2007-12-13

Interpellation ställd till Byggnadsnämndens ordförande
av Ulf Nymark

Miljökonsekvenser av planerat megaköpcentrum vid Mobilia
”Program till detaljplan för del av kvarteret Välten m fl”, dvs plan för utbyggnad av det bilberoende köpcentrat vid Mobilia, Gunnesbo är nu ute på samråd. Förslaget innebär att nuvarande butiksyta på ca 8 500 kvm ska utökas med 27 000 kvm, dvs den tillkommande butiks- och verksamhetsytan är alltså ca tre gånger större än den nuvarande. Den totala ytan blir därmed i storleksordningen fem fotbollsplaner.
Förverkligas planprogrammet kommer detta att få framför allt två konsekvenser för Lund. Dels kommer, vilket framgår av den handelsutredning som åtföljer planen, livsmedelshandeln i stadsdelscentra att drabbas (så t.ex. kommer en livsmedelsbutik på Klostergården och en på Öster att slås ut), samtidigt som dagligvaruhandeln i stadskärnan kommer att minska med upp till 30 procent.
Dels kommer, vilket framgår av den trafikutredning som åtföljer planen, motortrafiken vid Gunnesbo och i Lund i övrigt att öka kraftigt. Vid och intill Mobilia beräknas biltrafiken till år 2012 per maxtimme öka till det tredubbla jämfört med dagens trafikvolymer. (Genomsnittlig trafikökning till 2012 beräknas bli nästan 40% och på sikt ännu större).
Beklagligtvis saknas i programförslaget beräkningar av omfattningen av den klimat- och miljöpåverkan som den ökade biltrafiken kommer att orsaka.
Därför vill jag fråga byggnadsnämndens ordförande:
Är du beredd att i det eventuella fortsatta planarbetet verka för att omfattningen av den negativa klimat- och miljöpåverkan som etableringen innebär redovisas? Är du beredd att koppla denna redovisning till klimat- och miljömålen i LundaEko och LundaMaTs II?
Ulf Nymark, Demokratisk Vänster

Inga kommentarer: