2018-04-19

FN:s kärnvapenförbud

Hur går vi vidare?
86% av väljarna vill att vi skriver under, men med NATO:s och USA:s invändningar tvekar regeringen. Hur får vi politikerna att följa folkviljan?
Välkomna till ABF, Kiliansgatan 9 i Lund, lördag 21 april 14:00. Lyssna, diskutera, fika.

Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred
Opinionsbildare, skribent och debattör. Fd universitetslärare i sociologi & riksdagsledamot. Sverige måste säga JA till kärnvapenförbudet.
David Vidorin, Styrelsemedlem i Svenska läkare mot Kärnvapen
FN-förbudet mot kärnvapen och de humanitära konsekvenserna av en kärnvapenexplosion.
Jan Hammarlund, Viskompositör och musiker med rötter i proggrörelsen
Invald i Svenska Visakademin underhåller med egna och andras sånger.
Affisch»

Lördagsmusik

Klosterkyrkan
21 april  kl 18
Helgsmål med musik: Lunds vokalensemble

”Den stora accelerationen” Höje å och Källbystaden

Samling på Kyrktorget klockan 13.00 söndagen den 22 april. Promenad förbi Klostergårdsstationen, Åkerlund och Rausing, Reningsverket och längs Höje å.
Vad händer de närmaste fem åren?

Så räddar vi Höje å
Jonas Johansson, limnolog i Höje å vattenråd, föreläser och visar bilder. Klostergårdens bibliotek måndagen den 23 april klockan 19.
Klostergårdens byalag

Försvinner våra bin – och spelar det någon roll?

En stor del av den globala matförsörjningen bygger på att vi får hjälp av pollinerare som bin och humlor. Samtidigt visar flera forskningsstudier att insekterna får det allt svårare att klara sig i en värld med klimatförändringar, urbanisering och högintensivt jordbruk.
   Henrik Smith är professor i zooekologi och föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. Hans forskning rör framför allt biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.
26 apr | 18.00 | Lunds stadsbibliotek, atriumgården

Motståndets lilla katekesHåll yrkesetiken högt
När politiska ledare föregår med dåligt exempel blir det desto viktigare att alla upprätthåller en oklanderlig yrkesetik. Det är svårt att bryta ner en rättsstat utan jurister eller hålla skenrättegångar utan domare. Enväldiga makthavare behöver lydiga ämbetsmän och cheferna för koncentrationsläger letar efter affärsmän som vill ha billig arbetskraft.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Apropå Svenska Akademin


Vi tar förstås avstånd från  mansdominerade slutna sällskap med högkvarter i Börshuset och kungen som beskyddare.
   Varför? För att vi är för jämställdhet och demokratisk öppenhet och motståndare till kapitalism och monarki.
Här en konstig liten trall ur det svenska kulturarvet att nynna på:
   Små gubbarna i Börshuset är lustiga att se.
   Små gubbarna i Börshuset är lustiga att se.
   Ej öron, ej öron, ej ögon hava de.
   Ej öron , ej öron, ej ögon hava de.
   Koack, ack, ack. Koack, ack, ack.
   Koack, ack, ack, ack, ack!
   Koack, ack, ack. Koack, ack, ack.
   Koack, ack, ack, ack, ack!

Byggplanerna i södra Lund


Bilden är lånad från Sydsvenskan
 
En stor del av veckans artiklar handlar om den framtida utbyggnaden i södra Lund. Kartan kan förhoppningsvis hjälpa till med orienteringen.

Miljöpartiet föreslår omarbetning och nytt samråd kring översiktsplanen av Ulf Nymark

Miljöpartiet röstade vid gårdagens sammanträde i Byggnadsnämnden emot att godkänna utställning av förslag till översiktsplan för Lunds kommun. I en första omgång yrkade vi att nämnden skulle besluta att planförslaget skulle gå tillbaka till Stadsbyggnadskontoret för bearbetning (s k återremiss), och för att därefter sända ut planen för ett nytt samråd.

Nytt samråd
Anledningen till att vi vill se ett nytt samråd är att det nu antagna utställnings-förslaget på flera avgörande punkter skiljer sig från samrådsförslaget. Flera nya strategier och ca 180 konkreta ställningstaganden har tillkommit. Ett tydligt kartmaterial över planerad mark- och vatten-användning saknades också i samrådet. Endast i form av ett protokollsutdrag kunde lundabor och andra berörda ta del av de beslut som nämnden tagit. Det gäller bland annat den planerade kraftiga exploateringen av högklassig jordbruksmark och planeringen för ökad biltrafik genom ett flertal nya vägar och trafikplatser för bilar. Redovisning av miljö- och hållbarhetskonsekvenser saknades helt i samrådsunderlaget.

Omarbetning
I uppdraget inför ett nytt samråd yrkade Miljöpartiet på omarbetningar på flera avgörande punkter. Som exempel kan nämnas:
 • att ingen ny högklassig jordbruksmark ska tas i anspråk för exploatering
 • att planeringen av samtliga nya vägar och trafikplatser utgår ur planen
 • att parker och andra högkvalitativa grönytor skyddas från exploatering
 • att i planen översiktligt beskriva vad som krävs för att Lund ska klara klimatmålet för transportsektorn
 • att nästa etapp för utbyggnad av spårväg planläggs
 • att planperioden begränsas till 2040 och att samtliga utbyggnadsområden efter detta år utgår ur planen
Sammanfattningsvis menar vi att det förslag som nu föreligger på ett flertal avgörande punkter skiljer sig från samrådsförslaget vilket gör ett nytt samråd kring planen nödvändig.
   När Miljöpartiets förslag om återremiss och nytt samråd föll ansåg vi oss inte kunna rösta för att planförslaget i nuvarande skick ställs ut. Därför röstade vi avslag på planen.

För en hållbar översiktsplanering
Vårt nej till planförslaget är ett ja till bevarandet av högklassig jordbruksmark, ett ja till minskade klimatutsläpp från vägtrafiken och ett ja till att skydda våra parker från exploatering. Kort sagt: ett ja till en hållbar översiktsplanering. Vårt ställningstagande för en ny samrådsomgång är ett ställningstagande för att lundabor och andra berörda ska ha ett komplett och tydligt underlag för dialog och diskussion kring den nya översiktsplanen.
Ulf Nymark , Miljöpartiet

NOT. Vänsterpartiet yrkade också på återremiss men med egna formuleringar av återremissuppdraget. I slutomröstningen röstade dock V för att godkänna utställning av förslaget. C yrkade avslag.

”Kraftfullt byggande” av bostäder söder om Höje å
av Gunnar Stensson

Politikerna i Staffanstorp vill ha ett kraftfullt byggande av bostäder på åkermarken på Staffanstorps sida av Höje å.
   Moderaternas talesman i Lund, Christer Wallin, håller med. ”Lunds Södra måste trafikmatas från mindre än ett håll” säger han. ”För att trafikverket ska vara fullt nöjda med Lunds Södra.” Det låter som tvångsmatning.
   Ett kraftfullt byggande på åkermarken i Staffanstorp på Höje ås södra strand förutsätter att Åkerlunds och Rausings väg förlängs till väg 108.
   I så fall måste inte bara en stor järnvägsbro byggas över Höje å,  utan bredvid den också en landsvägsbro för tung trafik. Det kommer att påverka naturen kring ån mycket negativt. Om avsikten är att öppna för ”ett kraftfullt byggande” längs vägen drabbar det åkermarken. Nu bor ingen på åkermarken söder om Höje å.
   Lunds Södra, eller som vi kallar den, Klostergårdsstationen, är inte den närmaste stationen för Staffanstorpsborna. De som faktiskt bor närmast, de i Flackarp omkring Flackarpsmöllan, vill inte få sin miljö fördärvad.
   Det är andra intressen än omsorg om staffanstorpsborna som styr.

Staffanstorpsborna har faktiskt en helt egen station vid samma höghastighetsspår som Klostergårdsstationen: stationen i Hjärup. 
   Den håller just nu på att anpassas för höghastighetstågen genom en genomgripande ombyggnad av stationsområdet. Satsa på den, Staffanstorpspolitiker, och parasitera inte på Lund!
   Bredvid station i Hjärup finns mark väster om järnvägen att utveckla. Hjärup har ständigt behandlats styvmoderligt av politikerna i Staffanstorp, kanske för att det är den enda ort i kommunen som har förutsättningar för utveckling.
   Stationen i Hjärup ligger dessutom nära den snabbt växande orten Lomma. Se till att öka tillgängligheten för Lommaborna!

Uppgiften för Lunds politiker är att bygga och integrera en helt ny stadsdel invid Klostergårdsstationen på den mark som nu äntligen ska frigöras från Södra företagsområdet och Källby reningsverk. Håll er till den och låt er inte förledas av inviterna från Staffanstorp!
   Åkermarken söder om Höje å är tom på människor. Det är bra. Vi trivs bäst i öppna landskap. På åkermarken odlas livsmedel. Den ska inte utnyttjas för fastighetsspekulationer.
   Den odlade jorden i Sverige har halverats på hundra år. Vi står inför en klimatkatastrof. Gustav Fridolin kallar utbyggnaden av höghastighetstågen ”århundradets klimatinvestering”. Det vore absurt om den klimatinvesteringen ledde till omfattande miljöförstöring av landskapet kring Höje å!

Rädda dammarna! Medverka inte till Staffanstorps exploatering av åkermarken söder om Höje å! av Gunnar Stensson

Höje å syns inte när man går eller springer längs ån från järnvägsbron till Värpinge. Den är skymd bakom frodiga buskar och träd. De utgör en värdefull naturkorridor som måste bevaras!
   Däremot ser man den långa kedjan av dammar norr om ån med blanka vattenytor fulla av fåglar: änder, viggar, sothöns, skarvar, måsar, kanadagäss och svanar. Man hör lekande fisk plaska i vattenbrynet och om några veckor ljuder paddornas bölande.

Dammarna är människoskapade cementtråg. Deras klara vatten har passerat reningsverkets mekaniska, kemiska och biologiska rening innan det flöt ut för att till slut renas av solens strålar som når ända till dammarnas botten.
 

 

På 1930-talet anlades Källby reningsverk och i samband med det grävdes dammarna ut. Det var ett gigantiskt arbete som sträckte sig en och en halv kilometer längs Höje å. Jordmassorna lagrades bredvid järnvägen. Det innebar ett brutalt ingrepp i landskapets natur och kultur.
   Men så småningom läktes såren. Fåglar slog sig ner och fiskar tog sig in via dammarnas utlopp i Höje å. Hela tiden strömmar vattnet från den högsta dammen vid järnvägen till den lägsta i höjd med Värpinge.
   Det blev populärt att gå runt dammarna, men den promenaden är inte längre möjlig. Källby reningsverk har vuxit och tagit mer och mer yta i anspråk. Så småningom införlivades en stor del av dammarnas norra strand i Källby reningsverk och inhägnades.

Nu ska Källby reningsverk bort. Smutsvattnet ska ledas till Sjölundaverket i Malmö. 20 000 kvadratmeter mark som varit inhägnad i mer än 70 år befrias från de höga stängslen och låsta grindarna. Vägen norr om dammarna blir tillgänglig för promenader igen.
   När tillförseln av vatten från reningsverket upphör, vad händer då med dammarna, fåglarna, fiskarna, grodorna, paddorna, trollsländorna? Vad ska Lunds kommun göra för att rädda dammarna?

Det är en uppgift för Lunds kommun, i samband med  återtagandet av de 30 000 kvadratmeter som kommunen i strid mot alla lagar skänkte bort gratis till Åkerlund och Rausing 1938.

 • Bygg Källbystaden på de 50 000 kvadratmeter mark som berövades Källbyborna och inhägnades av storkapitalet och Källby reningsverk för 70 år sedan!
 • Gör den efter alla år äntligen tillgänglig för Lunds medborgare!
 • Smutsa inte ner händerna genom att medverka till Staffanstorps planer att exploatera den förstklassiga åkermarken söder om Höje å!
 • Ingen vill det, allra minst invånarna kring Flackarps-kvarnen, de enda som bor i närheten av den åkermark som Staffanstorps politiker vill förstöra.

PS. Kom till mötet i Klostergårdens bibliotek måndagen den 23 klockan 19 då Jonas Johansson, limnolog för Höjeå vattenråd, föreläser.

Frihetens olika ansikten

http://veckobladetilund.se/bilder/180420/frihet.jpg
Frihetsgudinnan, ombyggd av Tamam Azzam,
en syrisk konstnär, med spillrorna från sitt eget hus.

2018-04-12

Redaktör på "rymmen"


Veckans nummer redigeras från Rosa Marina i Apulien. En bra dag att redigera utomhus, precis som i Lund. Om man nu får tro på SMHI.

Motståndets lilla katekesGe bidrag till goda ändamål
Var aktiv i föreningar, politiska eller av andra slag, som speglar din egen livsåskådning. Välj ut ett par välgörenhetsorganisationer och ordna ett autogiro. Då har du själv gjort ett val som stöder civilsamhället och hjälper andra att göra gott.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Karin Rågsjö, riksdagsledamot om sjukvården

Karin Rågsjö är Vänsterpartiets sjukvårdspolitiske talesperson. På lördag, alltså den 14 april kommer hon till Lund för ett möte om den svenska sjukvården. En av valets viktigaste frågor. Ta gärna tillfället i akt att lära dig mer om hur vi vill utveckla och förändra vården. Med på mötet kommer även Vänsterpartiet Skånes gruppledare i Region Skåne Sara Svensson att vara för att kunna föra in ett regionalt perspektiv på frågan.
   Mötet är mellan klockan 14.00 – 16.00 på Kiliangatan 9. Facebook event finns här:

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
14 april  kl 17
Martina Björk, sopran
Margareta Ågren, piano

Röda Kapellet på Marthas CaféAvenbokarna vid Helgeandskyrkan av Gunnar Stensson

I våra allt tätare stadsmiljöer blir träden allt viktigare. De renar luften, silar vinden, minskar trafikbullret, lagrar kolet. Deras rötter gör marken genomsläpplig för vatten som sugs upp i kronornas lövverk. Där lever fåglar, ekorrar och insekter bland mossor och lavar. När löven slår ut förvandlas landskapet.
   I Klostergården i Lund planerar kyrkan att avverka avenbokarna längs Helgeands-kyrkans norra vägg. De ska bort inom kort, enligt en plötslig uppgift från kyrkans administration. Det kommer som en överraskning för de närboende och församlingen.
 

 

Helgeandskyrkan ligger vid Nordanväg som blir huvudpassage för trafiken till den inom fem år färdiga Klostergårdsstationen. Man kan räkna med att den redan ganska livliga trafiken kommer att intensifieras med ökat buller, utsläpp av avgaser och nedsmutsning som följd.
   Den täta lilla avenboksdungen skärmar av kyrkan från bullret och avgaserna bakom en grön vägg. De femtioåriga avenbokarnas vackert böjda stammar och grenar inramar den norra entrén till Klostergårdens röda torg, omgivet av kyrkan, församlingshemmet, biblioteket och köpcentrum.  Några upprörda församlingsmedlemmar har agerat och tillfälligt lyckats uppskjuta avverkningen.
   Nu väntar vi på information från kyrkan om intentionerna bakom den planerade avverkningen och vilken omfattning den ska få – och om den alls kommer att förverkligas.
   Lunds kommun borde också vara intresserad, eftersom den arbetar med grönstrukturen inför den nya översiktsplanen.

En natt ”i Havanna” av Staffan

sätter inga stora ekologiska fotavtryck,
bara tågresan Lund Varberg och tillbaka.


Min barndoms sommarstad med salta varma bad, krabbor mellan stenarna, glass och minigolf i Societetsparken, den mystiske Bockstens-mannen och Illustrerade klassiker när det regnade på stugan i sjätte vik på Getterön.
   Nu är det andra bullar, hårdrock i parken och leninismens sista fäste på jorden. Hotell Gästis och Hotell Havanna öppnar sina portar för alla utom ”flickan, som inga pengar har”. Hotelldirektören Lasse Diding är nog världsmästare i kitsch. Alldeles underbart förtjusande trolleri av Leninbad, Castro, Che Guevara och Ernest Hemingway, cigarrer, Cuba cola och amerikanskt 40-50-tal.

 

Den gamla Varbergssocieteten skulle säkert rysa åt det hela, men de finns ju inte längre. Arbetar-döttrar och söner från Monark har nog inga invändningar. Inte Boråsarna heller.
   Att uppnå 3/4- delar av sitt möjliga liv är inte lätt. Då kan det vara bra med litet sarkastisk och motsägelsefull nostalgi. Hoppet om en bättre värld måste vara de sista vi överger. Det är så Lasse D. minns Lenin.
   Hur ”fel” kan man ha och ändå göra ”rätt”? Den Lenin som skrev om demokratisk socialism blev som förbytt efter april 2017. Det blev revolution och inbördeskrig. De vita hade allting, vapen och lejda soldater. Vad hade revolutionärerna? Arbetarkommittéer på fabrikerna? Med dem kunde man inte vinna ett militärt krig. Det gick som det gick. När freden kom var diktaturen etablerad. Stalin tog över, resten vet vi nu. Rosa Luxemburg var i den minoritet som redan visste det då.
   Vad gör vi själva för att bidra till ett lite bättre liv för alla?

Hur kan man se människor utan att se dem?
av Gunnar Olofsson

Hur är det möjligt att världen ser 10.000-tals människor protesterande mot att de är instängda utan att faktiskt se dem? Att man inte reflekterar över varför de är där och vem som bär ansvaret för deras situation? Det är frågor som ställs i den israeliska tidningen Haaretz av krönikören Gideon Levy. I Sverige saknas däremot helt dessa funderingar.
 

 
De senaste fredagarna har palestinierna i Gaza anordnat fredliga demonstrationer mot den nu över 10 år långa israeliska blockaden av Gaza – en blockad som fördömts av världssamfundet men som ingen, varken FN, EU eller Sveriges regering, gjort någonting för att få avskaffad. Demonstrationerna har mötts med skarp eldgivning av den israeliska armén in över gränsen på palestinsk mark. Hittills har över 30 personer dödats och minst 1.500 skadats – vilket kraftigt belastat en redan drabbad sjukvård i Gaza som kämpar för sin överlevnad. Även journalister som varit på plats för att skildra protesterna har utgjort mål för de israeliska prickskyttarna. Den 7 april avled fotojournalisten Yasser Murtaja som, försedd med en väst med den tydliga texten PRESS, sköts i magen av en krypskytt. Totalt har hittills 9 journalister skadats av skarp ammunition.


 

Den humanitära krisen i Gaza är ingen naturkatastrof, utan skapad av människor som en form av kollektiv bestraffning i direkt strid med internationell lag. Ändå tillåts den fortsätta. Gaza lider idag brist på allt från mat och mediciner till vatten, el, skolor, sjukvård och material att bygga upp allt som förstörts av den israeliska armén. Nästan allt vatten är otjänligt att dricka, miljoner liter orenat avloppsvatten rinner varje dag ut i Medelhavet, elektricitet finns bara några få timmar per dag, arbetslösheten är uppemot 50%, sjukhusen saknar viktiga mediciner och utrustning. Människor lider av blodbrist och olika sjukdomar till följd av den förgiftade miljön. Enligt FN kommer Gaza att inom några få år vara i praktiken obeboeligt.
   De palestinska protesterna handlar om rätten till liv, frihet och fred. Om att den israeliska ockupationen av palestinskt land måste upphöra och konflikten lösas i enlighet med FN:s resolutioner: en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser med Israel och Palestina sida vid sida i fred, Jerusalem som inte bara Israels utan också Palestinas huvudstad och en rättvis lösning av flyktingfrågan. Protesterna kommer att fortsätta fram till maj då Israel firar sitt 70-årsjubileum som stat och palestinierna högtidlighåller 70-årsminnet av fördrivningen av 750.000 människor - Al-Nakba. Hur många fler palestinier kommer att dödas och skadas fram till maj? Omvärlden måste sluta upp att se utan att se, sluta diskutera hur många palestinier det är rimligt att skada och döda, och på vilket sätt, utan att det blir oetiskt - och äntligen ta sitt ansvar för att lösa konflikten. Det finns absolut ingenting att vänta på.

Alliansen tänker helt fel av Gunnar Stensson

I går besökte Jan Björklund Wallenbergssfärens vinstmaskin Engelska skolan i Lund. Kanske för att  fira sitt attentat mot gymnasiets yrkesprogram. Självbelåtet mästrar han oss från Sydsvenskans förstasida 12 april.
 

Jan Björklund, L, har gjort det igen! Han har lurat kollegorna i Alliansen att öka skolsegregationen ett snäpp till genom förslaget att införa en kortare tvåårig yrkesskola vid sidan av de treåriga gymnasieutbildningarna. På yrkesskolan ska de akademiska ämnena ska vara reducerade till ett minimum. Detta är en återgång till den gamla klasskolan från förra århundradets första hälft.
   Under sin tid som skolminister fördärvade Jan Björklund yrkesprogrammen genom att avskaffa högskolebehörigheten där. Konsekvensen blev att antalet sökande till yrkesprogrammen sjönk drastiskt. Nu tar han det till förevändning för ytterligare en reduktion, denna gång med ett helt läsår. Det handlar om att skapa en underklass att utnyttja för de välsituerades bekvämlighet.

Gymnasieminister Anna Ekström skulle just lägga strax fram ett förslag i riksdagen för att  återge yrkesprogrammen deras högskolebehörighet och därigenom göra dem jämlika och mer attraktiva.
   Allianspartierna tänker fälla förslaget. Ska det vara segregation så ska det!
   De får omedelbart stöd från följsamma megafoner som Tobias Lindberg i Sydsvenskan.
   Nu ska de driva igenom Jan  Björklunds nygamla  idé om en tvåårig yrkesskola som innebär en omedelbar uppdelning av eleverna två skilda grupper, en som får läsa vidare och en som inte förväntas läsa vidare.

Lärarna tycker att Alliansen tänker helt fel
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger: ”För mig ter det sig som ett väldigt tondövt förslag. Vi har under många år haft minskande söktryck till yrkesprogrammen och vi vet att en stor anledning till det är att det upplevs som en återvändsgränd och alltför krångligt för eleverna att hålla fler dörrar öppna i sitt yrkesval.”
   Nu hoppas Alliansen att med Sverigedemokraternas stöd kunna fortsätta den segregationspolitik som de inledde med skolpengen, det så kallade fria valet och utförsäljningen av skolor till profitsökande aktiebolag som Engelska skolan.
 

 
Allianspartiernas nedmontering av det demokratiska svenska skolsystemet möjliggjordes av kommunaliseringen åren runt 1990.
   Kommunaliseringen var feltänkt. Lärartätheten i skolorna sjönk radikalt i samband med kommunaliseringen. Den kvalitetsjusterade lärartätheten, där hänsyn tas inte bara till  antalet lärare utan också till utbildning, behörighet och erfarenhet, sjönk med mer än 40 procent under sju, åtta år och har sedan legat kvar på en låg nivå, som Per Molandet konstaterar i Condorcets misstag. Här finns med all sannolikhet en av huvudorsakerna till de stadigt försämrade resultaten i de svenska skolorna under de senaste decennierna.
   Pisa-resultaten har gång på gång bekräftat den svenska skolans förfall och den senaste Pisa-mätningen visade att svensk skola segregeras hastigare än någon annan skola i OECD-området. Om Jan Björklunds förslag om en tvåårig yrkesskola förverkligas tar det svenska skolsystemet ytterligare ett steg mot avgrunden.

Sverige kan hamna i samma situation
av Gunnar Stensson

Valet i Ungern gav Victor Orban och hans parti Fidesc två tredjedelar av platserna i parlamentet. Nu kan han fortsätta att inskränka yttrandefriheten och domstolarnas oberoende på samma sätt som regimerna i Polen och andra Visegrad-länder.
   Han vann tack vare ett korrupt valsystem, trots att undersökningar visat att mer än hälften av befolkningen vill byta ut honom. 40 procent av ungrarna lever under fattigdomsgränsen och utvandringen från Ungern är stor.
   Orbans seger byggde på en hat- och skrämselkampanj riktad mot massinvandring och muslimer. Miljardären George Soros fick personifiera fienden. Marine Le Pen och Geert Wilders jublar. Jimmy Åkesson och högern i Sverige ser säkert valresultatet som ett bevis på att det lönar sig att satsa på islamofobi, främlingsfientlighet och nationalism.

De närmaste åren tvingas ungrarna att leva under tyranni på samma sätt som Europas invånare under 1930- och 40-talen. Och som amerikanarna under Donald Trump.
   Timothy Snyders bok Om Tyranni handlar om motståndet mot tyranni.
   Snyder är historiker och har specialiserat sig på europeisk 1900-talshistoria. I sin utomordentliga och skrämmande krönika Den svarta jorden (2016) analyserar han hur nazisternas förintelsepolitik  möjliggjordes genom att de systematiskt krossade institutionerna i de länder som de ockuperade.
   I somliga länder lyckades modiga ämbetsmän med stöd av folket bevara delar av de demokratiska institutionerna och kunde på det sättet hejda förintelsen. Ett av Snyders exempel är Danmark där de judar som var danska medborgare räddades.
   Snyder sammanfattar sina slutsatser om det institutionella och civila motståndet mot nazismen i sin lilla bok Om Tyranni.

Boken är en stridsskrift riktad mot dagens USA . Snyder skriver: ”Den amerikanska demokratin måste försvaras mot amerikaner som vill utnyttja dess fri- och rättigheter till att förgöra dem.” Han påpekar att slagordet America first är hämtat från en pronazistisk amerikansk rörelse på 1930-talet. Han konstaterar att ”USAs federala statsledning använder legoknektar i sin krigföring och delstater betalar privata företag för att driva fängelserna och därmed är bruket av våld i USA redan starkt privatiserat.” 
   Den nittonde tesen lyder: Var patriot. Begreppet patriot kan kännas främmande för oss. Men det är centralt i amerikansk kultur och det är till det amerikanska folket som Timothy Snyder riktarsig.
   Texten är ett rasande angrepp på president Donald Trump. Jag citerar:
   Det är inte patriotism ”att beundra utländska diktatorer, att odla bekantskap med Gaddafi, att säga att Bashar al-Assad och Vladimir Putin är glänsande ledare, att vädja till Ryssland att blanda sig i ett amerikanskt presidentval, att citera rysk propaganda på valmöten, att dela rådgivare med ryska oligarker, att begära råd av någon som äger aktier i ett ryskt energibolag, att läsa upp ett utrikespolitiskt anförande av någon som får lön av ett ryskt energibolag, att utnämna en säkerhetsrådgivare som har tagit emot pengar av ett ryskt propagandaorgan”...
    ”Presidenten är nationalist, vilket inte alls är samma sak som att vara patriot. En nationalist tar fram det sämsta i oss och säger sedan att vi är bäst...nationalismen har inga universella värderingar...  En nationalist säger: Det kan inte hända här, och det är det första steget mot katastrofen. En patriot säger att det skulle kunna hända här men att vi ska hejda det.”

Tillbaka till valet i Ungern. Formellt är både Ungern och USA demokratier men ungrarna tvingas liksom amerikanarna leva under tyranni. Det är fortfarande möjligt att göra motstånd tack vare demokratiska lagar och institutioner. Vi vet att Sverige kan hamna  i samma situation. Men vi är beslutna att förhindra det.

2018-04-05

Dialog av Karin S.Dialog
”Var är du Sol?
Var är du Vår?
Vad har vi gjort?
Tanklöst konsumerat
för att ha kläder
som håller värmen.
Lager på lager
på lager på lager
på lager.”
”Lugna dig! Vi är ju här nu”

"Musik och politik - Nicaragua i närbild"

Konsert med Röda Kapellet

När: Den 6 april 2018 kl 17.30
Var: Atriumgården, Stadsbiblioteket, Lund

Arrangör: Vänortsföreningen Lund-León i samarbete med Lunds Stadsbibliotek och Röda Kapellet

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
7 april kl 17
Nilstorpskören
Larsåke Sjöstedt, orgel
Anna-Carin Ryde, dirigent
 
Klosterkyrkan
7 april kl 18
Helgsmål med musik: Oskar Wennerberg, orgel

Doc Lounge Lund: Even When I Fall

Get together with us and Amnesty Lund for our season finale!
Sheetal and Saraswoti met as teenagers in a Kathmandu refugee, survivors of child trafficking to corrupt Indian circuses and brought back across the border to a Nepal they could barely remember.
   Even When I Fall traces their journey over 6 years as they confront the families that sold them, seek acceptance within their own country and begin to build a future. They struggle against the odds and without education, but inadvertently these girls were left with a secret weapon by their captors – their breathtaking skills as circus artists . With 11 other young trafficking survivors, Sheetal and Saraswoti form Circus Kathmandu – Nepal’s first and only circus.

Time: Tue, 2018-04-10 19:00
Place: Mejeriet
Entrance: 80/60 kr, free entrance for people between 15-19 years old
Trailer »

Händer i Lund

Förändrad natur i Skåne
Främmande, invasiva arter utgör ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden idag, hjälpta på traven av både globaliseringen och klimatförändringarna. Nils Carlsson är länsstyrelsens expert på invasiva arter. Han berättar i sitt föredrag om växter och djur som – med vilje eller av misstag – flyttats hit från andra ekosystem, och nu riskerar att slå ut delar av vår inhemska fauna och flora.

Tid2018-04-11 18:00 - 19:30
Plats
Lunds stadsbibliotek, atriumgården         

Migration, klass, välfärd.

Diskussion om vägar framåt för välfärdspolitik och politiskt stärkt arbetarklass. Inledning av Peo Hansen, migrationsforskare, Linköpings universitet.
Lördag 14 april, kl 15.
Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65 B, Malmö
Arr: Svenska Clartéförbundet
 

INSTÄLLT möte Malmö 8 april p g a sjukdom
Arbetarrörelsen och den Svenska Modellen
Tid:
Söndag 8 april 15:00

Röda Kapellet på Marthas Café


Motståndets lilla katekesTa ögonkontakt och håll samtalet igång. Detta är inte bara artighet. Det ingår i att vara medborgare och ansvarskännande samhällsmedlem. Det är också ett sätt att hålla kontakt med omgivningen, bryta ner sociala barriärer och förstå vem du ska och inte ska lita på. Om vi går in i en avståndstagandets kultur behöver du känna till ditt vardagslivs psykologiska landskap.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Lunds kommun ska få ett klimatpolitiskt råd
av Ulf Nymark


Bilden är lånad från Sydsvenskan
Nu ska det inrättas ett lokalt, politiskt oberoende klimatpolitiskt råd i Lund. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i veckan som gick. Beslutet togs efter ett förslag från Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Förslaget fick stöd av V och C. Övriga borgerliga partier, inklusive SD och FNL, röstade emot.
   Det lokala klimatpolitiska rådet har det nationella klimatpolitiska rådet, en del av det klimatpolitiska ramverket, som förebild. Rådet ska vara tvärvetenskapligt sammansatt och bestå av sex till åtta oberoende experter från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Dess främsta uppgift ska vara att göra en oberoende bedömning av kommunens samlade politik för att nå klimatmålen. En årlig utvärdering av klimatmålen och kommunens åtgärder för att nå målen ska lämnas till kommunstyrelsen. Strategiskt viktiga planer och beslut ska också utvärderas. De slutsatser som rådet kommer fram till ska spridas till allmänheten.
   Under uppstartsåret 2018 finansieras rådets verksamhet ur kommunens miljöanslag, men kommer förhoppningsvis att sedan ingå i ordinarie budget för kommunen. 
   Såvitt jag förstår blir Lunds kommun först i landet med att inrätta ett lokalt klimatpolitiskt råd.


Not: Denna text ska inte uppfattas som att jag företräder Veckobladets, dvs redaktörens, politiska linje.

Not-kommentar

Ovanstående Not kan te sig obegriplig för den som inte följer Ulf och en del andra miljöpolitiska politiker på Facebook.
   En av dessa har där använt Ulfs artiklar i VB som ett sätt att misstänkliggöra honom internt i miljöpartiet. Eftersom vb-red är en gammal kommunisttyp så är nog Ulf en kryptokommunist och allmänt skum typ om han skriver där. Ungefär så argumenterar man.
   Beskrivningen av red är väl ganska OK, men orsaken till att VB finns i nuvarande form är just behovet av en vänsterröst i politiken som inte är en partimegafon.
red 

Laglöst land

En och annan till höger griper efter den imaginära revolvern när de hör begreppet: fördelningspolitik, skrev Per T Ohlsson i Sydsvenskan 25 mars. Här några exempel på revolverkommuner som bekämpar tiggare och flyktingar.

Vellinge kommun beslöt i höstas att förbjuda tiggeri. Länsstyrelsen upphävde förbudet. Kommunen överklagade. Härom dagen fastslog kammarrätten att förbudet inte är motiverat.  Men den moderatstyrda kommunen ger sig inte. Nu ska Vellinge överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Vellinge drar sin imaginära revolver och ställer sig i spetsen för de kommuner som vill förbjuda människor i nöd att be om hjälp.

Staffanstorps kommun placerade oönskade flyktingar i en husvagns-favela vid en sopstation på slätten i hopp om att kylan och vinterstormarna skulle tvinga bort dem. Sedan grep kommunen sin imaginära revolver och beslöt att satsa 6,5 miljoner årligen på ett medborgargarde, lett av en före detta polis.

I Danderyd är 20 procent av killarna narkotikabrottslingar. Enligt kommunen beror det på att de har så mycket pengar och att föräldrarna tillåter det. Polisen blundar för kriminaliteten och jobbar i stället i Skärholmen, trots att narkotikabrottsligheten där bara är 5,3 procent, en fjärdedel av den i Danderyd, allt enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

Tunnel under järnvägen söder om Klostergårdsstationen?
av Gunnar Stensson

Busslinjerna ska läggas om. Ettans busslinje ska i framtiden gå fram och tillbaka runt Klostergården som den tidigare gjorde. Det underlättar kommunikationerna inom det ganska stora Klostergårds-området.
   Men det som oroade mig när jag såg utställningen om Lunds linjenät i Kristallen i onsdags var något som kallades ”ett möjligt scenario”.
   Scenariot handlar om att bygga en tunnel under järnvägen ”söder om Klostergårdsstationen”.  Det kan betyda att kommunen planerar att förbinda Sunnanväg och Höjeå-vägen med en tunnel.
   Det antyddes dessutom att linje 6 i framtiden kan komma att passera under järnvägen. Eftersom tunneln norr om den blivande stationen uttryckligen definieras som en gång- och cykeltunnel innebär det att den tänkta busslinjen måste gå genom tunneln ”söder om Klostergårdsstationen”
   Ett sådant scenario vi länge misstänkt men detta är första gången det uttrycks som en möjlighet.

Klostergårdens byalag motsätter sig att scenariot förverkligas eftersom det skulle betyda att en trafikerad väg dras tvärsigenom det gröna stråket i omedelbar närhet till de två stora områdena med odlingslotter.
   Utställningen finns i Kristallen. Gå gärna dit och titta på busslinjenätet och studera det eventuella tunnelbygget och den vägdragning det förutsätter! Det finns skäl att ifrågasätta hur en sådan vägdragning förhåller sig till principerna bakom Lunds nya Grönprogram, som är föremål för samråd fram till 31 maj.

Ett hopp om vår av Staffan

Det goda finns
som en möjlighet inom oss
inte naturgivet
men i kulturen, bilder, berättelser, toner
som egna upplevelser
Ibland är det bara mörker och tomhet därinne
Men ljuset kan komma åter

(Påskdagen 2018)

Ny bok om Indien

Författaren som ovan kallar sig bara Staffan är en mångsidig man. I tisdags bjöd han in till boksläpp tillsammans med Lars Eklund.
 

 

Boken som de båda redaktörerna visade och talade om var Miraklet Indien och dess baksida. Nedan följer ett utdrag ur Adlibris text om boken. VB hoppas kunna återkomma med en recension i sinom tid.

Dags för en ny Indienbild
Bilden av Indien i västerlandet, även i Sverige, är minst sagt motsägelsefull. Å ena sidan vet de flesta att indisk ekonomi blomstrar, att indierna numera är världsmästare på IT- och relaterade tjänster globalt och att Indien har världens största drömfabrik i form av Bollywood.
   Å andra sidan 'vet' alla att det är landet där kvinnor behandlas värst i hela världen, där huvudstaden New Delhi kallas våldtäkternas huvudstad alla kategorier. Lägg därtill den utbredda fattigdomen, förorenade floder och storstädernas kaos.
   Båda perspektiven är sanna, men ger de en rättvisande bild av dagens Indien? Svaret är både ja och nej. Men de säger inget alls om Indiens moderna historia och väldigt lite om dess framtid. Det saknas nyanser och fördjupningar. Det finns så mycket att berätta om ett land lika stort som Europa och med en motsvarande varierad mångfaldskultur. Med en sjättedel av jordens befolkning, på väg att bli världens mest folkrika land och tillika en av de fem största ekonomierna i världen.
   Indienkännarna Staffan Lindberg och Lars Eklund är redaktörer för en nyutkommen antologi på svenska om det moderna Indien.         

Debatten om böneutrop av Gunnar Stensson

Jan Hjärpe gjorde den 20 mars i Sydsvenskan ett inlägg i debatten om böneutrop, där han hävdade principen om likhet inför lagen och rätten för religiösa gemenskaper att på lika villkor ha del i det offentliga rummet likaväl som ickereligiösa.
   Inlägget föranledde Fredrik Ekelund att i en islamofob tirad den 29 mars kräva ”tydlig restriktivitet vad gäller muslimska böneutrop” eftersom ”islamister gör allt de kan för att utvidga sina områden och sprida sin religion” (29/3).
   Fredrik Ekelund åberopade Nalin Pekgul som stöd för sin ståndpunkt. Men Nalin Pekgul avvisar den islamofoba retorik som jämställer fromma muslimer med våldsbejakande islamister. Den gynnar i själva verket islamisternas försök att vidga sitt inflytande, samtidigt som den sprider populistiska fördomar om vanliga muslimer.
   I en recension av Mattias Martinssons Sekularism, populism, xenofobi – en essä om religionsdebatten i Sydsvenskan 3 april, kritiserar Petter Larsson det som han kallar det nya korståget, den oheliga alliansen mellan ateister och islamofober i samhällsdebatten.

Israel: Massaker vid gränsen mot Gaza och dagligt, dödligt våld mot palestinier av Ulf Nymark

Hittills har staten Israels krigsmakt, Israel Defence Forces (IDF), skjutit ihjäl 17 demonstrerande palestinier och sårat hundratals vid Gazagränsen. De skjutna har befunnit sig på Gazasidan av den inhägnad som Israel satt upp. Minst en har skjutits i ryggen. Tyvärr är flera dödsoffer att vänta. Demonstrationerna planeras pågå till al-Nakbha-dagen den 15 maj, dagen för Katastrofen 1948, då omkring 700 000 palestinier fördrevs eller flydde undan det israeliska militära angreppet. Krigsmakten ämnar inte ändra inställning till att skjuta med skarp ammunition.
 

BILD: Adel Hana/AP/TT
Anhöriga sörjer en av de palestinier som dödades i samband med protesterna vid Gazagränsen.

 

Rutinmässigt dödande
Men parallellt med massakern vid gränsen mot Gaza pågår det mera vardagliga och rutinmässiga israeliska dödandet och skadeskjutandet av palestinier. Den senaste veckan har två sådana fall inträffat. En i Israel boende palestinier, Iyad Azbarka, 30 år, körde med bil in i en busshållplats på Västbanken. Ingen människa skadades, eller ens riskerade att skadas. När han lämnade bilen sköts han ihjäl av en soldat. I efterhand visade sig att han färdades i en stulen bil, men det visste soldaten inte om. Hur som helst lär ju bilstöld inte vara belagt med (utomrättsligt) dödstraff ens i Israel.

”Misstänkt språngmarsch”
Vid en s k checkpoint nära Tul Karem på Västbanken skottskadades allvarligt en 55 årig palestinsk man av en s k säkerhetsvakt. Mannen sköts efter att han, enligt säkerhetsvakterna, ”på ett misstänkt sätt” sprungit mot checkpointen. Mannen var obeväpnad.
Gideon Levy, korrespondent på den israeliska liberala tidningen Haaretz, skriver i tidningen den 1 april under rubriken ”The Israel Massacre Forces”, att ”skjutandet vid Gazagränsen visar ännu en gång att det i Israel är mer accepterat att döda palestinier än att slå ihjäl mygg”.

NOT: Denna text ska inte uppfattas som att jag företräder Veckobladets, dvs redaktörens, politiska linje. 

Klostergårdens byalag promenerar i accelerationens landskap av Gunnar Stensson

I årtionden har forskare inom olika vetenskapsområden försökt fastställa människans inverkan på jorden och jordsystemet. För några år sedan sammanfattade de tillväxtexplosionen i begreppet ”den stora accelerationen”. De kunde visa att alla tillväxtkurvor började stiga brant efter andra världskriget. Klimatet blir varmare. Jordens resurser förbrukas. Och kurvorna fortsätter att stiga.
   Det handlar om samspelet mellan jorden och den överallt närvarande arten människa, människan som summa. Människorna, snart 10 miljarder, har påverkat jorden länge. Var och en av oss har bara överblick över sin egen närmiljö och sin egen livstid. Ändå är vi medansvariga. Det vi gör i vår egen miljö påverkar helheten utan att vi vill det.
   Nu skenar vår påverkan. Växthusgaser höjer temperaturen och det får följder: isarna smälter, havsvattnet vidgar sig, golfströmmen försvagas, öknarna sprider sig, den odlingsbara jorden minskar. Insekter utrotas av miljögifter som motstår nedbrytning och lagras i våra egna kroppar.
   Vårt nuvarande system som bygger på tillväxt och ständigt ökande konsumtion måste ändras.
   Mänskligheten har börjat försöka vidta åtgärder. Parisavtalet är den viktigaste. Men jorden är full av rika och mäktiga trumpnissar som fortsätter racingen mot avgrunden.
   Klimatfrågan finns också i svensk politik. I årets val handlar den om flygskatt och dieselbilar. Det är otillräckligt. Klostergårdens byalag kommer att göra några vandringar i accelerationens landskap.

Vi samlades (ganska få) på Kyrktorget i Klostergårdens centrum en söndag för tio dagar sedan. För första gången var det lite vår efter några grå och snöiga dagar. Kyrkfolket firade stilla veckan i församlingshemmet. Vi skulle kolla hur den stora accelerationen förändrat vår närmiljö efter år 2000. Vi såg oss omkring och grävde i våra minnen. 
   Allt vi såg var nytt. Klostergårdens bibliotek och Kyrktorget blev färdiga för ett par år sedan.  Backstugorna, alltså husen i vallen runt Klostergårdens fotbollsplan, började byggas år 2000 och de tre husen i avenboksdungen i Klostergårdens nordöstra hörn 2005.
   Vi gick upp mot Arenan och Ishallen och stannade på Central Park mitt i den nya Arenastaden med den branta Arenatoppen, slutresultatet av det planerade skidbackehuset. Ett Öresundståg susade förbi och påminde om fyrspåren och Klostergårdsstationen: det ännu inte omvandlade urbana landskapet.
   Trafiken brusade när vi gick på bron över Södra vägen. Växthusgaserna sprutade ur avgasrören. På andra sidan ligger det stora parkeringshuset på en vidsträckt stenlagd yta. En funkisartad tillbyggnad på stadsparkskaféets baksida utgör fonden. I bakgrunden skymtar det nya badhuset. Nyss var detta ett frodigt koloniområde.
   Himmelsbacken där barnen åkte skidor, kälke och tefat är bortschaktad. Längs Södra vägen har en ny motionspark anlagts på ytor som förr upptogs av fotbollsplaner och där det ibland var cirkus.
   Hela det landskap vi hittills passerat är människoskapat efter 2000. Det enda som återstår av den miljö vi minns är gångbron och de gamla järnvägsspåren, också de människoskapade.
   Stadsparken är däremot bevarad sedan hundra år med höga träd, gräsmattor, rabatter, damm och gångstråk (den nämns konstigt nog inte i den härom året utgivna Lunds historia). Stadsparken är platt, sa någon. Klostergårdsparken är kuperad. Ja, svarade en annan. Jorden körde dom dit från Nöbbelöv och den är full av gamla kulor från slaget vid Lund.
   Vi hoppar över skidspåret som grävskopor och schaktmaskiner lade ut till sportlovet och fortsätter över vallen som var stadsgräns när Strindberg bodde på Grönegatan och brottades med Inferno. Massor med barn och unga föräldrar. Lekplatsen har parkförnyarna verkligen lyckats med!
   Observatoriet, denna psykedeliska labyrint från 1870-talet, skulle kunna bli en sagolik kulturinstitution med plats för konst, böcker och scenframträdanden. Kommunen planerar visserligen att återställa den förvildade lilla parken (där växer vita ängschampinjoner på sommaren) med hjälp av foton från den stora utställningens tid. Men hur blir det med själva observatoriet?
   Bensinmacken mitt emot Mejeriet ska bort och ersättas av nya kvarter med flerfamiljsbostäder. Vi försöker föreställa oss hur det kommer att se ut om fem år.
   Sedan går vi in i världens minsta urskog bakom Mejeriet och letar efter hålträdsklokryparen, en rödlistad insekt som liknar en kräfta, en överlevare från tiden före den stora accelerationen.
   Vi fortsätter genom villakvarteren som en gång låg utanför Lund, förbi brandplatsen där de sotiga resterna efter den ungerska korvkiosken ligger. Det ska byggas på korvtomten om ett par år, förklarade en initierad medvandrare. Korvtomten kommer till jul, mumlade en annan.
    Åter till utgångspunkten, kanske något klokare men också mer bekymrade, än när vi lämnade den.

Att läsa: Sverker Sörlin, Antropocen, Weyler

2018-03-22

Ingen VB nästa vecka

Nästa vecka tar VB påsklov och red åker till landet. Undran är om det skall innebära vårblommor eller snöskottning.
   Nästa nummer kommer den 6 april.

Har precis... av Karin S.Har precis besökt
ortopeden
med min rygg och min
knöl
Råkor kretsade kring
Allhelgonakyrkan

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
24 mars  kl 17
Lunds Renässansensemble - LUREN

 
Klosterkyrkan
24 mars kl 18
Helgsmål med musik:  Lunds gosskör under ledning av Camilla Gaglianello

Klostergårdens byalag

Årets tema: ”Den stora accelerationen”, Klostergårdens tillväxt sedan år 2000

Söndagen den 25 mars
Promenad till Arenastaden, Stadsparken, Parkskolan, Observatoriet och Mejeriet.
Samling på Kyrktorget klockan 1300.

Måndagen den 26 mars
Byalagsmöte kl 19 i ABFs lokal, Sunnanväg 14.
Diskussion om norra Klostergårdens tillväxt och anknytning till Lund med utgångspunkt från våra tankar och iakttagelser under promenaden.

Du kan med behållning medverka i ett av arrangemangen om du inte har tillfälle att vara med både på söndag och måndag.

Utställning "Fokus Nicaragua - då och nu"

Utställning av affischer från Nicaragua från 1970-80-talet samt de senaste åren.
 

 
När: Vernissage den 3 april 2018 kl 18.00 med musik av en duo från Röda Kapellet. Utställningen invigs av kommunfullmäktiges ordförande Lennart Prytz och pågår 3-27 april
Var: Stadsbiblioteket, Lund
Arrangör: Vänortsföreningen Lund-León i samarbete med Lunds Stadsbibliotek

Konsert med Röda Kapellet
"Musik och politik - Nicaragua i närbild".
När: Den 6 april 2018 kl 17.30
Var: Atriumgården, Stadsbiblioteket, Lund

Arrangör: Vänortsföreningen Lund-León i samarbete med Lunds Stadsbibliotek och Röda Kapellet

Arbetarrörelsen och den Svenska Modellen

Tid: Söndag 8 april 15:00
Lokal/sal: ABF Huset Malmö, 202
Adress: Spånehusvägen 47, 21158, MALMÖ
 

 
I den politiska debatten är det idag få begrepp som är så omhuldade som "den svenska modellen".
   Från vänster till höger säger man sig vilja värna den svenska modellen, men vad är det egentligen som man säger sig stå upp för? Finns det en gemensam definition eller är den svenska modellen idag endast ett begrepp som ideologiskt fylls med det som för stunden passar? Roy Karlsson, gymnasielärare och tidigare fackligt aktiv metallarbetare bosatt i Västervik kommer att ge ett historiskt perspektiv på "den svenska modellen" utifrån arbetarrörelsens olika ideologiska riktningar och diskutera dess politiska betydelse av idag.

Arrangörer: Svenska Clartéförbundet och ABF Malmö

Basinkomst

VB har haft några artiklar det senaste året om basinkomst. Nu finns en möjlighet att fördjupa sig i ämnet. Basinkomst Malmö ordnar en studiecirkel som börjar den 3 april.
 

 

Basinkomst Malmö
Vad är basinkomst? Studiecirkel för dig som är nyfiken på basinkomst och vill veta mer.
   Startdatum Tisdag 03 april 2018
   Tid Kl 19.00 - 21.00
   Plats Sensus Malmö, plan 3
   Omfattning 4 tillfällen 9 studietimmar à 45 min
   Anmäl dig här

Kan basinkomst eller medborgarlön, som det också kallas - vara ett alternativ till det nuvarande trygghetssystemet?
   Kanske har du själv blivit utförsäkrad på grund av långvarig sjukdom, hamnat i Fas 3 när dina A-kassedagar tagit slut?
   Går det att skapa arbete för alla trots att robotarna tar över allt fler av våra arbeten?
   Ska man kunna få lön utan att arbeta och utan krav på motprestation?
   Hur ska basinkomst finansieras?
   Vilka länder har testat basinkomst?
   Hur skulle ett samhälle med basinkomst kunna se ut?
   Dessa och många andra frågor kommer vi att diskuteras under våra fyra träffar.

Röda Kapellet på Marthas Café

Antingen missade du Röda Kapellets decemberkonsert eller så vill du återuppliva upplevelsen. I varje fall tyckte både vi och publiken att det var en ovanligt lyckad konsert. Nu ska vi göra det igen.
Röda Kapellet spelar tillsammans med gruppen Antimakassar under ledning av Per Thornberg, som också spelar solostycken på sin saxofon.
   År 1969 samlade basisten Charlie Haden ett antal av sina vänner ur New Yorks jazzelit till en skivinspelning. Under namnet Liberation Music Orchestra tog de med sin musik ställning mot USA:s krig i Vietnam och för solidaritet med befrielserörelser i tredje världen.
   Orkestern återuppstod sedan vid ytterligare ett par tillfällen, bl a för att protestera mot den amerikanska inblandningen i Centralamerika på 1980-talet och mot invasionen av Irak 2003. en del av denna fantastiska musik som skapades vid dessa tillfällen framförs vid konserten.
Välkommen!
Affisch »

Motståndets lilla katekesBevara ditt lugn när det otänkbara händer
Modernt tyranni är detsamma som terrormanagement. Håll i minnet när terrorattacken kommer att tyranner utnyttjar sådana händelser till att stärka sin makt. Den plötsliga katastrof som får till följd att maktfördelningen upphävs, oppositionspartier förbjuds, yttrandefriheten avskaffas liksom rätten till opartisk rättegång och så vidare, är det äldsta tricket i den hitlerska trollerilådan. Fall inte för det.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Noterat i veckan

Ebba Busch Thor mot religionsfrihet
”Även andra partiledare har uttalat sig i frågan och det är tydligt att Ebba Busch Thor inte är ensam om att fiska i grumliga vatten. En av partiledarna har ställt upp för religionsfrihet, Jonas Sjöstedt. Och så har det märkliga inträffat att fromma människor – av olika tillhörighet – nu är hänvisade till att rösta på Vänsterpartiet.”
Jan Hjärpe, SDS 20/3

Stölder ur välfärden
Thoréngruppen och Academia som tillsammans har en årsomsättning på elva miljarder, har via  utbildningsföretagen Astar och Hermods genom förfalskade personallistor fuskat till sig 15 till 20 miljoner kronor i felaktig sfi-ersättning. De drabbade är sfi-eleverna och Malmös skattebetalare.
   Malmö stad granskar nu ytterligare tre privata utbildningsföretag: Alpha CE, Miroi och Iris Hadar.
   Skolminister Anna Ekström kommenterar:”Det är en händelse som ser ut som en tanke att det här inträffar just som många tycker att våra skattepengar bör gå till verksamhet, inte till företagsvinster.”
Erik Magnusson, SDS 20 och 21/3.

En underjordisk järnväg
Både Moderaternas Christer Wallin och Socialdemokraternas Björn Abelsson är positiva till konsultkoncernen Swecos förslag att gräva ner fyrspåren genom Lund, rapporterar Sydsvenskans Sara Martelius. Det har varit Moderaternas vision ända sedan 90-talet, framhåller Wallin. Det vore en oerhörd vinst, säger Abelsson.
SDS 20/3

Tänk om fascisterna vinner av Gunnar Stensson

Det svenska 1930-talet var inte bara antisemitiska studentmöten i Lund och Uppsala, utbredda nazistsympatier och fascism. Det var också en tid då hundratals arbetare reste till Spanien för att kämpa mot fascismen. Ann Lingebrandt  påminner om det genom att inleda sin rapport från årets Littfest i Umeå med ett citat ur Anna Jörgensdotters roman  Solidärerna: ”Men tänk om fascisterna vinner?” (SDS 20/3).

”Är det något Littfest 2018 speglar så är det hur litteraturen kan vara en motståndsakt” skriver hon.

Tre bara på Klostergården

Anders Jansson, ordförande i Lunds BK menar att Lund behöver fler fotbollsplaner, tre bara på Klostergården. Han oroar sig för att Lund liksom många andra städer ska förtätas med nya bostäder men utan plats för fotbollsplaner. Henrik Bredberg, SDS 16/3
   Att korpfotbollsplanerna måste bevaras framhåller Klostergårdens byalag i sina yttranden om Lunds översiktsplan och Klostergårdsstationen.

Den stora accelerationen av Gunnar Stensson

Med början omkring 1950 stiger alla tillväxtkurvor brant uppåt och ökar sedan exponentiellt.
   Allt accelererar. Världens befolkning. Bruttonational-produkten. Utlandsinvesteringarna. Stadsbefolkningen. Energiförbrukningen. Konsumtionen av gödningsmedel. Byggandet av stora dammar. Vattenförbrukningen. Pappersproduktionen. Transporterna. Telekommunikatio-nerna. Den internationella turismen.
   Miljöskadorna accelererar i samma takt. Utsläpp av växthusgaser. Havsförsurning. Luftföroreningar. Överutnyttjande av mark och vatten. Uttunning av ozonskikten. Kemikalieföroreningar. Avskogning. Överfiske av haven.
   Listan kan fortsättas. Jordens resurser förbrukas och dess gränser överskrids. Det är detta som är den stora accelerationen.

Delar av den stora accelerationen och dess konsekvenser har varit kännbara sedan 1980-talet. För några år sedan blev det för första gången möjligt att sammanställa en helhetsbild.
   Termen den stora accelerationen kom för första gången i tryck 2007 i Dahlemkonferensens bok Sustainability or Collaps och i en artikel i Svenska vetenskapsakademins tidskrift Ambio. 
   Den stora accelerationen innebär att vi människor har blivit en geologisk kraft på global nivå. Vi förändrar världssystemet genom vår mängd, från 3 till snart 9 miljarder, och genom vårt sätt att leva.
   Hittills har vi levt i Holocen, de cirka 12 000 åren efter istiden. Nu har vi inträtt i en ny tid: Antropocen, människans tidsålder. Vi människor styr planeten jorden. Vad som sker är vårt – vårt gemensamma – ansvar.
   Vår generation är den första generation som kan förändra livsförutsättningarna på jorden. Vi är de första som är medvetna om att det finns ett världssystem som har gränser, tipping points, som inte får överskridas. Vi vet att de olika faktorerna i världssystemet samspelar. Rubbar man en faktor får det konsekvenser för helheten.

Johan Rockström framhöll i radions OBS 2/12 2011 att Antropocen kräver en ny global etik. Vi måste rättvist fördela en kolbudget, kvävebudget, fosfosbudget. Vi måste begränsa utnyttjandet av naturtillgångarna till fördel för de fattiga nationerna. Annars kan 143 miljoner tvingas fly på grund av klimatet före 2050, varnar Världsbanken. Vi måste förse världen med förnybar energi och mat från ett hållbart jordbruk. Det måste ske före 2050.
   Den BNP-fokuserade marknadsekonomin fungerar inte längre. I Antropocen är ett nytänkande nödvändigt. Det här förändrar allt.
   Det krävs en planetär förvaltning som idag saknas. Kapitalismen kontra klimatet. Hur ska denna revolution genomföras?
 

 

Jag och mina jämnåriga har upplevt den stora accelerationen från dess begynnelse. Jag har sett Lund under den stora accelerationen. När jag lämnade Lund i mitten av 1950-talet hade universitetet ungefär 3000 studenter. När jag kom tillbaka 1969 var de nästan tio gånger så många. Lunds folkmängd hade mångdubblats. Stadens yta likaså. Nu står Lund inför en än mer omfattande urbaniseringsacceleration.
   Den stora accelerationen och antropocen, människans tidsålder, är globala begrepp. Accelerationen är en utveckling som alla världens människor och alla länder och städer är delaktiga i. Den har inget centrum. Den sker i Lund lika mycket som på andra håll. Vi måste ta vårt ansvar här. Vårt enda hopp är andra städer tar samma ansvar.
   De senaste månaderna har jag studerat Sverker Sörlins bok Antropocen. En essä om människans tidsålder. Sverker Sörlin går igenom ett oerhört omfattande historiskt, naturvetenskapligt och filosofiskt material i sin essä, sitt försök. 
   Jag läser och läser Sverker Sörlin och min förståelse av skeendet grundar sig på hans tänkande. Men den här grova skissen bygger också på en kort föreläsning av Johan Rockström i radio för sju år sedan som jag av en slump hittade på nätet. Rockströms föreläsning är en förenkling. Den här testen är en förenkling av en förenkling. Sök på Den stora accelerationen så får ni en längre och bättre text. Läs sedan Sverker Sörlin.

2018-03-15

Demokrati av Karin S.Demokrati
Ekorren gungar
Vinden bestämmer takten
Trädgrenen lyder

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
17 mars  kl 17
LIMUS ensemblekonsert

Återupprätta den jämlika skolan!

Skolan är en oerhört viktig när det gäller att ge alla oavsett bakgrund möjlighet att uppfylla sin potential i livet. När det gäller detta utvecklas den svenska skolan åt fel hål. I exempelvis PISA-undersökningen går det att se att elevernas bakgrund spelar allt större roll för elevers skolresultat.
   Den 18 mars klockan 14.00 kommer Vänsterpartiets skolpolitiske talesperson Daniel Riazat till Lund för att prata om hur vi kan bygga en jämlik skola. Hur vi kan skapa en skola som lägger grunden för ett liv av möjligheter – inte ett förstelnat klassamhälle.
   Det kommer även att finnas möjligheter att ställa frågor till Daniel Riazat eller till våra skolpolitiker som också kommer att finnas på plats.
Mötet hålls på ABF, Killiansgatan 9

Qiu Zhijie. Resor utan ankomst

VB har publicerat några kritiska artiklar om Lunds Konsthall de senaste åren. Nu har vi nåtts av flera berömmande omdömmen om den pågående utställningen. Varför inte satsa på ett besök. Skriv gärna om upplevelsen, VB publicerar gärna positiva artiklar också.
red

 

 17 februari – 20 maj 2018 
Lunds konsthall är glada att kunna visa Resor utan ankomst, den första mer genomgripande översikten av Qiu Zhijies konstnärskap, en av de mest betydelsefulla konstnärerna i Kina i sin generation. 

   Bredden i Qiu Zhijies konstverk – varierande i uttryck och omfattande olika världsliga och geografiska områden – vittnar om en mångkunnig person, vars konstnärliga arbete är en integrerad del av hur han lever sitt liv. Med konceptet Total Art, vill han visa hur konsten kan vara en verkande faktor i att förlika sig med globaliseringen i Kina och över hela världen.
Läs mer » 

Motståndets lilla katekesLär av likasinnade i andra länder
Håll dina vänskapskontakter med människor i andra länder vid liv eller skaffa dig nya vänner där. De rådande svårigheterna i USA är ett inslag i en större trend. Och inget land kommer att finna en lösning av egen kraft. Se till att du och dina närmaste har pass.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Lund

2018-03-10
Vänsterpartiet har fastställt riksdagslistan för södra Skånes valkrets

Vänsterpartiet Skånes partidistrikt har idag fastställt riksdags- och regionlistorna för Skånes alla valkretsar.
   I riksdagsvalkretsen Skåne läns södra toppas riksdagslistan av Hanna Gunnarsson, kommunpolitiker i Lund, följd av Angelica Svensson, också hon kommunpolitiker i Lund och civilingenjör till yrket:
  - Det ska bli väldigt spännande att få driva frågor som berör hela landet och vara med och göra Sverige mer jämlikt och jämställt. Viktiga delar av politiken för jämställdhet och ett mer hållbart samhälle beslutas ju i riksdagen. Det är väldigt hedrande att få partikamraternas förtroende att vara först på listan, säger Hanna Gunnarsson.
   På regionfullmäktigelistan för mellankretsen, den valkrets Lund tillhör, står Agneta Lenander från Röstånga på plats 1, följd av Angelica Svensson från Lund och Magnus Roslund från Landskrona. 

Nytt nummer av Politiken

Nytt år - nya höjda priser med Skånetrafiken
Under 2017 drev Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Alliansen och SD igenom två stycken prishöjningar i kollektivtrafiken. Den sista var en höjning som innebär att priserna varje år kommer att höjas med 2%.

   Något som man gjorde trots att priserna i flera år har ökat flera gånger mer än de allmänna prishöjningarna i samhället. Enligt en undersökning i Kristianstadsbladet förra våren var det till 16 av 20 resmål billigare för en familj som redan äger en bil att ta den än att åka kollektivt. En undersökning som alltså genomfördes innan den senaste höjningen av biljettpriset.
   Trots detta var det bara Vänsterpartiet som röstade nej till att höja priset i kollektivtrafiken med 2% varje år.         

Stephen Hawking


 
Han var aldrig den som skrädde orden, stod på barrikaderna mot Vietnam- och Irakkrigen, varnade för klimatförändringarnas hot mot mänskligheten och stödde 2013 en akademisk bojkott mot Israel i efterdyningarna av kriget i Gaza.
Farshid Jalalvand. Sydsvenskan 15 mars.

Han har hyllats för sin gärning över hela världen. Här i VB väljer vi att lyfta fram vad som skrivs av den sydafrikanska rörelsen för bojkott av Israel.
 
The human rights and Palestine solidarity organisation, BDS South Africa, joins fellow Palestinian solidarity activists from across the globe in expressing our condolences on the passing of world-renowned physicist and our ally, Professor Stephen Hawking. In particular our condolences to his friends and family.
   We remember Hawking not only for the brilliance of his scientific mind and achievements but also as an impassioned campaigner who lent his voice to various causes for justice – including the Palestinian struggle against Israeli Apartheid.
 – In January 2009, during Israel’s invasion of the Palestinian Gaza Strip, in which more 1000 Palestinians were killed, Hawking said: “A people under occupation will continue to resist in any way it can…the situation [in Palestine] is like that in South Africa before 1990, that cannot continue.” Click here for video.
 – In 2013, Hawking withdrew from an Israeli conference stating that, based on advice from Palestinian academics, he had decided to respect the BDS academic boycott of Israel. Click here.
 – In 2016, through a public video message, Hawking congratulated Hanan al-Hroub, a Palestinian woman who won the Global Teacher Prize. “From one teacher to another, you are inspiration to people everywhere.” he said. Click here for video.
 – Last year in 2017 Hawking used his Facebook page to support scientists in Palestine, calling for his followers to donate funds to a Palestinian Advanced Physics School. Click here.
 

 
Stephen Hawking, may we continue where you left, in creating a better more peaceful and just world. As we continue to pledge out solidarity with the Palestinians and all other oppressed peoples, we will carry with us your wise words: “Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do. It matters that you don’t give up.” We will not give up, for the sake of the Palestinians, for your sake, and for the sake of a better world.
From South Africa, Hamba Kahle, Comrade Hawking!

För ca ett år sedan så publicerade han själv en hyllning av masterstudenterna i "Palestinian Advanced Physics School " på Facebook.
 

Stephen Hawking
den 13 februari 2017

I was pleased to send a greeting to the Palestinian Master students attending the first Palestinian Advanced Physics School last year. The school was greatly appreciated by both the students and the lecturers.
I support the rights of scientists everywhere to freedom of movement, publication and collaboration. In this spirit, I would like to bring up a fundraising project aimed at raising funds to make a second Palestinian Advanced Physics School possible. Please consider making a donation today to support science in Palestine. - SH

Väljarna om vinster i välfärden av Gunnar Stensson

49 procent av väljarna prioriterar vinstbegränsning framför valfrihet.
33 procent prioriterar valfriheten.
En femtedel av alliansens väljare vill gå längre i vinstbegränsning än den socialdemokratiska regeringen föreslår.


Det är några av resultaten i den undersökning som Sifo gjort för Svenska Dagbladet. 1161 svenskar har tillfrågats mellan den 2 och 6 mars.  Undersökningen publicerades i Svenska Dagbladet Näringsliv 14/3.
   Resultaten påminner oss om att alliansväljarna är människor med samma behov och värderingar som vi andra. Deras olycka är att de sviks av allianspartierna som snarare företräder storfinansen än sina väljare. Men det innebär samtidigt att de kan vinnas av de rödgröna partierna.
   Kampen mot vinster i välfärden kan bli avgörande för valresultatet.

Staten och religionen II. Skolan av Ulf N

Socialdemokraterna går till val på att förbjuda religiösa friskolor. Så stod det i tidningsrubrikerna. Jag tänkte att det måste vara en feltolkning av massmedia. Att förbjuda religiösa skolor måste rimligen stå i strid mot såväl grundlagen som Europakonventionen. En koll på Socialdemokraternas hemsida visar dock att massmedia har uppfattat det hela korrekt: S själva säjer: ”Förbud mot religiösa friskolor” som vallöfte.

   För mej verkar det helt huvudlöst att formulera sej på detta sätt. Ingenting säjs om hur detta förbud skulle formuleras. Men vad som rimligen kan göras är väl att inte längre ge statliga pengar till religiösa friskolor vilket också innebär att skolplikten måste fullgöras i icke-konfessionella skolor.

Frihet från religion
Att stoppa bidragen till religiösa friskolor borde för alla som är anhängare av religionsfrihet vara en mycket välkommen åtgärd. För religionsfrihet innebär ju inte bara rätten att omfatta och utöva en religion, utan också rätten till frihet från religion. Extra viktigt är att värna om barns frihet från religion och där borde staten vara ett föredöme.
Tyvärr verkar det som om S vallöfte får väldigt lite stöd från andra partier. Förhoppningsvis omformulerar S sitt budskap så att det inte handlar om förbud utan om slut på statliga bidrag. Jag hoppas verkligen att mitt eget parti, MP, slutar att mjäka i denna fråga och sluter upp på stopp för statligt stöd till religiösa friskolor.

Liberal diktator bättre än demokrati? av Gunnar Stensson

Personligen föredrar jag en liberal diktator framför en demokratisk regim utan liberalism, förklarade Friedrich Hayek i tidningen El Mercurio 1981 (se Kornhall, Korruption i Sverige, sid 82). Hayek, som fick nobelpriset i ekonomi året efter Pinochets statskupp i Chile 1973, är en av nyliberalismens fäder.
   Liberalerna framställer sig som superdemokrater. Samtidigt förespråkar de en nyliberalism som kämpar för att den rikaste minoriteten ska tillägna sig den ekonomiska och politiska makten i samhället.
   Att vara liberal är att vara kluven, sa Per Ahlmark. Han borde hellre ha sagt: att vara liberal är att vara dubbel.
   I George Orwells 1984 förvränger makthavarna språket. De proklamerar: ”Krig är fred. Diktatur är demokrati.” De skulle också ha bruk för en ”liberal diktator” som Augusto Pinochet. Och för ekonomer som Friedrich Hayek och Milton Friedman.
   När tänker Liberalerna ta avstånd från nyliberalismen?

Framtidens Lund av Göran Persson

 
Bilden ovan har jag hittat i Sydsvenskan idag. Tydligen kändes den tillräckligt mycket som Lund för att Byggnadsnämnden skulle reservera marken åt bolaget som lämnat in fantasibilden. Man måste nog ha ett visst sinne för humor för att sitta i nämnd.
   Efter att tillbringat 25 år som boende i grannen till detta framtida hus tänker jag på den vackra utsikten som man kommer att få från tornet, se nedan. Hoppas de boende där har sinne för kontraster.
   Vattentornet som kanske varit vackrare som utsikt har telefonisterna sen länge dolt med sina hus.
 

Svensk gymnasieskola – ett hungerspel
av Gunnar Stensson

Varannan svensk gymnasist går i en gymnasieskola utanför hemorten. I Skåne är det värre. 60 procent av gymnasisterna i Lund pendlar från andra kommuner – och tar skolpengarna med sig. Detta till följd av det system som kallas Fritt val Skåne.
   Den elev som inte kommer in i någon av de stora kommunala gymnasieskolorna med deras valfrihet mellan de nationella programmen tvingas att gå i något av de små ensidiga frigymnasier som växer upp som svampar – ofta flugsvampar - ur jorden.
   Den som hamnar där kan säga adjö till valfriheten – ofta för resten av livet. En tredjedel av eleverna lämnar gymnasiet utan godkända betyg. Skolmarknaden har lurat dem vilse, som räven och katten gjorde med Pinocchio. Feta fingrar håvar in vinsten. Skattebetalarna betalar.

Gymnasieminister Anna Ekström pekar på fyra stora skolproblem (DN 12/3)
 1 Små kommuner har inte råd att erbjuda mer än några få nationella program. Ingen valfrihet för de elever som bor där.
 2 Utbudet av små gymnasiefriskolor ökar dramatiskt på grund av den osunda konkurrensen på skolmarknaden. De har inte resurser att ge fullgod undervisning. Ofta saknar de både bibliotek och gymnastiksalar. Samtidigt sker ett överutbud av populära program i starka marknadslägen. Samma utveckling som beträffande apotek.
 3 Hemkommunerna saknar möjlighet att ta ansvar för de pendlande eleverna. De bara betalar skolpengar till de kommuner som tar emot pendlarna. Marknaden styr.
 4 Gymnasieskolans finansiering via skolpeng tar endast begränsad hänsyn till elevers olika behov och skolors varierande förutsättningar.

Dessa brister förutsade vi redan när de borgerliga partierna i Lund år 2007 beslöt att införa skolpengssystemet i Lunds gymnasieskolor. Nu är problemen uppenbara för alla.
   Men samtidigt är Lund en av de privilegierade orter som gynnas av skolmarknaden. Nu bygger vi det nya Hedda Andersson-gymnasiet och redan planeras ytterligare en stor gymnasieskola. Vi profiterar på den skånska landsbygden och utarmar de mindre städerna.
   Den svenska gymnasieskolans problem ska nu utredas och ministern flaggar för att staten kommer att ta ett större ansvar.
   Kanske kan vi hoppas att vinststölderna stoppas, skolpengssystemet avskaffas, det fria valet styrs upp och att staten tar över efter den destruktiva kommunaliseringen.

PS. Den som vill ha en mer genomarbetad redovisning av missförhållandena i svensk skola kan läsa Per Kornvalls Korruption i Sverige (Leopard 2016).  Kornvall är medlem av Kungl. Vetenskapsakademins skolkommitté och oberoende expert på det svenska skolsystemet åt EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur.
   Kornvall behandlar också nyliberalismens och New Public Managements eroderande inverkan inom andra statliga verksamhetsområden, främst de som gäller vård och omsorg.

Staten och religionen I. Myndighet för religionens främjande? av Ulf Nymark

Bland alla statliga myndigheter finns det flera som lever ett för allmänheten tämligen okänt liv. Ja, kanske till och med är dessa myndigheters existens också okänd. En sådan myndighet är Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. I varje fall för min del var dess existens okänd för mej fram till förra veckan. Vilket delvis kanske kan förklaras med att fram till i fjol var det en statlig nämnd.

Ekonomiskt stöd till religiösa samfund
SST lyder under Kulturdepartementet. Myndighetens uppgift är att ”skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.” Statens kostnader för SST:s verksamhet under 2018 är ca 80 miljoner kronor.
   Detta gör myndigheten genom att ge ekonomiskt stöd till de trossamfund som regeringen godkänt för att ta emot statsbidrag. Myndigheten sysslar också med utbildning av religiösa ledare, kurser, konferenser etc.

Är detta en sekulär stats uppgift?
Jag ställer mej frågande till varför staten anser det vara sin uppgift att främja och stödja trossamfund överhuvudtaget. Religionen borde verkligen var privatsak.
   Till nöds kan jag dock kanske acceptera i varje fall det ekonomiska stödet till religiösa sammanslutningar som i princip jämförbart med samhällsstöd till fotbollsföreningar. (Ja, jag inser att jämförelsen haltar), men ändå.

Staten vill ha ett religiöst språk
När myndigheten utöver det rent pekuniära stödet också tar på sej att främja religionens roll i samhället har ändå gränsen för statens någorlunda rimliga åtaganden passerats med god marginal. Nu i mitten av mars anordnar SST en konferens under rubriken ”Religionen i framtidens Sverige”. Rubriken kan låta tämligen oskyldig, men i inbjudan till konferensen framgår att ”religionens återkomst” är något som ska underlättas. SST anser att ”vi behöver förhandla fram et nytt inkluderande samhällskontrakt”. Vilka ”vi” -är framgår inte, men eftersom det är SST som står för inbjudan innefattas uppenbarligen myndigheten i detta ”vi”. SST vill också medverka till att ”mejsla fram ett kompletterande religiöst språk till det etablerat sekulära sättet att tala om demokrati, globalism, pluralism, mänskliga rättigheter”.
SST ska också – tillsammans med trossamfunden får en anta - motverka ”aggressiv sekularism” – vad nu det kan vara?

Sydsvenskans Mats Skogskär
Om nu sanningen ska fram så var det Mats Skogskär, ledarskribent i Sydsvenskan, som i en text i tidningen uppmärksammade mej både på myndighetens existens och dess aktiva kampanjande för religionens roll i samhället. Skogskär är också starkt kritisk till statens agerande och han slutar sin ledare med att skriva att det är ”dags för alla som värnar om en sekulär stat och sekulära myndigheter, om en religionsfrihet som inte bara omfattar rätten till religions utan även rätten till frihet från religion, att vässa pennorna och höja rösten. Eller med SST:s sätt att se på saken: att bli aggressiva”.
Detta är så vitt jag kan erinra mej första gången som jag delar en uppfattning med Mats Skogskär.

2018-03-08

Du är som... av Karin S.Du är som en vacker blomma
sa mannen från Syrien
när han mötte mig
på den isblöta vägen
där jag satt i rullstolen
med min värkande rygg.
Plötsligt försvann smärtan
Vintern tog den med sig
och våren kom.

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
10 mars kl 17
LIMUS ensemblekonsert

Klosterkyrkan
10 mars kl 18
Helgsmål med musik: Lunds vokalensemble

Doc Lounge Lund: Over the Limit

"You’re not a human being, you’re an athlete!"

Original title: Over The Limit
Directors: Marta Prus
Country: Poland, Germany, Finland
Year: 2017, Time:73 minutes

Over The Limit is an intimate story of the great rhythmic gymnast Margarita Mamun, the main representative of the prestigious Russian National Team, and the groundbreaking year in her life. From the 2015 World
Championships to the 2016 Olympic Games. A film about a struggle for dreams and the solitude of a distinguished individual.
Time: Tue, 2018-03-13 19:00
Place: Mejeriet
Entrance: 80/60 kr, Guldkort 200kr, free entrance for people between 15-19 years old
Trailer »

Händer i Lund

Mäns och kvinnors resande
Ny forskning visar att 25 % av befolkningen står för hela 91% av det totala bilåkandet. Skillnaderna mellan män och kvinnor – utom bland yngre – är stora. Män reser längre sträckor och mer bil för alla ärenden och mest för pendling. De är mindre villiga att ändra sina vanor samtidigt som de har mer makt över transportbeslut.
   Lena Smidfeldt Rosqvist vid Trivector Traffic forskar om resandet med koppling till makt och jämställdhet.

Tid2018-03-14 18:00 - 19:30
Plats
Lunds stadsbibliotek, atriumgården         

Motståndets lilla katekesSkilj dig från mängden
Någon måste. Det är lätt att göra som alla andra. Det kan kännas besvärande att göra eller säga något som sticker ut. Men utan det obehaget finns ingen frihet. Kom ihåg Rosa Parks. I det ögonblick du statuerar ett exempel är förlamningen i status quo bruten och andra följer dig i spåren.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Tankar den 8 mars av Catarina Brown


Nöden i Lund, teckning av Axel Nelson.
 

I dag är mitt flöde fullt av kvinnor. Och då tänker jag på de kvinnor jag för några år sedan gjorde ett forskningsarbete om, kvinnor som arbetade i olika industrier i Lund kring förra sekelskiftet. På de ca 30 kvinnor vars liv jag spårade genom kyrkböckerna, hur ytterst sköra deras liv var, hur nära fattigdom och misär de levde, och hur flera av dem föll över den kanten. Alla barnen de födde, inom- och utomäktenskapliga, en del dog, en del måste lämnas bort, till fattiggården, barnhem eller utackorderas. Hur utan fast punkt de levde, flytt från ort till ort, adress till adress, arbete till arbete. Bristen på lantbruksarbete var akut, unga människor från landsbygden strömmade in till städerna och arbetstillfällen i fabrikerna där. Men en ung pojke kunde börja som lärling och arbeta sig upp till yrkesarbetare. Den möjligheten hade inte de unga flickorna. De var fast i lågt betalda rutinarbeten livet ut.

Dessa kvinnor syns inte i historien, de enda skriftliga spåren efter dem finns i kyrkböckerna. Deras liv var ofta hårt och svårt, att några av dem orkade att också kämpa för att skapa bättre villkor för sig själva, sina medsystrar och sina efterlevande är beundransvärt.
   En av de första svenska fackföreningarna bildades av handskarbeterskor i Lund, men det finns inga skriftliga dokument efter den. 1902 bildades Kvinnornas fackförbund i Stockholm. Män i fackföreningsrörelsen saboterade systematiskt kvinnors organisering, i stället för att se kvinnor som medkämpar valde man att se dem som konkurrenter. I stället för att kämpa för bättre villkor för alla arbetare, valde man att kämpa endast för männens villkor och för att utesluta kvinnor från arbetsplatsen. Ett val som varit helt avgörande för kvinnors arbete och villkor i arbetsliv och samhälle.