2018-10-04

Lund omprövar översiktsplanen och Trafikverket fastställer fyrspåren Flackarp-Lund av Gunnar Stensson

Inför det sista sammanträdet med förra mandatperiodens fullmäktige torsdagen 28/9 förväntade sig alla att Lunds nya översiktsplan skulle bli antagen. 
   Visserligen förutsåg de flesta att Ulf Nymarks, MP, skulle kräva, att planen skulle skickas tillbaka och omarbetas för att skydda åkerjorden och andra naturvärden som de i området kring Höje å, men ingen trodde att MP-kravet skulle leda till något annat än avslag och en reservation från Miljöpartiet.
   Eller kanske någon visste?
   Vid omröstningen visade det sig att ytterligare fyra partier stödde kravet på återremiss: C, V, FNL och Fi.
   De fem partierna utgör visserligen långt ifrån någon majoritet i fullmäktige, men tillsammans förfogar de över mer än en tredjedel av fullmäktiges röster, vilket räckte för att skicka tillbaka översiktsplanen för ny utredning enligt bestämmelserna om så kallad minoritetsåterremiss.
   En ny enhetsfront för miljön hade plötsligt och överraskande slagit till.

När nya fullmäktige sammanträder för första gången i slutet av oktober kommer miljöfronten att förfoga över fler röster.
   Också Socialdemokraterna har ett starkt miljöengagemang, även om de denna gång självfallet röstade för översiktsplanen som de efter tre års arbete ville få igenom.
   Miljöarbetet kommer att stärkas i Lund den kommande mandatperioden, inte minst genom FNL:s valframgång.
   Opinionsarbetet för åkermark och miljö under samrådsåret har varit betydelsefullt. Exempelvis föreläsningen om skyddet av Höje å på Klostergårdens mötesplats i maj samlade en stor publik och företrädare från de flesta partierna.

Redan ett par dagar innan kommunfullmäktige beslöt att skicka tillbaka översiktsplanen fastställde Trafikverket järnvägsplanen för fyra spår mellan Flackarp och Ringvägen i Lund.
   Utbyggnaden startar tidigast 2020. De nya spåren kommer att byggas först, väster om nuvarande spår.
   Gång och cykelpassagen mellan Nordanväg och Maskinvägen kommer att ersätta av en ny passage.
   Över väg 108 och Höje å kommer nya broar att byggas.
   Bullerskyddet skall dimensioneras för godstrafik.
   Förskolan Väderleken kommer att bullerskyddas både av en fastighetsnära skärm och en spårnära skärm som också skyddar koloniområdet Klostertäppan.
   Däremot kommer broarna inte att få bullerskydd.
   Höje å-området, som är ett riksintresse för friluftslivet, kommer inte att påverkas utom under korta perioder av brobygget.
   Trafiken i samband med själva bygget kommer att gå på Åkerlunds och Rausings väg.

Länsstyrelsen har godkänt järnvägsplanen, men påpekar att ombyggnaden måste ske enligt både Lunds översiktsplan och detaljplanen för stationsområdet.
   Eftersom fullmäktige i Lund skickade tillbaka översiktsplanen för ny utredning och översiktsplanen är en förutsättning för detaljplanen kan man föreställa sig komplikationer som kan försena arbetet något, men rimligen kommer de vara lösta långt före 2020 och knappast påverka byggstarten.

Inga kommentarer: