2010-11-25

Höje å – urbanisering och översvämningar
av Gunnar Stensson

Snö och nordanvind. Brunt oroligt vatten strömmar över Källby ängar och breder ut sig över stora arealer. Kylan tycks stanna några dagar. Då fryser vattenflödet och ån kan återvända till sin strömfåra. Tills det töar.
   Vattennivån varierar mer än tidigare. Gång på gång översvämmas strandängarna, stigarna, gångbroarna och vägarna.
   Visst svämmade ån över också förr, när tunga höstregn föll, vid snösmältningen och enstaka sommarskyfall. Men nu räcker ett par millimeters duggregn,
   Vattnet fylls av föroreningar. Tidigare var det främst jordbrukets fosfor- och kväveutsläpp. Nu är det smuts från gator och vägar. Föroreningarna, det häftiga flödet och vattnets nivåskillnader skadar fisk, grodor och allt liv.
   Tjock och brun rinner ån ut i Öresund. När man står vid fyren i Lomma ser man hur det bruna åvattnet skiljer sig från det genomskinliga havsvattnet. På ömse sidor om den bruna strömmen ligger badplatser.
   Vad beror förändringen på?
   Det kan inte vara dagvattnet från Lund och Klostergården. Det passerar nämligen till största delen reningsverket och dammarna och är ganska rent när det når ån i närheten av Värpinge.
   Nej, orsaken är den snabba urbaniseringen av Sankt Lars och Källby ängar. Mängder av träd och buskar har fällts. Rötterna har dragits upp. Jorden absorberar inte vattnet utan det rinner över markytan eller forsar rakt ner i ån genom ett nytt avloppssystem för dagvatten.
   Problemen växer allteftersom nya hus, gator och parkeringsanläggningar anläggs och fler träd fälls.
   Det handlar om Källby ängar där Riksbyggen planerar 250 lägenheter med parkeringsplatser mellan husen, PEABs bostäder vid Hunnerups- och Källbyhemmen, HSB:s stora satsning med ett 20-tal flerfamiljshus i Sankt Lars-parkens sydöstra hörn och naturligtvis de vidsträckta parkeringsytorna för hundratals bilar mellan asylbyggnaderna söder om ån.
   Vägarna breddas och bron byggs om för den ökande trafiken. Hundratals yrkesverksamma och tusentals elever reser dagligen till och från området.
   Urbaniseringen av Sankt Lars kan vi inte längre hejda. Däremot är det möjligt att stoppa Trolleby, Staffanstorps planerade villastad vid Höje å.
   Redan nu krävs åtgärder för att motverka skadorna i dalen och längs åns nedre lopp. Också enkla förbättringar kan hjälpa. En jordbrukare som jag mötte vid Flackarpsbron menade, att om man planterade en rad pilar längs ån nedanför Högevallsbadet så skulle stränderna stabiliseras samtidigt som markens förmåga att absorbera vatten ökade. Där växte flera höga pilar för ett par decennier sedan, påminde han.

Inga kommentarer: