2019-01-24

Samtalet om Klostergårdsstationen och framtidens Källby den 21/1 av Gunnar Stensson

Mötesanteckningar

Det första samtalet genomfördes igår. Det andra äger rum den 28, med andra deltagare.
   Ett fyrtiotal utvalda deltagare fördelades i tre grupper kring var sitt bord, ett om bebyggelsen i anslutning till den kommande stationen, ett om rekreation och idrott och ett om kommunikationer.  Björn Abelsson, S, och Börje Hed, FNL, kretsade kring borden som lärarassistenter i oroliga klasser. Mycket var bra (prat om busstider, belysning, cykelvägar, cykelparkeringar, behovet av möteslokaler för föreningar osv).

Annat var väldigt oroande. Kommunens perspektiv hotar många av Klostergårdens värden. Man frågade hur vi ska göra Klostergården mer attraktivt och föreslog en rad åtgärder som kommer att göra det mindre attraktivt.
   Man ska bygga intill stationen med början 2021. Då kan korpfotbollsplanerna tas i anspråk, helt eller delvis. Varför?
   Det gröna stråket mellan Lund och Höje å kommer knappt ha någon grönska kvar, vilket drabbar alla de löpare, barnfamiljer, pensionärer, hundägare med flera som brukar promenera där. Snabbcykelbanan till Malmö placeras intill det gröna stråket. Varför? Den borde placeras väster om järnvägen.
   En väg planeras tvärs över grön- och odlingsområdena, från Sunnanväg under järnvägen till Värpingevägen. Den kommer att drabba området med odlingslotter. Det finns ju dessutom inga boende alls längs den delen av Åkerlunds och Rausings väg och Södra företagsområdet.
    Åkerlunds och Rausings väg ska förbindas med väg 108 och alltså gå tvärs över Höje å och åkrarna.
   Kommunen uppfattar Källby som en enhetlig stadsdel som omfattar både Klostergården, Sankt Lars, Arenaområdet och den nya stadsdel som ska byggas i Södra företagsområdet och kring reningsverket.

Det rimliga vore att i stället låta det snart dubbelt så breda spårområdet fungera som en gränsbarriär mellan Klostergården och det ännu tomma Källby och senare bygga den nya stadsdelen med förbindelser västerut mot Trollebergsvägen, Folkparken och Värpinge, så att de områdena får goda kommunikationer till Klostergårdsstationen.
   Man kan verkligen ifrågasätta om det är klokt att bygga bostäder intill fyrspårsområdet och den nya stationen där tåg och godståg kommer att passera var femte minut, dygnet runt.
   När Klostergården byggdes, skapade man breda grönområden mellan spår och bebyggelse. I Lund vill man gräva ner spåren för att göra närmiljön uthärdlig.

Akut gäller det nu bebyggelsen närmast stationen och bygget av själva stationen som ska bli klar till 2024. Man talar om att göra den till ett nytt centrum i Källby.
   Men Klostergården har redan ett centrum med butiker, skola, mötesplats, bibliotek, kyrka och församlingshem.
   Utbyggnaden på andra sidan ska ske i ett 20-års-perspektiv
   De som kallas till nästa samtal i Helgeandsgården den 28/1 klockan 19.30 får mycket att tänka på.
Byalaget får mycket att göra de närmaste åren. Till att börja med gäller det att utarbeta förslag till förändringar.

Inga kommentarer: