2019-04-04

Hur kan en framtid utan tillväxt se ut?
av Marie-Louise Steiner


Vad kommer efter BNP-tillväxten när samhället inte längre kan ha den som motor? Hur kan ett framtida hållbart samhälle som inte bygger på tillväxt se ut?
   Vi var väldigt många som ville veta det när Naturskyddsföreningen häromkvällen ordnade en i raden av sina temakvällar om klimatet på Stadsbiblioteket.
   Att vi idag lever över våra tillgångar har väl de flesta fattat men de förändringar som måste ske om vi ska nå upp till Paris-avtalets 1.5 grader är ofattbart stora.
   Istället för de 11 ton CO2 som varje svensk idag i genomsnitt förbrukar per år kan vi i framtiden bara tillåtas använda 0.89 ton. Vår bostadsyta per person måste krympa till 18 m2., inga flygresor kan tillåtas, ett helt annat jordbruk.
   Det är en större forskargrupp från KTH, Chalmers och Lunds universitet som vågat sig på att skissa 4 scenarier för Sverige 2050. Man målar upp bilder av olika framtida samhällen som alla ska nå upp till hållbarhetsmålen.
   Ett av samhällena skulle bygga på s k kollaborativ ekonomi där mycket av det betalda arbetet har ersatts av obetalt ideellt arbete inom olika kollektiv och där IT är en förutsättning för spridning och delande. Ett annat alternativt samhälle skulle bygga på lokal självförsörjning och direktdemokrati både i stad och på landsbygd.
   I ett annat visionärt samhälle utgår forskarna från ytterligare automatisering och robotisering av vardagen och där mycket bygger på en än mer utvecklad digitalisering. Och till sist ett samhälle byggt huvudsakligen på cirkulär ekonomi och en starkt styrd välfärdsstat .En mycket intressant kväll som gav många nya tankar.

Inga kommentarer: