2009-03-19

DV och MP i gemensam motion om Solhällan

Kolonisterna på området Solhällan har vid ett flertal tillfällen gett uttryck för sin oro över planerna på att dra en bilväg genom koloniområdet i samband med byggandet av ett nytt bostadsområde öster om kolonierna.

Den 27:e september i fjol inbjöd kolonisterna Lunds politiskt förtroendevalda till ett informationsmöte. Vid mötet framkom att det finns outredda och - vilket det rådde tämligen stor enighet om bland de närvarande politikerna - - bättre alternativ till vägdragning än de som förutsätter en bilväg genom koloniområdet.
Vid sammanträffande mellan tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret och representanter för de boende vid Fritjofs väg den 3 oktober meddelade Stadsbyggnadskontorets tjänstemän att kontoret inte skulle arbeta vidare med att förbereda planarbetet för Solhällan förrän Byggnadsnämnden gett direktiv om fortsatt inriktning av planeringen.

Så vitt vi vet har inga sådana direktiv ännu givits av nämnden.

Vi föreslår med anledning av detta
att Byggnadsnämnden ger Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i planarbetet med bostadsområdet Solhällan finna lösningar som utesluter att koloniområdet tas i anspråk för en bilväg eller på annat sätt skövlas p g a byggandet av det nya bostadsomxådet.

Sven-Bertil Persson, Demokratisk Vänster
Rolf Englesson, Miljöpartiet

Inga kommentarer: