2019-03-07

Gör Kungsmarkens naturreservat tillgängligt för den vanlige Lundabon av Natur- och kulturhistoriskt intresserad vänsterpartist


Glomsjön
 
Vi är nog många som passerat Kungsmarkens golfbana när vi varit ute och promenerat eller cyklat på Hardebergaspåret och då kastat längtansfulla blickar in på det vackra öppna landskapet. Tänk om man skulle våga ta en promenad där och blicka ut över den fridfulla Glomsjöns vattenspegel medan man intar sin medhavda matsäck.  Men för de allra flesta lundabor som passerar är oron för att råka ut för att få en golfboll i skallen ett stort hinder för att våga beträda området. Det känns inte attraktivt att sitta med en hjälm på huvudet när man intar sin picknick.
   Nu har Vänsterpartiet i Lund lagt en motion om att kommunen ska verka för att Lunds akademiska golfklubbs arrendekontrakt med Naturvårdsverkets inte bör förnyas ännu en period. Kontraktet går ut 2021. Hoppet tänds. Kanske kan det bli verklighet att avsluta cykelturen eller vandringen längs Hardebergaspåret med en promenad i Kungsmarkens naturreservat och få uppleva naturens stillhet och skönhet där utan att riskera att få en hård golfboll i huvudet.

Kungsmarken nås lätt via cykel eller till fots

Det finns många skäl till att Vänsterpartiet i Lund lägger en motion om en förändrad användning av Kungsmarken. Lunds bebyggelse förtätas alltmer och kryper sakta österut. Fördelen med att förtäta staden är att vi sparar värdeful åkermark och fler kan utnyttja kollektivtrafik för att ta sig till arbetet. Både av miljöskäl och ekonomiska skäl undviker många unga att skaffa bil. Trycket på våra parker växer med ökande befolkning. Men att komma ut i naturen för en lundabo utan bil är inget lätt projekt. Lund är omgivet av otillgängliga jordbruksmarker präglade av monokultur. Det närmaste friluftsområdet finns i Skrylle och dit är det 12 km. Det är dubbelt så långt som till Kungsmarken och det är inte heller så lätt att cykla dit. Ett tecken på detta är att parkeringsplatserna vid Skryllegården ofta är överfulla på helgerna. Det finns en buss som går till Skryllegården men att krångla med kollektiva färdmedel tycks ju inte locka så många lundabor om man ser på de överfulla parkeringarna. Kungsmarken ligger bara 6 km från Lunds centrum och kan via Hardebergaspåret lätt nås per cykel eller till fots t.o.m. för en barnfamilj.  Kungsmarken har också många kvaliteter som Skrylleområdet saknar.

Kungsmarken både botaniskt och kulturhistoriskt värdefullt
Till skillnad från Skrylleområdets skogsbevuxna område så är Kungsmarken är ett öppet, böljande landskap med vidsträckt utsikt som rent estetiskt är en fröjd för ögat. Kungsmarken har dessutom en rad unika kvaliteter jämfört med andra naturområden runt Lund.  Området har aldrig plöjts med moderna jordbruksmaskiner och aldrig gödslats. Marken har alltsedan 1200-talet utnyttjats för slåtter och bete. Dessa förhållanden gör att floran på de kalkrika ängarna är mycket artrik. Över 440 olika arter har påträffats på Kungsmarken. Här finns sällsynta arter som humlesuga, smalbladig lungört, kärrnäva och orkidéer som brudsporre och krutbrännare. Kungsmarken är alltså ett eldorado för alla som njuter av blomprakt och är intresserade av botanik. Att kunna cykla hit med sina skolklasser borde självklart vara möjligt för Lunds biologilärare.
   Dessutom erbjuder Kungsmarken mycket att upptäcka för den av kulturhistoriskt intresserade. Området ägdes under medeltiden av ärkebiskoparna i Lund och rester av en borganläggning från den tiden finns nära Glomsjön. Efter reformationen övertogs ärkebiskopens ägor av kungamakten och marken fortsatte att användas som slåtter- och betesmark. Därför har modernt jordbruk varken förstört förutsättningarna för en rik flora eller de historiska lämningarna på området. På Kungsmarken kan man se järnålderslämningar i form av runda rösen som kan vara gravar eller odlingsrösen. Det finns i Kungsmarken spår efter odling både från medeltid och från järnåldern som kan vittna om olika brukningstekniker.  När Kungsmarken blir mer tillgängligt bör Lunds skolelever naturligtvis göra cykelexkursioner till området i samband med undervisning om Lunds historia. Mönster i marken som vittnar om forntida plöjningstekniker gör Kungsmarken aktuellt även för besök vid undervisning i ämnet kulturgeografi.  
   Det är alltså dessa unika kvaliteter i Kungsmarken som gjorde att Länsstyrelsen 1974 beslutade att inrätta ett naturreservat i området. I beslutet står att läsa: ”Med hänsyn till områdets betydande vetenskapliga, kulturhistoriska och sociala intressen har fråga väckts om att avsätta området som naturreservat… Åtgärder skall vidtas för att underlätta allmänhetens tillträde till området, varvid också områdets utnyttjande i undervisningssammanhang skall beaktas.”
Konflikt mellan den vanlige lundabons och golfspelarnas intressen
I enlighet med Länsstyrelsens ambitioner vill Vänsterpartiet i Lund således att Kungsmarken ska bli mer lättillgängligt för lundaborna genom att kontraktet mellan Naturvårdsverket och Lunds akademiska golfklubb inte förnyas. Kungsmarken bör istället bli ett område för rekreation och upplevelser både för den natur- och den kulturintresserade lundabon.
   Det är lätt att förstå en del golfares upprördhet över Vänsterpartiets motion.  Är man en inbiten golfare så är naturligtvis den vackra och närbelägna banan en stor tillgång. På Kungsmarkens natursköna golfbana kan golfarna njuta av den underbara naturen, svinga sin golfklubba och umgås med likasinnade vänner samtidigt. En trevligare sport är svårt att tänka sig. Nackdelen är bara att golfbanor kräver stora arealer och här tas ett stort naturområde på 270 ha som ligger nära Lunds centrum i anspråk. De hårda golfbollarna gör att få vågar beträda området.  Vänsterpartiet är inte på något sätt motståndare till golfsporten som sådan utan bara till att denna värdefulla och natursköna mark så nära Lund utnyttjas av en sport och gör Kungsmarken otillgänglig för lundaborna.  Vi hoppas naturligtvis att konflikten löses så att även golfspelarna kan bli nöjda. Kanske genom att kommunen och länsstyrelsen kan hitta ett ersättningsområde till Lunds akademiska golfklubb längre bort från stadens centrum.

Befria Kungsmarken från flygande golfbollars tyranni

När lundaborna genom beslut i fullmäktige och genom folkliga opinionsyttringar uttrycker önskemål om att göra Kungsmarken mera tillgängligt så hoppas vi att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen lyssnar till lundaborna och försöker hitta en lösning på den sedan länge orimliga situationen, nämligen att området ockuperas av en golfbana. Kungsmarken ligger nära Lunds centrum och har kvaliteter som gör det lämpligt för friluftsliv och som utflyktsmål för de kulturhistoriskt och biologiskt intresserade lundaborna. Kungsmarken bör befrias från de farliga flygande golfbollarnas tyranni.

Inga kommentarer: