2014-01-16

Lundaelever riskerar stå utan gymnasieplats 2014!
av Per Almén

Innevarande läsår saknade 168 behöriga elever en plats på det program de önskade gå på i Lunds kommunala gymnasieskolor. För att inte riskera att hamna i samma situation inför nästa läsår lade vi socialdemokrater i juni ett förslag att skapa plats för fler elever. Detta stöddes av en majoritet i utbildningsnämnden. Vår förvaltning fick därför i uppdrag att undersöka möjligheten att starta fyra studieförberedande klasser på gymnasieskolan Vipan. Detta uppdrag skulle redovisas vid nämndens decembersammanträde. Så skedde inte, utan förvaltningen kom med en skrivelse som inte innebar något nytt tillskott av platser. Inget av partierna ställde sig därför bakom förvalt-ningens förslag.
   Därför återkom de rödgröna partierna med ett uppdrag att from läsåret 2014  inrätta två samhälls- och två ekonomiklasser på Vipan. Majoriteten röstade mot detta och lade ett förslag med samma innebörd, men som inte kan realiseras förrän till läsåret 2015.
   Resultatet av sju års moderatlett styre är alltså att elever från Lund och andra kommuner, som önskar gå i Lunds kommunala gymnasieskolor, inte kommer att kunna få plats där.  Risken är därför stor att dessa elever tvingas söka till friskolor som de inte önskat gå i. Valfriheten – som moderaterna annars alltid omhuldar – är för dessa elever ytterst begränsad. Det är just den situationen som vi vill undvika. Därför vill vi skapa platser redan till det läsår som börjar i augusti 2014.
Per Almén, ersättare för s i utbildningsnämndenTill dig som går i åk 9!
Lunds kommunala gymnasieskolor är mycket populära. På vissa studieförbe-redande program är det tyvärr platsbrist. Vi socialdemokrater gör vårt bästa  att finna lokallösningar att täcka bristen till kommande läsår.
   På den s.k. gymnasiemässa, där de olika gymnasieskolorna i Lund med omnejd presenterade sig, var det en skola som utmärkte sig. Hur?
   I sin monter hade man en skylt med texten: ”Sveriges bästa gymnasieskola”. På sin hemsida skriver man ”Sydsveriges populäraste gymnasieskola till Lund.”
   Vilken skola? Jo, Procivitas privata gymnasium.
Det ger anledning till några frågor:
  1. På vilka grunder påstår Procivitas att det är Sveriges ”bästa gymnasieskola”?
  2. Med vilken rätt hävdar Procivitas sig vara ”Sydsveriges populäraste gymna-sieskola”?
  3. Betoningen av ”privat” gymnasium, innebär det att Procivitas inte nöjer sig med den skattefinansiering som andra friskolor har, utan också tar ut avgifter för att finansiera undervisningen?

Radio P4 Malmöhus avslöjade den 1/11 att Procivitas i Lund på sin  hemsida skrev att man inte ämnar ta in elever med lägre poäng än 220. Ett högt värde som många elever har svårt att  nå. Problemet är förstås att en skola inte får sätta upp några egna gränser för hur många poäng en elev skall ha för att komma in.
   Skolans rektor, Camilla Lindkvist, backar från poängkravet när Radio Malmö-hus reporter frågar. Dock fortsätter hon att hävda att 220 poäng är ett krav för att klara studierna på skolan.
   Det är ett sätt att friskriva skolan från de stödinsatser och därmed kostnader som  även elever på gymnasieskolan är i behov av och har rätt till.   

Procivitas ägs av landets största friskolekoncern, Academedia som ägs av det Wallenberg-kontrollerade riskkapitalbolaget EQT med säte på de engelska kanalöarna.
   Om detta står ingenting i den påkostade broschyr som delades ut. Det kan kanske vara bra för elever i åk 9 och deras föräldrar att känna till.
Per Almén, Lund

Inga kommentarer: