2019-01-17

Det ska byggas i Källby och Sankt Lars
av Gunnar Stensson

Lunds kommun har kallat till samtal om Källby och sydvästra Lund måndagarna den 21 och 28 januari klockan 17.30 till 20 inför fördjupningen av översiktsplanen. ”2O24 kommer pågatåg att stanna vid en ny station på Klostergården. Samtidigt kommer vi att komplettera med fler bostäder och annan bebyggelse i närområdet”, meddelar kommunen. I sommar ska det hållas ett formellt samråd kring planförslaget.
    Den nya stationen ska ligga där Nordanväg mynnar ut vid fyrspåren. I närområdet på Klostergårdssidan berörs bland annat det gröna stråket ner till Höje å och korpfotbollsplanerna som vi är angelägna att bevara.
    På västra sidan ligger Södra företagsområdet i vinkeln mellan Åkerlunds och Rausings väg och Maskinvägen. Södra företagsområdet ska öppnas för den nya stadsdelen Källby, som också ska omfatta det stora område som nu disponeras av reningsverket.
   Det handlar alltså nu i första hand om stationsområdet, en begränsad del av framtidens Källby. Att utvecklingen av den nya stadsdelen inleds i norr för att senare fortsätta söderut och västerut ger möjlighet till eftertanke vid utformningen av hela Källby.
   Södra företagsområdet blir tillgängligt tidigare än reningsverksområdet. Där kan stadsbebyggelsen inledas.
   Området kring reningsverket kan senare utvecklas till ett värdefullt natur- och rekreationsområde intill dammarna, som ska bevaras med sitt rika fågelliv. Det handlar om en utveckling på lång sikt.
   Åkerlunds och Rausings väg måste byggas ut i samband med uppförandet av en ny järnvägsbro för fyrspåren över Höje å. Det finns också sedan lång tid förslag att förlänga den med en bro över ån och åkrarna till väg 108. Det skulle innebära stora ingrepp i natur och åkermark och sannolikt bebyggelse på Staffanstorpssidan.
   Vi rapporterar om samtalen i kommande nummer av Veckobladet.
 

 

Sankt Lars
Vi som rör oss i Sankt Larsområdet har länge undrat vad som planeras i den väldiga avgrund som uppstått sedan den gamla restaurangen rivits. Nu finns en detaljplan som man kan ta del av och kommentera.
   Framför allt handlar det om ett stort flerbostadshus vid Sankt Lars väg, högre än kringliggande bebyggelse. Urbaniseringen av Sankt Lars-området fortsätter.
   Men också Sankt Lars väg berörs. Den ska breddas och förses med ännu en cykelbana. Bron över Höje å ska byggas om.
   Nya bostäder och breddad väg innebär att trafiken ökar. I själva verket är den redan intensiv, i synnerhet på för- och eftermiddagar. Sedan länge är en ny infart i Sankt Lars-området söderifrån planerad.
   Härom veckan förekom en uppgift i Sydsvenskan om att Hunnerupsgården med en stor areal, som sannolikt omfattar också Sankt Lars begravningsplats, sålts för 40 miljoner kronor. Vilka som var köpare och säljare framgick inte.

Inga kommentarer: