2014-03-27

Hackat och malet av Ulf Nymark

Föråldrad energiplan – redan innan den är antagen
Vid nätläggningen (heter det så?) av detta VB-nummer sitter Kommunfullmäktige i sammanträde. Bland annat ska församlingen behandla ett förslag till Energiplan för Lunds kommun. Arbetet på planen började år 2012. Ett förslag, som skulle skickas vidare till kommunstyrelsen, klubbades av den borgerliga majoriteten i Miljö- och hälsoutskottet i augusti i fjol. Så la kommunkontoret av någon outredd anledning beslag på planen och hade den i sin byrålåda ett halvår. Planen är föråldrad redan innan den är antagen. Bland annat ska en rad av åtgärderna som föreslås i planen påbörjas i fjol. Nulägesbeskrivningarna är tre eller fyra år gamla, alltså egentligen dålägesbeskrivningar. Lunds Energi AB föreslås också bygga färdigt Örtoftaverket. Detta fastän Örtoftaverket redan är i full drift och Lunds Energi AB finns inte längre. Företaget heter numera Kraftringen AB. Förhoppningsvis röstar den samlade oppositionen för en återremiss så att planen aktualiseras. I annat fall får en ny majoritet efter valet mala ner den i papperskvarnen.

LundaEko II
I förra veckan hade Miljö- och hälsoutskottet sammanträde. Den efter remissomgången omarbetade LundaEko II, program för ekologiskt hållbar utveckling, skulle behandlas för att sedan skickas vidare till fullmäktige. Flera tunga remissinstanser var extremt kritiska till programmet. De borgerliga ville inte lyssna på kritiken.
   Mycket tyder på att en del borgerliga ledamöter tidigare inte ens läst programmet ordentligt. Till sammanträdet i utskottet hade sent omsider i varje fall en borgerlig ledamot (från KD) läst på. Han fann oklarheter i ett par målsättningar i programförslaget. Ronny Johannessen (M) upptäckte under sittande sammanträde att ett av programmets mål var att det ska skapas ett nytt naturreservat i kommunen varje år. Johannessen var nu starkt kritisk till målet. Till saken hör att målet om naturreservat varit med ända från första början i programprocessen. Tekniska nämnden och dess ordförande Johannessen har haft hur många chanser som helst att komma med synpunkter på denna punkt tidigare. Men Johannessen och övriga borgare har aldrig haft en enda kritisk synpunkt som de framfört i utskottet. Nu bordlades LundaEko III, men ingenting tyder på att den borgerliga majoriteten går med på att vässa programmet innan det går till beslut i fullmäktige.

LundaMaTs III
Förslaget till strategi för ett hållbart transportsystem för Lunds kommun, LundaMaTs III, har nu remissbehandlats i styrelser och nämnder. Jag har ännu ingen fullständigt överblick vad den politiska majoriteten sagt ute i nämnder och styrelser, men det finns tydliga indikationer på att de borgerliga ger blanka fan i att försöka nå det av fullmäktige beslutade klimatmålet, dvs minskning av klimatgasutsläpp med mint 50 procent (i förhållande till 1990) år 2020, och utsläpp nära noll år 2020. (Mera om klimatmålet: se annat plats i detta VB-nummer!)

Fullmäktigelistor
Det har som väntat hackats och malts en hel del inom partierna inför och vid beslut om kommunala vallistor. Inom C maldes utmanaren, Katarina Erlingsson, ner på listan, vilket fick henne att helt hoppa av listan. Men värst är det som bekant inom Folkpartiet. Tack vare en framgångsrik medlemsvärvningskampanj kunde de nya medlemmarna genom samfällt hackande och malande möblera om i valberedningens förslag och flytta ner kandidater fråntidigare föreslagna toppositioner. Detta har väckt berättigad massmedial uppmärksamhet. Det har FP verkligen gjort sig förtjänst av.

Inga kommentarer: