2010-04-15

DV-skrivelse

Sätt effektivt lås för olovlig biltrafik vid Stortorget!

När nu Lunds kommun godkänt en överenskommelse med Skånetrafiken om att de gula regionbussarna inte längre ska köra rakt igenom stadskärnan är det hög tid att ta itu med nästa buller-, trängsel- och trafiksäkerhetsproblem i stadskärnan: den omfattande olagliga biltrafiken förbi Stortorget.
En påtagligt stor del av de ca 6000 motorfordon som varje dag passerar Stortorget utgörs av biltrafikanter som bryter mot genomfartsförbudet. Olaglig motorfordonstrafik är visserligen primärt en polisiär fråga, men gatumiljöns fysiska utformning och skyltning är också av stor betydelse. Alla vet ju dessutom att polisen inte sätter åtgärder mot olovlig biltrafik i stadskärnan särskilt högt på sin prioriteringslista.

Lunds kommun måste alltså förstärka de s k låsen för genomfarts-trafiken vid Stortorget och se till att de verkligen blir lås som är låsta.
Jag föreslår därför att Tekniska nämnden beslutar
att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag
att
föreslå nämnden lämpliga åtgärder för att så långt som möjligt förhindra olovlig bilkörning förbi Stortorget
Ulf Nymark, Demokratisk Vänster

Inga kommentarer: