2008-03-13

Ang ”Bockskyltar, s.k. ”gatupratare”, och skyltvaror”
av Nita Lorimer

Skrivelse från Vänsterpartiet till Tekniska Nämnden

Vid Tekniska nämndens möte den 23 januari 2008 behandlade vi en skrivelse från kommunala handikapprådet avseende förbud mot reklamskyltar och enkelt avhjälpta hinder.
I tjänsteskrivelse 2007-12-05 från tekniska förvaltningen – gatu- och trafikkontoret blev vi informerade att
”Förvaltningen fick i uppdrag att besvara skrivelsen och gavs samtidigt i uppdrag att arbeta vidare för att minimera problemet och förbättra tillgängligheten, i dag finns ca 20 stycken lagliga tilllstånd för ”gatupratare” i Lunds tätort.”
Med denna information kunde vi bara anta att de allra flesta ”gatupratare” saknade tillstånd och därför var problemet inte för många tillstånd utan att tillstånd inte avkrävs.
Det var med denna bakgrund jag instämde i att ställa mig bakom tjänsteskrivelsen. Vi efterfrågade också en komplett lista på de tillstånd som finns så att vi själva kan bilda oss en uppfattning om vilka åtgärder som kan behövas för att förbättra situation för synskadade.
Döm om min förvånig när jag fick listan och konstaterade att det finns 47 tillstånd i Lunds centrala tätort. Det är fortfarande långt ifrån alla befintliga skyltar mm som har tillstånd men 47 är en helt annan siffra än c:a 20.
Eftersom verkligheten och informationen vi hade till hands vid mötet skiljer 1467sig så markant vill jag att denna fråga åter lyfts till nämnden för att diskutera om inte tillståndsgivningen ska vara mycket mer restriktiv än nuvarande praxis. Det har helt klart gått en inflation i skyltning på vissa gator i Lund vilket gör dem till hinderbanor för blinda.
Nita Lorimer, Vänsterpartiet

Inga kommentarer: