2019-11-21

Friday for Future alla fredagar

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.
 


Miljöseminarium: Lokal ekonomi för ökad hållbarhet


Föredrag av Alf Hornborg, professor vid Avdelningen för Humanekologi vid Lunds Universitet.
   Alf har i forskningsprojekt under lång tid drivit publicerat böcker och artiklar kring ämnet lokal ekonomi. Exempelvis boken Myten om maskinen som beskriver dagens teknikutveckling som skapar globalt ojämna resursflöden.
   För att uppnå global miljörättvisa krävs bland annat en förändring som möjliggör uppdelning på en lokal och en global utbytessfär.
Tisdagen 26 november kl. 19
ABF:s lokal, adress Kiliansgatan 9, Lund
Läs mer »

Musik och Makt – Röda Kapellets decemberkonsert

Röda Kapellet bjuder in till en musikalisk och politisk resa genom 1900-talet.
   Dirigent: Ludvig Nordgren
   Presentatör: Staffan Gerdmar
Lördag 14 december 2019 kl. 18:00
Magle Konserthus, Magle stora kyrkogata 4, Lund
Affisch »


Chile despertó – Chile har vaknat av Gunnar Stensson


I lördags manifesterade chilenare i Lund sitt stöd för de landsmän som sedan en månad kämpar för demokrati och jämlikhet mot de övergrepp, inkomstklyftor och privatiseringar som blev arvet efter Augusto Pinochets diktatur i Chile.
   Pinochet grep makten genom en USA-stödd militärkupp 1973, krossade med extrem terror allt motstånd, avrättade tusentals motståndare, bland dem sångaren Victor Jara, och tvingade tiotusentals chilenare på flykt. Han höll Chile i ett järngrepp fram till 1990.
   Det gav den nyliberale ekonomen Milton Friedman möjlighet att tillsammans med sina ”Chicago boys” genomföra det marknadsliberala system som fört Chile till toppen av indexen för ekonomisk frihet samtidigt som det blev det ojämlikaste landet i OECD.
   (Jfr artikeln ”Fortsatt nyliberalism blir slutet för vår civilisation” i förra numret av VB).
 

ur VB nr 25 1989
 

Solidaritetsrörelsen med Chile i Lund startade en blåsig novemberkväll 1973 då Lunds FNL-grupp arrangerade ett Chile-möte i Svaneskolans nybyggda aula med sång av Lena Granhagen och anföranden av bland andra den inflytelserika amerikanska vänstertidskriften Monthly Reviews redaktörer Magdoff och Sweezysom var på tillfälligt besök i Sverige.
   FNL-gruppen tog en inträdesavgift på 3 kronor för att täcka möteskostnaden.Aulan blev överfull. Ungefär samtidigt bildades en aktiv lokal Chilekommitté.
   Under de närmaste åren anlände en strid ström av chilenare till Lund, ofta högutbildade och politiskt progressiva. De kom att delta mycket aktivt i samhällslivet i Lund och förde bland annat med sig en chilensk sångskatt.
   Socialdemokraterna och VPK höll under många år regelbunden kontakt med företrädare för chilenarna. Gillian Nilsson brukade representera socialdemokraterna.  I förstamajdemonstrationerna förekom alltid Chile-banderoller och Venceremos spelas och sjungs alltjämt.
   Nu är det alltså dags att återuppliva solidaritetsrörelsen med Chile – och med planeten, eftersom ojämlikheten mellan och inom staterna utgör ett hot mot vår gemensamma existens. Under lördagens manifestation framfördes Victor Jaras sång El derecho de vivir en pax, Rätten att leva i fred.

Vänsterpartiet hotar med misstroende-förklaring mot arbetsmarknadsministern av Hanna Gunnarsson

Idag, torsdag 21/11, har Vänsterpartiet lagt fram ett hot om misstroendeförklaring mot arbetsmarknads-ministern Eva Nordmark. Vi ger regeringen två veckor på att visa på lösningar på det kaos som nu råder på arbetsförmedlingen. Om inte regeringen uppvisar realistiska lösningar kommer vi att lägga fram ett krav på riksdagens prövar förtroendet för arbetsmarknadsministern. (För det krävs dock stöd från andra partier.)
   Vänsterpartiet är ju motståndare till den förändring av arbetsförmedlingen som regeringen har beslutat, med nedläggning av kontor och hot om privatisering. Förutom att arbetsförmedlingen måste finnas i hela landet och måste ha de resurser som krävs för detta svåra arbete, anser vi att arbetsförmedlingen ska vara offentligt ägd och styrd för att garantera den kontinuitet och det myndighetsövergripande arbete som behövs. Dessutom har vi de senaste åren sett många dåliga exempel på när viktig samhällelig verksamhet privatiseras, med kortsiktigt tänkande, vinstjakt, låg kvalitet och risk för fusk med ersättningar osv. 

Misstroendeförklaring är riksdagens starkaste verktyg för att kontrollera regeringen. Det ska användas när en minister har gjort något fel, inte bara för att protestera mot den politiken som förs. Vänsterpartiet menar att styrningen av arbetsförmedlingen är mycket bristfällig, med kaosartad nedläggning av kontor och stora varsel av personal, utan att konsekvenserna av detta har utretts tillräckligt. Viktig kompetens går förlorad och kommunerna får ta över det arbete som arbetsförmedlingen borde göra utan möjlighet till planering och förberedelser. Vänsterpartiet kräver svar på hur det kaos och den osäkerhet som är idag ska hanteras. 

Arbetsförmedling är en av samhällets viktigaste uppgifter. Bra utbildning, en trygg bostad och ett jobb som ger försörjning är grundpelare som krävs för ett bra liv och för att känna tillhörighet till det samhälle vi lever i. När välfärden drabbas av ständiga nedskärningar, lärarna inte orkar med sina jobb och bostadsbristen leder till trångboddhet, är det faktiskt ett stort hot mot vårt gemensamma samhälle att samtidigt driva arbetsförmedlingen in i detta kaos utan att utreda konsekvenserna tillräckligt.

 

 

Läs mer på vänsterpartiets hemsida eller i tidningen Arbetsvärlden.         

Ett brott mot kommunallagarna av Gunnar Stensson

Så här gick det till när Källby blev Södra företagsområdet och Lunds fullmäktige mutade Åkerlund och Rausing att förlägga sin verksamhet till Lund, i stället för till exempel Uddevalla.
   Priset var högt: Lund erbjöd Åkerlund och Rausing tillgång till 30 000 kvadratmeter mark, plus järnvägsanknytning-, el-, vatten- och avlopp utan att bolaget behövde betala.
   ”År 1938 tog Lunds stadsfullmäktige beslutet att ge mark till Åkerlund och Rausing. Beslutet togs under stort hemlig-hetsmakeri och innebar att sta-den gav företaget en subvention i strid mot kommunallagarna.”
   En SOU 1951 om näringslivets lokalisering i Sverige konstatera-de 1951:
   ”Då en av landets större industrier i pappersbranschen skulle lokaliseras till Lund, fick bolaget utan vederlag 30 000 kvadratmeter mark för industri-byggnad och staden förband sig att kostnadsfritt iordningsställa vägar samt elektricitets-, vatten- och avloppsledningar. Fri anknytning till av staden anordnat anslutningsspår till SJ medgavs.”
   Utredningen påpekade det olämpliga i att kommuner genom subventioner sökte påverka företagsenheters lokalisering.
   1950 arbetade 800 personer i Åkerlund och Rausing. (Källa: Lunds historia del 3, ss 123-124).
   Källbymöllas hållplats, föregångaren till den planerade Klostergårdsstationen, ingick i Lunds anbud till Åkerlund och Rausing.
   Både Lund och Åkerlund och Rausing tjänade förstås på dealen.
   Hur tillkom den då? Ett snack på tåget. Aron Borelius, S, socialdemokratisk ordförande i Lunds byggnadsnämnd, råkade 1938 träffa Bo Pfannenstill, en av Åkerlund och Rausings advokater, som var på väg till Uddevalla för att se om det var en lämplig en lämplig ort att etablera företaget i. 
   Aron kunde lätt övertyga Bo om att Lund var en mycket lämpligare ort och de båda herrarna fixade snart en överenskommelse. Så snuvades Uddevalla på företagsetableringen.
   Det lukrativa förpackningsföretaget, en av Sveriges största miljöförorenare genom tiderna vars produkter återfinns på sophögar i hela världen, hamnade i Lund. Där utsatte det under många år Klostergården för giftiga utsläpp av toluen. Man får hoppas att inte marken är förorenad.
   Och nu är det hög tid att människorna i Lund återtar sitt område och bygger bostäder där!

Nu ska det bli genomfart för bilar i Solhällans koloniområde av Ulf N


Matilda, 5 år, sammanfattar

I sitt yttrande till Byggnadsnämnden sammanfattar Matilda, 5 år och nära granne till Solhällans koloniområde, kort och koncist hela grannskapets inställning:
”Mindre bilar, mer blommor och mer träd”.


Byggnadsnämnden har tagit fram ett detaljplaneförslag för det s k Solhällanområdet. Det handlar om ett stycke kommunägd åkermark som är belägen öster om koloniområdet Solhällan och väster om Sandbyvägen. Området har i flera decennier varit planerad för bebyggelse, men kommunen har först inte riktigt vetat vad marken mera precist skulle användas till. Så småningom klarnade det och blev bestämt att det skulle byggas bostäder.
 

 
Bilismens krav styr som alltid planläggningen
Planeringen för bostadsbebyggelse har pågått sedan 2008 (eller var det rentav redan 2006?), då ett program för detaljplan togs fram. Men området ligger avigt till när det gäller tillfart för bilar så det hela har dragit ut på tiden. Det är ju alltid bilismens krav som styr hur ett bostads- eller verksamhetsområde ska utformas eller om det överhuvudtaget är möjligt att bebyggas.

Trädgårdsstad md sexvåningshus?
Nu har alltså Byggnadsnämnden kommit till skott och föreslår en detaljplan för ca 450 bostäder och ett vårdboende.  Det handlar om flerbostadshus med höjder upp till sex våningar samt radhus. Koloniområdet blir nära granne med två sexvåningshus. Planens bärande idé säjs vara att ge det nya området, inklusive koloniområdet, karaktären av trädgårdsstad.

Genomfartsväg för bilar styckar sönder koloniområdet
Det råder bred politisk enighet om att området kan och ska bebyggas med bostäder, trots att det är prima jordbruksmark. Enigheten beror på att detta åkerstycke ligger omgivet av stadsbebyggelse.
   Dock finns ingen enighet om viktiga delar av den nu föreslagna detaljplanen. Tillfart för motortrafik föreslås från två håll, dels från Sandbyvägen, dels från Fritjofs väg. Den sistnämnda tillfarten innebär att en bilväg dras genom koloniområdet. Därmed klyvs koloniområdet i två delar – det styckas sönder av en barriär fylld av olycksrisker (inte minst för barnen på kolonin), avgaser och buller.

Protester från kolonister och närboende
Kolonisterna har givetvis protesterat mot bilvägen genom sitt område. Boende i området väster om kolonin har också och protesterat mot att kolonin styckas sönder och att motortrafiken på den redan av genomfartstrafik redan hårt trafikerade Fritjofs väg belastas med ytterligare biltrafik. De närboende till koloniområdet har nu samlat in namnunderskrifter för ett gemensamt yttrande till Byggnadsnämnden över detaljplaneförslage.t

Stor uppslutning i kritik mot planen
Yttrandet har undertecknats av 64 boende som representerar cirka 95 procent av hushållen. Grannarna till koloniområdet har inga invändningar mot att området öster om koloniområdet bebyggs och välkomnar att det nya området ska få karaktären av trädgårdsstad. Dock är de alltså starkt kritiska till planförslaget på flera punkter. Så här skriver de i grannskapet boende i ett pressmeddelande (mellanrubriker har lagts till):

Ofullständig barnkonsekvensbeskrivning
”Vi protesterar kraftigt mot
 • att området ska trafikförsörjas med en tillfart från Fritjofs väg. Detta innebär att en bilväg dras genom koloniområdet och möjliggör genomfartstrafik till och från Sandbyvägen. Bilvägen styckar koloniområdet i två delar och utgör givetvis en stor olycksrisk för både barn och vuxna i koloniområdet
 • att motortrafiken på den av genomfartstrafik redan hårt belastade Fritjofs väg ska öka ytterligare
 • att barnkonsekvensanalysen är ofullständig på grund av att den inte omfattar barn som vistas på koloniområdet och de barn som bor grannar till kolonin
Vi vill därför att planen ändras så att:
 • 
bilvägen genom koloniområdet utgår ur planen och att tillfart för motortrafik endast sker från Sandbyvägen
 • att motortrafiken på Fritjofs väg kraftigt minskas genom att genomfartstrafik omöjliggörs
 • att vårt bostadsområde ingår i en planering för en trädgårdsstad

För en härlig trädgårdsstad!
Det är vår bestämda uppfattning att bilvägar för genomfartstrafik inte ska dras genom koloniområdet! Vi vill inte se koloniområdet eller vårt bostadsområde förvandlas till enklaver isolerade av ständigt ökande motortrafik. Mera motortrafik, vars omfattning ännu inte har utretts, ökar olycksrisken för barn på koloniområdet och i vårt bostadsområde. Konsekvenserna av den ökade biltrafiken på Fritjofs väg utgör också ett allvarligt hot mot oxelallén med dess viktiga funktion som skydd mot nederbörd, regn och buller samt inbindning av koldioxid.
   Vi ser fram emot att få se både barn och vuxna enkelt och tryggt promenera eller cykla mellan nya Solhällan, Vipelyckan och övriga stadsdelen. Vi välkomnar en ny härlig trädgårdsstad i anslutning till Solhällan - en stadsdel vars kännetecken är hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan.”

Planen för Källby: för trög och för dyr
av Gunnar Stensson

Klostergårdsstationen kommer att vara färdig 2024. Därför är det nödvändigt att snart besluta hur stationsområdet ska utvecklas.
   Men Tekniska förvaltningen underkänner den fördjupade översiktsplanen för Källby, rapporterar Kalle Knivilä i Sydsvenskan (Tjänstemännen sågar plan för nya stadsdelen 17/9). 
   Planförslaget utgår från att Källby reningsverk stängs 2028, men Ulf Nyberg på VA Syd påpekar att beslutet att bygga Sjölunda reningsverk inte kan fattas förrän 2022 och att ledningarna till Malmö tar fem år att bygga. Tidigare än 2030 kan Källby inte stängas. Sannolikt inte ens då.
   Kommunens tekniska direktör Mikael Fritzon underkänner därför planförslagets alternativ 1 och 2, och framhåller att man måste ta fram ett tredje alternativ som visar hur det nya stationsområdet kan utvecklas om Källby reningsverk är kvar.
   Dessutom menar han att översiktsplanen är ekonomiskt ohållbar. Exploateringskostnaden blir mer än en miljard kronor.
   Därtill kommer kostnader för flytten av reningsverket och uppbyggnaden av kommunal service som daghem, skolor och äldrevård.
   Ersättningen från fastighetsägarna täcker inte kostnaderna, utan kommunen kommer att gå 300 eller 400 miljoner back.
   Tekniska nämnden ska ta ställning till tjänstemännens skrivelse i kväll (den 20/11). Vi återkommer när vi får veta vad den beslutar.

Stängslet kring reningsverket blir alltså kvar allra minst tio år till, sannolikt betydligt längre. Först därefter är det möjligt att börja bygga där.
   Därtill bör vi minnas beslutet som togs härom veckan att koloniägarna ska ha besittningsrätt till sina lotter i tio år innan avtalen kan sägas upp. Det innebär att koloniområdena norr om Maskinvägen kommer att finnas kvar minst tio år till.
   Vad finns då kvar att bygga på? Södra företagsom-rådets 30 000 kvadratmeter mitt emot Klostergårds-stationen.  Bygg där!
   30 000 kvadratmeter är en betydande yta. Man kan jämföra med att området runt Brunnsvikstorget omfattar 50 000 kvadratmeter och där ska inte bara Lunds skrapa utan också flera andra stora byggnader uppföras.

Ett anspråkslöst förslag
Bygg ett nytt Klostergården på Södra Företagsområdets 30 000 kvadratmeter! Undvik villor som kräver stor areal, alstrar mycket trafik och därtill är orättvist gynnade av lagstiftningen, som Dan Hallmar påpekar (SDS 17/11).  Nu behöver vi satsa på goda flerfamiljsområden i måttlig skala, där det är väl sörjt för kollektiv service.
   Planen ska inte imitera Klostergården – det är omöjligt och vore i viss mån förlegat – men den ska bevara och förstärka de stora sociala värden som finns i Klostergården med förtätad bebyggelse, en blandning av höga och lägre hus, gemensamma gårdar, bevarade grönområden och tillgång till ett centrum med dagligvarubutiker, restauranger, skola, förskola och äldrevård mm.
   Centrum ska ligga nära järnvägen och Klostergårdsstationen, där det är olämpligt att bo, men där den service framtidens invånare i Källby behöver blir lättast tillgänglig.
   Till skillnad från kolonierna norr om Maskinvägen och reningsverket i söder kan Södra företagsområdet genast tas i anspråk, det är bara att sätta igång och riva de uttjänta fabriksbyggnaderna i det inhägnade, ovårdade området, som efter att ha varit privatiserat sedan 1938 nu äntligen öppnas.
   När det är gjort kan man börja bygga för människor igen. Det kan gå fort. Att planera och bygga Klostergården klarade man på fem år under 1960-talet.
   Framtidens nya bostadsområden kan senare byggas omkring denna kärna. Klostergården i all sin prakt utgör nu ett centrum, omgivet av Arena-området med sin förtätade höga bebyggelse i norr och Källbyområdet med sina brittiskinspirerade röda tegelhus i söder.
   En vacker dag, om 20 eller 30 år, kommer Reningsverket faktiskt att flytta, och då kan det vara tid att fundera hur dess vidsträckta naturområden ska utvecklas.

Pressmeddelande av Olle Katz

I veckan meddelade USA:s regering att de, i strid mot internationell rätt, anser att israeliska bosättningar på Västbanken inte är illegala. Därmed godkänner USA Israels ockupation av Palestina. Och tar avstånd från en fredlig lösning på konflikten.
   De israeliska bosättningarna på Västbanken rymmer idag mer än 600 000 judiska israeler. De perforerar det område som skall vara det palestinska folkets land då palestinier fördrivs från sina ägor och sedan tvingas ta långa omvägar runt bosättningarna.
   USA:s tillkännagivande strider inte bara mot internationell konsensus om olagligheten i de israeliska bosättningar utan också mot USA: s lagliga skyldighet att säkerställa respekten för Genèvekonventionerna
   Beskedet innebär att USA anser att Israel kan fortsätta bryta mot internationellrätt och förneka palestiniernas mänskliga rättigheter.  Israel står alltså över lagen enligt regeringen Trump.
   Tillkännagivandet fördöms av EU och kommer inte att förändra internationell lag eller Genèvekonventionen som är kristallklara: byggandet av bosättningar på den ockuperade Västbanken, inklusive östra Jerusalem, och flytten av sin egen befolkning till de ockuperade områdena bryter mot internationell lagstiftning och utgör krigsförbrytelser.
   Israels bosättningar på palestinskt område är i sig det största hindret för den tvåstatslösning som är enda vägen till en rättvis och varaktig fred för såväl det israeliska som det palestinska folket.
   Donald Trump lovade en amerikansk fredsplan som skulle få slut på konflikten i Israel och Palestina. De enda åtgärder vi hittills sätt är flytten av USA:s ambassad till Jerusalem och stödet till de illegala bosättningarna.
   Vi vill vara tydliga: Inget amerikanskt tillkännagivande kan ändra internationell lag. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att internationell rätt och mänskliga rättigheter respekteras, och att de som begår folkrättsbrott  hålls ansvariga. Det internationella samfundet bör uppmana Israel att omedelbart upphöra med all bosättningsaktivitet som ett första steg mot fred. Folken i Israel och Palestina förtjänar en trygg och rättvis fred.
   JIPF, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred fördömer  regeringen Trumps ställningstagande. Vi kommer att fortsätta arbeta för att internationell rätt och mänskliga rättigheter respekteras.

För Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, JIPF
Olle Katz, Ordförande

2019-11-14

Friday for Future alla fredagar


Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.            

Miljöseminarium: Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är processer i naturen som vi människor är beroende av för vår överlevnad. Vi tar naturen som given men det är alla de levande organismer som finns i naturen som hjälper oss att kunna leva. Naturen uppfattas ofta som en gratis resurs men naturen reagerar på människans okunskap.
   Föredrag om ekosystemtjänster av Kristina Fontell, miljöstrateg på kommunkontoret i Lund. Kristina har en bakgrund som biolog och journalist och arbetar sedan drygt 20 år som miljöstrateg.
Tisdagen 19 november kl. 19
ABF:s lokal, adress Kiliansgatan 9, Lund
Läs mer »

Musik och Makt – Röda Kapellets decemberkonsert

Röda Kapellet bjuder in till en musikalisk och politisk resa genom 1900-talet.
   Dirigent: Ludvig Nordgren
   Presentatör: Staffan Gerdmar
Lördag 14 december 2019 kl. 18:00

Magle Konserthus, Magle stora kyrkogata 4, Lund
Affisch »

Massaker på palestinier i Gaza 14 november


Israeliska missiler dödade tidigt på torsdagen 6 familjemedlemmar och skadade 12 andra. Alla var civila, rapporterar läkare och boende i området.
Källa The Guardian.
   Läs mer om situationen för barnen i Gaza i Gunnar Olofssons artikel i veckans VB.         

Pressgrannen: Hotfullt i Sydsvenskan 14 november

Hotet från konsumismen. Rekord spås för julhandeln.
Hotet mot barnen: Luftföroreningar, matbrist och infektionssjukdomar. Källa The Lancet.
Hotet mot Södra Sandby. NCC utvidgar sitt verksamhetsområde med 15 hektar. Grundvattensnivån sänks. ”Förändringen är väldigt liten.”
Hotet från krigsindustrin. ”Autonoma vapensystem är inte något som väntar i framtidens krigföring. De används idag.”
Hotet mot Venedig. Stigande havsnivå.

Hotet mot demokratin. S, Staffanstorps budgetdebatt ”påminner om hur totalitära stater styrs.”

Danska patrioter? av Lucifer

I dagens Sydsvenska kan man läsa att polisen har fått in så få tips om kanonstölderna i Lund. Därför är VB glada att kunna bidra med ett eget tips.
red

 

 

Den stora lokala nyheten de senaste veckorna är förstås stölden av kanonerna från Monumentet, dvs minnesmonu-mentet över Slaget vid Lund 1676 uppe i, ja Monuments-parken. Jag har inte sett något om att det nu skulle vara uppklarat. Det finns alltså plats för kreativa lösningar på den här kriminalgåtan. Det förefaller som om metallstöld skulle vara den mest spridda förklaringen. För all del men nog verkar det oklart. Metall alltså, vilken metall? Kanonerna såg ut som gjorda i järn och det lär inte göra någon rik.
   Nej, jag har en alternativ hypotes som jag finner mer lockande. Det är väl känt att Danmark under senare år har präglats av en allt starkare nationalism. Det har handlat om språket, om begränsningar i invandringen och en ökad benägenhet att ta del av de amerikanska bestyren i Mellanöstern (ett tag ville man skicka en ubåt till Irakkriget!) Just nu har väl entusiasmen för USA svalnat något, efter Trumps inställda statsbesök. Men kvar finns nog en önskan on att visa upp en tuff attityd.

Danmark var en gång den stora Östersjömakten med behärskande av ingångarna till Östersjön. Sen blev Sverige en stormakt och då var det slut med det. Men det som i högsta grad har präglat Danmark var förlusten i dansk-tyska kriget 1864. Det är märkligt: När man talar om dansk historia kunde man ju tro att förlusten av provinserna på andra sidan Öresund skulle vara det stora nationella traumat. När Lund, Danmarks kulturella huvudstad övergår till att bli en svensk småstad borde det ju vara en fruktansvärd förlust. Men så är det inte - när man läser om dansk historia så är det ett namn som dominerar; Dybböl.
   Danskarna hade inbillat sig att gränsen mot Tyskland skulle gå vid floden Eidern. Deras försvar var baserat på den gamla jordvallen Dannevirke. När Bismark började kriget fick den överges och Danmark koncentrerade sig till Dybböls jordvall. Den övervanns av tyskarna och i freden i Wien 1864 fick Danmark avträda Schleswig och Holstein. Dybböls försvarare blev landets hjältar, men dog under stor blodspillan. Dybböl blev Danmarks Poltava.

Alltså: förlusten av Skåne, Blekinge oh Halland bleknade bort jämfört med förlusten i Dybböl. Men historien tar aldrig slut. Min gissning är att den danska patriotismen inte är evigt död. Visst kan man tänka sig att en mindre men beslutsam grupp har känt behov av att manifestera sig. Alltså har man hyrt en mindre lastbil med kran och åkt till Monumentet i Lund som är rest till minnet av det danska nederlaget 1676 och förlusten av de skånska provinserna.
    Är vi sanningen på spåret? Tja. Det är lite oklart. Men tills vidare är vi villiga hålla fast vid hypotesen om de danska patrioterna.        

Manifestation på Stortorget
av Marianne Sonnby Borgström

På Stortorget samlades den 9 november en skara människor i en antirasistisk manifestation för att högtidlighålla minnet av de s.k. Novemberpogromerna.
   Pogromerna utspelade sig mellan den 7 och 13 november 1938 i Tyskland och kan ses som inledningen till Förintelsen. Natten till den 9 november innebar kulmen på Novemberpogromerna och kallas Kristallnatten på grund av allt krossat fönsterglas på gatorna. Under novemberdagarna dödades omkring 400 judar, tiotusentals judar arresterades och fördes till koncentrationsläger, hundratals synagoger brändes ner och tusentals judiska butiker vandaliserades.
 

Ava Rudberg, Ung Vänster
På årsdagen av Kristallnatten genomförs årligen minneshögtider över stora delar av världen för att hedra offren för Förintelsen.  Dessa kopplas numera ihop med manifestationer mot dagens rasism och nynazism.  Manifestationen på Stortorget hade i år organiserats av Ung Vänster och Vänsterpartiet.
   På torget deltog även Palestinagruppen med en egen banderoll. Talare var bl.a. Ava Rudberg och Harald Gerdmar från Ung Vänster i Lund och Angelica Svensson från Vänsterpartiet i Lund. Talarna betonade sin avsky för dagens rasism och för främlingsfientlighet och nazistska tendenser som uttrycks i exempelvis SD:s politik och i Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). De tog även upp vikten av kamp mot den antisemitism som blossat upp på senare år och visat sig som hot och våld mot judar och synagoger.
 

 

I dagens Sverige frodas i många kretsar hat och våldstendenser mot de som sökt sig till oss från andra länder på flykt från krig och förföljese. Avhumaniseringen tar sig uttryck i en restriktiv flyktingpolitik med brutala och inhumana utvisningar av de utsatta. Vänsterpartiet och Ung Vänster vill värna om en human flyktingpolitik och kämpa för att grundläggande mänskliga rättigheter upprätthålls. Talarna betonade att det antirasistiska arbetet ständigt måste genomsyra de två organisationernas arbete.

Den politiska utmaningen idag är att skrämma kapitalisterna lika mycket som kommunismen gjorde

Nästan alla motvikter till den extrema kapitalismen har försvunnit idag, från starka fackföreningar till alternativa nationella modeller.
   Eländet som blivit konsekvensen finns runt omkring oss, från bolagen som skyfflar pengar till aktieägarna medan de skickar arbetarna till välgörenhetsorganisationer, till miljardärerna som styr det amerikanska presidentvalet, till de stora huvudstäderna (som London) som knappast ställer en fråga till förbipasserande kleptokrater utan i stället säljer ut allt som de vill ha. Kommunismen misslyckades, men den hjälpte kapitalismen till framgång.
   Vårt århundrades utmaning är att bygga en ny politisk rörelse som kan skrämma kapitalisterna så att de tar sitt förnuft till fånga.
Aditya Chakrabortty, kolumnist på The Guardian
 

Barnen i Gaza och södra Israel behöver vårt stöd
av Gunnar Olofsson

Ett elvaårigt barn i Gaza har under sin livstid hittills upplevt tre fullskaliga krig och fått se syskon, föräldrar eller vänner dödas och lemlästas av bomber. Resultatet har blivit ett djupt och utbrett stresstillstånd som allvarligt hotar barnens hälsa. Även barn på den israeliska sidan av gränsen lever i skräck för ytterligare våld.
 

 
I rapporten ”A decade of distress” konstaterar Rädda Barnen att många familjer i Gaza lever på gränsen till sammanbrott och att runt 25% av barnen, 290.000 barn, är i behov  av kontinuerligt psykosocialt stöd. I södra Israel är läget generellt bättre på grund av högre standard, tillräckliga resurser och i stort sett opåverkad infrastruktur. Men även här lever barn under stress.

Under den senaste militära konflikten i Gaza (2014) dödades över 2.200 civila, varav 551 barn, av den israeliska armén. Över 11.200 personer, varav 3.436 barn, skadades, i 10% av fallen med permanent handikapp som följd. Närmare 18.000 hem, 82 sjukhus och kliniker och 259 skolor förstördes helt eller delvis. Omkring 500.000 personer (28% av befolkningen) blev internflyktingar, och 17.700 är fortfarande utan fast bostad. På den israeliska sidan dödades 6 personer medan närmare 1.600, varav 270 barn, skadades.
Levnadsförhållandena i Gaza är, till följd av 11 års blockad och avspärrning och återkommande militära konfrontationer, urusla. Drygt hälften av familjerna lever under fattigdomsgränsen, arbetslösheten är 53,7% - bland unga 70%! – och majoriteten är beroende av bistånd för säker matförsörjning. Vattnet är i stort sett odrickbart, elektricitet  finns bara några timmar om dagen och förstörda avlopp läcker varje dag ut miljontals liter orenat avloppsvatten direkt i Medelhavet. Sjukvården går på knäna av alla omgivningsberoende sjukdomar, diarréer, blodbrist, förgiftningar och undernäring, man saknar viktiga mediciner och utrustning, och cancersjuka nekas av Israel lämna området för vård. Till detta kommer alla skadade från de återkommande protesterna mot avspärrningen vid gränsen till Israel – där israelisk militär enligt FN hittills dödat 324 obeväpnade demonstranter, inklusive handikappade, sjukvårdare och journalister, medan närmare 36.000 (!) skadats. Minskat internationellt bistånd, framför allt på initiativ från USA, har ytterligare förvärrat situationen. 

I sin sammanfattning  av intervjuer med 413 barn och 352 vårdnadshavare i Gaza konstaterar Rädda Barnen att de allra flesta av barnen (78%) är mest rädda för bomb- och flygplansljud. 70% av barnen känner sig oftast trygga hemma, i sin familj, medan 63% känner sig otrygga om de inte är tillsammans med sina föräldrar. Omkring 30% är rädda att gå ensamma eller om elektriciteten försvinner.  I skolan känner sig en knapp majoritet (57%) ofta säkra, men betydligt färre (26%) hela eller större delen av tiden. Omkring 10% av barnen är också rädda för övergrepp, inte minst sexuella – något  som ökat under den rådande situationen. Många vårdnadshavare rapporterar att deras största bekymmer är att inte kunna ge sina barn det beskydd och den omsorg de behöver. 30% anger att deras ekonomiska situation har direkt inverkan på barnens trygghet, och i familjer med en månadsinkomst på 300 US $ eller mindre ses en kraftigt ökad frekvens av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En del barn lämnar skolan i förtid och barnarbete liksom barnäktenskap har ökat

En stor del av barnen anger känslor av nedstämdhet (62%) och sorg (55%). Enligt vårdnadshavarna är 93% av barnen nervösa och besväras av sömnsvårigheter (68%), mardrömmar (63%) och sängvätning (53%). Omkring hälften av barnen känner sig sjuka en stor delen av tiden och 42% har enligt vårdnadshavarna olika grader av språkstörning. En del av barnen har utvecklat aggressivt och utagerande beteende, och droganvändning och självmord har ökat. Den viktigaste källan till ångest, sorg och ilska är rädslan för att förlora anhöriga och vänner i en eventuell ny väpnad konflikt. Mitt i alltihop klarar dock ändå många familjer att trots allt ge barnen en trygg miljö, och 91% av barnen beskriver starkt stöd av sina anhöriga och känner sig till och med lyckliga (71%), tillitsfulla (72%) och energirika (68%) en stor del av tiden.
 

 
Situationen för Gazas barn är ytterst skör och det behövs i nuläget inte mycket för att tippa allt över ända. Rädda barnen menar att det är ytterst angeläget att det internationella samfundet nu tar läget på allvar. Åtgärder måste vidtas för att skydda barnen och deras familjer  i Gaza och södra Israel från ytterligare våld. Förhandlingar måste genast inledas för att finna en hållbar och rättvis lösning av krisen. Blockaden av Gaza måste upphävas, och de olika palestinska fraktionerna sluta upp med att bekämpa varandra. FN: s olika organ måste samla sig till ökat stöd till humanitära organisationer, lokala organisationer och civilsamhället som helhet. Framför allt måste världens ledare, inklusive den svenska regeringen, sluta upp med att blunda för och negligera konflikten och äntligen ta sitt ansvar i enlighet med alla de FN-resolutioner man gång på gång undertecknat. Barnen i Gaza och Israel är oskyldiga offer i en konflikt som de aldrig bett om. Vi får inte svika vårt ansvar för deras framtid!

”Fortsatt nyliberalism blir slutet för vår civilisation”
av Gunnar Stensson

”I fyrtio år har nyliberalismen urholkat demokratin. Sanningen är att nyliberalismen, trots namnet, inte alls var liberal.”
På Sydsvenskans avdelning Aktuella frågor den 11 november konstaterar Joseph E Stiglitz - som mottog ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2001 - att nyliberalismen inte bara hotar demokratin utan nu också planeten och vår civilisation.
   Nyliberalism är motsatsen till liberalism.
   Liberaliseringen på den globala kapitalmarknaden har gett Wall Street möjligheten att bestämma vilka som ska ha makten i utvecklingsländer. Om de ogillar en presidentkandidat tar de internationella bankerna helt enkelt hem pengarna så att landet drabbas av en allvarlig finanskris. Wall Street har större makt över politiken än befolkningen.
   I både rika och fattiga länder lovade makthavarna att nyliberal politik skulle ge snabbare ekonomisk tillväxt och att vinsterna skulle gå ut till alla. I stället nådde vinsterna de rikaste medan befolkningen drabbades av nedskärningar och lönestopp.
   Nyliberalismen är döende, men fortfarande lever teorin. När dåliga idéer fått fäste dör de långsamt, skriver Stiglitz. Ohämmad marknadsekonomi fungerar inte och fortsatt nyliberalism blir slutet för vår civilisation.
Samma dag har The Guardian en ledande artikel av Quinn Slobodian med rubriken Democracy doesn´t matter to the defenders of economic freedom´
   Slobodians artikel utgår från de aktuella oroligheterna i Hongkong och Chile.
   Demonstrationerna i Hongkong riktar sig visserligen mot Kina, men avsaknaden av allmän rösträtt och det faktum att staden hör till de mest ojämlika i världen underblåser vreden.
   På de index som rangordnar världens länder efter ekonomisk frihet placerar sig Hongkong som nummer ett.
   Chile placerar sig också bland de högsta. Samtidigt är Chile ett av världens mest ojämlika länder. Samhällssystemet är ett arv från diktatorn Pinochet och ekonomen Milton Friedman. Under 50 år har landet lidit av nyliberal marknadsekonomi. Nu har folket rest sig.

Idén att skapa ett index för ekonomisk frihet föddes 1984 på ett möte med Mont Pelerin Society, en exklusiv debattklubb för akademiker och företagsledare som bildats av ekonomen Friedrich Hayek.
   Milton Friedman genomförde en rad seminarier som definierade ett antal kriterier för ekonomisk frihet, bland annat rätten att äga bankkonton i andra länder, nivån på statsutgifter, förekomsten av statsägda företag och skattenivån för individer och bolag.
   Fraser Institute i Vancouver utformade ett index enligt dessa principer och publicerade det med ett förord av Milton Friedman.
    Den ekonomiska friheten visade sig vara näst störst i världen i militärdiktaturen Honduras. Nästa år befann sig en annan diktatur, Guatemala, bland de fem främsta.
   Indikationerna var framför allt monetär stabilitet och besparingar på sociala tjänster. Beskattning var stöld. ”Rätten till föda, kläder, hälsovård, bostad och minimiinkomst var inget annat än forced labor´s requirements (imposed) on others.”
   Direktören för indexet gav några år senare till Kanadas premiärminister följande råd: ”Stoppa välfärden. Återinrätta fattighus och hem för ogifta mödrar.”
   Indiens premiärminister Narendra Mori avreglerar ekonomin. New Delhi kvävs av luftföroreningar.
   Fraser institute upprättade senare också ett globalt index för Human Freedom. Författarna påpekade särskilt att de uteslöt frihet och demokrati. Även på detta index hamnade Hongkong i topp.
   Milton Friedman påpekade i en intervju 1988:”Jag tror att en relativt fri ekonomi är en nödvändig förutsättning för demokrati. Men det finns bevis för att ett demokratiskt samhälle, när det väl etablerats, förstör den fria ekonomin.” Friedman föredrar en diktatur som skyddar marknaden mot det demokratiska samhället.

Artikelns författare Quinn Slobodian är historiker och har skrivit den banbrytande boken om nyliberalismens historia Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism.

I de två senaste numren har VB har presenterat den globala solidariska och demokratiska samhällsomvandling som enligt Naomi Klein i On fire och många andra samhäll-svetare och forskare är nödvändig. Fortsatt nylibera-lism innebär slutet för vår civilisation.
   Samma kritik återfinns i Thomas Pikettys Kapitalet, Branco Milosevics Global ojämlikhet, HarvardprofessornDani Rodiks Straight Talk on Trade och David Wallace - Wells Den obeboeliga planeten.
Aktuella svenska exempel på katastrofal nyliberal politik är avskaffandet av värnskatten och privatiseringen av arbetsförmedlingen.
   VB kommer att fortsätta att bevaka klimatkatastrofen och det ekonomiska system som är dess upphov.

2019-11-07

Snart vänder det… av Karin S.Snart vänder det
Det tål att upprepas
fast det dröjer sex veckor
Det är mörkt i Småland
Jag är ensam i det lilla huset
Nej! Jag hör en mus
Har den lämnat spår?
Ja, en tuggad fåtöljsits
och musbajs i köksskåpet.

Friday for Future alla fredagar


Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.            

Novemberpogromen

Den 9 november 1938 genomförde nazisterna i Tyskland vad som senare kommit att kallas Novemberpogromen, då hundratals judar mördades och tiotusentals fördes till koncentrationsläger där miljoner kom att förlora livet i gaskamrarna. I dag har vi åter en värld drabbad av krig, med miljoner människor på flykt undan bomber, förföljelse och politiskt förtryck.
   Vår plikt är att aldrig glömma och alltid tillsammans fortsätta kampen mot rasism och nazism!

Lund
Vi sluter upp på Stortorget, kl.12.00 den 9 november och håller en manifestation till minne av Novemberpogromen.
   Från Vänsterpartiets sida kommer Angelica Svensson som sitter både i kommunfullmäktige och regionfullmäk-tige att hålla tal.

Malmö
Vi sluter upp på Möllevångstorget, kl.18.00 den 9 november och håller en manifestation till minne av Novemberpogromen.
   Under Manifestationen hålls tal av:
Hanna Gedin, Vänsterpartiet
Maria Dexborg, Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa
Kaj Lundberg, Ung Vänster
Kvällens poesi står Felicia Mulinari för.
   Efter manifestationen visas filmen Leslie brinner på Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65B.
Filmen börjar kl 19.30.         

Musik och Makt – Röda Kapellets decemberkonsert

Röda Kapellet bjuder in till en musikalisk och politisk resa genom 1900-talet.
   Dirigent: Ludvig Nordgren
   Presentatör: Staffan Gerdmar
Lördag 14 december 2019 kl. 18:00

Magle Konserthus, Magle stora kyrkogata 4, Lund
Affisch »

Riv muren! av Gunnar Olofsson

Trettio år sedan Berlinmuren föll den 9 november 1989. Men på det ockuperade palestinska Västbanken bygger Israel en ny barriär - till stor del en mur dubbelt så hög och tre gånger så lång som Berlinmuren. En barriär som nästan helt byggs på stulen palestinsk mark, som slingrar sig kors och tvärs genom landskapet, som separerar palestinier från palestinier, skiljer bönder från deras jord och barn från deras skolor. Som begränsar palestiniernas rörelsefrihet, hindrar sjuka att nå sjukhusen och människor att helt enkelt träffa varandra.
 

 

Snart är muren komplett och palestinierna helt inringade. Ett separerat vägsystem gör att illegala bosättare far till och från Israel på moderna motorvägar medan palestinierna hänvisas till gamla, krokiga, dåligt underhållna småvägar. Detta är separation, apartheid, övergrepp, våld, folkfördrivning – något som upprepade gånger fördömts av världssamfundet. Men var finns konsekvenserna? Vad gör man åt det?
Riv muren! Befria Palestina! Bojkotta Israel!

Pressgrannen

Att motverka klimatförändringarna är att samtidigt arbeta för en fredligare och stabilare värld. Det är en kamp som måste ha högsta prioritet, på alla nivåer av samhället.
   Sverige måste också förstärka sin krisberedskap. Vi måste alla förbereda oss på att hantera fler och svårare kriser framöver. I det sammanhanget är den nedmontering av välfärden som skett de senaste decennierna direkt livsfarlig. I en akut krissituation behöver barnomsorg, sjukvård och annan välfärd växla upp och utöka sin verksamhet långt utöver det normala. Hur ska det gå om den inte ens klarar av att möta de behov som finns idag?
   Krisberedskap är inget som går att vältra över på enskilda personer utan något vi alla måste organisera och förbereda tillsammans.
Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson. Sydsvenskan 1 november.

Till minnet av bokbussen av Gunnar Stensson

Bokbussen stannade vid Vårvädersvägen och jag gick in och hämtade en bok som jag hade beställt, samtidigt som jag lånade två andra på ögonblickets impuls. Utanför mötte jag ett grannpar. Vi pratade en stund. Det var hösten 1973.
   Idag mötte jag bokbussen i Södra Allén. I tidningen ser jag att Moderaterna vill ersätta den med en bokbil, för den är lättare att parkera.

Regeringen borde nog avgå av Lucifer

Den sorglustiga historien där den socialdemokratiska partiledningen låter sitt parti undan för undan förskingra sitt politiska arv tycks bara fortsätta. Man delar som bekant ut sex miljarder i skattesänkning vad gäller värnskatten till den välbeställda övre medelklassen samtidigt son man talar om de ökande ekonomiska klyftorna.
   Vad som är ännu mer signifikant är att man i princip svälter ut arbetsförmedlingen genom att lägga ner 150 arbetsförmedlingar över hela landet. AMS och arbetsförmedlingarna har utgjort själva blomman av S-styret i femtio år. AMS är den enda myndigheten som kan sägas vara genomsyrad av S-värderingar och dess neddragning är en tydlig signal till S-sympatisörer på alla nivåer om att nu är det halvborgerlig politik som gäller, Nu ska arbetsförmedlingen skötas av privata eller kommunala aktörer. Det kommer att bli kaos av det hela. Kommer S-ledningen att inse vart man är på väg? Nej jag fruktar att man leds av samma instinkt sin fick S att ingå Januariöverenskommelsen: stanna på regeringsposterna.

Grova misstag av S och V
Januariöverenskommelsen med C och L var ett stort misstag och rättfärdigas inte av att det skulle hålla SD utanför inflytandet. Syns klart, inte minst av alla besvikna S-röster sin flytt. Vi som sympatiserar med V har samma anledning att vara bekymrade och det hjälps inte av den halvprocent som brukar droppa in till V i opinionsunder-sökningarna.
   Det var på samma sätt som för S ett misstag av V att släppa fram Löfven. Då vaknar konspirationsteoretikern inom mig. V har sin partisekreterare Aron Etzler. Mannen skrev den mest insiktsfulla analysen efter förra valet. Han kan tänkas ha förordat Löfven för att ge borgarna chansen att misslyckas och Löfven chansen att solka ner sig med halvborgerlig politik. Men det är kanske att låta konspirationstanken gå för långt.

Glesa led
Om man betraktar föredragningslistan för kommunfullmäktige i Lund förra torsdagen finner man att de åtta första punkterna handlar om politikers avsägelser från uppdrag i kommunala nämnder. Listan ser ut så här: MP 3 poster, FNL 2 poster, S, C och KD 1 post vardera. Är det kris i den kommunala demokratin? Nej och ja. Lund är en stad där folk flyttar ut och in. Det är inget konstigt. Men jag skulle nog vilja se det som att partierna får gräva extra djupt för att få fram kandidater. Jag tror att det nog bara är S och V som har fungerande partiapparater med valberedning, medlemsmöten etc. Så jag tycker de andra partierna ska skärpa sig.

11 000 World Scientists´: Warning of Climate Emergency

BioScience, 5 november 2019. Hela artikeln finns att läsa i detta nummer av VB.
Artikeln presenterar ett antal diagram som visar den skenande utvecklingen beträffande tillväxt, energiförbrukning, befolkningstillväxt osv. Det som brukar kallas ”den stora accelerationen”. Diagrammen visar också massutrotningen av arter, ökenspridningen, de minskande polarisarna, försurningen av världshaven osv.
   Sex omedelbart nödvändiga åtgärder föreslås för att minska klimatkatastrofen och ödeläggelsen av de biologiska sambanden. Det handlar mycket förkortat om följande områden:
 1. Ersätta fossila bränslen med andra energikällor.
 2. Stoppa nedsmutsare som metan för att förhindra tippingpoints.
 3. Skydda och bevara jordens ekosystem
 4. Minska köttkonsumtionen, övergå till vegetabilisk kost. Minska antalet kreatur till det som behövs för ekologin.
 5. Skifta från målen tillväxt och vinst till målen att skydda ekosystemen och förse mänskligheten med det som behövs för basala behov. Minska ojämlikheten.
 6. Begränsa befolkningstillväxten inom ett ramverk som garanterar den mänskliga integriteten.

  
The Alliance of World Scientists vill övertyga om nödvändigheten att övergå till en hållbar och jämlik framtid och bistå beslutsfattare i uppnåendet av dessa mål. Och det finns uppmuntrande tecken som skolstrejkerna för klimatet.
Läs hela artikeln »

Dags att reglera elsparkcyklarna
av Jesper Sahlén & Mats Olsson, Vänsterpartiet

Motion till Lunds kommunfullmäktigeElsparkscyklar har på kort tid blivit ett rikligt förekommande inslag i gatubilden. Om elsparkcyklarna kan leda till att fler ställer bilen så kan det vara positivt. Men för att elsparcyklarna ska kunna vara ett säkert och hållbart sätt för lundaborna och för besökande turister att ta sig fram så måste frågetecken kring fordonen rätas ut och branschen regleras.

Vänsterpartiet vill:
ge Tekniska nämnden i uppdrag att föreslå föreskrifter som reglerar elsparkscyklarnas närvaro i det offentliga rummet så att företag som vill tillhandahålla cyklar också säkerställer att de inte blir hinder. Det kan exempelvis ske genom tillståndsgivning förbundet med specifika kravställningar, avgiftsbeläggning och begränsning av antalet fordon.
ge Tekniska nämnden i uppdrag att undersöka arbetsvillkoren för hantering av elsparkcyklar och verksamhetens miljöpåverkan samt ser över möjligheterna att förhindra verksamhet från de företag som inte erbjuder kollektivavtalsmässiga villkor.
Jesper Sahlén & Mats Olsson, Vänsterpartiet
Läs hela motionen här »

Ett dussin åtgärder för ett hållbart transportsystem i Lund av Ulf N


Chefen på Tekniska förvaltningens gatukontor, Per Eneroth, inledde kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan med en redogörelse för vad som gjorts inom ramen för LundaMaTs, strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun. LundaMaTs är sedan år 2014 inne på sin tredje upplaga. Den första varianten drogs igång redan år 1999.

Målet ligger lågt borta
Målet om ett hållbart transportsystem ligger dessvärre fortfarande väldigt långt bort. Motortrafiken ökar inte bara i takt med befolkningstillväxten, den ökar dessutom räknat per invånare; cykeltrafiken minskar och koldioxidutsläppen från trafiken ligger på i stort sett oförändrad nivå jämfört med år 1990. För att nå LundaEkos mål att år 2030 ska koldioxidutsläppen reducerats till 80 % av 1990 års nivå måste utsläppen från trafiksektorn minskas dramatiskt.

Räddhågsen majoritet
Att det ser så illa ut med möjligheterna till måluppfyllelse är sannerligen inte Eneroth och gatukontorets fel. De jobbar på bra. Det är en räddhågsen, kompakt politisk majoritet som bromsar.  Eneroth efterlyste förslag på åtgärder för att vi ska nå målet. Nu tror jag nog att gatuchefen egentligen vet vad som behöver göras. Han ville nog markera att besluten om åtgärder faktiskt ligger hos de förtroendevalda.  Det är således inte brist på idéer om vad som kan göras som saknas; det är den politiska viljan hos majoriteten som saknas.
   Hur som helst kommer här några förslag på åtgärder som gatuchef Eneroth kan lägga fram som beslutsförslag till ansvariga politiska instanser:

Ett dussin förslag
  1. Dra tillbaka stödet för byggandet av trafikplats Ideon och breddningen av E22-an genom Lund.
  2. Tillåt inget vägbyggande över Höjeådalen.
  3. Spola planerna på trafikplats Brunnshög.
  4. Slopa all parkering på gatumark i stadskärnan (utom
      för funktionshindrades parkering, förstås).
  5. Avgiftsbelägg all markparkering i tätorterna. Genomför
     en kraftig höjning av p-avgifter, både i p-hus och på
     gatumark.
  6. Bygg ut ett nät av gågator och gångfartsgator i
     stadskärnan
  7. Satsa på en kraftig utbyggnad av cykelöverfarten så
      att biltrafiken får väjningsplikt.
  8. Inför samordnad varudistribution – i första hand för
      kommunens egna transporter, och ta initiativ att få
      tillstånd samordning av transporterna i första hand till
      verksamheter i stadskärnan.
  9. Tillåt endast små lastbilar i stadskärnan
 10. Omforma de stora infartslederna för motortrafik till
      stadsgator (Fjelievägen, Dalbyvägen, Getingevägen,
      Sandbyvägen etc).
 11. Slopa begreppet gång- och cykelbana så att
      gångtrafik och cykeltrafik respekteras som skilda
      trafikslag och färdas på fysiskt åtskilda banor.
 12. Sätt full fart på att planera för spårväg till de östra
      kommundelarna, i första hand Dalby.

I vårt brinnande hus av Gunnar Stensson


Naomi Klein, On Fire. The Burning Case for en Green New Deal.
 
I Lund var skolstrejken för klimatet en ganska måttlig manifestation i det gråkalla marsvädret. Men den var en av 2100 klimatstrejker i 125 länder som tillsammans samlade 1,6 miljoner deltagare.
   I Christchurch, New Zeeland, marscherade 2000 upprymda elever ut ur sina skolor och samlades på Cathedral Square i stadens centrum för att lyssna till tal och musik.
   I Al Noor-moskén vid en park tio minuter därifrån pågick fredagsbönen, då en australisk man steg ur sin bil, gick in i moskén, tog upp sin machine gun och genomförde en massaker som kostade 50 människor livet, däribland ett treårigt barn. Han filmade allt med en kamera som var monterad på huvudet och massakern gick ut live till en i förväg informerad publik på YouTube.
   I sitt manifest presenterade mördaren sig som ”ethno-nationalist ecofascist”, beskrev invandringen i Europa som en miljöfara och hyllade Breivik som kallat klimatkampen ”den nya omfördelningen av rikedom.”
   Naomi Klein besökte Christchurch sex veckor senare och intervjuade klimataktivisten Mia Sutherland som upplevde att de två händelserna, klimataktionen och massmordet, var två sidor av samma konflikt. ”In no one´s mind are they separate”.

Konflikten är inte ny. Den uppstod när brittiska fartyg forslade svarta slavar till Amerika för att arbeta på bomullsfält, som erövrats från Amerikas urinvånare, fartyg som fortsatte till England med bomull till den fossildrivna textilindustrin för att sedan återvända till Afrika och fängsla nya afrikaner att forsla till Amerika.
   Det var denna triangelhandel vars enorma vinster drev fram den koldioxidspridande industriella revolutionen, kapitalismen, rasismen, kolonialismen, imperialismen och föreställningen om ständig tillväxt; och som lett till vår tids klimatnödläge som först och svårast drabbar folken i Afrika, Sydasien och Sydamerika, men som nu hotar mänsklighetens och planetens existens.
   Det är en kris som har orsakats av det globala samhällets rikaste skikt. De 20 rikaste procenten är ansvariga för 70 procent av utsläppen. Det är de utsläppen som måste minska.
   Trygghet och rättvisa måste skapas för den större del av mänskligheten som först förslavats och plundrats och sedan drabbats av girighetens och tillväxtdyrkans destruktiva ekologiska konsekvenser.

Naomi Klein är inte pessimist. Klimatkatastrofen kan bekämpas. Hon påminner om hur USA efter Pearl Harbour snabbt försatte hela det industriella, ekonomiska och sociala systemet på krigsfot. Hon ser 1930-talets New Deal som ett exempel på vad som måste göras. De gångerna genomfördes förändringen uppifrån. Nu behövs en Green New Deal.
   I vår mycket mer ödesdigra nödsituation är en global social rörelse den enda kraft som kan göra vad som krävs. För Sveriges del handlar det bland annat om att återsocialisera järnväg, post, el, vård, skola och omsorg, att omfördela förmögenheterna, att reglera industriproduktionen och att övergå från dagens industriella jordbruk till ett mer arbetskrävande ekologiskt. Tiden är knapp. Förändringarna är nödvändiga omedelbart.

Vi har mäktiga motståndare. Dagens härskande industriella och finansiella elit vill inte släppa greppet. De har privatiserat Arbetsförmedlingen. I Sverige kämpar Moderaterna för att privatfinansiera vården och införa privata sjukförsäkringar. USA lämnar Parisavtalet. I South Carolina bygger de rikaste om sina lyxvillor för att de ska stå emot tyfoner och översvämningar. Om Trump vinner nästa presidentval är det kört. För planeten och mänskligheten.
   Naomi Klein varnar för att fascistiska rörelser kommer att uppstå. När vi vänjer oss vid att låta tusentals migranter drunkna i Medelhavet, eller fängslas i libyska och turkiska läger händer det något med oss. De nationalistiska och rasistiska tendenserna ligger latent under ytan, beredda att växa. Som i USA, Storbritannien, Ungern och Polen, men också i Norden, i Sverige.
 

 
Greta och rörelsen SCHOOL STRIKE FOR THE CLIMATE som hon startade, och som på några månader blev global, ägnas ett långt avsnitt i boken. Flera av Gretas uttalanden citeras.
   ”Ni är inte tillräckligt mogna för att säga som det är.”
   ”I want you to act as if the house was on fire, because it is.”
   ”Somliga människor, somliga bolag, somliga beslutsfattare vet exakt vilka ovärderliga värden de har slösat bort och fortsätter att slösa bort för att kunna fortsätta att tjäna obegripliga summor pengar. Och jag tror att några som är här idag tillhör den gruppen människor.”
   Förutom den långa dagsaktuella introduktionen består On Fire av en sammanställning av reportage och tal i kronologisk ordning från det senaste omvälvande decenniet. Nästa decennium blir avgörande.

2019-10-31

Jag ser ett löv... av Karin S.Jag ser ett löv
på en gren
Det ser så ensamt och
övergivet ut.
Snart faller det
och lägger sig på marken
blir tillplattat av fötter.
Ge inte upp, säger jag,
du kommer igen
som ett grönt strå.
Vi är många som blivit
tillplattade och som
kommit igen.

Friday for Future alla fredagar


Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.           

Tryggare villkor för kolonier och odlingslotter
av Gunnar Stensson

När Klostergårdens byalag i sitt uttalande om den fördjupade översiktsplanen förordade alternativ 1 eftersom det garanterar skydd för naturen intill dammarna och Höje å samtidigt som det innebär en betydligt större grönyta än alternativ 2, så skedde det i förvissningen att koloniavtalen även i fortsättningen skall vara tio år långa, vilket Tekniska nämndens majoritet beslöt vid senaste nämndmöte.
   Nu vill kommunalrådet Börje Hed, FNL, ompröva beslutet. Han tycker att beslutet låser de kolonilotter som finns för väldigt lång tid framåt.
   Karin Svensson Smith, MP, svarar: ”Vi är mycket väl medvetna om att översiktsplanen medger bebyggelse. Det var ett av motiven till att vi tycker att de som har kolonier och odlingslotter ska ha tryggare villkor och inte behöva vara oroliga för att kommunen får för sig att flytta och bygga på kolonierna på dem.
   Nu gäller det för majoriteten att hålla fast vid solidariteten med odlarna och miljön!
   Tidsramarna för utbyggnaden av Källby kan komma att behöva utvidgas också när det gäller Källby reningsverk. Det planerade Sjölundaverket måste byggas färdigt innan den avloppsledning som ska byggas från Lund kan tas i bruk. Kommunfullmäktige i Malmö har ännu inte godkänt tunnelplanerna i Malmö.
   Under tiden kan Lunds kommun riva stängslen kring Södra Företagsområdet, som en gång skänktes illegalt till Åkerlund och Rausing, och börja bygga där. Det kan nog ta tio år eller mer innan det blir klart.

Reservation: Ärende 6. Remiss. Förutsättningar för upphandling av specialiserad palliativ vård

Frågan om privatisering av specialiserad palliativ vård inom Region Skåne har behandlats i regionens Primärvårdsnämnd där man beslutat att gå vidare med frågan och begära in anbud.
Vänsterpartiets reservation mot beslutet återges nedan. Den som vill fördjupa sig i ärendet kan läsa mer på Regionens sida om primärvårdsnämndens sammanträden.Primärvårdsnämndens sammanträde 2019-10-24

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet i ärende 6 med hänvisning till eget yrkande på yttrande och utifrån följande grunder:
 • En upphandling av den specialiserade vården är direkt oönskad av personalen inom verksamheten. Ett genomförande mot deras uttryckliga vilja skadar tilliten mellan anställda och Region då man varken visar på lyhördhet, tillit till deras kompetens att bedöma naturen av sitt eget arbete eller möjlighet att påverka detsamma;
 • Sönderslagen vårdkedja. Den specialiserade palliativa vården samverkar intimt med många olika delar av vården. Denna vårdkedja slås sönder om en upphandling genomförs. Konsultverksamhet, samverkan och samarbete försvåras betänkligt. Det vill inte vi riskera;
 • Kortsiktig driftsform. När upphandlingstiden löper ut behöver verksamheten genomgå förnyad upphandling och eventuella byten av ledning. Med verksamheten i egen regi kan Regionen fortsätta utveckla en långsiktigt stabil verksamhet för både personal och patienter;
 • Det finns andra lösningar för de fyra platserna i Trelleborg. Vid tidigare försök till öppning fanns exempelvis personal att anställa. Regional drift är möjlig om politiken tar ansvar;
 • Genomförd utredning pekar på att palliativ vård är direkt olämplig för upphandling. Den utredning alliansstyret själva har gjort lyfter fram flera avgörande skäl för att inte upphandla, det borde Alliansen lyssna till. Att så enkelt bortse från den tunga kritik som ryms i utredningens är direkt oansvarigt.

Ängelholm 2019-10-24
För Vänsterpartiet i Region Skåne
Saima Jönsson Fahoum

Nyliberalism orsakar störst nedsmutsning och är det största hindret för klimatpolitiken

Att helt enkelt skylla på kapitalismen räcker inte. Det är absolut sant att den globala jakten efter ständig tillväxt och profit står i absolut motsats till imperativet om en snabb övergång från fossila energikällor Det är absolut sant att eftergifterna för den tygellösa form av kapitalism som kallas nyliberalism är det som bidragit mest till de senaste decenniernas förödande globala utsläppsökning och samtidigt det som utgjort det enskilt största hindret för en vetenskapsbaserad klimatpolitik sedan regeringarna började mötas för att tala (och tala och tala) om att minska utsläppen.

Så låt oss summera. För att klara klimatförändringarna måste vi bryta varenda regel i den fria marknadens regelbok och vi måste göra det så snart som möjligt. Vi måste återuppbygga den offentliga sektorn, förstat-liga privatiseringarna, omlokalisera stora delar av ekonomierna, rulla tillbaka överkonsumtio-nen, återgå till långtids-planering, strängt reglera och beskatta företagen, kanske nationalisera några av dem, skära ner försvarskostnaderna och erkänna vår skuld till den globala södern. Naturligtvis finns det inte ett hopp i helvete att detta kommer att hända, om det inte åtföljs av en massiv, brett baserad ansträngning att radikalt minska storföretagens inflytande över den politiska processen. Kort sagt, den nödvändiga klimatförändringen stärker vartenda ett av de redan formulerade progressiva kraven och binder dem samman till en sammanhängande agenda, grundad på ett klart vetenskapligt imperativ.
   Klimatförändringen spränger hela det ideologiska underlag som vår tids konservatism vilar på.
   Det finns helt enkelt ingen möjlighet att anpassa ett trossystem som misstänkliggör kollektiv handling och dyrkar total marknadsfrihet till en klimatkris som kräver kollektivt agerande i aldrig tidigare skådad skala och ett dramatiskt tyglande av de marknadskrafter som har skapat och fördjupat den.
Naomi Klein, On Fire. The burning case for a Green New Deal.

Vill du veta mer om världen? av Göran Persson


VB har flera skribenter med djupa kunskaper om vad som händer på olika ställen i världen. Det är utmärkt men det finns så mycket mer att veta. En nästan oändlig mängd information står att finna på nätet men var hittar man ingångarna? Var kan man enkelt få inspiration om vad man kan läsa vidare om.
   Det finns många sådana ställen, ett av dom jag följer regelbundet är OmVärlden, ett nätmagasin som ägs av SIDA. Men som man skriver på sidan: ”För innehållet i artiklarna svarar ansvarig utgivare och respektive journalist och skribent. De åsikter som framförs ska inte ses som Sidas eller Sveriges officiella ståndpunkter”. Där får man ofta tips om intressanta frågor att gå vidare med. Man har en nyhetssida, man publicerat längre intervjuer, gör reportage och skriver om kultur mm.

Några exempel från sidan just nu:
Nyheter: WWF bekämpar tjuvjakt med artificiell intelligens
Intervju: #Metoo växer i Etiopien: ”Vi kunde rädda henne genom sociala medier”
Kultur: Tjejbanden som krossar stereotyper i Argentina
Opinion: Protesterna i Chile – början på något nytt? Av David Isaksson
Reportage: #Metoo i Sydafrika:”Det pågår ett krig mot kvinnorna”
Detta är de exempel som jag klickade vidare på först men det finns mycket mer. I morgon skall jag läsa och titta vidare på; ”Afghanistans första skidåkare visar ny bild av landet”
   Man gör dessutom ett podd-avsnitt varannan vecka som man kan lyssna på. För att inte glömma att titta in på sidan så kan man prenumerera på ett nyhetsbrev.

Morgonpusslet med nyhetsskärvorna av Gunnar Stensson

Sitter och ser ut över gården. Det är tänt i tre, fyra fönster. 25 oktober. Himlen är svart. Bläddrar i Sydsvenskan. Snart kommer kylan!! Shoes and drags. Arktiska bakterier frossar i värmen. Arktis släpper ut mer koldioxid under vintern än vad växtligheten tar upp under sommaren. Enligt IPPC:s mellanscenario förväntas de arktiska koldioxidutsläppen öka 17 procent till år 2100 – och med 41 procent om inget görs för att minska uppvärmningen. Nätläkare avlastar inte vården i Skåne. Löftet om likvärdig välfärd blir inte omodernt. I Salem ska lärarna bli färre och vissa barn får sin skolskjuts indragen. I Lund (jaha) fattades beslut om mindre städning och klädtvätt. Kaffet börjar svalna. Kraftigt ras för godkända betyg i sexan. Lärarnas riksförbund vill att staten ska ta större ansvar. Det är skillnad mellan skolor, mellan olika delar av landet, mellan elevgrupper. Sölvesborgs kulturchef slutar. Menskonst. Näsan rinner. Är jag förkyld? 39 kineser ihjälfrusna i lastbilskontainer. Dover-Calais. På 30-talet stängde alla länder gränsen för judar. Nu stängs gränser för att alla utom vita rika. Eko-fascism. Det börjar ljusna. Två figurer står på Socionomhusets tak. Vimpeln viftar. Det blåser.

Sitter och ser ut över gården. Det är tänt i tre, fyra fönster. 26 oktober. Himlen är svart. Tar upp Sydsvenskan på dörrmattan. Världens rikaste personer. 10 stycken. De tjänar tillsammans 7 eller 800 miljarder. Dollar. Forbes. Tidskriften som dömde ut Trump som affärsman för tre år sen. Heidi Avellan skriver om de 39 ihjälfrusna kineserna i kylcontainern. ”Så länge orättvisorna är himmelsskriande kommer människor söka lyckan på andra sidan Medelhavet, Engelska kanalen och Rio Grande, på andra sidan berget, staketet och muren.” Fryser. Tar en klunk kaffe. Det börjar svalna. IS-sektens virtuella kalifat växer snabbt. Nazistdemonstration var inte hets mot folkgrupp. Fredagskväll högtid för näthatet. Svårbedömt läge för asylprognos. Erdogan och kurderna. 2014 tog vi emot omkring 15 procent av alla asylsökande i Europa. Idag är det 3 procent. Pillersvinn granskas. Apotekstjänst kom med lägsta budet. Tusentals patienter drabbas. Så funkar den ansvarsbefriade marknaden. Pillren kan väl också säljas. Cecilia Versteeg, KD. Styrelseordförande. Slavhandeln nästan omöjlig att stoppa. Många av de varor vi konsumerar i väst är tillverkade av arbetare som inte kan resa fritt. Arbetare som betalas med låga löner. Jag känner ju en syrisk familj som var tvungen att resa från Damaskus till Khartoum och bo där ett halvår för att få visum till Sverige. Khartoum, Jag var i stan för 37 år sen. Nu är kaffet slut. Balkan vänder sig mot Ryssland. Eurasiatiska unionen. Ryskt projekt. Serbien skriver frihandelsavtal. Norsk oljefond har slagit nytt rekord. 10 000 miljarder norska kronor. Vad blir det i dollar? 1000 miljarder? Greta Thunberg ger namn åt blind minibagge. Det börjar ljusna ute. Jörgen Fogelqvists Singlande slant färglös i dimman. Krona eller klave. I morgon börjar vintertid.

Sitter och ser ut över gården. Det är tänt i tre, fyra fönster. Himlen är svart. 27 oktober... Jag ställer om klockan.

Finanskapitalet, bostäder och offentliga fastigheter
av Ann Schlyter

I fredags visade Kino filmen PUSH, följt av en diskussion med filmens skapare Fredrik Gertten. Filmen visade FN-rapportören Leilani Farhras arbete med att få världens länder att se bostäder som en mänsklig rättighet. Hon har lanserat ”The Shift” med syfte att skapa plattformar och nätverk med olika intressenter för ett perspektivskifte när det gäller bostäder.
 


The Shift is a new worldwide movement to reclaim and realize the fundamental human right to housing – to move away from housing as a place to park excess capital, to housing as a place to live in dignity, to raise families and participate in community.
 


Rätten till bostad har sedan fyrtiotalet funnits med i deklarationen för mänskliga rättigheter, och förbättring av världens bostadssituation har varit med i diverse internationella konventioner, i millenniummålen, och i de nu gällande FN:s globala mål. Min erfarenhet från de år av mitt arbetsliv som jag ägnade åt bostadsfrågan i fattiga länder var att rättighetsargumentet möjligen kunde resultera i någon fin deklaration, men att det var svårt att se steget till någon politisk handling.

Under de senaste tio åren har bostäder och andra sociala frågor, med undantag av migrationen, fått en mer undanskymd plats i den offentliga debatten. Bostaden ses mer som en ekonomisk än som en social fråga. Men den engagerade FN-rapportören har lyckats få flera länder och kommuner, bland annat Malmö att ansluta sig till ”The Shift”, och därmed stimulerat till att bostadsfrågan blir mer uppmärksammad.

Naturligtvis bör även Lund ansluta sig. Sen hänger det ju på aktivister och politiker och fastighetsbranschens aktörer att se till att rättighetsperspektivet är med i de beslut som tas. Men filmen visade också på hur stora och starka motståndarna är. Det internationella finanskapitalet har de senaste tio åren satsat stort på den globala bostadsmarknaden, som nu har ett värde tre gånger större än världens samlade BNP.

Ett av de stora investmentföretagen heter Blackstone. Filmen visar hur företaget köper upp nedgångna hyreshus för att efter vanskötsel tvinga ut fattiga hyresgäster, renovera och hyra ut till priser som endast rika har råd med. Andra företag köper upp hyreshus, tömmer dem och låter dem stå tomma. Centralt i världens storstäder är fastigheter även utan hyresinkomster lönsamma investeringar på sikt.

Blackstone har börjat köpa upp hyresfastigheter i Sverige. Hyresgästernas rättigheter är begränsade när det gäller att neka en reparation, som innebär att hyran höjs så de inte kan betala utan måste flytta. Så även den svenska bostadsmarknaden är attraktiv för finanskapitalet. Men det räcker inte: offentliga byggnader är en mjölkko att rikta in sig på.

Med förra veckans nummer av Dagens Samhälle följer en reklambilaga för Offentliga Hus, ett företag som redan finns i cirka hälften av landets kommuner, dock inte i Lund. Här kan man läsa att företagets strategi är att specialisera sig på offentliga fastigheter för tillsammans med det offentliga utveckla välfärden. Förutom naturligtvis att ge vinst till företaget. I styrelsen sitter Björn Rosengren och Carl Bildt. Investeringar i fastigheter kan idag kännas tryggare än i olja. Och vilka är då ägarna som delar på den vinsten?

Hälften av bolaget ägs av Cadogan, ett brittiskt företag med stort fastighetsbestånd i centrala London. Den andra halvan ägs av ett än så länge svenskt börsnoterat investmentbolag, Fastator. Det är en viss spridning på ägarna, bland kända namn märks Ulf Adelsohn och Mats Hult. Större post har Joachim Kuylenstierna (genom Skälsö Intressenter AB).

Utförsäljningen av verksamheterna i välfärdssektorn pumpar skattebetalarnas pengar ner i privata fickor. Om nu även fastigheterna privatiseras och får de offentliga verksamheterna finna sig i finanskapitalets beslut och snällt betala för att inte riskera att bli hemlösa. En del av Lunds kommunalt ägda fastigheter har sålts, och flera riskerar att stå på tur. Kortsiktiga inkomster för att rädda den kommunala budgeten lockar, och de borgliga politikerna tar inte ansvar för att de totala kostnaderna över framtida år kommer att öka väsentligt. Efter en försäljning är kommunens möjligheter att påverka små. Nästan all makt ligger i ägandet.

Finanskapitalet kan i sin reklam framställa sig som samhällsnyttiga, men det är vinsten som ska sättas i främsta rummet enligt aktiebolagslagen. Och de exempel från bostadssektorn filmen PUSH visade är avskräckande. Filmen var verkligen en ögonöppnare för den otroliga snabbhet finanskapitalet håller på att lägga under sig fastigheter och därmed tillskansa sig makten över våra städer och vår livsmiljö.     

2019-10-24

Ja, då är det väl höst nu av Karin S.Ja, då är det väl höst nu
Ja, det ser så ut
Gräsmattorna är gröna
Måste man klippa dem så ofta?
Som vanligt satt jag i min rullstol
insvept i min filt
Men jag hade gärna gått
Kan jag?
För inte så länge sedan
kunde jag gå
runt alla dammarna.

Friday for Future alla fredagar


Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.           

Filmvisning


 

Hans Dahlbäcks film Vänskapens hus- om  ett kulturminnesmärke och helande verksamhet har premiär i Vänskapens hus, Bredgatan 19, lördagen den 26 oktober klockan 1930. Kommunen hotar att lägga ner Vänskapens hus. Välkommen till ett besök!

Miljöseminarium: Lokalt miljöarbete - historiskt perspektiv och framtidsvision

Föredrag om lokalt miljöarbete av Högni Hansson fd miljöchef under 38 år i Landskrona och numera kursansvarig för miljö-inspektörsutbildning vid Lunds universitet.

Högni kommer att reflektera kring det lokala miljöarbetets utveckling i Landskrona. Detta utifrån en kommun som haft en betydande andel av tung och miljöfarlig industri. Historiskt med stora tidningsrubriker som staden med stora utsläpp av bly från återvinningsföretag, stora utsläpp lösningsmedel från stadens alla tryckerier och kemiföretag samt återvinnings-företag som åtalas för brott mot miljölagstiftningen.
Tisdagen 29 oktober kl. 19, ABF Lund
Läs mer »

Veckobladet gratulerar


 
Lotte Möllers bok Bin och människor. Om bin och biskötare i religion, revolution och evolution samt många andra bisaker har nominerats till Augustpriset.
   Veckobladet gratulerar en medarbetare som i decennier bidragit med honung och bisting.

Kvintettens snusk i hemvården

Inför onsdagens möte i Vård- och omsorgsförvaltningen har tjänstemännen lagt fram förslag som ska räcka till neddragningar på 10 miljoner.
   Städning ska utföras endast var tredje vecka i stället för varannan som nu.
   Tvätt av kläder blir det i fortsättningen varannan vecka i stället för var tredje. Kvintetten röstar unisont för förslaget.
   ”På tre veckor blir det väldigt snuskigt och det är ovärdigt att städning sker så sällan”, menar Martin Stensson, V.
   ”Självklart kommer vi feminister yrka avslag på ett så dåligt förslag”, twittrar Maja Grubelic, F!.

Kvintetten fick igenom snuskbeslutet på gårdagens möte med Vård- och omsorgsnämnden så från och med år 2000 får de hjälpbehövande städning var tredje vecka i stället för varannan och tvätt varannan vecka i stället för varje.
    Hela kvintetten röstade för, S, V och F! röstade emot. MP la ner sin röst.
   Vid tidigare möten har nämnden bland annat lagt ner Nibblegården och höjt priserna på kommunens restauranger från 42 till 55 kronor.
   Det blir en hård vinter för de vårdbehövande när de de vågar sig ut ur sina ostädade bostäder klädda i sina smutsiga paltor.
   Fler effektiviseringar, som det kallas, väntar. Bland annat kommer de att få abonnera på sina hjälpmedel.         

Helsingborgsdialekter av Lucifer

Vad tråkigt att Margot Wallström lämnade posten som utrikesminister Hon har ett idealistiskt drag i sin personlighet och sådant är man inre bortskämd med. Med henne försvann också motståndet mot försvarsminister Hultqvist som tycks vara sysselsatt med att knyta upp Sverige till USA när det gäller både kärnvapen och övningsverksamhet.
   Jag vet inget om vår nya utrikesminister Ann Linde, men jag har mina dubier. Till hennes förtjänster hör dock att hon är från Helsingborg och talar en intagande Helsingborgsdialekt med mycket fylliga diftonger. Med Helsingborg är det nämligen så att där talas två skilda dialekter.
   Ann Linde talar den variant som kan sägas peka åt mitt-Skåne, Säg t.ex. “Ekebybossen”, Jag talar i princip likadant.
   Den andra varianten kanske kan kallas Nordvästskånsk. Den drar åt Ängelholmshållet och utmärks av sitt speciella sätt att uttala bokstaven u. Man kan t.ex. använda ordet buss som testord. För att få det här uttalet ska man skjuta fram läpparna och truta. Säg t.ex. Ekebybyssen och du kommer att märka skillnad från det mera bondska uttalet boss.
   Ja, så enkelt är det att bli dialektkännare.

Missförstånd om falluckor och om nämndordförandens makt av Ulf N

I Sydsvenskan den 23 oktober berättar tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL) att han vid nämndsammanträdet dagen innan skulle ha varit beredd försöka bryta mot kommunallagen och vägra ta upp ett förslag till beslut.
 

 
Aktiv hastighetsbegränsning
Bakgrunden är följande: Nämnden beslutade efter yrkande från Karin Svenssons Smiths (MP:s) att ”prova möjligheten att installera aktiv hastighetsdämpning i Genarps tätort”.

   Med aktiv hastighetsdämpning avses i första hand s k falluckor. En sådan fallucka fungerar så att när ett motorfordon kör fortare än den högsta tillåtna hastigheten öppnas en lucka i vägen. Det blir helt enkelt ett hål på några få centimeters djup. Motorfordonet skadas inte, men det blir en rejäl omskakning av fordonet, som gör att föraren i framtiden nog tänker sig för flera gånger innan hen kör för fort igen över en aktiv hastighetsdämpning.

Missförstånd om förslagets innebörd
I efterhand visar det sig att nämndordföranden inte förstått att det rört sig om s k falluckor eller liknande. Och nu säjer Annerstedt till Sydsvenskan:
   – Det nämndes inte alls att det skulle vara falluckor… Hade det kommit upp så hade jag absolut inte ställt det under proposition, jag hade absolut inte tagit upp det.”
   
Det är turligt för Annerstedt att han inte förstod innebörden av Karins yrkande. För en nämndsordförande kan inte vägra att ställa proposition på ett förslag, dvs ta upp det till omröstning. Undantaget är om förslaget strider mot lagen, eller om det är ett helt nytt ärende. Och Annerstedt tillägger:
   ”Att falluckor skulle vara aktuellt i Lunds kommun under min tid på tekniska nämnden, det kan jag dementera direkt.”

Missförstånd om befogenheter
Beslut om hastighetsdämpande åtgärder eller andra åtgärder i kommunens gatu- och vägnät tas inte enbart av tekniska nämndens ordförande. Det är givetvis nämnden i sin helhet som tar sådana beslut. Uppenbarligen misstolkar Annerstedt en nämndordförandes befogenheter och vill ge sig själv en makt som han inte har.

Apropå ¨Skönhetsrådet” av Skönhetstörstande

Skönhet är väl inte det man först förknippar Lund med, men Ann Schlyters utmärkta artikel i VB fick mig att skriva några rader.
1. Springvattnet på Mårtenstorget. Härom året lyckades vi undgå ett förfärligt bygge av ett monument av en dansk konstnär på Mårtenstorget. Vi ville se vatten i stället och fick ett springvatten som sipprar från mellan stenarna. Charmfullt, uppfriskande och uppskattat av lundaborna! Nu har det dessvärre byggts ut med hjälp av ett komplicerat system av rostfria räcken. Det ser hemskt ut.
 

 

Låt oss slippa dessa räcken. Ta i stället och rensa bort löv och avfall så att det inte svämmar över och rinner nerför cykelstigen!

2. I Veckobladet nämnde vi för några år sedan glipan i husraden på Södergatan vid Vårdcentralen till Lunds tristaste plats. Där har kommunen agerat genom att ställa upp tre bassänger i rostig stålplåt fyllda av jord och fula växter. De har inte gjort platsen trevligare.
   Vad som behövs är förmodligen några sittgrupper och ett antal meterstora krukor med träd och buskar. Då skulle man i varje fall bryta torget/platsens ödslighet.
   Eller varför inte en kiosk mitt på där man kunde köpa cigaretter, kaffe och wienerbröd, Kvällsposten eller något annat onyttigt?

Apropå Bertil Egerös artikel Kriget och klimatet i VB 30

I artikeln Battle Scars i New Scientist redovisar Jan och Mateusz Zalasiewics de spår som lämnas enbart av krig och vapen. Tusentals miljarder skott har avfyrats i mänsklighetens historia och de flesta ligger kvar i mark och vatten.
 

 
En triljon kulor har skjutits bara sedan andra världskriget. Man vet ganska väl hur kulorna sönderfaller. Blyet oxiderar och korroderar så att skotten lämnar fickor i blymineraler i jorden. Hela planetens yta har tusentals kulhål per kvadratkilometer. I oräkneliga generationer kommer de geologiska spåren att bestå. När namn som Somme, Verdun, Dien Bien Phu, Aleppo har glömts bort och de människors liv som offrades inte längre är kända av någon kommer massmördandets molekyler fortfarande att flöda stilla genom jordskorpans översta skikt som en signatur för det vi ännu kallar mänskligheten.
Sverker Sörlin, Antropocen, Weylers 2017.
 

 
The US military alone is, according to the union of Concerned Scientists, the largest consumer of oil in the world.
Naomi Klein, On Fire, Penguin books, 2019


VB hoppas kunna recensera boken nästa vecka.