2019-12-05

Centraliseringsprocess utan motstycke i Lunds kommun av Ulf N

Jag har till förvaltningsrätten i Malmö lämnat in överklagande av ett beslut som kommunstyrelsen tog den 6 november i år. Det överklagade beslutet gäller delar av ett ärende med rubriken "Arbetsinstruktion för kommunstyrelsen".
   Mitt överklagande grundar sig i att kommunstyrelsen enligt min mening – och förhoppningsvis kommunallagens mening – borde ha överlämnat delar av detta ärende för beslut i fullmäktige. Samtidigt är beslutet i sej en del av en pågående centraliseringsprocess av makt och styrning i Lunds kommun. Det gäller både på förvaltningssidan och på den politiska sidan.

Arbetsinstruktionen – ett led i centraliseringen
Arbetsinstruktionen som kommunstyrelsen beslutat om innehåller en rad olika punkter och uppdrag. Bland beslutspunkterna finns bland annat följande:
   Beslut om att enbart kommunstyrelsens ordförande (tillsammans med kommundirektören) har uppdraget att i övergripande frågor företräda kommunen i kontakt externa intressenter, typ myndigheter, andra kommuner, organisationer etc. Detta beslut kan anses strida mot ett kommunfullmäktigebeslut 2018-09-27 där det heter att styrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande har som uppdrag att företräda kommunen i kontakterna utåt. Förvaltningsrätten bör därför enligt min mening pröva om styrelsen fattat beslut i strid med fullmäktiges beslut.

Kommundirektören blir chef över alla förvaltningar
Ett beslut om att kommundirektören ska vara chef för nämndernas förvaltningsdirektörer (= chefen för förvaltningen). Nämnderna har genom delegation från fullmäktige kunnat styra och leda sin förvaltningschef och därmed också förvaltningen. Den nya chefsrollen för kommundirektören handlar sålunda inte enbart om en intern förändring inom kommunstyrelsen och dess förvaltning, utan berör i högsta grad nämnderna och deras befogenheter. Beslut och rådighet över nämndernas förvaltningschef flyttas från nämnd till kommundirektör, alltså från politisk nivå till tjänstemannanivå.
   Jag anser därför att det finns all anledning att förvaltningsrätten prövar om detta beslut är av "principiell beskaffenhet", som det heter i kommunallagen, och därmed ska tas av fullmäktige.

Kommundirektören blir VD för koncernbolaget
Beslutet om att göra kommundirektören till chef över samtliga förvaltningschefer är bara ett led i en gigantisk centralisering av beslutsbefogenheter som pågår i Lunds kommun. Ett annat centraliseringsärende som är på väg fram till fullmäktige är förslag om att de av Lunds kommun helägda bolagen, LKF, Lunds kommuns parkeringsbolag, Fastighets AB Lund Arena, samt en nytt ”Destinations-bolag”, ska bilda en bolagskoncern och ledas av ett moderbolag. Förutom att kommundirektören blir chef för alla förvaltningar i kommunen ska han också bli verkställande direktör för det nya koncernbolaget. Kommundirektören får en maktposition som saknar motstycke i Lunds kommuns historia!

Kommunstyrelsens arbetsutskott blir styrelse för koncernbolag
Koncernbildningen innebär också att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bli styrelse för koncernbolaget, vilket innebär en maktöverföring från såväl de av fullmäktige valda bolagsstyrelserna som från kommunstyrelsen i sin helhet. Ordförande i moderbolagets styrelse föreslå bli – ja, just det: kommunstyrelsens ordförande. De fem ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska nu om koncernbildningen bli verklighet, få ansvar för en samlad balansomslutning för bolagen i storleksordningen 7 miljarder kronor per år. Arbetsutskottet, som med ordinarie ledamöter och ersättare har majoriteten i kommunstyrelsen, bereder också den kommunala budgeten som för driften är i storleksordningen 7 miljarder, och investeringsbudgeten på 1 miljard. En handfull politiker har här alltså ett mycket stort inflytande över 15 miljarder kronor, även om det ytterst är fullmäktige som beslutar över den kommunala budgeten.
   För mej är det obegripligt att det inte hörts mera protester över denna centralisering av makt, styrning och inflytande. Kan anledningen vara att besluten tas snabbt och utan utförlig information till dem det beror, dvs lundaborna?

Inga kommentarer: