2019-01-24

Klostergården och Källby: Två stadsdelar i sydvästra Lund, åtskilda av järnvägen av Gunnar Stensson

Lunds översiktsplan beskriver Källby som en sammanhängande stadsdel, omfattande Södra företagsområdet, Reningsverket, Klostergården och Sankt Lars med ett gemensamt centrum vid Klostergårdsstationen.
   Planen tycks bortse från att Klostergården myllrar av liv medan Södra företagsområdet och reningsverksområdet helt saknar bostäder.
   En konsekvens av planen är att Lunds kommun vill bygga bostäder och andra fastigheter intill stationen på båda sidorna om spårområdet för att skapa ett nytt gemensamt centrum.
 

Källby - byn som försvann
 
Idag ligger bostäderna i Klostergården långt från spåren. Den gamla stadsplanen har förlagt ett brett grönområde, som sträcker sig från Ringvägen ner till Höje å, mellan bebyggelsen och järnvägen. Där finns grönska, fem fotbollsplaner, förskola, koloniområde och odlingslotter. Det är klok stadsplanering som bidragit till att göra Klostergården till en god och attraktiv miljö. Behåll den!
   När den nya planen nu föreslår bebyggelse intill spårområdet, inkräktar den både på det gröna stråket, fotbollsplanerna och de koloni- och odlingslotts-områden som bidrar till Klostergårdens höga kvalitet som rekreations- och naturområde.
   Dessutom planerar man att dra en vägförbindelse från Sunnanväg över grönområdet och järnvägen till Värpinge, vilket ytterligare skulle försämra grönområdets kvalitet.
   Vilka som vill bo och leva intill ett spårområde som hör till de tätast trafikerade i Sverige med ett tåg var femte minut året runt? Bygg inte nya problem.

Väster om järnvägen finns bara en 500 meter lång asfalterad parkeringsplats och en solid mur av fabriksbyggnader som måste rivas innan ny bebyggelse är möjlig.
   Projektet med en Källbystad som omfattar både Klostergården och industriområdet bortom Åkerlunds och Rausings väg är feltänkt.
   Det i framtiden fördubblade spårområdet fungerar och bör fungera som en gränsbarriär mellan Klostergården och det ännu inte existerande Källby.
   I Klostergården finns ett vitalt centrum med butiker, skola, mötesplats, bibliotek, kyrka och församlingshem. Det ligger, liksom bebyggelsen, nära, men inte intill, Klostergårdsstationen.

Klostergården växer, med nya bostäder och ny befolkning, bland annat tack vare Klostergårdsstationen.
   Från Arenatoppen, som reser sig högt över södra Lund, ner till parkeringsytorna vid Stattenavägen byggs sedan något år ett imponerande, enhetligt flerbostadsområde längs den nya Finalgatan, på fem minuters avstånd från stationen.
   De senaste femton åren har också en exklusivare stadsdel i engelsk stil uppförts i södra Klostergården på strandängarna vid Höje å. Inne i Sankt Lars-parken har flera stora flerfamiljshus färdigställts. 
   Vid infarten till Sankt Lars planeras ett stort centrum med bostäder, möjligheter till skolidrott och andra evenemang, butiker med mera.
   Nära bron över Höje å byggs ett stort flerfamiljshus.
   Längs Sankt Lars-vägen finns bortåt dussinet skolor med hundratals elever från hela Skåne, som kan få nytta av Klostergårdsstationen.
   På södra sidan om Höje å ligger HSB:s nybyggda bostäder.
   För att klara trafikökningen ska Sankt Larsvägen breddas och förses med cykelbanor på båda sidor. Bron över ån ska byggas om.
   En ny infart från väg 108 i höjd med Gamla Malmövägen in i Sankt Lars-området planeras.
   Sammanlagt har befolkningen i Klostergården – Sankt Lars ökat med flera tusen personer de senaste åren och tillväxten fortsätter. Människorna som bor i området kommer att utnyttja Klostergårdsstationen, förutsatt att väg- och bussförbindelserna dit utformas vettigt.

På andra sidan järnvägen, bortom Åkerlunds och Rausings väg, finns hittills bara det vidsträckta, ödsliga, taggtrådsinhägnade Södra Företagsområdet med sina ofta fallfärdiga fabrikslokaler, en gång en illegal gratisgåva från Lunds kommun till Åkerlund och Rausing.
   När nu kommunen får tillbaka marken finns möjligheter att planera en stad, Källbystaden, från noll. Den borde få sitt centrum mitt i området eller kanske längre västerut, där Folkparksvägen mynnar vid Maskinvägen. Ett torg med träd och rabatter, omgivet av butiker, bibliotek och möteslokaler.
   Söder om Företagsområdet bör man utveckla park och naturområden på reningsverkets tomt intill Höje å och dammarna.
 

Stationen får två sidoplattformar med på- och
avstigning från de yttre spåren.

 
Att bygga Källby centrum vid Klostergårdsstationen vore huvudlöst. Källby ska orienteras mot Värpinge, Trollebergsvägen, folkparken och Lunds centrum för att erbjuda goda kommunikationer till Klostergårdsstationen.
   Så får vi om 20 år en ny vital, särpräglad stadsdel, Källby, väster om järnvägen, men nära stationen. Öster om järnvägen ligger den traditions- och folkrika stadsdelen Klostergården med Arenan, fotbollsplanerna, Källbybadet och Sankt Lars. Institutioner som det föreslagna gymnasiet blir gemensamma för de båda stadsdelarna.

Inga kommentarer: