2021-04-29

Lunds miljöredovisning: Inte ens hälften av målen har uppnåtts av Ulf Nymark

Torsdagskvällen i denna vecka använder kommunfull-mäktige bland annat till att ta ställning till Lunds kommuns årsredovisning för år 2020.  I den ingår en separat miljöredovisning, som utgår från målen och delmålen i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling, den s k LundaEko. År 2020 är för övrigt målåret för LundaEko.
 


 

Åtgärder retroaktivt ej möjligt
LundaEko har sammanlagt 38 delmål, som är fördelade på 8 olika ”prioriterade områden”. Av redovisningen framgår att enbart 16 delmål, alltså mindre än hälften av delmålen, klarats av under programperioden. 16 delmål har uppnåtts, medan 9 delmål är ”delvis” uppnådda, ”men det skulle krävas ytterligare åtgärder för att nå målet” Detta sista är lite märkligt – nya åtgärder kan ju inte sättas in retroaktivt, målåret är ju just 2020 och egentligen har alltså målet inte nåtts. Undantaget är målet för utsläpp av växthusgaser, där målåret är 2030. (Mer om detta mål nedan!) Alltså har 21 delmål inte klarats av.

På vissa områden har (nästan) inget klarats av
När det gäller de mål som redovisas som avklarade ska en lägga märke till att flera av dem är av typen ”öka” eller ”minska” utan att något mått eller preciserat värde angivits. Sådana mål säjer ju ingenting om i vilken utsträckning miljön påverkats positivt. Värstingar i klassen när det gäller icke uppnådda delmål är de prioriterade områden ”Hållbar konsumtion” och ”Friskt vatten och frisk luft”. Det förstnämnda prioriterade området har 7 delmål, varav endast ett har klarats av; det sistnämnda området har 4 delmål – inget av dem har klarats av!

Trafiken och jordbruket minskar inte utsläppen

För utsläppen av växthusgaser i kommunen är bedömningen att målet 80 procent minskning, fram till 2030 ska kunna nås, om ytterligare åtgärder vidtas. Hittills har den årliga minskningen varit 7 procent enligt redovisningen. Klimatpolitiska rådet bedömer dock att minskningen är endast 4-5 procent per år i genomsnitt sedan 2014. Kommunens miljöredovisning konstaterar att "det är den lätta delen av arbetet som gjorts. Utsläppsminskningar för att nå målen till 2030 och 2050 måste framöver till stor del göras i trafiken och i viss mån i jordbruket”. Trafiken och jordbrukets andel av den hittills gjorda minskningen är nämligen försumbar. I allt väsentligt är det tack vare Kraftringens utfasning av fossila bränslen i fjärrvärmen som ligger bakom minskningen av utsläppen.

Kraftåtgärder fordras
Det fordras kraftåtgärder för att nå målet år 2030. Lunds klimatpolitiska råd har kommit fram till att den årliga minskningstakten måste öka. Frågan är om en majoritet av Lunds partier är beredda att vidta de kännbara åtgärder som fordras inom trafik och jordbruk. Det är ju den heliga Bilen som berörs och när det gäller jordbruk saknar kommunen i stort sett rådighet över den privatägda jordbruksmarken. En sak är klar: det nuvarande styret, om det tillåts fortsätta ytterligare en eller flera mandatperioden, kommer inte att vilja sätta in de åtgärder som behövs. ”Efter oss syndafloden”, är kvintettens outtalade motto inom klimatområdet. Och när det gäller nivån på utsläpp av växthusgaser är risken uppenbar att det bokstavligen blir en syndaflod.

Inga kommentarer: