2019-03-07

De borgerliga obstruerar fullmäktigebeslut av Ulf N


I december i fjol i samband med behandlingen av kommunens budget för år 2019 beslutade kommunfullmäktige på förslag från S och MP att Renhållningsstyrelsen skulle starta och driva ett projekt för att minimera kommunens avfall. Projektet kallades ”Översta steget”, vilket syftar på den s k avfallstrappan, där just översta steget – att undvika/förebygga att avfall uppstår - är det som kommunerna i första hand ska sträva efter. Fullmäktige anslog 600 000:- till Renhållningsstyrelsen för att genomföra projektet. Partierna i den s k kvintetten som från minoritetsställning styr Lund röstade nej till projektet, men majoriteten ville alltså att det skulle genomföras.

Uppdrag till förvaltningen
Renhållningsstyrelsens första sammanträde för år 2019 ägde rum i februari. Oppositionen förväntade sig där ett förslag till hur projektet skulle utformas och drivas. Men något sådant förslag fanns inte. Därför lämnade oppositionen, dvs MP, S och V, in en skrivelse, dvs förslag, till styrelsen i god tid före mars sammanträdet, som ägde rum i veckan som gick. Oppositionen föreslog helt enkelt att styrelsen skulle ge förvaltningen i uppdrag att snabbt ta fram ett förslag om hur projektet skulle utformas och drivas.

”Inte så bråttom”
Trots att vi var ute i god tid före sammanträdet med vårt förslag togs det av ordföranden inte upp på den dagordning som skickas ut i förväg. När sammanträdet öppnades yrkade vi därför på att skrivelsen skulle tas upp till behandling. Men se det ville inte den borgerliga majoriteten. De röstade emot vårt yrkande. Motiveringen var ”att det inte var så bråttom med projektet”. MP och S reserverade sig förstås mot detta beslut. (V har endast en ersättare i styrelsen och därmed inte rösträtt.

Projektstart alldeles för sent på året
Men bråttom är just vad det är. För nu vår oppositionens skrivelse vänta till styrelsens nästa sammanträde, som äger rum i april. Dvs om majoriteten då går med på att den behandlas. Men då är det alltså inte frågan om hur projektet ska utformas och drivas utan bara ett eventuellt beslut om att ge ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en projektplan. Först möjliga tidpunkt för att ett beslut om att dra igång projektet blir då i juni månad, eftersom inget sammanträde finns inplanerat i maj månad.
   I praktiken innebär detta att projektet kan starta först efter sommarsemestern, alltså som tidigast i slutet av augusti eller under september. Att åstadkomma konkreta resultat, dvs minskning av avfallet, under en projekttid på bara några få månader kommer givetvis bli en näst intill omöjlig uppgift.

Borgerlig obstruktion
Bakgrunden till den s k kvintettens vägran att ta upp vår skrivelse till behandling och starta arbetet med att få igång projektet står med största sannolikhet att finna i det faktum att de fem kvintettpartierna, som alltså i fullmäktige röstade emot projektet, är sannolikt att de nu försöker obstruera att fullmäktiges beslut verkställs och i praktiken omintetgöra projektet. men fick inte fullmäktiges majoritet med sig i detta ställningstagande. Fast det är obegripligt varför de tycker att kommunen ska fortsätta att producera onödigt avfall och låta bli att göra ekonomiska besparingar på minskade avfallsmängder.

Inga kommentarer: