2021-03-25

Därför överklagar jag beslutet om avstängning från fullmäktigemötet i februari av Ulf Nymark

Nu har jag överklagat fullmäktigeordförande Mats Helmfrids, beslut att förhindra mej från fortsatt deltagande under fullmäktigemötet den 18 februari i år. Bakgrunden till ordförandens beslut var att jag tillfälligt förlorat internetuppkoppling till det digitala sammanträdet.


 

Vad jag vill uppnå med mitt överklagande är framför allt att få utrett hur lagen ska tolkas. Kan en ledamot verkligen anses ha avbrutit sin tjänstgöring vid distanssammanträde på grund av ett kortvarigt tekniskt fel eller bristande kapacitet i kommunens tekniska utrustning? Hur kan då en ledamot som lämnar sammanträdesrummet och tar en halvtimmes kaffepaus under pågående förhandling vid fysiska sammanträden, ändå anses delta i sammanträdet? Kan en fullmäktigeordförandes avgörande om att en ledamot avbrutit tjänstgöringen grundas på overifierad information från okänd källa?
   Som skäl för sitt beslut angav Helmfrid att han fått meddelande om att jag inte kunde fullfölja sammanträdet på grund av strömavbrott. Helmfrid medgav senare under sammanträde att detta meddelande var felaktigt och att han inte visste varifrån meddelandet kom. Under alla omständigheter kom meddelandet inte från mej.
   Enligt kommunallagen kan en ledamot som ”har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv” inte återuppta tjänstgöringen under samma sammanträde. Men vad innebär det egentligen att avbryta tjänstgöringen?
   Sedan länge etablerad praxis i Lund är att ledamöter kan lämna möteslokalen under pågående förhandlingar för t ex kaffepaus, hämta en nypa frisk luft eller andra mer eller mindre trängande göromål, utan att för den skull anses ha ”avbrutit tjänstgöringen”. I dessa fall har ledamoten själv valt att lämna förhandlingarna. Lagens paragraf är formulerad som att det bör tolkas som att det krävs en aktiv handling eller aktivt ställningstagande från ledamoten för att avbryta tjänstgöringen. Men i mitt fall skedde avbrottet helt utan egen förskyllan. Och uppkopplingen var avbruten bara några få minuter.
   Om det är lagenligt för en ledamot att vara frånvarande från förhandlingarna för att flera gånger under ett sammanträde ta rundligt tilltagna kaffepauser eller prata i telefon utan att bli avpolletterad från mötet, men olagligt att komma tillbaka efter ett kortare avbrott i internetuppkoppling är det något fel på lagen.
Ulf Nymark, Kommunfullmäktigeledamot (MP)

Inga kommentarer: