2014-10-16

St Lars-parken ofredad av Gunnar Stensson

En grupp engagerade Lundabor promenerade i St Lars-parken den 12 oktober. De gamla kastanjerna och bokarna skiftade i gult och solskenet silade genom deras glesnande kronor som susade i vinden. Fallande löv virvlade.
   Vi gick från Överläkarbostaden mot Klockhuset. Stor ytor framför klockhuset utgörs nu av asfalterade bilparkeringar. Bortom Östra borggården dominerar de asfalterade ytorna.
   Vi fortsatte mot skolklustret nere vid ån med bland annat Realgymnasiet och Kunskapsskolan och pratade lite om Realgymnasiets kris. Någon påpekade att namnet Kunskapsskolan var en tautologi. Tvivlar nån på att syftet med en skola är att förmedla kunskap?
   Vi samtalade också om den täta trafiken i parken, i synnerhet på morgnarna när barnen skjutsas till skolorna (Montessori, Sankt Thomas, Engelska, Tekniska, Höjebroskolan m fl) och de anställda kör till sina jobb i företagen. Men också en söndagseftermiddag som denna var trafiken så tät att det var besvärligt att ta sig över Sankt Lars väg.

Vad vi inte visste då var, att Kunskapsskolan, som ingår i en Wallenbergsägd friskolekoncern med ett 30-tal skolor, begärt dispens från miljöbalkens bestämmelser om strandskydd för att bygga bland annat en parkeringsplats för ”elevutsläpp”, eftersom skolan ska utvidgas med två klasser.
   Hade vi vetat det, skulle vi ha följt Hälsans stig västerut längs Höje å. Där finns ett ganska stort vanvårdat område, som sträcker sig ända ner till stigen och ån. För motionsvandrarna ser området ut som en vägg av grönska.

Det området vill Kunskapsskolan förvandla till en parkeringsplats. Stadsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att vid kommande möte bevilja dispens från miljöbestämmelserna. Det är inte lätt att stå emot Wallenbergsmakten
   Man förstår tjänstemännens vånda. De kräver att ytan ska utföras ”i genomsläppligt material”, exempelvis gräsarmering, medan gång- och cykelytor kan få grusbeläggning.
   De är naturligtvis medvetna om den ständigt ökade arealen hårdgjorda ytor inom St Lars. Den planerade parkeringen är särskilt känslig eftersom den ligger bara något tiotal meter från ån, som regelbundet stiger över sina breddar under vinterhalvåret.
   Parkeringen och skolutbyggnaden kommer ytterligare att öka trafikbelastningen i parken, som steg för steg urbaniserats genom stora nybyggnader som Korttidsboendet, Källbystaden på Barn- och Ungdomspsykologiska anstaltens stora trädgård, PEABs flerfamiljshus i angränsande område och HSBs 14 parhus på koloniområdet vid Asylen.

St Lars-parken hör tillsammans med systerparken i Alnarp till Skånes värdefullaste parker och är ett av Lunds viktigaste strövområden. Sedan 1998 har vi sett den decimeras och skövlas steg för steg. Den planerade parkeringsplatsen vid ån blir ytterligare ett moment i parkens förvandling till ett urbaniserat område med intensiv biltrafik.
   I bevaringsprogrammet för St Lars heter det bland annat: ”Karaktären av fredad park ska bibehållas. Någon mer omfattande biltrafik inom området kan ej accepteras och p-platser bör företrädesvis läggas utanför området.”
   Tänk på det!

Inga kommentarer: