2021-03-18

Riv! Sanera! Bygg! av Gunnar Stensson

 Några läsare har frågat varifrån VB har hämtat påståendet, att Lunds kommun illegalt donerade mark till Å&R på 1930-talet. (Se förra veckans VB).
   Källan är Sverker Oredssons Lunds historia – staden och omlandet. 3. Modern tid. Där tankar möts. Sid 123. ”År 1938 tog Lunds stadsfullmäktige beslutet att ge mark till Åkerlund & Rausing. Beslutet togs under stort hemlighetsmakeri och innebar att staden gav företaget en subvention i strid mot kommunallagarna.”
   I en offentlig utredning om näringslivets lokalisering 1951 skrev landshövding Arthur Thomsson: ”Då en av landets större industrier i pappersbranschen skulle lokaliseras till Lund, fick bolaget utan vederlag 30 000 kvadratmeter mark för industribyggnad och staden förband sig att kostnadsfritt iordningställa vägar samt elektricitets-, vatten- och avlopps-ledningar. Fri anslutning till av staden anordnat anslutningsspår till SJ medgavs.”
   Ingen överklagade emellertid detta illegala kommunala beslut.

Lund, som hade förvärvat marken från greve Wachtmeister, byggde Källby reningsverk, grävde reningsdammar från järnvägen till Värpinge, ordnade vatten,  avlopp, el och industrispår till järnvägen och presenterade det hela till Å&R för fritt bruk. Var så god!
   1939 invigdes lokalerna. 1951 var antalet anställda 800. En hållplats anlades för tillresande arbetskraft.
   Vart den jordbrukande befolkningen i Källby försvann är oklart. I området bor ingen.
   Lund har nu återköpt den donerade marken för att anlägga Källby-staden. Man kan tycka att den åtminstone borde återlämnats gratis.
   Beslut om framtiden för Källby reningsverk tas i torsdagens fullmäktige. M, L och C vill lägga ner Källby reningsverk och pumpa Lunds kloakvatten till Sjölunda-verket. De genomdriver sannolikt sin vilja och avvisar en ny återremiss. Men beslutet är inte definitivt utan ska bekräftas nästa år.
 


Det röda strecket visar det skyddsavstånd på 400 meter för bostäder som krävs runt ett reningsverk om det inte är täckt. Eftersom Lund har planer på att expandera kraftigt kan det vara bättre att denna attraktiva mark runt Källby används för bostäder, menar VA Syds ledning. FOTO: VA SYD

Hur går det då med Källbystaden? Källby reningsverk blir under alla förhållanden kvar i minst tio år till. Industriområdet ligger till största delen öde, inhägnat bakom tre meters taggtrådskrönt ståltrådsstängsel. Ägarkontrakten i det stora koloniområdet norr om Maskinvägen är giltiga tio år till. Ska ingenting börja hända förrän på 2030-talet?
   Vi menar att man borde börja riva gamla lokaler på det 30 000 kvadratmeter stora Å&R-området snarast och ställa det i ordning för bostadsbyggande.
   I värsta fall är området förgiftat med toluen och andra gifter. På 1990-talet drev de stickande gaserna in i Klostergården. Somliga blev sjuka. Föräldrar tog hem sina barn från dagiset vid Västanväg. Först efter några års opinionsbildning minskade toluenutsläppen, men risken finns marken är förgiftad. Noggrann kontroll och eventuell sanering måste genomföras.
   Så snart det är gjort borde man börja bygga utan att invänta att reningsverksområdet och kolonierna eventuellt kan tas i bruk.

Det som behövs är billiga hyreslägenheter i olika storlekar i höga hus för att spara grönområden och orörd natur.
   Byggandet av Klostergården kan tjäna som exempel. 1961 gjorde man sig av med 1958 års stadsplan och antog en ny genomarbetad och revolutionerande plan med 10 kringbyggda höghusgårdar, skola, köpcentrum, ungdomsgård, kyrka och Robert Montans och Lars Lundgrens stora park ”som måste räknas till sällsyntheterna” och som blev möjlig tack vare de höga husen.
   1962 började man bygga och 1966 var husen inflyttningsklara. De är 55 år sedan, de boende trivs, många av de första boende, nu mellan 75 och 95 år gamla, bor fortfarande kvar och gymnastiserar utomhus på de vackra gårdarna. Allt eftersom de går bort flyttar nya barnfamiljer in. Byggprocessen beskrivs i detalj av Tomas Tägil i uppsatsen Klostergården – den modernaste stadsdelen i Föreningen Gamla Lunds årsbok 2017, som också innehåller flera andra artiklar om bostadsområdet. Läs!
   Om vi vore lika kreativa och effektiva som 1960-talets arkitekter och byggherrar skulle vi börja bygga nästa år och ha Å&R-området – som är hälften så stort som Klostergården – färdigt för inflyttning till 2026, två år efter invigningen av Klostergårdsstationen.
   Korpfotbollsplanerna öster om järnvägen måste hållas fria. Antalet ungdomar i Lunds skolor växer och har vuxit hela millenniet. Inte heller vill vi ha en stor regional inomhusanläggning där.
   Nu börjar de gröna naturgräsplanerna fyllas av fotboll och andra utomhusverksamheter. Ett par extra höghus inom Å&R-området kan befria dem från klåfingrig bebyggelse.

Inga kommentarer: