2019-09-12

Angående begränsning av s k elsparkcyklars hastighet
av Ulf Nymark

Till Lunds kommunfullmäktige
Interpellation ställd till Jan Annerstedt,
ordförande i Tekniska nämnden
Som ingen har kunnat undgå att notera har ett nytt inslag i Lunds trafikmiljö på senare tid gjort sitt intåg: de s k elsparkcyklarna. Hundratals elsparkcyklar ska nu samsas med övriga trafikslag. Det skapar trängsel, och konflikter mellan olika trafikantgrupper har därmed ökat. Tydligast märks detta i den redan mycket trånga stadskärnan som tidvis på de centrala gatorna och torgen präglas av en ganska kaotisk och svåröverskådlig trafiksituation.
   Ofta framförs elsparkcyklarna i hög hastighet och ofta med bristande efterlevnad av trafikreglerna. Det finns därmed stor risk för trafikolyckor där elsparkcyklar är involverade. Hur olycksstatistiken för Lunds del ser ut är mej obekant, men klart är att i flera andra kommuner har ett stort antal olyckor inträffat. Oavsett faktisk olycksrisk upplever många lundabor, att otryggheten i trafiken har ökat med elsparkcyklarnas tillkomst.
   För att minska riskerna för både elsparksförare och andra trafikanter har i flera kommuner (t ex Malmö, Helsingborg, Göteborg) för elsparkcyklar införts hastighetsbegränsning till högst gångfart för en del av gatunätet. Ibland har begränsningarna skett på initiativ av elsparkscykelföretag, ibland efter tydligt uttalade önskemål från kommunen.
   För att minska olycksrisker och otrygghet är det lämpligt att Lunds kommun också får till stånd en sänkning av maxhastigheten för elsparkcyklarna till gångfart eller nära gångfart på de centrala gatorna i staden.
   Med hänvisning till vad som sagts ovan vill jag ställa följande frågor till dej:
Är du beredd att ta initiativ till att maxhastigheten för elsparkcyklar begränsas till gångfart eller nära gångfart i stadskärnans centrala delar?

Ulf Nymark, Miljöpartiet de gröna

1 kommentar:

Unknown sa...

Här följer det skriftliga svar på frågan som Ulf Nymark ställt till mig i min egenskap av ordförande i tekniska nämnden i Lunds kommun. /Jan Annerstedt.

1. Det korta svaret på frågan om maxhastighet mm för elsparkcyklar:

-Ja, arbete pågår redan med hastighetsbegränsning inom vissa områden i Lunds stadskärna/innerstad. Några bolag som levererar transportservice via elsparkcyklar har redan idag installerat automatisk hastighetsbegränsning. Arbetet fortsätter och alla bolag ska så snart som möjligt ha infört automatisk hastighetsbegränsning.

2. Det längre svaret på frågan:

-Ny teknik är ofta kontroversiell när den ska anpassas till det omgivande samhället och spridas till nya användare – kommersiellt eller på andra sätt. Steget mellan ny uppfinning och en väl fungerande innovation är ofta dyrt och besvärligt. Det kan ta lång tid och t o m kräva nya regler och ny lagstiftning. Vi lever i en tid då ny teknik och därmed ekonomi utvecklas snabbare än någonsin.

Elsparkcyklar är ett konstruktivt inslag i den nya delnings- och serviceekonomin som gynnar hållbarhet. Vi slipper köpa eget transportfordon – vi hyr istället till en relativt billig penning, även om kostnaden är något högre än för en hyrcykel (typ Lundahoj).
I dagens läge vet ingen om elsparkcyklar är här för att stanna eller om det handlar om en högst tillfällig lösning på ett transportproblem i stadsmiljön. Mitt intryck är att många lundabor och besökare uppskattar detta nya transportslag som inte släpper ut avgaser, kan köra inomhus, är tysta och lätta att hantera och erbjuder en enkel, flexibel och därmed praktisk ersättning för bilen och motorcykeln. Lund ska inte bara vara ”idéernas stad” utan också en plats där nya idéer också kan bli verklighet.

Det tycks som om vi bara står i början av utvecklingen av elsparkcyklar/elscooters: de blir stabilare och välter inte så lätt vid parkering, service och styrning via appar, enklare städning (snabb inhämtning av felplacerade elscooters) och bättre kartor med ständig lokalisering. Samverkan mellan bolagen i Lund innehåller en överenskommelse att servicepersonal som passerar en elscooter som vält eller står fel, så reses den upp och placeras rätt - oavsett vilket bolag scootern tillhör.

Viktigt att understryka: Ordningen i trafiken i Lund - oavsett fordon - t ex hur man kör och om man bryter mot lagar och förordningar, är alltid en polisiär fråga.

Lunds tekniska förvaltning har på mitt initiativ inlett ett samarbete med kollegorna i Malmö för att de två städerna ska få samma eller snarlika regler för elsparkcyklar. En gemensam utredning, som bygger på aktuella erfarenheter också från andra kommuner och i andra länder, har inletts. Som i Malmö har tekniska förvaltningen i Lund redan haft dialoger med elskoterföretagen bl a för att lösa parkeringsfrågan. När företagen inte uppfyller kommunens krav på parkering samlar tekniska förvaltning in elscooters på samma sätt som förvaltningen samlar in cyklar. Mot avgift hämtar bolagen ut insamlade skotrar.

Vid ett möte i september 2019 med tekniska förvaltningen deltog alla fyra elskoterföretagen i Lund. Då framkom att alla företagen redan idag har tekniska möjligheter att genom geofencing förhindra att elskotrar kan parkeras inom valda områden. Även körhastigheten kan begränsas inom givna områden. Just nu pågår samordning av sådana krav-områden och bolagen anpassar till s k geofencing-kartor. Ett exempel: Hastigheten kan begränsas till 6 km/tim i t ex cykelstråket genom Stadsparken, vilket sannolikt gör det ointressant att köra och parkera där.

Jan Annerstedt (FörNyaLund)