2019-03-07

Nu skövlas Vipeholmsparken av Ulf N

Nu skövlas resterna av Vipeholmsparken. Byggbolaget JM har börjat bygga P-hus och bostäder. Grönytor, buskar och de stora vackra träden ska ge vika för hus, parkeringsplatser, gator och en väg för genomfartstrafik.
   Bilden nedan visar det som till helt nyligen var en gräsplan (belägen längst i väster ut mot motorvägen) med spridda buskage. Planen fungerade nyttjades för rekreation och lek. Samtliga partier i Lund, utom Miljöpartiet, anser att det är viktigare att här lägga hus för parkering än att bevara det gröna.
 

 

Vipeholmsparken exploateras helt i strid med kommunens grönstruktur- och naturvårdsprogram som slår fast att parken utgör ett värdefullt inslag med stora träd och fina trädridåer som tillsammans med Hardebergaspåret har betydelse för den biologiska mångfalden. Vidare betonar programmet vikten av att Vipeholmsparken bevaras tillgänglig för allmänheten.
   Visst, de blir en och annan ny grönyta i området när husbyggena står klara. Men det blir en privatisering av det nya gröna, och Vipeholmsparken kommer att vara ett minne blott.

Inga kommentarer: