2012-03-08

Öppen Lundaeko-föreläsning om klimatförändringar och vatten

Tid: Måndagen den 12 mars 18.00
Plats: Ekologihuset Sölvegatan 37Föreläsare: Göran Ewald docent i ekotoxikologi, lektor i miljövetenskap Malmö Högskola, har arbetat med klimatanpass-ningsfrågor på länsstyrelsen i Skåne
Klimatet håller på att förändras, framför allt handlar det om höjda temperaturer och mer vatten i form av ökad nederbörd. Det handlar också om en ökad frekvens av extrema väderhändelser som värmeböljor och skyfall. Eftersom Skåne inte har någon landhöjning så riskerar mycket av Skånes stränder att försvinna.
   Vad kan vi i Lunds kommun göra att motverka översvämningar - vad ska en klimatanpassad dagvattenstrategi innehålla? Vad ska kommunen göra och vad kan kommuninnevånarna göra för att minska risken för översvämningar?
   Branschorganisationen Svenskt Vatten har sagt att andelen hårdgjord yta måste minska så att vattnet har någon stans att ta vägen. Yteffektiva transportsystem (färre bilar och p-platser), microparker, fjärilsdalar och stadsodling – kan det vara Lunds recept mot kommande översvämningar? Öppna dagvattensystem med bäckar och dammar som i Agustenborg? Fler Östra Torneträsk?
   Vad spelar träden, särskilt de stora och gamla med sina rotsystem, för roll i uppgiften att ta hand om de ökade vattenmängderna? I vilken utsträckning bidrar Lunds kommun till att det periodvis är för mycket vatten nedströms i Höje å? Är det dags att lansera solidaritet med Lommaborna? Hur skydda dricksvatten från leptosporidium och andra klimatrelaterade hot mot dricksvattnet?
Arrangörer: Miljöpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan

Inga kommentarer: