2008-01-24

Klimathotet angår inte Lund
av Ulf Nymark

Stor majoritet säger ja till ökad biltrafik på Väster
Ett förslag till detaljplan vars syfte är att främja biltrafiken till Mobilia och det s k Nova Lund är nu ute på remiss. Tekniska nämndens majoritet instämmer: mera biltrafik är inga problem!

Byggnadsnämnden vill ha en cirkulationsplats vid infarten till Nova Lund från Fjelievägen och till Mobilia. Detta för att öka framkomligheten för bilar. Man föreslår också en gång- och cykeltunnel under Fjelievägen mellan Mobliaområdet och Nova Lund. Gång- och cykeltrafiken är nämligen ett hinder för bilisterna, som i varje fall under stundom tvingas ta viss hänsyn till dessa trafikantkategorier.
Förslaget fanns på dagordningen vid veckans sammanträde med Tekniska nämnden. Tjänstemännen föreslog att planförslaget skulle bifallas. Demokratisk Vänster ville i stället att nämndens i stället skulle yttra följande:

Yrkande från Demokratisk Vänster:
Tekniska nämnden föreslås besluta
att avslå förslaget till detaljplan under åberopande av att
• ökad trafiksäkerhet för GC-trafik som korsar Fjelievägen kan åstadkommas med betydligt billigare och enklare åtgärder än en GC-tunnel, t.ex. genom att säkra en högsta hastighet på 30 km/tim för motorfordonstrafiken på Fjelievägen

• ökad kapacitet i vägtrafiksystemet är ägnad att alstra ytterligare biltrafik och gynnande av externhandel på bekostnad av handeln i stadsdelscentra och i stadskärnan. Ökade trafikmängder kommer även den föreslagna biltillvända snabbmatserveringen att medföra. Ökad biltrafik står i strid med Lunds kommuns miljömål
• planeringen för området borde ta fasta på fysiska åtgärder och ekonomiska och juridiska styrmedel i syfte att minska biltrafiken, inte att stimulera till mer biltrafik och därmed ytterligare negativ miljö- och klimatpåverkan

Inget annat parti ställde upp på detta förslag till yttrande (mp deltog inte i mötet) Vänsterpartiet ville inte ha cirkulationsplatsen, men ställde upp på att gräva ner GC-trafiken under jorden.
Det är bara att konstatera att varken växthusgaser, kväveoxider eller partiklar är ett bekymmer för borgare och socialdemokrater. Inte heller hur det går med kommersiell och annan service i stadsdelarna och i stadskärnan.
Ulf Nymark
Demokratisk Vänster i Tekniska nämnden

Inga kommentarer: