2021-03-18

Framgafflat – om cykel och trafik av Ulf Nymark

 Extra: Statlig utredning om regler för elrullbrädor


Läs hela rapporten »              

En statlig utredning, ”Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon”, genomförd av Transportstyrelsens lades i början av denna månad fram på regeringens bord. Det handlar alltså om elrullbrädor, så kallade elsparkcyklar.
   De förslag utredningen lägger fram syftar enligt utredaren till ”att möjliggöra en utveckling mot trafiksäkrare, hållbara och ändamålsenliga fordon” och att tydliggöra att elrullbrädesförare ska följa trafikreglerna för cykel.
   Utredningen innehåller egentligen endast fyra förslag. Här nedan redovisas de, i den ordning utredaren lägger fram dem och med mina kommentarer.

1. Slopad begränsning av motoreffekten på elrullbrädor.
Utredningen föreslår alltså att motoreffekten på elrullbrädor i fortsättningen inte ska begränsas till nu gällande 250 watt. Tillåten toppfart ska dock även i fortsättningen vara 20 km/tim.
   Motivet till detta är, att med ökad motoreffekt så kan vikten öka och fordonen kan bli robustare och trafiksäkrare. För att undvika att det blir alltför tunga fordon på grund av slopat tak vill utredaren att det ska införas bestämmelser om maxvikt. Risken för att elrullbrädorna trimmas och därmed nå väldigt höga hastigheter är uppenbar. Detta påpekas också i utredningen, men denna risk avfärdas med att det kan stävjas genom föreskrifter.
   Egendomligt nog tycks utredaren anse att slopad maxeffekt är den allra viktigaste förändringen eftersom detta förslag presenteras först av alla i utredningen. Det framgår inte heller varför slopad effekttak ska gälla enbart elrullbrädor, men inte elcyklar.


2. Slut att få köra elrullbräde på gångbana
Idag får elrullbrädor framföras på trottoarer och gångbanor om maxhastigheten är 6 km/tim. Förslaget är att reglerna ska ändras så att detta blir förbjudet, precis som det är för cyklar idag. Motivet för detta förslag är uppenbart: det blir tydligt att elrullbrädor fullt ut ska följa samma regler som cyklister och det blir en tryggare trafikmiljö för fotgängare.
Hade utredningen inte föreslagit en ändring på denna punkt hade det varit något av en sensation. Alltså: en bra och nödvändig, men självklar, förändring.


Cykelpassage och övergångsställe
 

3. Cykelpassager ska tas bort – på sikt
För några år sedan infördes en märklig förändring i Trafikförordningen. Begreppet ”cykelpassager” infördes. Det var cykelöverfarterna som genomgick ett namnbyte. På en cykelpassage, dvs före detta cykelöverfart, gäller att cyklister har väjningsplikt gentemot korsande fordonstrafik, men när en cyklist väl är ute på passagen ska korsande fordon väja. Alltså är cykelpassage ett tämligen verkningslöst påhitt. Det innebär i stort sett bara att det inte är tillåtet att köra på en cyklist som färdas på själva passagen.
   När de gamla cykelöverfarterna således gjordes till cykelpassager infördes i stället en ny typ av korsningspunkter mellan cyklister och motorfordon. 


Cykelöverfart-och-övergångsställe

Denna nya korsningspunkt fick överta beteckningen ”cykelöverfart”. Där gäller att fordon som korsar en cykelöverfart har väjningsplikt gentemot cyklisten, alltså i princip samma typ av regler som gäller för gående på övergångsställen. De nya cykelöverfarterna är också markerade med ett särskilt vägmärke. Cykelpassager har inget vägmärke, bara en markering i gatan med vita fyrkanter.
   Denna förändring var och är totalt obegriplig. Inte bara för att begreppet ”cykelöverfart” fick en helt ny innebörd, utan att det fanns nu två typer av korsningspunkter med helt olika regelverk. Det har varit totalt förvirrande både för cyklister och bilister.
   Nu föreslår utredningen att cykelpassager ska tas bort, men först på sikt. Väghållarna ska få 7 år på sej att genomföra denna förändring. Till att börja med föreslås möjligheterna att märka ut nya cykelpassager att upphöra.
   Självklart är det bra att det enbart finns ett enda regelverk och en enda utformning för cyklister vid korsning med gata eller bilväg. Men som jag ser det är det en alldeles för lång omställningstid som föreslås. Motivet för den långa tidshorisonten är att det innebär kostnader för väghållare att genomföra förändringen. Men pengar saknas ju inte hos väghållarna, det märker en tydligt när det gäller satsningar på bilinfrastruktur.

4. Ta bort möjligheten att cykla på körbanan när det finns cykelbana
För några år sedan ändrades Trafikförordningen så att det blev tillåtet att cykla på körbanan, även om det fanns en cykelbana parallellt med gatan. Det är tillåtet enbart för personer över 15 år.
   Bakgrunden till att det dittills gällande tvånget att använda enbart befintlig cykelbana togs bort var att cykelolycka här i Lund. En cyklist som cyklade på gatan, trots att det fanns en cykelbana, blev påkörd av en bilist. Cyklisten bötfälldes för att ha cyklat på gatan. Karin Svensson Smith (MP), då ordförande i riksdagens trafikutskott, drev igenom att denna bilisternas ensamrätt till gatan togs bort.
   Nu vill alltså utredningen återinföra bilisternas monopol på att färdas på gatan, om det finns en cykelbana inom synhåll. Motivet? Det skapar tydlighet kring var en cyklist får framföra sitt fordon och det ger högre trafiksäkerhet för cyklisten. Säjer utredaren. Ytterligare ett motiv är enligt den optimistiska utredaren, att det ”synliggör behovet av att utöka och förbättra infrastrukturen för cykel”. Detta behov som har varit synligt för cyklisterna hur länge som helst!

Sammanfattning
För elrullbrädesförare innebär utredningens förslag en klar förbättring med avseende på möjligheten till större motoreffekt och ökad trafiksäkerhet. Men denna ökade trafiksäkerhet kommer alltså att ske på bekostnad av ökad olycksrisk för andra trafikantkategorier, framför allt fotgängare och cyklister. Förbudet mot att cykla på trottoar och gångbana kan synas vara en försämring för elrullbrädesförarna, men många kommer nog ändå att nyttja trottoarerna.
   För gångtrafikanter innebär förbudet en förbättring. Förhoppningsvis kommer elrullbrädesåkande på trottoarerna att minska något. Och de som fortsätter att köra där kommer att kunna hutas åt och/eller trakasseras av fotgängarna.
   För cyklister innebär förslaget en blandad kompott. Borttagandet av cykelpassager är bra, men enbart om dessa fullt ut ersätts med cykelöverfarter, vilket inte alls är givet. Hur som helst kommer det att dröja innan den delen av förslaget blir verklighet. Solklara vinnare blir bilisterna: deras placering överst i trafikmaktordningen hotades i kanten av att cyklister fick cykla på bilkörbanan, även om det fanns cykelbana. Nu föreslås en återställare och bilismens intar på nytt en stabil topposition i trafikmakt-ordningen.

(I regelverket heter för övrigt elrullbrädorna ”eldrivna enpersonsfordon utan tramp- eller vevanordning. Denna beteckning visar alltså på att den i vardagslag använda beteckningen ”elsparkcykel är missvisande.)           

Inga kommentarer: