2014-02-20

LundaMaTs III: Ska de borgerliga ta sin Mats ur skolan? Del 2 av Ulf Nymark

I nr 4 av Veckobladet konstaterade jag att LundaMats III – förkortningsvis kallad Trean – föreslår att trafikens sparbeting för att totalt minska utsläppen av klimatgaser ska vara löjligt litet.
   Den pinsamt låga ambitionsnivån för minskningen av trafikens utsläpp är bara en av del av de många bristerna i den ”strategi för ett hållbart transportsystem för Lunds kommun” som Trean gör anspråk på att vara.

Målen ska nås utan åtgärder!
Den allvarligaste bristen av alla är kanske den att inte en enda konkret åtgärd för att nå målen föreslås! Dokumentet tar upp en del ”möjliga” åtgärder, men inga skarpa förslag. Och skarpa, helst snabbt verkande, förslag är vad som behövs. Trafikens utsläpp ligger fortfarande på en nivå flera procent över 1990 års nivå. Utsläppen måste ner till minst hälften om motortrafiken ska ta sin beskärda del av minskningen av de totala utsläppen, vilket är en förutsättning för att kommunen ska klara etappmålet 2020.

Mål går inta att tolka
Vad som karaktäriserar de sammanlagt 13 målen i Trean är att praktiskt taget alla har en extremt mesig ambitionsnivå. De är också så diffust formulerade att en det är omöjligt att tolka vad som menas.
   Inte mindre än fem mål i Trean tillhör kategorin ”omöjliga att tolka”, dvs de är obegripliga. De är av typen ”Gång-, cykel, eller motorfordonstrafiken” ska öka alternativt minska. Vad som är ”trafiken” är oklart. Är det trafikarbetet (den sammanlagda mängden fordonskilometer i kommunen) som ska avses? Eller är det flöden, dvs antalet bilar som passerar vissa mätpunkter? Om ”trafiken” inte definieras kommer dessa mål i princip att alltid kunna uppnås – utan att någon egentligen vet vad som uppnåtts.
   Diffusa mål är satta som att ”någonting ska öka eller minska” men säjer inte hur mycket. Så säjs till exempel att ”Motorfordonstrafiken per invånare på det statliga och kommunala vägnätet skall årligen minska”. Det innebär att om man med ”trafiken” menar trafikarbete räcker det att trafikarbetet minskar med 1 fordonskilometer per år så är målet uppnått!

Trean öppnar för en ökning av biltrafiken
I flera av målen ska ”trafiken” mätas per invånare. Exempelvis: ”motorfordonstrafiken per invånare på det kommunala vägnätet skall minska med 1 % per år.” Se där ett mått! Men vänta, ett mål satt per invånare säjer ju inget om det samlade trafikarbetet eller flödena. Ju fler invånare vi blir i Lunds kommun desto mer kan det totala bilresandet öka, även om det minskar per invånare!
   Det finns anledning att återkomma med en tredje och sista del i granskningen av Trean. Så här långt kan vi sammanfatta:
   LundaMaTs III präglas av att biltrafiken inte ska behöva ta sin del av utsläppsreduceringen av växthusgaser. Frånvaron av förslag på beslut om åtgärder för att nå hållbarhet kan kanske förklaras av att det egentligen inte behövs några särskilda insatser för att klara de oprecisa, omätbara och obegripliga målen. Den pinsamt låga ambitionsnivån tyder på att de borgerliga har kastat in handduken och gett upp striden för att nå kommunens klimatmål.

Inga kommentarer: