2019-10-03

Framgafflat – om cykel och trafik av Ulf N

Att anpassa hastigheten och att gå till vänster
Felutformade tankekurvor på SVT

Sveriges Television har granskat ett stort antal kurvor på landets vägar. De säjer sej ha identifierat 15 800 kurvor ”där det blir svårare att hålla kvar bilen på vägen om man åker i den skyltade hastigheten”. Därför anses dessa kurvor vara felutformade. Läs texten igen: ”om man åker i den skyltade hastigheten” (min kursivering). I någons huvud på SVT har det uppenbarligen blivit felutformade tankekurvor! Den skyltade hastigheten är ju den max tillåtna, ingen hastighet som trafikanten måste hålla och skylten säjer förstås inte heller att fordonsförare i alla lägen kan hålla denna hastighet olycksfritt.
 

 

Hur SVT kan ha glömt Trafikförordningen 3 kap 14 § är en gåta. Denna portalparagraf slår fast: ”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt.”

Fritt fram för alla bilister vid Stortorget
Nu är det åter fritt fram för alla bilister att köra förbi Stortorget. Det är andra gången på kort tid som Tekniska förvaltningen öppnar för fri genomfart. Öppningen nu hänger samman med cykelvägsbygget på Kyrkogatan. I stället för att öppna förbi Stortorget hade det varit fullt möjligt att stänga av för biltrafik på Klostergatan och vi har fått lite färre bilar i stadskärnan. Nu vänjer sig bilisterna att fritt köra vid Stortorget, och när den svarta plasten tas bort från vägskyltarna som reglerar genomfarten kommer den olagliga bilkörningen att ha trappats upp igen.

En MP-motion varje dag under Europeiska trafikantveckan
Lunds kommun under den s k lundakvintettens ledning ville inte göra några egentliga satsningar under den Europeiska trafikantveckan som inföll för någon vecka sedan. MP Lund satsade stort och lämnade in en motion till fullmäktige varje dag under veckan. Två av dem har publicerats i sin helhet i VB, dvs om parkeringsregler för cyklar och om marknadsanpassning av p-avgifter. En av de sju motionerna handlar om samordnad varudistribution i kommunen och en annan om att skapa bilfria zoner vid skolor. Övriga motioner återkommer jag till så småningom.

Elrullbrädor
Fullmäktige tog inte upp min interpellation om elbrädors (s k elsparkcyklar) vid septembermötet i förra veckan. Detta på grund av tidsbrist. Frågan gällde ju om Tekniska nämndens ordförande var beredd att verka för att hastigheten för elrullbrädor begränsades i stadskärnan. Ordföranden har dock i sitt skriftliga svar antytt att det är på gång, i varje fall är det möjligt att tolka det så. Men klarhet i detta lär vi inte få förrän vid fullmäktigesammanträdet i oktober. Kanske.

Vänstertrafik för gående
Alla VB:s läsare känner säkert vad som gäller för gående på gemensamma gång- och cykelbanor. Det vill säja innebörden i Trafikförordningens 7 kapitel, 1 §, 3:e stycket. Men kunskapen bland kommunens fotgängare i allmänhet är minst sagt skral. De velar omkring lite hur som helst på det gemensamma vägutrymmet och vet inte om att de ska hålla sig till vänster. Så här heter det ju i sagda paragraf: ”Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen.”

1 kommentar:

Unknown sa...

Ulf Nymark (MP) har frågat mig (i egenskap av ordf i tekniska nämnden, Lunds kommun) om hastighetsbegränsning mm för elscooters/elrullbräder i Lund. Jag har svarat honom - skriftligt - att en sådan hastighetsbegränsning delvis redan är genomförd och att alla fyra bolagen som erbjuder allmänheten scooters i Lund håller på att införa hastighetsbegränsning - på kommunens initiativ. Vi samordnar reglerna med motsvarande regler i Malmö Stad. Läs mera av mitt utförliga svar i kommentarsfältet till hans fråga i Veckobladet nr 25 (2019-09-13). /Jan Annerstedt (FörNyaLund)