2014-03-27

Borgerlig klimatpolitik: Klimatmålet nås med 200 års fördröjning! av Ulf Nymark

Som knappast någon VB-läsare har kunnat undgå att notera har Lund ett av kommunfullmäktige antaget s k klimatmål, dvs ett mål för utsläppsminskningar av växthusgaser. Målet gäller Lunds kommun som geografiskt område, inte enbart kommunen som organisation. Enligt målet ska utsläppen av växthusgaser vara nära noll år 2050. Ett etappmål är satt till år 2020: då ska emissionerna ha minskat till minst hälften i förhållande till jämförelseåret 1990.

Knappt 5 procent minskning – på 21 år!
Ett problem med uppföljning av etappmålet är att utsläppsnivån för jämförelseåret med oregelbundna mellan ändras. Så sent som i fjol våras angavs 1990 års utsläpp till 407 500 ton. Nu, i kommunens årsredovisning för år 2013, anges utsläppsnivån 1990 till 352 000 ton. Men det hjälper inte att basårets utsläpp justeras nedåt: utsläppen av klimatgaser minskar i ohyggligt långsam takt. Eftersom redovisningen av utsläppen sker med ca tre års fördröjning är 2011 års siffra den senaste som finns att tillgå. Den finns alltså i årsredovisningen för 2013 och den visar att sedan 1990 har emissionerna minskat med endast 4,5 procent – i absoluta tal med 15 000 ton, alltså med 714 ton per år i genomsnitt.

Koldioxidstinn framtid
Målet om en halvering av utsläppen till år 2020 svävar bort i en koldioxid- stinn framtid. Om reduceringstakten fortsätter i samma sega tempo kommer Lunds kommun att nå etappmålet för år 2020 med drygt 200 års fördröjning! Den siffran torde säja allt om borgerlig klimatpolitik och varför det behövs ett systemskifte i Lunds kommun – för en aktiv och vässad klimatpolitik

Inga kommentarer: