2022-12-01

En budget för jämlik välfärd och klimatomställning

 
Helena Falk, foto Marianne Sonnby Borgström 

Under två dagar i mitten av december beslutar Lunds kommunfullmäktige om budget för 2023. Det är i grevens tid, budget för kommande år måste egentligen fattas innan november månads utgång men om det finns särskilda skäl – och valet får anses vara ett sådant – kan budgeten beslutas i december. Där är vi alltså nu och förutom det nya styrets (S, M och Kd) budgetförslag finns förslag från Miljöpartiet, ”Mitteninitiativet” och från oss i Vänsterpartiet.
   Vänsterpartiet Lund lägger ett budgetförslag för jämlikhet och grön omställning i en osäker tid. Med ett krig som rasar i vår närhet och ett spänt internationellt läge, inflation och ökade kostnader, en marknadsekonomi som svajar rejält och skapar osäkerhet och stress hos vanliga människor. Då är det viktigare än någonsin att det offentliga står stadigt och erbjuder människor den trygghet de behöver och förtjänar.

Skola och utbildning i världsklass
Lunds tidigare högerstyre genomförde gigantiska nedskärningar i Lunds skolor och förskolor. När budgeten för 2021 beslutades lyckades vi efter många års kamp sätta stopp för nedskärningarna i grundskolan och förskolan. Men för att återuppbygga det som har raserats av årtionden av nedskärningar krävs rejäla satsningar. De flesta barngrupper i Lunds förskolor är mycket större än vad Skolverket rekommenderar och förra året rapporterade Lärarförbundet att 92 procent av Sveriges kommuner har fler lärare per elev i grundskolan än Lunds kommun har.
   I dessa osäkra tider är skolans kompensatoriska uppdrag viktigare än någonsin. Alla barn och unga ska erbjudas en trygg skola och omsorg så att var och en kan växa och utvecklas på sina villkor. Den närmaste skolan ska vara den bästa – oavsett var man bor. Våra lärare ska få de resurser de behöver för sitt uppdrag och elevhälsan ska byggas ut. Vi vill stärka skolbiblioteken i deras viktiga roll för barns utveckling.

Höj tempot i klimatomställningen
För att möta dagens problem och skingra orosmoln vill vi satsa på förstärkt energirådgivning som ska nå såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar och företag. Vi vill att kommunen storsatsar på solceller och arbetar med hållbar upphandling så att miljö- och rättvisekrav blir en naturlig del när kommunen upphandlar varor.
   Vi i Vänsterpartiet är beredda att lägga om kommunens investeringsbudget för klimatet. Vi tar bort investeringar i ny motorväg och lägger i stället in stora satsningar på förnybar energi, på energieffektivisering av våra fastigheter samt på fler och säkrare cykelvägar.
   En stor andel av utsläppen i Lunds kommun kommer från transporter. Här vill vi se satsningar på kollektivtrafik som ett led i att minska utsläppen. Vi vill att Lunds kommun köper in en ungdomsbiljett som gör att alla ungdomar åker gratis i hela Skåne under hela året. Det är ett sätt att tidigt grunda en vana att åka kollektivt och samtidigt elimineras ojämlikhet som beror på föräldrarnas ekonomi. Vi vill också att periodbiljett införs som en personalförmån samt att pensionärsbiljetten utökas så att den gäller från 70 år och hela dagen.

En värdig och trygg äldreomsorg
I omsorgen om våra äldre ska Lunds kommun ta tillvara lärdomarna från pandemin. Coronakom-missionens slutsatser ska implementeras så att vi står rustade för framtida pandemier och andra kriser. Vår personal ska ha inflytande över sitt arbete och sitt schema och som brukare ska du inte behöva möta ständigt nya ansikten. De äldre och personer med funktionsnedsättningar som behöver hjälpmedel för att klara vardagen ska inte belastas med avgifter. Det är djupt orättvist och drabbar många människor som redan har små marginaler i ekonomin.

Kommunen – en attraktiv arbetsgivare
Att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare är helt avgörande för kommunens framtida kompetensförsörjning. Genom att inför jämställda löner kan vi locka kvalificerad personal till vård- och omsorgsyrkena, liksom till kök och lokalvård. Utan engagerad personal inom dessa områden stannar välfärden. För allas trygghet vill vi att Lunds kommun tecknar ett lokalt kollektivavtal om att slopa karensavdraget. Det skulle vara en stor jämlikhetsreform och en viktig samhällsinsats för att motverka smittspridning.
Helena Falk, Vänsterpartiet

Inga kommentarer: