2022-12-08

Slakt på kulturmiljöarbetet av Ann Schlyter

 

Ett Lundaförslag med titeln ”Se till att icke demokratiskt beslutade delar av kulturmiljö/bevarandeprogrammet antingen beslutas eller lyfts bort” har behandlats i byggnadsnämnden.
   Frågan engagerar eftersom det krävs bygglov för exempelvis solpaneler, attefallshus eller mindre förändringar på fastigheter om huset eller området är rosamarkerat, dvs bedömt av byggnadsantikvarie eller andra sakkunniga såsom skyddsvärda, men utan att beslut om skydd tagits i nämnd eller fullmäktige.
   I tjänstemannaskrivelsen som antogs som byggnadsnämndens svar på Lundaförslaget meddelas att det sedan 1 november gäller bygglovsbefrielse för alla rosamarkerade byggnader. Detta är en förändring i handläggningen som inte är demokratiskt förankrad, inte ens som information till byggnadsnämnden.

Lundaförslagets första alternativ, nämligen att uppdatera och lägga fram till om kulturmiljöprogram till beslut, behandlas mycket knapphändigt. Det finns flera program som aldrig beslutats i fullmäktige och andra är mycket gamla (40 år). Det medges i ett understatement att bevaringsprogrammen inte är helt uppdaterade, men att resurserna inte räcker till. Det kräver förstås en del arbete. Vänsterpartiet har förgäves i år efter år krävt minst en heltids stadsantikvarie och resurser till ett sådant arbete.
   Förvaltningen försvarar det interna beslutet om att kulturmiljöprogrammen rosafärgning inte ska medföra krav på bygglov inlagt följande: ”i en avvägning mellan det enskilda intresset av att tillgodogöra sig bygglovsbefrielser och det allmänna intresset av att skydda värdefull kulturmiljö får det enskilda intresset anses väga tyngre”.
   En liten brasklapp läggs till: ”Skulle det i efterhand konstateras att höga kulturmiljövärden hotas genom bygglovsbefriade åtgärder kan byggnadsnämnden besluta införa skydd i detaljplan eller anta bevaringsprogram för den hotade bebyggelsen.” Men i efterhand! Då är det ju för sent.
   Vänsterpartiet reserverade sig naturligtvis mot detta beslut.
Ann Schlyter, vänsterpartiets representant i byggnadsnämnden 

Inga kommentarer: