2020-01-16

Feministiskt initiativ överklagar val av koncernbolagsstyrelse av Ulf N

Det händer märkliga saker i politiken i Lund. Märkliga beslut fattas på ett märkligt sätt, dvs på ett synnerligen okonventionellt sätt. Ibland också möjligen, men bara möjligen, på ett sätt som strider mot kommunallagen. Detta till och med i den förnämsta demokratiska församlingen i kommunen: fullmäktige. Vid fullmäktiges sammanträde i december fattades två beslut i form av personval helt i strid mot fullmäktiges egen arbetsordning. Men det struntade majoriteten helt och hållet i.

Oannonserade val
Hur gick då detta till närmare bestämt? Jo på fullmäktiges ärendelista som ska annonseras (”tillkännages” som det heter på lagspråk) på kommunens digitala anslagstavla en vecka före aktuellt möte och ingå i kallelsen till fullmäktigeledamöterna fanns bland annat två ärenden som hade rubrikerna ”Evenemang- och mötesorganisation” respektive ”Koncernbildning i Lunds kommun”. Det var hela informationen om ärendet. Men enligt kommunallagen ska det också i kallelsen och på anslagstavlan också finnas en kort information om vad ärendet gäller. Det fanns det alltså inte om dessa ärenden.

Koncernbildning
Av de ganska omfattande handlingarna som skickats ut till ledamöter och som lagts ut på annan plats än anslagstavlan på hemsidan framgick dock att det förstnämnda ärendet handlade om att bilda ett nytt kommunalt bolag som skulle ha hand om att ragga evenemang och möten till kommunen. I det sistnämnda fallet, koncernbildningen, handlade det om att Lunds kommuns samtliga helägda bolag skulle ingå i en bolagskoncern. LKF, parkeringsbolaget, det nya evenemangsbolaget m.fl skulle alltså bli dotterbolag i en bolagskoncern. Det kloka i detta kan en förstås ha olika politiska synpunkter på. Det hade också fullmäktige. Mot koncernbildningen röstade MP, V, FI och SD. Detta beslut var alltså i och för sej kontroversiellt men följde gängse beslutsregler.

Valberedningens förslag bestämt i förväg av fullmäktige
Det märkliga beslutsgången i dessa båda ärenden var i stället att under respektive ärende skulle det också väljas styrelse till dels det nybildade evenemangsbolaget, dels till koncernen. Och till styrelse i båda fallen föreslogs kommunstyrelsens arbetsutskott. Att det skulle väljas styrelser hade inte framgått av ärendelistan. Valen var heller inte förberedda av fullmäktiges valberedning, vilket alla val enligt fullmäktiges arbetsordning ska vara. Fullmäktige ajournerades och skickade ut valberedningens ledamöter för att föreslå just kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter till styrelserna. Alltså, tänker er: valberedningen ges i uppdrag att lägga förslag som fullmäktige i förväg har bestämt! I vilken annan demokratisk sammanslutning skulle detta var möjligt!

Brott mot fullmäktiges egen arbetsordning
Hur som helst: valberedningen kommer efter en god stund tillbaka och sa att de inte var beredda att lägga något förslag. I det läget beslutade en majoritet att bryta mot arbetsordningen och förrätta val utan att valberedningen berett ärendet. Detta var alltså fallet i båda ärenden. Brott mot arbetsordningen, val utan beredning. Denna hantering röstade MP, V, FI och SD emot. Men majoriteten, som alltså bestod av den s.k. Kvintetten och S ville att val skulle företas och bröt därmed mot arbetsordningen. 

FI överklagar
Nu hör till saken att kommunallagen inte kräver att personval ska vara beredda i förväg. Så i detta avseende nöjde sig fullmäktige med att två gånger bryta mot sin egen arbetsordning. Vilket i sej är märkligt. Än märkligare är att fullmäktige genom att förrätta val utan att detta i förväg annonserats på ärendelistan. Efter fullmäktigesammanträdet mumlades det lite varstans i MP, V och FI-leden om att överklaga besluten om att genomföra oannonserade val. Detta förfaringssätt kan vara ett brott mot kommunallagen.
   FI har nu gjort slag i saken och lämnat in ett överklagande till förvaltningsrätten i Malmö. FI:s partiföreträdare Maja Grubelic som är den som står bakom överklagandet yrkar att rätten prövar om val av styrelse i evenemangsbolaget och den nybildade koncernen tillkommit på ett korrekt sätt.

Nya ärenden
Slutklämmen i FIs inlaga till förvaltningsrätten lyder:
”De ovan nämna valen till styrelser för de båda nybildade kommunala bolagen bör därför vara att betrakta som nya, dvs icke tillkännagivna, ärenden. Kommunallagens bestämmelser om tillkännagivande av uppgifter om ärenden kan därför inte anses vara uppfyllda.”
Det ska bli spännande att se vilket utslag rätten gör så småningom! Oavsett resultat: detta är det tredje kommunala ärendet på kort tid som överklagas. Tidigare har undertecknad överklagat kommunstyrelsens beslut att omorganisera chefstrukturen i kommunen och göra kommundirektören till chef över samtliga förvaltningar och deras chefer. Socialdemokraterna har enligt uppgift överklagat fullmäktigeordföranden beslut att vägra ta upp ett S-förslag om att öka budgetramen för barn- och skolnämnden.
   Mängden överklaganden tyder under alla omständigheter på att det borgerliga styret hanterar ärendena i kommunen på ett sätt som av oppositionen inte anses anständigt ur demokratisk synpunkt.

PS. Sverigeetnokraterna har också lämnat in ett överklagande gällande den tvivelaktiga hanteringen av valärendena vid fullmäktiges decembersammanträden.  Grunden för deras överklagande är att fullmäktige brutit mot sin egen arbetsordning. Det är som jag ser det en - till skillnad från FIs överklagande - en bräcklig överklagningsgrund. Men en vet förstås inte ... DS

Inga kommentarer: