2009-04-23

Översiktsplanen av Gunnar Sandin

Tre invändningar mot Gunnar Stensson
Det är lätt att hålla med om det mesta som Gunnar Stensson skrev i förra numret om förslaget till översiktsplan för Lunds kommun. Men ryggdunkningar är inte så intressanta. Här istället tre kritiska synpunkter.
1. GSt lovordar Klostergården för dess allmänt goda boendekvalitet och nämner bland annat barnens trafikskyddade lekplatser och skolvägar. Visst. Men det finns andra aspekter på den sortens trafikplanering (”Scaft”), väl formulerade av Per Lundin i hans avhandling. Det är en planering med biltrafikens intressen överordnade. Ett resultat är att bostadsbebyggelsen splittras upp i enklaver åtskilda av motorleder och impediment. Värsta exemplet på detta i Lund är Norra Fäladen med Norra ringen. Dagens tendens, som har börjat följas även i Lund (se till exempel planen för Råbylund), är en återgång till (långsam) blandtrafik och ”genomsilning”. Det ger ett överskådligare mönster ur andras perspektiv än bilistens. Undrar hur många Klostergårdsbor som har gått miste om besök från gående eller cyklande vänner som helt enkelt inte hittat deras adresser i det helt av billogik styrda vägnätet.
2. Butiker och annan service mitt i bostadsområdet låter också naturligt, och så byggdes Klostergården. Men på några decennier förändras enklavers liv. Klostergården utglesades när ungarna flyttade hemifrån och allt fler kostade på sej en ökad utrymmesstandard. Underlaget för servicen krympte, butiker försvann. Räddningen för Klostergården blev en omfattande förtätning och lyckligtvis fanns ett aktivt byalag som var positivt till det mesta som skedde, vilket förvisso inte är fallet på alla jämförbara ställen. Men alla enklaver har inte förutsättningar att förtätas. Stadsdelscentra borde ha placerats utmed och vända mot de tusenåriga stora utfartsvägarna från staden, i Klostergårdens fall mot Malmövägen. Det är på sådana stråk som det är naturligt för våra framtida spårvagnar att gå.
3. Det finns många skäl mot en ny väg över Höje å. Det är också självklart att industrier inte ska vara ett hälsohot för de kringboende. Men såvitt jag vet lyckades gamla Å&R eliminera de riskerna. Industrier ska inte automatiskt förvisas till avlägsna, sterila monokulturområden.
Gunnar Sandin

PS Trevligt att åter se bidrag från Jörgen L. i VB! Hans synpunkter om tillväxt och spårinvesteringar är inte invändningsfria men han har en skarp blick för byggnaders kvaliteter och kvalitetsbrister.

Inga kommentarer: