2020-01-16

Den globala uppvärmningens historiska rötter
av Gunnar Stensson

Klimatnödläge råder. Människans tidsålder närmar sig sitt slut på grund av den globala uppvärmningen. Marknadsekonomins krav på privatisering, konkurrens och ständig tillväxt har fört oss till dagens katastrofsituation. Historien om de två senaste seklernas framsteg måste skrivas om.
   Andreas Malm analyserar i sin bok Fossil Capital. The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming den industriella revolutionen och fossilkapitalismens uppkomst.


Den globala uppvärmningen inleddes
under 1700-talets industriella revolution i Storbritannien genom de utsläpp av koldioxid som förbränningen av fossila bränslen orsakade, utsläpp som sedan dess hela tiden ökat och efter millennieskiftet accelererat mer än någonsin.
   Industrialiseringen startade under 1700-talet när ny mekanik för att spinna och väva bomull infördes i Storbritanniens textilindustri. Maskinerna drevs till att börja med av vattenkraft och fabrikerna var lokaliserade vid floder på landsbygden Vattenkraften var beständig, ren och billig, men förutsatte organiserat samarbete längs flodsystemen.
   När Watt uppfunnit ångmaskinen blev kol den nya energikällan. Man fick möjlighet att satsa på fabriker i växande städer med tillgång till billig arbetskraft. Övergången från vattenkraft till kol var den kanske mest ödesdigra historiska förändringen någonsin.
   Storbritannien var redan ett kapitalistiskt samhälle där en liten elit ägde produktionsmedlen. Det var den kapitalistiska samhällsordningen som drev fram valet av kol. Ångmaskinen gav ägaren möjlighet att öka kontrollen över arbetare och uppnå större profit genom att höja tempot. Miljön i de nya industristäderna blev rökig och sotig, ett förebud om den förgiftning av atmosfären som vi nu ser i global skala.
   Malm använder termerna stock och flow. Stock är den energi som under årmiljoner lagrats i form av kol och olja. Flow är sol, vind och vatten. Det är en outtömlig energikälla. En timmes solstrålning ger mer energi än människorna konsumerar under ett år. Vind och vattenkraft är egentligen omvandlad solenergi.


Det kapitalistiska samhället gjorde det ödesdigra valet av stock för att kol kunde privatiseras och kontrolleras. I vår tid är marknadskapitalismen ett förhärskande globalt system som fortfarande grundar sig på fossil energi. Finanskapitalet i USA, Kanada, Europa och Australien känner inga gränser. Under 2000-talet har Kina blivit världens skorsten. Där finns kol och effektiv, billig arbets-kraft. Det har lett till att finanskapitalet investerar där.
   Vi måste överge beroendet av stock och övergå till flow, sol, vind och vatten. Det är en fullt möjlig övergång, men den är svår och måste ske snabbt, inom de närmaste decennierna. Vi är passagerare på ett tåg som rusar mot en avgrund.

Time to Pull the Plugs är rubriken på bokens sista kapitel. Den anspelar på den generalstrejk som skakade Storbritannien 1842. Det var den brittiska arbetar-klassens största revolt under 1800-talet. En halv miljon arbetare strejkade i fabriksområdena i 32 counties och de stora industristäderna.

Plug riots in Preston, from the London Illustrated News 20 August 1842
Strejken blev känd som The Plug Plot eller The Plug Riots. När de strejkande marscherade genom fabriksområdena stoppade de ångmaskinerna genom att systematiskt tömma deras vattencylindrar. De drog ur proppen.
   Strejken bidrog till rimligare arbetsvillkor, kortare arbetstid och begränsning av barnarbete. På sikt ledde den så småningom till allmän rösträtt i Storbritannien. En svensk motsvarighet är gruvstrejken i Norrbotten för 30 år sedan.
   Det krävs en internationell folklig resning mot fossilkapitalet för att dra ur proppen och stoppa tåget innan det rusar ut i avgrunden.

PS. Fossil Capital är en stor bok som jag ägnat flera veckor åt att läsa. Ovanstående är bara ett kort referat av själva huvudtemat. Den har utsikter att bli en klassiker.           

Inga kommentarer: