2009-11-12

Helveteshissen - en liten uppföljare
av Gunnar Stensson

Skolinspektionen hade allvarlig kritik att framföra till Lunds kommun efter besöket i våras. Kritiken gällde bland annat bristen på utvecklingssamtal och samtalens kvalitet.
Kommunen lovar nu att kalla till utvecklingssamtal, inte bara erbjuda dem. Samtalen ska ge information om studiesituationen och kunskapsutvecklingen.
Skolinspektionen bedömde att kommunens åtgärder för att motverka kränkande behandling är otillräckliga.
Kommunen lovar nu att tillämpa en checklista som grund för utformningen av plan eller vid dokumentation av kränkande behandling.
Skolinspektionen kräver att eleven ska erbjudas språkval, elevens val och modersmålsundervisning. På ett flertal skolor sker inte detta i tillräcklig utsträckning.
Kommunen lovar nu att samtliga skolor i detta avseende ska ändra undervisningen enligt författningarna.
Skolinspektionen bedömer att kommunen inte erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmålet i tillräcklig utsträckning.
Kommunen lovar nu att elever i grundskolan och gymnasiet ska erbjudas undervisning på modersmålet. Elever i grundskolan och på gymnasieskolan ska vid behov ges studiehandledning på sitt modersmål.
Källa: ”Åtgärdsuppföljning av Statens skolinspektions regelbundna tillsyn av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skolor och vuxenutbildning i Lunds kommun.”

Kommentar
Mest klandervärt är att elever inte får den modersmålsundervisning och det studiestöd på modersmålet som de har rätt till. Detta innebär ett diskriminerande hinder för deras studier.
Bristen uppstod då skolpengssystemet berövade skolorna de pengar som avsatts för att tillgodose dessa behov.
Politikerna ska kritiseras, inte skolorna. Rektorerna har uppmanats att hålla budgeten även då det innebär att barn med särskilda behov och barn med rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet blir utan de resurser de har rätt till.
Observera att ovannämnda kvalitetsbrister inte ingår bland de parametrar som avgör placeringen i Lärarförbundets kvalitetsmätning. Man kan alltså strunta i dem.
Så länge kommunen inte tillför nödvändiga resurser blir löftena om åtgärder rent munväder.

Inga kommentarer: