inte i enlighet med bolagsordningen och den enda ledamoten har föstås inte ensam kunnat fatta beslut för koncernen.

Icke-styrelse och icke-beslut
Det ska bli intressant att följa hur kommunen hanterar det faktum att Lunds Rådhus AB alltsedan december 2019 har haft en icke-styrelse som fattat icke-beslut alltsedan december 2019. Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt för ett bolag att vara lagenligt verksamt utan styrelse? Hur som helst: det är en skam att kommunen inte kan följa de mest elementära reglerna för fullmäktigebeslut. Men så ser det ut i kvintettstyrets Lund.

NOT: Sd överklagade också besluten om val av bolagsstyrelser. Förvaltningsrätten fann inte skäl att upphäva besluten på den av Sd åberopade grunden, som alltså var en annan grund än den Fi åberopade.         

Den stora frågan? av Gunnar Stensson

 

Under 1970-talet talade vi mycket om Kina. KFML dyrkade Mao, medan FNL-rörelsen upprördes av Kinas pingpongdiplomati med USA:s president Nixon. Sedan kom Kinas stöd till Pol Pot och Kinas invasion i Vietnam 1979, som de krigsvana vietnameserna lyckades slå tillbaka. Tio år senare demonstrerade vi mot massakern på Himmelska fridens torg. Sedan blev det tyst. Den som snabbt vill skaffa sig en aktuell överblick bör läsa Tim Marshalls Geografins makt. Tio kartor som förklarar världen, Volante 2020. Boken innehåller också skarpa analyser av USA och Ryssland. Finns i pocket.
 
Kunskapen om Kina har länge försummats trots landets enorma betydelse - inte minst ur ekonomiskt perspektiv - men intresset kanske ökar nu. Nyligen slöt Kinas president Xi Jinping ett investeringsavtal med EU – företrätt av bland andra Ursula von der Leyen och Angela Merkel. Avtalet ska leda till att Kina och EU får tillgång till varandras marknader. I Kina finns 1,4 miljarder möjliga konsumenter. EU är världens största handelsblock. Avtalet kommer att gynna den globala kapitalistiska marknaden. Kinas inflytande kommer att växa. ”Socialism med kinesiska särdrag” tycks betyda kommunistiska partiets kontroll över en kapitalistisk ekonomi, påpekar Tim Marshall. Kinas inflytande på den globala marknaden innebär också globalt politiskt inflytande.

De australiska forskarna Clive Hamilton och Mareike Ohlberg är förskräckta. Förlaget Daidalos gav 2020 ut deras omfångsrika analys av det kinesiska maktspelet Den dolda handen. Hur Kinas kommunistiska parti under-minerar västliga demokratier och omformar världen.
   Det är en detaljerad katalog över Kinas många påtryckningar i länder där de har större eller mindre inflytande. Ett par exempel från Sverige och Nor-den visar vad det handlar om.
   Den svenska Kinaambassadören Anna Lindstedt lurades av kinesiska agenter att försöka tysta Angela Hui som agerade för att befria sin far, den svenske medborgaren Gui Minhai. Han är alltjämt fängslad. Anna Lindstedt förflyttades från sin post men friades i en rättegång.
   Kommunledningen i Uddevalla kontaktades av ett kinesiskt konsortium som erbjöd sig att bygga en ny hamn, ny infrastruktur och en turistanläggning. Som vi minns sa Uddevalla nej, trots kinesiska påtryckningar.
   Av danskarna försökte kineserna köpa upp en övergiven flottbas på Grönland. Tump ville köpa hela Grönland. Antalet notiser om Huaweis agerande i olika länder är stort.
   En tredjedel av bokens mer än 500 sidor består av noter och register som gör det möjligt att söka en mängd mer eller mindre betydelsefulla fakta om Kinas agerande i flera länder. Ändå saknas mycket. Att tusentals kineser i väldiga förläggningar bygger en gigantisk damm över Nilen i Etiopien nämns inte, trots att bygget hotar Egyptens vattenförsörjning.

Per T Ohlsson har läst Den dolda handen och blivit förfärad – och entusiastisk. Han utnämner Kinas globala inflytande till ”den stora frågan” och hoppas på ”det fumlande USA som ändå har försökt upprätthålla en världsordning på grundval av universella värden.”
   ”Inte sedan 1930-talet och Nazityskland har vi stått inför ett lika genomgripande och totalt hot”, utropar han.
SDS 7/2
   Tim Marshall påpekar stilla: ”Kina har låst in sig i den globala ekonomin. Om vi inte köper slutar Kina att tillverka. Och slutar de tillverka blir det massarbetslöshet. Om det blir en långvarig massarbetslöshet när kineserna trängs i städerna riskerar den oundvikliga sociala oron – som allt annat i det moderna Kina – att ta sig oanade proportioner.”
   Båda böckerna är användbara inför framtiden. Klimatfrågan förblir vår tids stora fråga.

Rapport från riksdagen av Hanna Gunnarsson

 Under veckan har riksdagen fattat beslut om ett par betänkanden med motioner från allmänna motionstiden. Motionerna lämnas in under hösten och nu under våren hålls debatterna och besluten fattas. Debatterna med motioner är ofta bredare än debatter om propositioner och därför kanske lite mer intressanta att följa. Alla debatter finns på riksdagens hemsida (klicka på “webb-tv” på www.riksdagen.se).

   I veckan har vi debatterat frågor som rör placerade barn och unga (socialutskottet), allmänna helgdagar (konstitutionsutskottet), apoteks- och läkemedelsfrågor (socialutskottet), folkhälsofrågor (socialutskottet), hyresrätt (civilutskottet), personalfrågor inom försvarsmakten (försvarsutskottet, jag själv!) samt motioner om förskolan (utbildningsutskottet). Flera av dessa områden är ju väldigt viktiga för oss i Vänsterpartiet och vill man veta vad som är aktuellt så rekommenderas riksdagsdebatterna!

Under veckan har vi fått publicerat en hel del bra debattartiklar:

 • Om förskolan, tillsammans med Lärarförbundet, i Alltinget.

 • Om patentskyddet för vaccin i Omvärlden.

 • Om en haverikommission för äldreomsorgen i DN

 • Om arbetskraftsinvandrare som utnyttjas i Aftonbladet

 • Om höjningen av riksdagsarvodena i Alltinget

 • Om coronastödet till barnfamiljer i ETC

Hanna Gunnarsson (v), Riksdagsledamot  

Inför Lunds fullmäktiges beslut om Källby och Sjölunda reningsverk av Gunnar Stensson

  

Jag tror de flesta är eniga om följande klimat- och miljömål.
 1 Stopp för utsläpp av koldioxid för att begränsa atmosfärens upphettning.
 2 Stopp för utsläpp av kväve, fosfor, bekämpningsmedel och andra miljögifter för att rädda livet i haven.
 3 Bevarande av åkerjord och stopp för industriellt jordbruk.
 4 Skydd mot den stigande havsnivåns skadeverkningar.
 5 Bevarande och skapande av grönområden i eller nära stadsmiljö.
Kommun, region och stat har beslutat, genomfört och planerar stora omvandlingar i och omkring Lunds nya naturreservat vid Höje å. Hur stämmer de med miljömålen? Den här gången gäller det vad som ska ske med Källby reningsverk mitt i naturreservatet.

Fyrspåren mellan Malmö och Lund syftar bland annat till att minska inrikesflygandet och styra kollektiv- och godstrafiken från väg till järnväg för att begränsa utsläppen av koldioxid. Sedan ett halvår pågår Trafikverkets dramatiska brobygge över Höje å mitt i Lunds nya naturreservat.
   Samtidigt ökar man koldioxidutsläppen från bilar och lastbilar genom att bygga nya filer och höja hastigheten på väg 108 och E 22 och anlägger flera rondeller vid Lunds södra infart. Avgaserna och bullret stör friden i naturreservatet.

Fosfor, kväve och andra miljögifter omhändertas i reningsverken i Källby och Sjölunda. Hittills fungerar det. Men kommunförbundet VA Syd förutser en gigantisk befolkningstillväxt i sydvästra Skåne de närmaste decennierna. Då måste kapaciteten öka och reningen moderniseras och koncentreras till Sjölunda, menar VA Syd. Källby måste läggas ner. Det blir dyrt, tre, fyra miljarder kanske. Det är möjligt att VA Syds prognoser stämmer, men nyss registrerade Lund en befolkningsminskning.
   Torsdagen den 25/2 tar Lunds kommunfullmäktige ställning till förslaget. Beslutet kommer inte att genomföras förrän om 11 år och Källby reningsverk blir alltså kvar minst till 2032.
   Fågellivet i reningsverkets dammar är just nu mycket intensivt och naturreservatet är fullt av glada människor. Samtidigt träffar jag andra som aldrig varit där och tror att vattnet stinker. Tvärtom. Vattnet genomgår mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det släpps ut. Dammarna är renare än alla skånska sjöar. Läggs Källby ner kommer dammarna med sin biologiska mångfald troligen att försvinna. Ett stort pumphus ska i så fall byggas intill fyrspåren vid bron för att spola Lunds avloppsvatten genom en tunnel till Sjölunda. Tunneln kommer att underlätta Staffanstorps planer att urbanisera åkrarna söder om Lunds kommungräns.
   S, M och L i Lund har beslutat att förespråka Sjölunda-alternativet i fullmäktige. Det ger dem 1 rösts majoritet. Utgången är oviss.

Ekologiskt jordbruk utan gifter och gödningsmedel som kväve och fosfor tillämpas på åkrarna vid naturreservatet norr om Höje å. Fälten söder om ån i Trolleberg och Flackarp har däremot stora utsläpp av kväve och fosfor. Detsamma gäller åkrarna längre upp längs ån. Kvävet och fosforn rinner med åvattnet ut i Öresund.

Höjningen av havsnivån kan vi bara påverka indirekt genom klimatpolitiken. Däremot kan Lomma och Malmö förebygga översvämningsskador genom vallar och restriktioner mot byggande i låglänta strandområden. När Sjölunda norr om Lommabukten byggs ut blir höjningen av havsnivån en viktig faktor att ta hänsyn till.

Grönområden i och intill stadsbebyggelse är betydelsefulla för de boendes trivsel och hälsa liksom för att hämma översvämningar och miljögifter. Höjeås naturreservat är något så sällsynt som ett vildmarksområde med rikt djurliv och biologisk mångfald på gångavstånd från Lunds centrum. Ån, dammarna, betesmarkerna, de ekologiska åkrarna och Sankt Larsparken älskas av lundaborna. Dammarna måste bevaras. Kanske kan Höje å Ledas genom dem.
   Fullmäktigebeslutet på torsdag är ett viktigt avgörande inför framtiden