2018-08-30

Miljöpartiet om översiktsplanen: Jordbruksmarken måste värnas och utsläppen av växthusgaser reduceras – NU!
av Ulf N

Vid Byggnadsnämndens sammanträde i förra veckan behandlades det förslag till översiktsplan som efter utställning bearbetats av Stadsbyggnadskontoret. Byggnadsnämnden skulle nu fatta beslut om att skicka planen vidare till kommunfullmäktige.

Återremiss
Miljöpartiet yrkade i första hand att planen skulle skickas tillbaka till Stadsbyggnadskontoret, s k återremiss, för omarbetning på 8 olika punkter. Punkterna gällde bland annat skydd av jordbruksmark och parker/grönområden, nej till nya trafikplatser och bilvägar och funktionshindrades delaktighet och jämlika livsvillkor. En punkt tog särskilt upp vikten av att bevara Höjeå dalen som grön- och rekreationsområde.
MP och C röstade emot planförslaget
Återremissyrkandet fick stöd av V och C, vilket inte räckte för att få majoritet. Därför yrkade MP efter att återremissyrkandet röstat ner för avslag på hela planen. För detta yrkande fick vi enbart stöd av C. Stadsbyggnadskontorets förslag blev fick alltså nämndens stöd, med undantag för en enda punkt: den planerade nya ringvägen ströks ur förslaget. Detta sedan L, C och KD i sista stund dragit tillbaka sitt tidigare stöd för vägen. MP och V hade från första början varit emot ringvägen, liksom övriga s k vägreservat.
MP har lämnat in en skriftlig reservation till nämndens beslut. Här följer reservationen i sin helhet:

MP:s reservation
”Processen att ta fram en ny översiktsplan har pågått under lång tid. Hösten 2017 togs ett förslag för samråd fram och i våras beslutades om utställning. Genom hela processen har två övergripande ställningstaganden varit vägledande för Miljöpartiet:
 1 Jordbruksmarken ska värnas och exploatering av högklassig jordbruksmark måste stoppas.
 2 Lunds kommun måste på allvar ta itu med att minska utsläppen av klimatgaser från vägtrafiken

Den gångna sommarens extremväder visar tydligt konsekvenserna av ett varmare klimat. En tydlig följd är minskade skördar och ökat beroende av livsmedelsimport. Men Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel ska givetvis inte minska, den måste enligt vår mening öka. Därför värnar vi om jordbruksmarken. Den behövs för livsmedelsproduktion. Egentligen är det ju ganska självklart: jordbruksmark är givetvis mest lämpad för jordbruk, inte för asfalt och betong.

Nya vägar och trafikplatser motverkar klimatmålet
Lunds kommun har högt satta mål för minskningen av utsläppen av klimatpåverkande gaser. År 2020 ska utsläppen ha minskat med hälften jämfört med basåret 1990 och år 2030 ska vi ha reducerat utsläppen med 80 av basårsnivån, för att år 2050 vara nära nollutsläpp. Det är synnerligen oroande att utsläppen från vägtrafiken idag fortfarande ligger på i stort sett samma nivå som basåret. Utsläppen måste därför minskas dramatiskt. Det räcker inte med en snabb övergång till fossilfria bränslen enligt Trafikverket. Bilresandet måste kraftigt reduceras.

Fastlåsning i bilsamhället
Tyvärr har våra ställningstaganden inte vunnit nämndmajoritetens gehör. Det nu föreliggande förslaget innebär liksom tidigare förslag en kraftig exploatering av jordbruksmark och en fortsatt utbyggnad av kapaciteten för vägtrafik och bäddar därmed för ökade utsläpp och fastlåsning i bilsamhället.
   Förutom de ovannämnda två ställningstagandena, tar vi i vårt yrkande upp ett antal andra punkter, där vi vill se förändring av planen i hållbar riktning. Därutöver har vi givetvis synpunkter på enskilda formuleringar i såväl strategier, som ställningstaganden och löpande text. (För detta hänvisar vi till våra yrkanden och reservationer i samråds- och utställningsskedet av planprocessen). Vi har dock valt att i yrkandet lyfta fram de punkter som är mest avgörande för planens inriktning.
   Vi reserverar oss mot Byggnadsnämndens beslut till förmån får vårt förstahandsyrkande om återremiss till Stadsbyggnadskontoret och vårt andrahandsyrkande om att inte godkänna översiktsplanen.”

Inga kommentarer: