2016-12-08

En sista (?) antispårvägskampanj av Ulf N

Snart sätts spaden i jorden för start av spårvägsbygget. Någon gång i början på det nya året beräknas byggstart ske. Spårvägsmotståndare har inför detta samlat sig till en sista (?) kampanj. Ett tjogtals skrivelser har landat i kommunstyrelseledamöters och andra politikers epostlådor. Alla skrivelser har – möjligen på något enstaka undantag när – exakt samma ordalydelse.
   Det kan kanske ha visst intresse för VB:s läsare att ta del av motståndarnas rundskrivelse och vad vi från den styrande koalitionen har svarat. De båda texterna återges här i sin helhet.
 

Spårvägsmotståndarnas skrivelse

Till ansvariga politiker och tjänstemän
Anläggandet av spårvägen i Lund kommer att medföra allvarliga konsekvenser för stadsmiljön, bland annat en omfattande trädavverkning och svåra trafikproblem. Jag protesterar mot kommunens ovilja att överväga de tungt vägande argument mot projektet som framförts. Spårvägen kommer att innebära orimliga kostnader för Lunds redan ansträngda ekonomi. Jag kräver att beslutet att genomföra projektet upphävs till förmån för alternativet moderna elbussar. De är flexiblare, långt billigare än spårvägen och åstadkommer endast minimala ingrepp i befintlig miljö.
 

Svar från det rödgröna kommunstyret
Hej XX!

Tack för ditt mejl och ditt engagemang i utvecklingen av Lunds kommun. Vi värdesätter att våra medborgare hör av sig och är aktiva. Vi vill ta tillfället i akt att ge vår syn på varför besluten kring införandet av spårvägen är fattade och varför vi ser detta som en nödvändig utveckling.

Nya krav på kollektivtrafiken i Lund
Lunds kommun är inne i en expansiv fas. Den nya stadsdelen Brunnshög planeras husera 40 000 människor, det är ungefär lika många människor som bor i Trelleborg. Många nya arbetstillfällen kommer att skapas, inte bara i Brunnshög utan i också i hela Lund och i hela regionen. Detta tack vare de två nya forskningsanläggningarna Max IV och ESS som tilldrar sig stort intresse från i stort sett hela världen. En förutsättning för att Brunnshög ska nå sin fulla potential är att det finns en koppling mellan den nya stadsdelen och staden i övrigt. Men spårvägen är även viktig för staden i övrigt eftersom det planeras förtätningar på sjukhusområdet, vid LTH och Ideon. Detta tillsammans ställer helt nya krav på kollektivtrafiken i kommunen.

Spårvagn ger större kapacitet
Därför beslutade kommunfullmäktige den 18 december 2015 att ge igångsättningsbesked för spårvagnsbyggnationen. Beslutet föregicks av flertalet utredningar samt en second opinion-utredning som granskade hela projektet under 2015. Anledningen till att kommunfullmäktige har valt spårburen trafik istället för till exempel bussar är många. En av dem är att kapaciteten blir väldigt mycket större. Varje spårvagn kommer att ersätta ett antal bussar och personbilar. För att illustrera behovet så skulle det i rusningstid behövas cirka 24 meter långa superledbussar som avgår var tredje minut från Clemenstorget. 

Fördelar ur miljösynpunkt
En annan anledning är att forskning och praktisk erfarenhet visar att spårhållplatser, men även hela spårvagnsstråken, lyfter stadsdelar och skapar attraktiva miljöer och ökar trivseln. En tredje anledning är att spårvagnar har flera fördelar ur miljö- och klimatsynpunkt. Spårvagnen kan köras med förnyelsebart producerad el och dessutom är rullmotståndet mellan spår och räls avsevärt lägre än det är mellan däck och väg. Det ger en energieffektivare och mer miljöanpassad trafik. Ett såhär kapacitetstarkt trafikslag gör det dessutom möjligt för många människor att ställa om sina resor från bil till kollektivtrafik, där spårväg ger bättre resekomfort än buss.

Kostsamt att stoppa bygget nu
För byggandet av spårvägen får Lunds kommun dels 50 % statlig medfinansiering och dessutom har flera fastighetsbolag frivilligt ställt upp med finansiering. Att nu bromsa eller stoppa byggandet av spårvägen skulle bli en oerhört kostsam affär inte bara för Lunds kommun utan också för andra aktörer som redan investerat i arbetet, däribland Region Skåne. Lunds kommun har fram till i dag redan lagt ner cirka 70 miljoner kronor i planering och projektering av spårväg. Uppskattningsvis har Region Skåne haft kostnader i samma storleksordning. Investeringarna i spårvägsprojektet står inte i konkurrens med driftsmedel som används till bland annat skola, vård, omsorg och kultur. Det är enbart kapitaltjänstkostnader samt drift och underhåll som belastar driftbudgeten.

Nyplantering av träd
I spårvägsprojektet har vi höga ambitioner vad gäller att skapa en attraktiv stadsmiljö. Målet är att stadsrummen ska bli gröna och innehåller utöver att ersätta asfalt med gräs mellan spåren en omfattande satsning på nya träd. Det är som ni noterat så att några av de befintliga träden kommer att tas ned, men det kommer att planteras ett stort antal nya träd som kommer att ges bra förutsättningar att utvecklas och leva länge. Vi vet bland annat att de robinior som finns längs Sankt Laurentiigatan är i så dåligt skick att de oavsett spårvägsprojektet skulle behövts ersättas.
   Du kan följa projektet på denna hemsida:

Med vänlig hälsning,
Anders Almgren, (S) kommunstyrelsens ordförande
Emma Berginger, (MP) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande tekniska nämnden
Elin Gustafsson, (S) kommunalråd
Björn Abelson, (S) ordförande byggnadsnämnden
Ulf Nymark, (MP) 1:e vice ordförande byggnadsmänden
Lena Fällström, (S) 1:e vice ordförande tekniska nämnden

Inga kommentarer: