2021-12-09

Sätt stopp för skövling av jordbruksmark: våra barn och barnbarn ska också ha mat! av Sima Nasizadeh

 

Vi, XR Lund, uppmanar till motstånd mot exploatering av jordbruksmark genom en demonstration i samband med Kommunstyrelsens möte den 13de  december. Nuva-rande och framtida genera-tioner förtjänar möjligheten till självförstöring och ett värdigt liv i en redan osäker framtid.
 
Än en gång läser man om jordbruksmark som planeras att exploateras till andra ändamål än försörjningen av vårt dagliga bröd. Lunds kommun har planer att köpa 42 hektar jordbruksmark vid Pilsåker i nordvästra Lund för industriändamål. Dessa 42 hektar är av högklassig jordbruksmark (klass 8–10) som kan producera ca 800 000 brödlimpor!
   Vissa Lundapolitiker pratar om tillåtelse att göra ett undantag från Miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (Miljöbalken 3 kap 4). Vi ska kanske också passa på att påminna dem om Lunds program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko: Den högklassiga jordbruksmarken ska värnas (klass 8-10).     
  Är detta fall verkligen ett undantag? Svaret är ett stort nej:
 1 Helsingborgs kommuns planerar att bygga nya logistikcenter på åkermark som motsvarar 265 fotbollsplaner.
 2 Staffanstorps planerar att bebygga åkermarken.
 3 Trelleborgs kommuns planerar att bygga ett fängelse på 50 hektar av Sveriges bästa åkermark. 

Ja! Listan är längre än så och kunde ha blivit längre om Ängelholms politiker inte tog sitt förnuft till fånga och skrotade planerna på att  bygga ett stort e-handelsområde på jordbruksmark. Varje år byggs 600 hektar åkermark, motsvarande cirka 1 200 fotbollsplaner, bort i Sverige.
   Men kan vi inte importera mat? Förutom spannmål, socker och morötter är vi svenskar beroende av import av livsmedel för varannan tugga. Vid en kris får vi väl livnära oss på morotskaka. Tyvärr går det inte göra undantag från klimatförändringarna. Torkan i USA, Kanada, Ryssland och södra Europa har orsakat en minskning av spannmålsproduktionen som i sin tur gett upphov till högre priser. Pandemier och dess påverkan på handel ger inte heller utrymmer för undantag.
   Javisst! Det där med att skapa arbetstillfällen! De skapas väl också genom jordbruk. Hur annars får vi bröd, rapsolja, socker och öl om inte från vete, rapsfrön, sockerbetor och korn från fälten? Handlar det verkligen om arbetstillfällen eller egentligen, om kortsiktiga lösningar? Lösningar som inte tar hänsyn till långsiktiga miljöaspekter som bevarande av biodiversitet som jordbruk bidrar till och framtida matförsörjningen. 
   Det är ett svek mot samhället och framtida generationer att inte bevara en av världens bördigaste jordar här i Skåne. Förstöring av jordbruksmark är att betrakta som närmast irreversibel. Tänk bara att jordmånen har bildats ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka.

Inga kommentarer: