2019-03-07

Höje å och dammarna i framtiden av Britta Lundmark


 
Sammanfattning av mötet
2019-03-04 arrangerade KLOK Klostergårdens Kulturförening på Klostergårdens Bibliotek en informationsträff där Lunds kommun (Charlotte Hägg Reader Stadskontoret och Rebecka Nilsson Ekologogruppen) och VA Syd (Ulf Nyberg) presenterade status på översiktsplanen Källby för ca 50 mycket intresserade åhörare.
 

 
Syftet med mötet är att informera om fördjupningen av översiktsplanen för området runt Källby. Det finns fortfarande saker som behöver utredas för att få en bra lösning. Planen sträcker sig fram till 2040.
   Frågor som påverkar områdesanalysens utbyggnadstakt och riktning är:

Stationen Klostergården
kommer stå klar 2024. Det kommer att bli intensiv trafik med 4-6 pågatåg i timmen. Dessa tåg kommer gå på de yttersta av de fyra spåren så de kan stanna vid perrongerna på utsidorna av spårområdet (spår 1 och 4, spår i mitten trafikeras av övriga tåg)

Flytten av Reningsverkets
påbörjas 2021. Det stänger 2028. Det ska byggas en pumpstation i Källby för att pumpa vattnet till Sjölunda reningsverk i Malmö. Miljökraven har ökat för reningsverk. Därför kommer fem mindre reningsverk nu bli ett. Det finns olika förslag hur rören från Källby till Malmö ska dras. De olika förslagen har för respektive nackdelar som måste granskas i detalj. VA Syd har ansvaret för att ta fram ett bra förslag som ska beslutas.

Kraftledningens
framtida sträckning måste granskas. Koncessionen för kraftledningen dvs tillståndet att bedriva verksamheten har gått ut. EON har uppdrag att föreslå en alternativ sträckning för kraftledning nu när det blir bostadsbebyggelse i befintligt område.

Beslut finns nu att koppling till väg 108 kommer endast bli tillfartsvägar till bostadsområden inte genomfartsvägar. Det är viktigt att bostads och grönområden knyts ihop på bra sätt. Nuvarande undergång kommer att kunna användas av gång, cykel och kollektivtrafik. 

Planen ska visa Höje å naturområde som har ett riksintresse för friluftslivet. Planen ska visa möjliga grönområden. Senare kan detta område upphöjas till Naturreservat.
Det finns sju koloniträdgårdsområden som ska granskas och bedömas om de ska erbjudas andra odlingsytor. Ambitionen är att bevara och utveckla rekreationsområden samt behålla befintlig åkermark. Detta gör att utbyggnaden av hus blir tät.
Efter reningsverkets flytt ska Källby dammar fortsätta ha en permanent vattenspegel. Var ska vattnet komma ifrån? Åvatten kräver att man pumpar upp vattnet ca två meter till dammarna. Grundvatten blir en dyr lösning för att få fram vattnet till dammarna. Dagvatten blir den smidigaste lösningen eftersom Lund ligger högre upp än dammarna. Det kommer byggas Fördröjningsdammar som säkrar upp att det alltid kommer finnas en viss vattenvolym i dammarna. 
   Höje å omfattas av strandskydd som ska vara 100 meter på var sida räknat på mitten av ån. Detta krav fanns inte tidigare men måste beaktas nu. Det måste skapas ytor för de översvämningar som periodvis blir av Höje å.

Planen innehåller tre olika åtgärdsförslag som ska beslutas om. Det är små, mellan och stora åtgärder.
   De små åtgärderna är bland annat att ta fram vattenytan i dammarna som behålls till nuvarande ytor, utveckla rekreationen, röja för att ge bättre vyer och behålla värden som att behålla naturen för djurlivet.
   De mellanstora åtgärderna är bland annat att behålla nuvarande form på dammarna men göra varierande strandlinje som ger ökade möjligheter för djur och fågellivet. Vattnet till dammarna kommer från ravinen vilket gör att det kommer ”rinna åt fel håll”. Stigar runt området ger ökad tillgänglighet. Röjningen kräver kontinuerligt underhåll så kommunen måste lägga in detta i skötselplanen för området.
   De stora åtgärderna är bland annat att behålla två dammar och göra en ny ådal där Höje å åter blir ”melandrerande” dvs slingrande i sin fortsättning ut mot Lomma. Så var det tidigare innan reningsverket byggdes.

Mötet var mycket positivt och hade många frågor som oro för den täta bebyggelsen till att dammarna fryser och när ska dammarna tömmas – det får inte påverka grodornas reproduktion.

Nästa presentation av planen kommer ske framåt sommaren.
Britta Lundmark
 

 
Summering
Lägg märke till tidsplanen. Reningsverkets flytt förbereds från 2021, men det stängs inte förrän 2028. Stationen ska stå färdig 2024. Utbyggnaden av Källby ska pågå till 2040. Det finns gott om tid att påverka olika moment. 20 år.
   Kraftledningen går snett igenom hela området. Den ska flyttas eller grävas ner. Åkerlund och Rausings väg ska inte bli genomfartsväg till väg 108.
   Utbyggnaden ska göras tät för att spara naturområden och åkermark
   Höje å får ett strandskydd på 100 meter på båda sidor. Området  är ett riksintresse för friluftslivet och kan bli naturreservat.
  Dammarna ska bevaras. Det sker genom att dagvatten från Staden används och samlas i fördröjningsdammar för att säkra vattenytan året runt.
Gunnar Stensson 

Inga kommentarer: