2015-04-23

Framgafflat - om cykel och trafik: Före detta S:t Larsparken och bilägande i Lund av Ulf Nymark

Mera biltrafik i ”S:t Autos park”
Strandskyddet vid Höje å i S:t Larsparken blir alltmera en chimär. Byggnadsnämnden har nyligen återigen beviljat undantag från strandskyddsbestämmelserna. Bolaget Hemsö Öresund har fått tillstånd att inhägna ett område vid ån i anslutning till byggnad 18. Där ska bli en förskola. Inte nog med att förskolan och inhägnaden ska placeras inom strandskyddsområdet, den ligger också inom området för av riksintresse för kulturmiljövård. Förutom begränsad åtkomlighet till området runt ån innebär förstås förskolan ytterligare biltrafik. En stor majoritet i Byggnadsnämnden röstade för minskad tillgänglighet och för ökad biltrafik – endast MP yrkade på att nämnden skulle säja nej och reserverade sig också mot beslutet. Det är nog dags att byta namn på området: ”Före detta S:t Larsparken” låter lite klumpigt, men vore en korrekt beteckning. Eller varför inte ”S:t Autos park”? För bilen är ju helig.

En minoritet av lundaborna är bilägare
Varannan lundabo äger en bil – det var budskapet i Sydsvenskan för en tid sedan. Bilägarna snart i majoritet!? Förbluffande siffror! Tidningen modifierar dock det hela: det finns ett stort hyrbilsföretag i kommunen som gör att uppgiften om 50 procent blir missvisande. I verkligheten är det långt ifrån varannan lundaborna som äger en bil. Det var i själva verket en klar minoritet av lundaborna som år 2014 var bilägare: endast ca 30 procent! Vad gäller kvinnor så är endast 11 procent av lundakvinnorna är bilinnehavare. Feministiskt initiativ, som säjer nej till spårvagn, borde nog ta sig en ny funderare på vilket kön det är som i första hand kommer att nyttja spårtrafiken. Totalt sett finns ca 34 500 personligt ägda personbilar i kommunen.

Bristande cykelstatistik
Hur många cykelägare det finns i kommunen har jag förgäves försök få fram pålitliga uppgifter om. Uppgiften står kanske att finna någonstans, men jag har inte hittat den. Utan sifferuppgifter kan man nog ändå lugnt påstå att cykeln är det fordon som i särklass flest lundabor äger. Ska man gissa på ca 80 till 90 procentigt cykelinnehav? Undantar man barn i spädbarnsåldern tror jag siffran närmar sig 100 procent. Så nog kan en undra varför staden planeras i första hand för minoriteten bilägare?

2 miljarder bilar år 2020
Häromdagen hamnade jag som så ofta i en diskussion om utsläppen av klimatgaser. Sätt stopp för alla investeringar i infrastruktur (bilägare, trafikplatser etc) som försvårar att klimatmålen nås, menade jag. En samtalspartner, aktiv i miljörörelser i många år, invände att visst behöver vi bygga ut bilinfrastrukturen. I framtiden kommer alla bilar att gå med eldrift och – underförstått – då är utsläppsproblemen lösta. Jag hoppas att detta enbart är en sällsport udda uppfattning inom miljörörelsen. Idag finns drygt 1 miljard bilar i världen. År 2020 beräknas antalet bilar uppgå till hisnande 2 miljarder. Om ingenting görs åt eländet, förstås. Oavsett drivmedel måste antalet bilar minska. Även fossilfria elbilar vållar stor miljöskada. För det första ger tillverkningen av elbilar utsläpp, och för det andra kommer jordskorpan att utplundras av metaller för att tillverka alla dessa elbilar. För det tredje: hur miljövänlig är el som produceras med atom- eller kolkraft? För det fjärde: en elbil tar lika stort utrymme som en fossildriven bil av samma storlek – trängseln på gator och vägar minskar inte med en fördubbling av antalet bilar. Uppräkningen av nackdelar med bilismen – oavsett drivmedel – är alltför många, även om koldioxidutsläppen kan minskas under själva körningen.

Inga kommentarer: