2022-11-17

Byggnadskultur - kommunal kompetensförsörjning av Ann Schlyter

I serien Hur bygger vi vårt Lund? inbjöd föreningen AFSL till debatt på stadsbiblioteket i tisdags. Denna gången handlade det om hur byggnadsantikvarisk kompetens tas tillvara i planeringen. Bakgrunden är naturligtvis att sådan kompetens har en mycket svag ställning i Lunds planering. Det kan man tycka är märkligt i en stad som Lund, men så är det.

           

Vänsterpartiet har i flera omgångar motionerat för att staden åtminstone ska ha en stadsantikvarie på heltid, och även lagt in det i sitt budgetförslag, men det har alltid avslagits. Det är fortfarande endast en halvtidstjänst. Heltid hade behövts redan under förra mandatperioden, och då var situationen ändå mycket bättre än nu. Då deltog stadsantikvarien på byggnadsnämndens möten och det fanns en bevaringskommitté med medlemmar från alla partier i byggnadsnämnden under ledning av honom och stadsarkitekten. Vi politiker blev guidade i staden och fick lära oss mycket om de olika kvarter och stadsdelar som berördes av våra beslut om förtätningar eller nya planer.

Det första femklövern, M, c, L, kd och FNL gjorde när de tog över ledningen denna mandatperioden var att avskaffa bevaringskommittén. Sedan beslöt man att stadsantikvarien inte skulle närvara på byggnads-nämndens möten. De underlag vi politiker fått att ta ställning till inför beslut har sällan innehållit något från stadsantikvarien. Om han överhuvudtaget varit inblandad kan vi inte veta. Ofta hänvisar förvaltningen till bevaringsprogrammen, de som togs fram för fyrtio år sen.
   Så annorlunda i andra kommuner. Att det är fyra personer som jobbar med kulturmiljöfrågor i Malmö är kanske inte så konstigt. Malmö är ju större än Lund, kanske inte fyra gånger större, men ändå. Men Hälsingborg, som är betydligt mindre än Lund, har två heltidsanställda byggnadsantikvarier! En av dem var med på mötet och berättade om hur de involverades i planeringen och att de arbetade med en kommitté med politiker. De utarbetade nya bevaringsprogram och erbjöd rådgivning till fastighetsägare.
   Även Ystad är bättre rustat än Lund. De har visserligen endast en tjänst på 60 % till sin stadsantikvarie, men han satt i en ledningsgrupp tillsammans med stadsarkitekt, klimatstrateg och kommunekolog. Och han hade resurser att ta in konsulter för att göra bedömningar i olika projekt.

Den allmänhet som kommit till biblioteket, hade nog gärna sett lite mer bilder från antikvariernas arbete, handfasta exempel på att deras arbete behövs. Istället försökte AFSL dra igång en debatt om hur arbetet bör organiseras. Det hade varit intressant för byggnadsnämndsledamöter och tjänstemän på stadsbyggnadskontoret, men av dessa syntes få i publiken. Tidigare stadsantikvarie jobbade halvtid på Kulturen, medan den nuvarande jobbar heltid på stadsbyggnadskontoret. Det ställdes frågor om vilket som var bäst, om en stadsantikvarie kom (delvis) utifrån och hävdade byggnadskulturens frågor, eller om det var bättre att vara integrerad i arbetet och kunna påverka under hela processen. Något svar gavs inte.
   Det politiskt viktiga är att det avsätts mer resurser, minst en heltidstjänst och ett återskapande av Bevaringskommittén, så att arbetet med att revidera de gamla bevaringsprogrammen kan påbörjas.
Ann Schlyter, för v i byggnadsnämnden

Inga kommentarer: