2016-11-03

Regionbussdepå flyttar till Maskinvägen av Ulf N

Regionbussarna, alltså de gula bussarna, som nu har sin depå vid järnvägen strax norr om Kung Oskars bro ska nu flytta till längst västerut på Maskinvägen i sydvästra Lund. Ägaren till denna fastighet, Höjelyckan Lund AB har sökt bygglov för bussdepå med verkstad för 66 bussar. Vid sitt sammanträde den 20 oktober beslutade Byggnadsnämnden att bevilja bygglov.
   På andra sidan Maskinvägen, lite längre österut, ligger Palettskolan och förskolan Målarstugan. De boende i området har protesterat mot placeringen av bussdepån. Protesterna har främst gällt de ökade trafikolycksrisker för barnen – bland annat har Palettskolans rektor protesterat – men även mot höjda bullernivåer. Höje å vattenråd har påpekat risk för försämrad vattenkvalitet i Höje å.
   Märkligt nog fanns vid nämndssammanträdet ingen barnkonsekvensanalys med i beslutsunderlaget för ärendet. Enligt kommunens egna regler ska en sådan alltid finnas när barn berörs av ett beslut. Men Stadsbyggnadskontoret ansåg att det inte behövdes någon barnkonsekvensanalys.  MP och V yrkade på återremiss av ärendet för att beslutsunderlaget skulle kompletteras med en barnkonsekvensanalys, men fick inte stöd för detta från något annat parti.
   Bygglovsansökan är helt i enligt med gällande detaljplan (som är från 1969). Enligt Stadsbyggnadskontorets tjänstemän skulle det därför vara lagstridigt att avslå ansökan. Det påpekades också från tjänstemännen att frågan om buller och vattenkvalitet inte berördes av bygglovet, utan var en fråga för Miljönämnden. Byggnadsnämnden beviljade alltså bygglov efter att förslaget om återremiss hade röstats ned. Miljöpartiet reserverade sig till förmån för sitt återremissyrkande.

Inga kommentarer: